Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44612
   


Автор вопроса: МИРОСЛАВА из города: МУКАЧЕВО :: Вопрос: 36140  
МИРОСЛАВА спрашивает:
ДОБРОГО ДНЯ,ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА ІЗ КУРСОВОЮ НА ТЕМУ:"кІНОМИСТЕЦТВО УКРАЇНИ.КІНОРЕЖИСЕРИ ТА АКТОРИ КІНО"
Наш ответ:
Доброго дня, Мирослава!
Джерел за темою Вашого запиту дуже багато, подаємо лише деякі з них:
Алфьорова З. І. Історія кінематографа і телебачення : навч. посіб. Ч. 1 / З. І. Алфьорова ; Харк. держ. акад. культури. - Х., 2007. - 87 c.
Балабан О. Недоліки в процесі професійного виховання акторів та режисерів в системі української фахової театральної та кіно освіти [Електронний ресурс] / О. Балабан // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2012. - № 1. - С. 127-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/had_2012_1_32.pdf.
Брюховецька Л. І. Кіно часів своєї юності : зб. ст. / Л. І. Брюховецька. - К. : Задруга, 2008. - 176 c. - (Б-ка журн. "Кіно - Театр").
Герегова С. "Актор номер один” українського поетичного кіно (до 70-річчя від дня народження Івана Миколайчука) [Електронний ресурс] / С. Герегова // Питання історії України. - 2011. - Т. 14. - С. 176-182. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Piu_2011_14_36.pdf.
Десятник Г. О. Визначальні етапи історії кіномистецтва і телебачення : навч. посіб. / Г. О. Десятник ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т телебачення, кіно і театру. - К. : КиМУ, 2012. - 292 c.
Капельгородська Н. Кіномистецтво України в біографіях [Текст] : кінодовідник / Н. Капельгородська [та ін.] ; Держ. ком. телебачення і радіомовлення України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Музей-майстерня та Благод. меморіал. фонд Івана Кавалерідзе. - К. : АВДІ, 2004. - 712 с.
Капельгородська Н. Начерки далекої кіноісторії / Н. Капельгородська, Є. Глущенко ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, Музей-майстерня та благод. мемор. фонд І. П. Кавалерідзе. - К. : АВДІ, 2005. - 216 c.
Колос Д. Генерація молодих українських режисерів ХХІ століття: формування авторської манери кінописьма [Електронний ресурс] / Д. Колос // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Культурологія. - 2014. - Вип. 15(2). - С. 143-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoakl_2014_15(2)__16.pdf.
Колос Д. Українське кіно в передчутті постмодернізму: "ВАВИЛОН ХХ” та "СОЛОМ’ЯНІ ДЗВОНИ” [Електронний ресурс] / Д. Колос // Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. - 2013. - Вип. 13. - С. 161-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VLNU_Mistec_2013_13_17.pdf.
Кузюк О. М. Державна політика в галузі кінематографа в радянській Україні (кінець 1920-х - 1930-ті роки) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / О. М. Кузю ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2012. - 16 c.
Мистецтво екрана. Вип. 1 / упоряд.: О. С. Мусієнко ; Київ. держ. ін-т театр. мистец. ім.І.К.Карпенка-Карого. - Вінниця : "Глобус-Прес", 2001. - 236 с.
Молоткіна В. Радіо та кіно як засоби впливу влади на суспільство в Україні 1920-і рр. [Електронний ресурс] / В. Молоткіна // Переяславський літопис. - 2014. - Вип. 5. - С. 55-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Perlit_2014_5_8.pdf.
Нариси з історії кіномистецтва України [Текст] / Академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва ; ред.-упоряд. І. Зубавіна ; голова ред. кол. В. Сидоренко. - К. : Інтертехнологія, 2006. - 864 c.
Новікова Л. Є. Український кінематограф і процеси національної ідентифікації на рубежі XX - XXI століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.04 / Л. Є. Новикова ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К., 2012. - 18 с.
Приходько А. С. Історія українського кінематографа ХХ століття : навч. посіб. / А. С. Приходько ; НАПН України, Ін-т педагогіки. - К. : Пед. думка, 2012. - 127 c.
Пруденко Я. Д. Естетична природа постмодерністського "німого кіно": автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Я. Д. Пруденко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 16 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08pydpnk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Росляк Р. В. Вітчизняне кіномистецтво і процеси українізації: 20-і – початок 30-х років ХХ століття [Електронний ресурс] / Р. В. Росляк // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2014. - № 1. - С. 215-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vdakkkm_2014_1_42.pdf.
Росляк Р. В. Вітчизняне кіномистецтво і процеси українізації: 20-і – початок 30-х років ХХ століття [Електронний ресурс] / Р. В. Росляк // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2014. - № 1. - С. 215-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vdakkkm_2014_1_42.pdf.
Самойленко Т. І. Українське кіно в умовах тоталітарного режиму [Електронний ресурс] / Т. І. Самойленко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Історія. - 2010. - Т. 129, Вип. 116. - С. 32-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdui_2010_129_116_8.pdf.
Самойленко Т. І. Український кінематограф 1920-х - 1930-х років (суспільно-політичний аспект) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Т. І. Самойленко; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2014. - 20 c.
Циба Г. Багатокартиння на українських кіностудіях в добу "Перебудови" [Електронний ресурс] / Г. Циба // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. - 2014. - Вип. 6. - С. 86-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apmpmn_2014_6_16.pdf.
Слєпак С. В. Механізми державної підтримки національного кіно в Україні / С. В. Слєпак // Ефективність державного управління. - 2014. - Вип. 39. - С. 280-286.
Український енциклопедичний кінословник. Т. 1. Основні терміни та поняття / уклад.: С. Д. Безклубенко, О. Г. Рутковський; Київ. нац. ун-т культури і мистец., Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України. - Вінниця : КНУКІМ, 2006. - 500 c.
Циба Г. Пошуки національної ідентичності та історичної правди в українському кіно доби Перебудови (1986-1991) [Електронний ресурс] / Г. Циба // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. - 2014. - Вип. 10. - С. 224-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mist_2014_10_18.pdf.
Чумаченко О. А. Розвиток поетики українського кіно в контексті неоромантичних та орієнталістських ідей / О. А. Чумаченко; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. - К., 2002. - 55 c.
Додаткову літературу див. в електронних каталогах:
- Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
- Національна парламентська бібліотека України – Режим доступу: http://www.nplu.org/

.: Раздел: Театр. Кинематограф :: 19.02.2015 11.54.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оксана из города: Львів :: Вопрос: 36134  
Оксана спрашивает:
Доброго часу доби! Допоможіть, будь ласка, з інформацією про те, хто переклав українською фільм "Вовк з Волл-Стріт", ніяк не можу знайти. Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня! На жаль, нам не вдалося знайти перекладача українською потрібного фільму.
Можливо, вас зацікавить сайт: Кіно-Переклад. – Режим доступу: http://kino-pereklad.org.ua/about/faq/, на якому багато інформації, але потрібної не знайдено. Майже всюди відзначено, що мова «українська, переклад: професійний дубльований». Ще є інформація, що «український переклад від okino.ua». – Режим доступу: http://kinostrichka.com/movie/1527/
Назва фільму: Вовк з Волл-стріт / The Wolf of Wall Street (2013);
Дистриб'ютор: Ukrainian Film Distribution;
Мейджор: ст. Appian Way;
Старт в Україні: 13.02.2014;
Мова показу: українська;
Переклад: дубляж. - Режим доступу: http://uaonlinefilms.com/record/
Переклад: Український (Дубльований) – Режим доступу: http://moviestape.com/katalog_filmiv/drama/4753-vovk-z-voll-strt.html
***
Можливо, буде цікаво:
Переклад книги російською: Клинова Елена.– Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EAc5sgHSfGQJ:cinemator.org/about-us/ &cd=10&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
http://www.e-reading.link/book.php?book=1025439

.: Раздел: Театр. Кинематограф :: 18.02.2015 20.46.56 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Наталя из города: Ужгород :: Вопрос: 35923  
Наталя спрашивает:
Будь-ласка підкажіть кінометражний фільм про спорт. Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Наталя!

Радимо вам скористатися такими джерелами:

1. http://kinofan.su/category/sportivnye/2.html - Лучшие фильмы про спорт онлайн.
2. http://animalfilms.net/filmy-pro-sport/ - Фильмы про спорт.
3.http://films.imhonet.ru/rating/rated/style/38/online/country/13991/ - Лучшие советские фильмы о спорте онлайн.
4. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3423087 - Советские фильмы о спорте.
5. http://strongsport.ru/filmy-pro-sport.php - Спортивное поколение. Фильмы про спорт.
6. http://zerx.tv/tags_film/pro_sport/ - Фильмы про спорт.
7. http://kino-zl.org.ua/load/52 - Спортивные фильмы онлайн.
8. http://prosto-top.com/filmi-pro-sport/ - Список лучших фильмов про спорт.
9. http://cinemate.cc/movies/sport - Фильмы про спорт на Cinemate.
10. http://dok-films.net/pro-sport/ - Онлайн коллекция фильмов о спорте.

.: Раздел: Театр. Кинематограф :: 19.01.2015 20.46.24 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: сапелова из города: полтава :: Вопрос: 35852  
сапелова спрашивает:
Будь ласка, допоможіть з підбором невеличких сучасних вистав, п*єс для шкільного театру, розрахований на учнів середньої та старшої школи.Спасибі.
Наш ответ:
Скористайтеся, будь ласка, наступною інформацією:
Давыдова, Маргарита Алексеевна. Праздник в школе : сценарии, конкурсы, викторины : 1-5 кл. / М. А. Давыдова ; [ил. А. М. Гурьев]. - 7-е изд. - М. : Айрис-пресс, 2007. - 304 с. : ил. - (Внимание: дети!).
Фролова, Е. О. Сценарии школьных спектаклей о Гарике Спотере и не только... / Е. О. Фролова. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 384 с. - (Мир вашего ребенка).
Шкільний театр [Текст] : збірник п'єс / упоряд. Л. Шелестова. - К. : Шкільний світ, 2007. - 128 с. –
(Б-ка "Шк. світу").
Школьный театр [Текст] : пьесы, инсценировки, режиссура / Н.А. Опарина. - М. : Народное образование, 2002. - 224 с.
Гальонка, Олексій. Лиш мрія, сон... : літературно-мистецька елегія за "Кларнетами ніжності" П. Загребельного, поезіями П. Тичини, В. Самійленка, Ж. Мореаса, П. Верлена / О. Гальонка // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2009. - № 3. – С. 80-90.
Дяченко, Н. П. Козацька педагогіка : сценарій за книгою Д. Яворницького "Історія запорозьких козаків" / Н. П. Дяченко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2008. - № 1. – С. 36-37.
Стельмах, Г. Гаррі Поттер на шкільний сцені / Г. Стельмах // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 6. –
С. 65-67.
Стешенко, В. В. "Письма с фронта..." / В. В. Стешенко // Позакласний час. - 2010. - № 4. – С. 11-13.
Хай кожен день ваш буде святом [Текст] : сценарії позакласних заходів // Початкова освіта. - 2010. - N 30-31. - С. 3-62.
Шерстюк, Вікторія. Герої Давньої Еллади : шкільний міні-спектакль / В. Шерстюк // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2008. - № 7-8. - С. 96-97.
http://www.kharkivosvita.net.ua/files/PeSi_Dlya_Shkou.pdf
http://metodportal.com/node/24793
http://www.slideshare.net/orestznak/ss-42931567
http://veselun.info/category/scenarii/scenariї-ukraїnskoyu-movoyu
http://www.orthodox-fund.org/uk/pravoslavnomupedagogu/mladshayashkola/52-scpr

.: Раздел: Театр. Кинематограф :: 8.01.2015 09.22.04 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Світлана из города: Бориспіль :: Вопрос: 35681  
Світлана спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати п`єси (електронний варіант), бажано комедійного характеру українською мовою прочитання. Матеріал дуже потрібен для репертуару шкільного театру (з розрахунку на старший шкільний вік). Дуже Вам вдячна!
Наш ответ:
Доброго дня, Світлано. Пропонуємо вам переглянути нступні джерела:
Куліш ««Отак загинув Гуска
http://spirograph.ho.ua/downloads.html
Г.Квітка-Основ'яненко «Сватання на Гончарівці»
http://www.e-reading.link/bookreader.php/1000064/Kvitka-Osnovyanenko_Grigoriy_-_Svatannya_na_Goncharivci.html
Марко Кропивницький. “Пошились у дурні”
http://library.org.ua/?p=102
Іван Карпенко-Карий комедія «Сто тисяч»
http://www.ukrlitzno.com.ua/ivan-karpenko-karij-komediya-sto-tisyach/
Іван Карпенко-Карий «Хазяїн»
http://www.ukrlib.com.ua/books/printthebook.php?id=48&bookid=2
Микола Куліш. “Мина Мазайло”
http://library.org.ua/?p=114
М.Старицький «За двома зайцями»
http://www.ukrcenter.com/Література/Михайло-Старицький/25292-1/За-двома-зайцями
http://kultart.lnu.edu.ua/Proscaenium/2012_1-3_32-34/Pesa.pdf
О.Денисенко «Травень-вересень»
http://javalibre.com.ua/java-book/book/2917414
Вадим Бойко. Козаки та Лейба-шинкар
http://boyko.io.ua/album155264
http://boyko.io.ua/album155274

.: Раздел: Театр. Кинематограф :: 10.12.2014 08.47.33 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.263942 seconds