Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45629
   


Автор запитання: Антон із міста: Вінниця :: Запитання: 43419  
Антон запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію для магістерської роботи за темами: "Завадостійке кодування. Алгоритмічний підхід" та "Контроль на парність".
Наша відповідь:
Антоне, доброго ранку! Радимо опрацювати такі джерела інформації:

Башкиров, А. В.Проблема высокоэффективного помехоустойчивого кодирования цифровых сигналов при реализации на ПЛИС [Текст] / А. В. Башкиров // Радиотехника : Ежемесячный научно-технический журнал. - 2012. - № 2. - С. 28-29.

Бережна О.В. Методи і алгоритми адаптивного рівноважного кодування для інформаційних систем: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / О.В. Бережна ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Бондаренко М. Ф. Основи теорії багатозначних структур і кодування в системах штучного інтелекту / М. Ф. Бондаренко, З. Д. Коноплянко, Г. Г. Четвериков; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. - Х. : Фактор-Друк, 2003. - 334 c.

Бортник Г. Г. Оцінювання завадостійкості частотно-імпульсного методу кодування інформації при побудові надвисокочастотних цифрових пристроїв [Електронний ресурс] / Г. Г. Бортник, В.В. Кичак, Н.О. Пунченко // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. - 2015. - № 2. - С. 30-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Itki_2015_2_7

Василенко В. Алгоритми кодування-декодування узагальнених завадостійких кодів для забезпечення цілісності в умовах природних впливів / В. Василенко // Прав., нормат. та метрол. забезп. системи захисту інформації в Україні. - 2008. - Вип. 2. - С. 56-66.

Гребенюк О. П. Застосування завадостійкого кодування в системах зв’язку і передачі даних комплексів радіомоніторингу для забезпечення достовірності інформаційного обміну [Електронний ресурс] / О. П. Гребенюк, В. Д. Меленський, В. І. Коріненко // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем. - 2015. - Вип. 11. - С. 44-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psvz_2015_11_7

Евсеев С. П. Анализ программной реализации прямого и обратного преобразования по методу недвоичного равновесного кодирования / С. П. Евсеев, Х. Н. Рзаев, А. С. Цыганенко // Безпека інформації. - 2016. - 22, № 2. - С. 196-203

Жураковський Ю. П. Теорія інформації та кодування : Підруч. для студ. вищ. техн. навч. закл. / Ю. П. Жураковський, В. П. Полторак. - К. : "Вища шк.", 2001. - 255 c. - Бібліогр.: 49 назв. - укp.

Завадський І. О. Завадостійкі коди на основі скінченних автоматів як узагальнення згорткових кодів / І. О. Завадський // Вісн. Київ. нац. ун-ту. Сер. Фіз.-мат. науки. - 2014. - Вип. 3. - С. 105-110.

Завадський І. О. Використання скінченних автоматів у завадостійкому кодуванні [Електронний ресурс] / І. О. Завадський // Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки. - 2014. - Т. 163. - С. 4-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAkn_2014_163_3

Здробилко А. В. Завадостійке кодування в цифрових системах зв’язку [Електронний ресурс] / А. В. Здробилко, С. В. Денбновецкий // Цифрові технології. - 2015. - Вип. 17. - С. 30-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ct_2015_17_5

Іванов, Ю. Ю. Особливості апаратно-програмної реалізації турбо-кодів: аналіз складності реалізації на цифровому сигнальному процесорі [Текст] / Ю. Ю. Іванов // Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал. - 2016. - № 3. - С. 94-101 : фотогр. - Бібліогр. 18 назв

Ільченко М. Ю. Модемне обладнання на основі SDR-технології для тропосферних станцій нового покоління / М. Ю. Ільченко, М. М. Кайденко, С. О. Кравчук // Наук. вісті НТУУ "КПІ". - 2016. - № 5. - С. 7-16.

Кулик А. Я. Турбо-код: властивості та застосування для завадостійкого кодування [Електронний ресурс] / А. Я. Кулик, С. Г. Кривогубченко, Ю. Ю. Іванов // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. - 2011. - № 2. - С. 25-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/oeiet_2011_2_4

Кушнір О. І. Аналіз методів завадостійкого кодування у цифрових системах зв’язку [Електронний ресурс] / О. І. Кушнір, О. І. Тимочко, О. В. Сєвєрінов // Системи обробки інформації. - 2007. - Вип. 9. - С. 63-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2007_9_18

Науменко М. І. Алгебро-геометричне узагальнення лінійних блокових кодів / М. І. Науменко, Ю. В. Стасєв, О. О. Кузнецов // Системи озброєння і військ. техніка. - 2005. - № 2. - С. 15-31. - Бібліогр.: 16 назв. - укp.

Пасько І.В. Методи побудови лінійних блокових кодів з покращеними властивостями для підвищення завадостійкості передачі дискретних повідомлень: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.02 / І.В. Пасько ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2008. — 19 с. — укp.

Пєшкін, Антон Михайлович. Формування сигнально-кодових конструкцій на основі кодів, забезпечуючих максимальне наближення до границі Шеннона : автореферат дисертації ... кандидата технічних наук : 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі / Пєшкін Антон Михайлович. - Київ, 2018. - 26 с.

Прокопов С. Д. Аналіз та оптимізація характеристик завадостійкості турбо-кодів : Автореф. дис... канд. техн. наук : 05.12.02 / С. Д. Прокопов; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О.С.Попова. - О., 2002. - 20 c. - укp.

Пятін І. С. Моделювання цифрової системи зв’язку з завадостійким кодуванням [Електронний ресурс] / І. С. Пятін, В. В. Сергеєв // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. - 2017. - № 6. - С. 89-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_tekh_2017_6_16

Різник О. Синтез завадостійких кодів з використанням числових в'язанок / О. Різник, Б. Балич, Д. Скрибайло-Леськів // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2007. - № 598. - С. 197-201. - укp.

Розробка уніфікованого пристрою завадостійкої передачі інформації у високошвидкісних каналах радіорелейного та супутникового зв’язку : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) : в 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" ; науковий керівник роботи Л. О. Уривський. - Київ, 2016. - 2 т.

Самусь Н. С. Завадостійке цілочисельне кодування геометрії сіткових 3D об’єктів [Електронний ресурс] / Н. С. Самусь, О. В. Ошаровська // Цифрові технології. - 2015. - Вип. 18. - С. 84-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ct_2015_18_12

Теоретичні основи завадостійкого кодування : підручник для вищ. навч. закл. / П.Ф. Олексенко [та ін.] ; за ред. В.Ф. Мачуліна ; НАН України, Інститут фізики напівпроводників ім. В.Є. Лашкарьова, Мін-во освіти та науки України, НТУУ "КПІ" [та ін.]. - Київ : Наукова думка, 2010-2012.
Ч. 1. - 2010. - 192 с.
Ч. 2. -2012. - 210 с.

Теоретичні основи завадостійкого кодування : у трьох частинах / П.Ф. Олексенко [та ін.] ; за редакцією В.Ф. Мачуліна ; Національна академія наук України, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Київ : НУБіП України, 2013. – 360 с.
Ч. 3 ч. : іл., табл., схеми.

Танигін Ю. І. Теоретичні основи передавання інформації : навч. посіб. / Ю. І. Танигін; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". - К., 2007. - 172 c. - Бібліогр.: 12 назв. - укp.

Толубко В. Б. Маніпуляційне кодування сигнальних N-вимірних багатопозиційних сузір'їв на основі оптимальних за завадостійкістю регулярних структур [Електронний ресурс] / В. Б. Толубко, Л. Н. Беркман, C. І. Отрох, В. І. Кравченко // Телекомунікаційні та інформаційні технології. - 2017. - № 3. - С. 5-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduikt_2017_3_3

Шевченко О. В. Завадостійке паралельно-ієрархічне кодування інформації [Електронний ресурс] / О. В. Шевченко, Л. І. Тимченко, С. А. Шевченко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Транспортні системи і технології. - 2007. - Вип. 12. - С. 185-192. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_tsit_2007_12_32

Шевчук Б. М. Адаптивне кодування даних, формування та передавання завадостійких пакетів інформації в мережах промислового моніторингу [Електронний ресурс] / Б. М. Шевчук, В. Резаі, В. П. Зінченко // Управляющие системы и машины. - 2015. - № 4. - С. 40–51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/USM_2015_4_6

Шевчук Б. М. Теоретические и алгоритмические основы повышения эффективности пакетной передачи информации в высокоскоростных и защищенных радиосетях / Б. М. Шевчук // Кибернетика и систем. анализ. - 2016. - 52, № 1. - С. 163-172. - Библиогр.: 18 назв. - рус.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 3.10.2019 01.49.07 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Краматорськ :: Запитання: 43371  
Ольга запитує:
Добрий день, порадьте нові публікації на тему "Штучний інтелект"(Інформація про розвиток і досягнення, НЕ для програмістів). Дякую!
Наша відповідь:
Ольго, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Андрощук, Геннадій.Штучний інтелект і інтелектуальна власність: інтерв'ю з Френсісом Гаррі [Текст] / Геннадій Андрощук // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал. - 2019. - № 1. - С. 4-8

Анисимов, А. В.Эволюционный метод построения систем искусственного интеллекта [Текст] / А. В. Анисимов, А. А. Марченко, В. Р. Землянский // Кибернетика и системный анализ. - 2019. - № 1. - С. 3–13. - Бібліогр. в кінці ст.

Біленчук, Петро. Штучний інтелект: плюси і небезпеки [Текст] / Петро Біленчук // Юридичний вісник України. - 2016. - 20 травня – 2 червня, № 20. - С. 20-21

Бойко, Олександр. Технології штучного інтелекту- нові перспективи чи загроза для професії аудитора? [Текст] / Олександр Бойко // Аудитор України : Офіційне видання Аудиторської палати України. - 2018. - № 9. - С. 4-6

Вільдеманн, Горст. Межі штучного інтелекту [Текст] / Г. Вільдеманн // Український тиждень. - 2019. - № 8. - С. 48-49

Глязер, Петер. Небезпечне мислення [Текст] : чим стане штучний інтелект для людства / П. Глязер // Український тиждень. - 2019. - № 13. - С. 50-53

Гончаренко, Ганна. Блокчейн, штучний інтелект і роботизація: фахівці яких галузей будуть потрібні в світі і в Україні [Текст] / Ганна Гончаренко // Сучасна освіта : Інформаційно-рекламний журнал.Довідник навчальних закладів України. - 2019. - № 3. - С. 14-15
Кириллов, Игорь. IBM Think Kyiv 2018 - будут ли машины думать? [Текст] / И. Кириллов // Сети и бизнес. - 2018. - № 4. - С. 12 : кол. фотогр.

Койдан, Катерина. Людський інтелект проти штучного [Текст] : про падіння IQ і нові можливості нейромереж / К. Койдан // Український тиждень. - 2019. - № 29. - С. 46-47

Козлов, Дмитрий. НR - професіонал в епоху штучного інтелекту [Текст] / Дмитрий Козлов // Бизнес. - 2017. - № 49/50. - С. 14-16

Корнеев, Сергей. Искуственный интелект - итоги и ожидания 2018 [Текст] / С. Корнеев // Сети и бизнес. - 2018. - № 6. - С. 84-87 : кол. іл.

Корнеев, Сергей. Основная проблема искуственного интеллекта: структура и организация памяти [Текст] / Корнеев // Сети и бизнес. - 2018. - № 1. - С. 73-76

Кравцов, Г. А. Вычисления на классификациях. Корректность классификации / Г. А. Кравцов, В. И. Кошель // Электронное моделирование : Международный научно-теоретический журнал. - 2017. - Т. 39, № 5. - С. 59-69 : рис.

Кравченко, В. І. Анилиз тенденций развития нейронных процессоров, задействованных в работе современных мобильных устройств, на примере процессора Kirin970 [Текст] / В. І. Кравченко, С. И. Отрох // Зв'язок : Загальногалузевий науково-виробничий журнал. - 2017. - № 4. - С. 47-49. - Библиогр. в конце ст.

Кривенко, Олександр. Світові тренди та зарубіжний досвід [Текст] / Олександр Кривенко // Агрономія сьогодні : журнал практичних порад для агрономів. - 2019. - № 2. - С. 12-20 : фот.

Кургаев, А. Ф. Формализация списков в метаязыке нормальных форм знаний / А. Ф. Кургаев // Доповіді Національної академії наук України. - 2017. - № 10. - С. 18-27. - Библиогр. в конце ст.

Кургаев, А. Ф. Новое определение языка веб-онтологий OWL2 / А. Ф. Кургаев // Доповіді Національної академії наук України. - 2018. - № 3. - С. 22-35. - Библиогр. в конце ст.
Лапаєв, Юрій. Хайтек-шаражка [Текст] : які плани щодо розвитку штучного інтелекту має Кремль / Ю. Лапаєв // Український тиждень. - 2019. - № 6. - С. 40-41
Майбутнє страхування. Перспективи і нові ризики штучного інтелекту [] // Страхова справа : Спеціалізоване видання про страхування. - 2018. - № 1. - С. 24-26

Мейтус, В. Ю. Проблемы построения интеллектуальных систем. Уровни интеллекта [Текст] / В. Ю. Мейтус // Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал ин-та кибернетики им. В. М. Глушкова. - 2018. - № 4. - С. 32-44. - Бібліогр. в кінці ст.

Морозовський, Андрій. Роботизоване майбутнє: страх та реальність [Текст] / Андрій Морозовський // Бізнес . - 2018. - Листопад. - С. 70-73

На старт, увага, руш! [Текст] : як Європа може покращити розвиток технологій штучного інтелекту // Український тиждень. - 2018. - № 39. - С. 52

Оленич, Д. С. Перспективи технології інтернет-мовлення та роль інтелектуальних систем у медіапросторі [Текст] / Д. С. Оленич, О. Ю. Поглубко // Зв'язок : Загальногалузевий науково-виробничий журнал. - 2017. - № 5. - С. 17-19. - Бібліогр. в кінці ст.

Олійник, Галина. Не боятися змін [Текст] : як штучний інтелект змінює наше життя / Г. Олійник // Український тиждень. - 2019. - № 23. - С. 19-20

Палагін, О. В. Ноосферна парадигма розвитку науки та штучний інтелект [Текст] / О. В. Палагін, О. П. Кургаєв, А. І. Шевченко // Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал ин-та кибернетики им. В. М. Глушкова. - 2017. - № 4. - С. 12-21. - Бібліогр. в кінці ст.

Радутний, Олександр. Суб'єктивність штучного інтелекту у кримінальному праві / Олександр Радутний // Право України. - 2018. - № 1. - С. 123-136. - Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст.

Рентюк, Владимир. Беспроводные технологии Интернета вещей. Ч. 1. Общие сведение и протоколы ближнего радиуса действия / Владимир Рентюк // Радиоаматор. - 2018. - № 4. - С. 32-37 : рис., табл.

Ришес, Константин. Собою прикрыть человека... [Текст] / К. Ришес // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. - 2019. - № 5. - С. 52-54

Смирнова, О. Технології, що змінюють майбутнє медицини [Текст] / О. Смирнова // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний журнал. - 2018. - N 6. - С. 8-14

Соснін, О. В. Безпекові проблеми інформаційно-комунікаційної діяльності: теоретико правові та праксеологічні аспекти [Текст] / О. В. Соснін, В. В. Повидиш // Юридична Україна. - 2017. - № 7/8. - С. 60-66. - Бібліогр. в кінці ст.

Стефанчук, Руслан. Інформаційні технології та право: quo vadis? / Руслан Стефанчук // Право України. - 2018. - № 1. - С. 30-50.

Усміхніться, вас знімають [Текст] : у майбутньому штучний інтелект зробить робоче місце ефективнішим, безпечнішим і дещо моторошним // Український тиждень. - 2018. - № 14. - С. 36-37

Факти про веб сайти в 2018 році (і чому токенізація* є гарною ідеєю для цієї галузі) // Маркетинг в Україні. - 2018. - № 1. - С. 37-41

Федоренко, Олександр. Ой ти робот, робот... [Текст] / Олександр Федоренко // Зерно : Всеукраинский журнал современного агропромышленника. - 2019. - № 1. - С. 196-198 : фот.

Філатов, Святослав. Фермери, штучний інтелект і кібербезпека [Текст] / Святослав Філатов // Зерно : Всеукраинский журнал современного агропромышленника. - 2018. - № 11. - С. 178-179 : іл

Хиленко, В. В. Решение проблемы динамической адаптивности систем искусственного интеллекта, осуществляющих управление динамическими техническими объектами [Текст] / В. В. Хиленко, Р. Стржелецки, И. Котуляк // Кибернетика и системный анализ. - 2018. - № 6. - С. 18-26. - Бібліогр. в кінці ст.

Циганов, Сергій. Розвиток штучного інтелекту: еволюційні процеси на міжнародному фінансовому ринку / С. А. Циганов, В. В. Апалькова // Фінанси України. - 2018. - № 8. - С. 20-31. - Бібліогр. в кінці ст.

Штучний інтелект в агробізнесі [Текст] // Agroexpert : практичний посібник аграрія. - 2019. - № 2. - С. 62-64 : кол. фотогр.

Ястребова, Светлана. Коллективное сознательное / Светлана Ястребова // Вокруг света : украинское издание. - 2018. - № 2. - С. 86–90 : кол. іл.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 18.09.2019 09.11.15 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Стас із міста: Київ :: Запитання: 43291  
Стас запитує:
Допоможіть знайти літературу за темою"Криптографічні системи захисту інформації". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Стас! Перегляньте наступні джерела:
Бабаш А. В. Криптография / А. В. Бабаш, Г. П. Шанкин. - М. : ООО Издательство "Солон-Р", 2002. - 511с. - (Серия книг "Аспекты защиты").
Богуш В. М. Криптографічні застосування елементарної теорії чисел : навч. посіб. / В. М. Богуш, В. А. Мухачов ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. - Київ : ДУІКТ, 2006. - 126с.
Варецький Я. Ю. Математична модель та метод біометричного захисту в криптографічних системах : автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Я. Ю. Варецький ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 2006. – 19 с.
Горбенко І. Д. Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : навч. посіб. для студ. спец. "Комп'ютерні науки", "Комп'ютена інженерія", "Прикладна математика", "Інформаційна безпека" вищ. навч. закл. / І. Д. Горбенко, Т. О. Гріненко ; Харків. нац.. ун-т радіоелектроніки. - Харків : ХНУРЕ, 2004. - Ч. 1 : Криптографічний захист інформації. - 368с.
Грездов Г. Г. Современные методы криптографической защиты информации: (обзор по материалам открытой печати) / Г. Г. Грездов. - Киев, 2002. - 31с.
Ємець В. Сучасна криптографія : основні поняття / В. Ємець, А. Мельник, Р. Попович. - Львів : БаК, 2003. - 144с. - (Захист інформації в комп'ютерних та телекомунікаційних мережах).
Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : навч. посіб. для студ. - Ч. 1. Криптографічний захист інформації / І. Д. Горбенко, Т. О. Гріненко ; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. – Харків, 2004. - 368 с.
Комп'ютерна криптологія : підруч. / В. К. Задірака, О. С. Олексюк ; Терноп. акад. нар. госп-ва, НАН України. Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. - Київ, 2002. - 504 с.
Криптографічні методи та засоби шифрування інформації на основі рекурентних послідовностей : моногр. / Ю. Є. Яремчук. – Вінниця : Кн.-Вега, 2002. - 135 с.
Левин М. Криптография без секретов : руководство пользователя / М. Левин. - М. : ЗАО "Новый издательский дом", 2005. - 315с.
Мао Венбо. Современная криптографія : теория и практика / Д. А. Клюшин (пер. с англ. и ред.) / Мао Венбо. - М. ; СПб. ; Киев : Издат. дом "Вильямс", 2005. - 763с.
Основы криптографии : учеб. пособ. для студ. вузов, обучающихся по группе спец. в области информ. безопасности / А. П. Алферов, А. Ю. Зубов, А. С. Кузьмин, А. В. Черемушкин. - М. : Гелиос АРВ, 2001. - 480с.
Криптографічний захист даних [Електронний ресурс] // Stud.com.ua : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. - Режим доступу: https://stud.com.ua/84353/ekonomika/kriptografichniy_zahist_danih. – Назва з екрану.
Страхарчук А. Я. Криптографічний захист інформації і системи розподілу ключів [Електронний ресурс] // Інформаційні системи і технології в банках : навч/ посіб. / А. Я. Страхарчук, В. П. Страхарчук. — Київ : УБС НБУ: Знання, 2010. —
Режим доступу: https://pidruchniki.com/15070412/bankivska_sprava/kriptografichniy_zahist_informatsiyi_sistemi_rozpodilu_klyuchiv.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 13.08.2019 08.59.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антон із міста: Вінниця :: Запитання: 43171  
Антон запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію за темами: "Генератори перестановок" та "Розподіл секрету".
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоне! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Безущак О. Що таке криптографія? : Математичний гурток / О. Безущак // У світі математики. — 2001.- Т.7.- Вип.2. — С.1-10.
До 100-річчя від дня народження Алана Тюрінга : пам'ятні дати // Математична газета. — 2012. — № 6. — С. 22-23.
Ємець В. Сучасна криптографія : Основні поняття / В. Ємець, А. Мельник, Р. Попович ; [Наук. ред. О.Коссак]. — Львів : [БаК], 2003. — 143, [1] с. : іл., табл.
Інформаційні технології. Методи захисту. Легковагова криптографія: [пер. з англ.], Ч. 2. Блокові шифри (ISO/IEC 29192-2:2012, IDT). — Київ : ДП ”УкрНДНЦ”, 2018. — IV, 40 с., включ. обкл. — (Національний стандарт України).
Каганов В. Код Цезаря : математика / В. Каганов // Країна знань. — 2018. — № 1-2. — С. 13-17.
Коцюк Ю. Криптографія як метод формування психологічного комфорту менеджерів : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.10 / Ю. Коцюк ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — Київ : 2009. — 17 с. : іл.
Масол В. Професія — криптолог / В. Масол // Все для вчителя. — 2008. — № 5. — С. 97-98.
Масол В. Професія — криптолог : Є така спеціальність / В. Масол // Країна знань. — 2007. — №4-5. — С.26-28.
Одрибец З. Что такое криптографія? : работы МАН / З. Одрибец // Страна знаний. — 2015. — № 10. — С. 30-32.
Самойленко Д. Динамічна текстова стеганографія : навч. посіб. для індивідуал. роботи з дисципліни ”Криптографія і стеганографія” / Д. Самойленко. — Миколаїв : НУК, 2016. — 65 с. : іл., табл.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 10.06.2019 01.04.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Київ :: Запитання: 43140  
Віка запитує:
Допомлжіть знайти літературу за темою: Управління інформаційними ризиками.
Наша відповідь:
Доброго дня, Віко! Перегляньте наступні джерела:
Астрахов А. М. Искусство управления информационными рисками/ А. М. Астрахов. — М. : ДМК Пресс, 2010. – 312 с.
Ільяшенко В. Загальна класифікація ризиків у системі прийняття та реалізації державно-управлінських рішень : теоретико-методичний аспект / В. Ільяшенко, В. Соболь // Публічне управління: теорія і практика : зб. наук. праць. — 2009. — Вип 1. — С. 92–97.
Бескровна Л. О. Бізнес-планування підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. [з курсу «Бізнес-планування оператора зв'язку»] / Бескровна Л. О. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2012 – 124 с. — Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_180_21962026.pdf.
Вуколов В. В. Інформаційні ризики в державному управлінні [Електронний ресурс] / В. В. Вуколов // Публічне управління: теорія і практика : зб. наук. праць. — 2010. — Вип. 2. — Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2010-02/10vvvrdu.pdf.
Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти) [Електронний ресурс] : підручник / Остроухой Б. В., Петрик Б. М., Присяжнюк М. М. та ін. ; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. — Київ : КНТ, 2010. — 776 с. — Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1352_84114000.pdf.
Король О. Б. Управління інформаційними ризиками [Електронний ресурс] / О. Б. Король // Актуальні задачі сучасних технологій : матер. V Міжнар. наук.-техн конф. молодих учених та студентів, 17-18 листоп. 2016, м. Тернопіль. – С. 55. – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20075/2/ConfATMT_2016vII_Korol_O_B-Information_risk_management_55.pdf.
Левадний С. М. Оцінка інформаційних ризиків [Електронний ресурс] / С. М. Левадний ; Національний авіаційний університет. — Режим доступу: http://www.rusnauka.com/21_SEN_2014/Informatica/4_174674.doc.htm.
Ліпкан В. А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції : навч. посіб. / В. А. Ліпкан, Ю. Є. Максименко, В. М. Желіховський. — Київ : КНТ, 2006 . — 280 с. — (Серія: Національна і міжнародна безпека). – Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1350_59375830.pdf.
Сікорський Д. О. Методика вибору засобів управління інформаційними ризиками [Електронний ресурс] / Д. О. Сікорський // Ефективна економіка. – 2015. - № 3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4591.
Скиба А. Інформаційні ризики: методи та способи дослідження, моделі ризиків і методи їх ідентифікації [Електронний ресурс] / А. Скиба // Захист інформації. – 2013. — Т. 15. — №4, жовтень-грудень. — Режим доступу: https://www.academia.edu/1264613/1ІНФОРМАЦІЙНІ_РИЗИКИ_МЕТОДИ_ТА_СПОСОБИ_ДОСЛІДЖЕННЯ_МОДЕЛІ_РИЗИКІВ_І_МЕТОДИ_ЇХ_ІДЕНТИФІКАЦІЇ.
Управління інформаційними ризиками [Електронний ресурс] // Бочаров С. А. Основи бізнесу : навч.-метод. комплекс / С. А. Бочаров, А. А. Іванов, С. Я. Олейников. — М. : Изд. центр ЕАОІ, 2008. — Режим доступу: http://biblio.royalwebhosting.net/833-upravlenie-informatsionnyimi.html.
Управління ризиками [Електронний ресурс] // StudFiles : [вебсайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://studfiles.net/preview/6012701/page:31/. — Назва з екрану.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 25.05.2019 11.16.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.33766 seconds