Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43487
   


Автор запитання: Катя із міста: Ужгород :: Запитання: 45434  
Катя запитує:
Добрий день. Мені потрібна інформація про інформаційну компетентність учнів. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Пропонуємо вам таку літературу:
Ващенко Л. Уміння вчитися — ключова компетентність учнівської молоді сучасного інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / Л. Ващенко // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2014. — Т. 43, вип. 5. — С. 1-14. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2014_43_5_3.
Грицька Т. Етапи формування та види інформаційних компетентностей учнів [Електронний ресурс] / Т. Грицька // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2010. — № 1. — С. 41-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2010_1_14.
Грудинін Б. Формування інформаційної компетентності учнів у процесі проектної діяльності [Електронний ресурс] / Б. Грудинін // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. — 2013. — Вип. 109. — С. 37-41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_109_11.
Дорошенко Г. Інновації в дії : технології веб-квесту в освітньому процесі / Г. Дорошенко // Інформатика (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 7-16.
Лещенко М. Підходи до стандартизації сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності учнів: польський досвід [Електронний ресурс] / М. Лещенко, Л. Тимчук // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2014. — Т. 42, вип. 4. — С. 33-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2014_42_4_5.
Остапенко Г. Медіакультура в освітньому процесі : усе, що варто знати про медіа, інтернет-залежність, кібербулінг. Матеріали для педагогів та учнів / Г. Остапенко, А. Рябикіна // Шкільний світ. — 2018. — № 23. — С. 4-37.
Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності учнів та педагогів в умовах євроінтеграційних процесів в освіті : посібник / [О. О. Гриценчук та ін. ; заг. ред.: В. Ю. Биков, О. В. Овчарук] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. — Київ : Педагогічна думка, 2017. — 159 с. : рис., табл.
Пушкарьова Т. Інформаційно-комунікаційна компетентність — важливий чинник формування світогляду учнів [Електронний ресурс] / Т. Пушкарьова // Рідна школа. — 2010. — № 9. — С. 9-12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2010_9_4.
Руденко Ю. Підліток в інформаційному просторі / Ю. Руденко // Шкільний світ. — 2015. — № 17. — С. 5-8.
Сидоркін Є. Формування інформаційної компетентності учнів засобами комп’ютерних технологій [Електронний ресурс] / Є. Сидоркін // Рідна школа. — 2014. — № 4-5. — С. 53-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2014_4-5_16.
Сухонос Т. Практична реалізація засобів формування комунікативної та інформаційної компетентностей учнів на уроках математики : освітні технології / Т. Сухонос // Освіта Сумщини. — 2015. — № 4. — С. 6-11.
Тукало Е. Діагностика сформованості в учнів інформаційної компетентності / Е. Тукало // Історія та правознавство. — 2014. — № 10-11. — С. 7-8.
Тукало Е. Формування інформаційної компетентності через роботу з історичними джерелами / Е. Тукало // Історія та правознавство. — 2013. — № 26. — С. 5-8.
Хлонь І. Гаджет на занятті — допомога чи завада? : з досвіду використання завдань з QR-кодами на уроках літератури : нова українська школа / І. Хлонь // Всесвітня література в школах України. — 2019. — № 1-2. — С. 10-12.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 21.04.2021 09.53.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кіра із міста: Ніжин :: Запитання: 45430  
Кіра запитує:
Добрий день! Підберіть літературу про смартосвіту. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Кіро! Перегляньте наступні джерела:
Тихомиров В. Мир на пути Smart Education: новые возможности для развития / В. Тихомиров // Открытое образование. - 2011. - M 3. - В. 22-28.
Вакуленко А. Смарт-освіта як чинник інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / А. Вакуленко // Smart-освіта : ресурси та перспективи : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (16-17жовтня 2014 р., м. Київ). - Київ, 2014. - С. 25-27. - Режим доступу: https://knute.edu.ua/file/Mg==/526591fae69a86fb16855b28247108b.pdf#page=25.
Гуревич Р. Смарт-освіта - нова паразита сучасної системи освіти [Електронний ресурчс] / Р. Гуревич // Теорія і практика управління соціальними системами. - 2016. - N 4. - С. 71-78. - Режим доступу: http: www.topics.com.ua/wp-content/uploads/2016/12/Гуревич-Кадемия-Смарт-образование-новая-парадигма-современной-системы-образования.pdf.
Сокурянська Л. Смарт-освіта: широка доступність знань чи шлях до незнання? [Електронний ресурс] / Л. Сокурянська // Нова. 2019. - N2. - В. 46-50. - Режим доступу: https://www.irbis-nbvc.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C12COM=2&121DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/NovKol_2019_2_14.puff.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 21.04.2021 06.35.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Микола із міста: Київ :: Запитання: 45414  
Микола запитує:
Доброго ранку! Допоможіть знайти літературу про навчання дітей бути здоровими. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Миколо! Перегляньте наступні джерела:
Андрющенко Т. К. Сім'я – колиска здоров'я дошкільника / Т. К. Андрющенко. – Черкаси, 2008. – 30 с.
Гурнік Л. Вчимося жити здоровими / Л. Гурнік. – Рівне, 2011. – 89 с.
Денисенко Н. В. Формування свідомого ставлення до свого здоров'я // Дошкільне виховання. – 2008. – № 9. – С. 3-5.
Козак Н. М. Про здоров'я треба знати, про здоров'я треба дбати / Н. М. Козак. – Березне, 2012. – 149 с.
Колбанов В. В. Валеология: основные понятия, термины и определения. – СПб. : Деан, 2001. – 256 с.
Коренєв М. М. Основні проблеми медичного забезпечення дітей та підлітків / М. М. Коренєв // Актуальні проблеми організації медичного забезпечення дітей та підлітків : матер. наук. конф. – Харків : [б. в.], 2002. – С. 20-24.
Мельник Ю. В. Організація здорового способу життя в школі та формування культури здоров’я учнів початкових класів : навч.-метод. посіб. для керівн. навч. закл., учителів, вихователів, практ. психологів, соціал. працівників / Ю. В. Мельник, С. М. Свячена. – Харків : ХДПУ, 2002. – 210 с.
Поташнюк І. В. Школа сприяння здоров’ю: теорія, практика, методи дослідження : навч. посіб. / Поташнюк І. В. – Рівне : Луцьк : Надстир’я, 2006. – 141 с.
Поташнюк І. В. Школа сприяння здоров’ю: досвід роботи, перспективи розвитку : навч. посіб. / І. В. Поташюк ; за ред. Р. З. Поташнюк, І. В. Поташнюк. – Рівне : Луцьк : Надстир’я, 2006. – 226 с.
Андрющенко Т. К. Теоретико-методичні засади формування здоров'язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 / Т. К. Андрющенко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Г. Тичини. – Умань, 2015. – 503 с. - Режим доступу: http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/214/1/Андрющенко_Т.К. .pdf.
Змінюючи життя: вчимося бути здоровими [Електронний ресурс] : рекомендації / УФ "Благополуччя дітей" // Благополуччя дітей : Український Фонд : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books_pdf/IDP_health.pdf. - Назва з екрана.
Поташнюк І. Основи формування культури здоров’я учнів загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] / І. Поташнюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць... №. 4 (12), 2010
Слинько О. А. Здоров'я людини в навчальних закладах [Електронний ресурс] / О. А. Слинько // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XXІ Каришинські читання) : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 29-30 травня, 2014 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової. – Полтава, 2014. – С. 224-225. - Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/9308/1/138.pdf.
Чепелюк О. М. Валеологічне виховання дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / О. М. Чепелюк // Таврійський вісник освіти. - 2016. - С. 121-126. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tvo_2016_1_21.pdf.
Шиян О. Здорова школа: рухова активність [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Шиян, Н. Сороколіт, І. Турчик. - Львів, 2013. - 84 с. - Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/2922/1/Zdorova shkola rukhova aktyvnist.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.04.2021 04.29.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирося із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 45406  
Мирося запитує:
Прошу підібрати літературу до теми: Організація самостійної навчальної діяльності учнів початкової школи.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Організація самостійної роботи молодших школярів
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2014_9_14.pdf
Особливості організації самостійної роботи учнів початкових класів
http://oin.in.ua/osoblyvosti-orhanizatsiyi-samostiynoyi-roboty-uchniv-pochatkovykh-klasiv/
Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/546
Дидактичні умови організації самостійної роботи молодших школярів
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/949/1/15.pdf
Самостійна робота учнів початкової школи як одна із форм їх пізнавальної активності
http://www.rusnauka.com/7_NTSB_2016/Pedagogica/5_208629.doc.htm
Організація самостійної роботи молодших школярів
https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/8158/3/statia_Korobkina_Vasko.pdf
Шляхи формування пізнавальної самостійності молодших школярів на уроках математики
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/5.2/37.pdf
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/210/1/1277-2657-1-SM.pdf
http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/12/008-43.pdf
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/pedagog/14134/

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.04.2021 23.38.15 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 45396  
Людмила запитує:
Прошу допомогти дібрати літературу з проблеми "Мотивація учіння молодших школярів"
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Мотивація як фактор підвищення навчальної успішності молодших школярів
https://op.ua/pedclass/naukova-stattya/motivaciya-yak-faktor-pidvischennya-navchalnoyi-uspishnosti-molodshih-shkolyariv
Діагностика і дидактичні умови формування у молодших школярів мотивації уміння вчитися
https://lib.iitta.gov.ua/9773/1/Савченко.pdf
Формування позитивної мотивації учіння молодших школярів
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/13010/1/6Semtsiv.pdf
Мотивація учіння молодших школярів
https://studfile.net/preview/7433496/page:19/
Мотиви учіння та їх класифікації
https://studopedia.org/10-48393.html
http://www.info-library.com.ua/books-text-4059.html
Підвищення знань молодших школярі шляхом мотивації навчальної діяльності
http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/12/008-36.pdf
Особливості розвитку та динаміки мотивів навчальної діяльності молодших школярів
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/12.1/9.pdf
Мотивація молодших школярів до навчання в умовах сучасного
інформаційного суспільства
https://lib.iitta.gov.ua/722386/1/Текст.pdf
Мотиви навчальної діяльності молодших школярів
http://eprints.zu.edu.ua/3970/1/Кравчук_І.Ю..pdf
Формування позитивної мотивації учіння у молодших школярів
https://bonel32.wordpress.com/2017/06/21/формування-позитивної-мотивації-учі/
Формування в молодших школярів позитивної мотивації до навчально-пізнавальної діяльності
http://oaji.net/articles/2016/927-1462360234.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.04.2021 22.34.01 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.243411 seconds