Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 44951  
Аліна запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для реферату за темою "Інформаційна культура організації". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Герчанівська П. Е. Культура управління : навч. посіб. / П. Е. Герчанівська. - Київ : Політехніка, 2005. - 152 с.
Грошев И. В. Организационная культура / И. В. Грошев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 288 с.
Ковалевский С. В. Развитие культуры организации : гуманизация, качество деятельности, успех / С. В. Ковалевский. – Краматорск : ДГМА, 2008.- 204 с.
Осовська Г. Менеджмент організацій : навч.посіб. / Г. Осовська, О. Осовський.-Київ : Кондор, 2005. – 860 с.
Палеха Ю. І. Культура керування документацією як складник інформаційної культури організації : документознавство / Ю. І. Палеха, М. В. Апшай // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2020. - № 1. - С. 49-56.
Палеха Ю. І. Культура пошуку та опрацювання інформації як складник інформаційної культури організації : інформологія / Ю. І. Палеха // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2019. - № 3. - С. 54-61.
Степанов В. Ю. Інформаційна культура сучасного інформаційного суспільства / В. Ю. Степанов // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 27. – С. 91-97.
Трач Ю. В. Нові інформаційні технології та інформаційна культура у глобалізованому світі / Ю. В. Трач // Культура України. - 2016. - Вип. 52. - С.112-117.
Дубініна О. В. Інформаційна культура керівника як чинник вдосконалення управління навчальним закладом / О. В. Дубініна. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v17_16/8_dubinina.pdf.
Коваленко Ю. В. Інформаційна культура в системі регіонального інформаційного менеджменту ?Електронний ресурс? / Ю. В. Коваленко // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 6. – С. 287-291. - Режим доступу: http://bses.in.ua/journals/2016/8-2016/56.pdf.
Палеха Ю. І. Інформаційна культура організації як індикатор стану її інформаційного забезпечення ?Електронний ресурс? / Ю. І. Палеха // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2019. - № 2. - С. 87-96. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/bdi/article/view/175877/176430.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 1.12.2020 08.42.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 44876  
Лариса запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою "Цифрова ідентифікація: переваги інформаційного середовища". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Данніков О. В. Концептуальні засади цифровізації економіки України / О. В. Данніков, К. О. Січкаренко // Інфраструктура ринку. - 2018. – Вип. 17. - С. 73-79.
Конахович Г. Ф. Захист інформації в мережах передачі даних: підручник / Г. Ф. Конахович, О. Г. Корченко, О. К. Юдін. – Київ : Вид-во ТОВ НВП «ІНТЕРСЕРВІС», 2009. – 714 с.
Золотар О. О. Правові основи інформаційної безпеки людини [Електронний ресурс] : дис. … д. ю. наук: 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» Юридичні науки» / О. О. Золотар. – Київ, 2018. – 499 с. – Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Zolotar/d_Zolotar.pdf.
Кошева Н. А. Ідентифікація користувачів інформаційно-комп’ютерних систем: аналіз і прогнозування підходів [Електронний ресурс] / Н. А. Кошева, Н. І. Мазниченко // Системи обробки інформації . – 2013. – Вип. 6 . – С. 215-233. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/soi_2013_6_44.pdf.
Краус Н. М. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку [Електронний ресурс] / Н. М. Краус, О. П. Голобородько, К. М. Краус // Ефективна економіка. - 2018. - №1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf.
Краус Н. М. Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій [Електронний ресурс] / Н. М. Краус, К. М. Краус // Інтелект ХХІ. - 2018. - № 1. – С. 211-2 . – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/int_XXI_2018_1_48.pdf.
Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації від 17.01.2018 р. [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р#n13.
Цифрова адженда України – 2020 («Цифровий порядок денний» – 2020) : концептуальні засади (версія 1.0) : першочергові сфери, ініціативи, проекти «цифровізації» України до 2020 року. [Електронний ресурс] / HITECH office. –2016. – 90 с. – Режим доступу: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22.11.2020.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 13.11.2020 09.32.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Влад із міста: Бровари :: Запитання: 44691  
Влад запитує:
Мене цікавить книжка Стоуела "Python.Кодування для майбутніх програмістів". Чи є вона у вашій бібліотеці?
Наша відповідь:
Доброго дня Владе! Дана книжка знаходиться на абонементі відділу обслуговування дітей середнього і старшого віку та організаторів дитячого читання НБУ для дітей. Чекаємо на Вас.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 14.09.2020 14.56.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Бровари :: Запитання: 44644  
Анна запитує:
Підберіть літературу за темою: Віртуальний комунікативний простір. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Анно! На подібний запит вже відповідали : Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - Запит № 43537. Крім того перегляньте наступні джерела:
Дзьобань О. П. Віртуальна реальність : метафізичний сенс / О. П. Дзьобань, С. Б. Жданенко // Вісник Нац. юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Харків : Право, 2012. – Вип. 2. – С. 97-104.
Лугуценко Т. В. Людина в структурі комунікативної реальності як суб’єкт віртуального простору // Гілея : зб. наукових праць ; гол. ред. В.М. Вашкевич. – Київ : ПП “Видавництво “Гілея”, 2014. – Вип. 81. – С. 179-183.
Прудникова О. В. Інформаційна культура : концептуальні засади та світоглядний сенс : моногр. / О. В. Прудникова – Харків : Право, 2015. – 352 с.
Дзьобань О. П. Віртуальні комунікації: роль й місце у сучасному світі [Електронний ресурс] / О. П. Дзьобань, С. Б. Жданенко // Правова інформатика. – 2015. - № 2. – С. 9-16. - Режим доступу: http://ippi.org.ua/sites/default/files/dopvkrm_46_2_2015.pdf.
Слободян В. Особливості комунікації в інтернеті [Електронний ресурс] / В. Слободян // Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей : матер. VI Міжнар. наук. конф. (12-13 квітня 2013 р., м. Острог). - Ч. 2. - С. 259-266. – Режим доступу: https://eprints.oa.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint::View&eprintid=1868.
Штанько В. І. Віртуальний комунікативний простір і проблеми самоідентифікації особистості [Електронний ресурс] / В. І. Штанько // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія: Теорія культури і філософія науки. - 2012. - № 1029, вип. 47. - С. 5-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhITK_2012_1029(1)_47_3.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 1.09.2020 14.17.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Слава із міста: Бровари :: Запитання: 44625  
Слава запитує:
Доброго дня, підберіть літературу про правові основи забезпечення інформаційної безпеки. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Слава! Перегляньте наступні джерела:
Довгань О. Д. Забезпечення інформаційної безпеки в контексті глобалізації: теоретико-правові та організаційні аспекти / О. Д. Довгань ; НАПрН України, НДІІП, НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 388 с.
Ліпкан В. А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції : навч. посіб. / В. А. Ліпкан [та ін.] ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кафедра міжнар. відносин та нац. безпеки. - Київ : КНТ, 2006. - 280 с. - (Серія "Національна і міжнародна безпека").
Ліпкан В. А. Національна безпека України : навч. посіб. / В. А. Ліпкан. – 2-ге вид. – Київ, 2009. – 574 c. - (Національна і міжнародна безпека).
Логінова Н. І. Правовий захист інформації : навч. посіб. / Н. І. Логінова, Р. Р. Дробожур. – Одеса : Фенікс, 2015. – 264 с.
Новицька Н. Б. Правове забезпечення інформаційної безпеки / Н. Б. Новицька // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2009. – № 1. – С. 44-47.
Довгань О. Д. Правові засади формування і розвитку системи забезпечення інформаційної безпеки України [Електронний ресурс] / О. Д. Довгань // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2015. - № 3. – С. 6-16. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/iblsd_2015_3_3.pdf.
Олійник О. В. Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Олійник // Право і суспільство. – 2012. - № 3. – С. 132-137. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pis_2012_3_30.pdf.
Ткаченко В. А. Захист інформаційних ресурсів Сектору безпеки і оборони держави як фактор забезпечення інформаційної безпеки України [Електронний ресурс] / В. А. Ткаченко, П. Д. Рогов, Л. В. Бухало // Зб. наук. праць центру воєнно-стратегічних досліджень Нац. ун-ту оборони України. - 2013. - № 2. - С. 69-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpcvsd_2013_2_14.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 20.08.2020 19.07.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.280084 seconds