Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 43640
   


Автор вопроса: Василіса из города: Кременчук :: Вопрос: 38365  
Василіса спрашивает:
Добрый день! помогите пожалуйста с поиском материала по предмету этика. задание такое: "Розробити рольові ігри для проведення типових ситуацій в діяльності соціального працівника (знайомство, повторна зустріч, консультування, спілкування з оточенням клієнта)." Спасибо!
Наш ответ:
Добрый день, Василиса!
Надеемся, следующий материал будет Вам полезен:
http://www.twirpx.com/file/186657/
Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии. Для скачивания книги необходима предварительная регистрация
http://www.vmurol.com.ua/upload/Naukovo_doslidna robota/Elektronni_vidannya/HUST/Akt_probl_pidg_fah_soc_sferi_2011_konf.pdf
Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький : ХІСТ Університету «Україна», 2011. – 327 с.
http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/9712/2/ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ.pdf
Кривоконь Н.І. Проблеми соціальної роботи та соціальної політики в Україні [Текст:] навчальний посібник / Н.І. Кривоконь: .- Чернігів: Чернігівський державний технологічний університет, 2012.- 320 с. РОЗДІЛ V. ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
1. Кодекс професійної етики соціолога: затверджений 20 травня 2004 р. [Текст] // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2004. - N3. - С. 9-21.
2. Краснова Н.П. Етика становлення соціального педагога до своєї праці [Текст] / Н. П. Краснова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2009. - N 4. - С. 84-92.
3. Морозова О. Кваліфікація - професіонал [Текст] : курси підвищення кваліфікації, семінари, тренінги стають невід’ємними складовими будь-якою професійної діяльності / О. Морозова // Вісник пенсійного фонду України. - 2010. - N 9. - С. 46-47
4. Петухов В. Корпоративный тренинг [Текст] / В. Петухов // Секретарь-референт. - 2005. - N9. - С. 46-48
5. Румянцева Т.В. Тренінг як інтерактивний метод навчання [Электронный ресурс] / Т. В. Румянцева // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал. - 2014. - N 1/2. - С. 99-107.маркетинг. - 2004. - N3. - С. 5-8.
6. Тюптя, Л. Т. Соціальна робота: теорія і практика [Текст] : навч. посібник / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. - 2-ге видання, перероблене і доповнене. - К. : Знання, 2008. - 574 с.
Всего доброго!

.: Раздел: Этика. Эстетика :: 16.02.2016 09.39.19 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анна из города: Кременчук :: Вопрос: 38331  
Анна спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка у пошуку матеріала з предмету ЕТИКА на тему: Визначити вимоги до професійної поведінки соціального працівника в етичних кодексах різних країн світу. ДЯКУЮ!!!
Наш ответ:
Анно, добридень! Радимо звернутися до виконаної віртуальної довідки . №37681, а також використати такі джерела інформації:

Видишко Н. В. Основи підготовки фахівців із соціальної роботи в коледжах Канади // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : Зб. наук. праць / Н. В. Видишко. - Вінниця: ТОВ фірма "Планер", 2009. - С. 23.

Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації : навч.-метод. комплекс / За заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко. - Київ : Фенікс, 2007. - 528 с.

Кашпирева Т. Б. Модернизация образования специалистов социальной сферы в системе многоуровневой подготовки студентов во Франции : дисс. кандидата пед. наук : 13.00.08 / Т. Б. Кашпирева. - Тула, 2004. - 214 с.

Ковчина, І. М. Сучасні технології соціальної роботи за рубежем : навч.-метод. посібник / І. М. Ковчина. - Київ, 2001. - 95 с.

Корнюшина, Р. В. Зарубежный опыт социальной работы / Р. В. Корнюшина.
- Владивосток : Изд-во Дальневосточного университета, 2004. - 85 с.

Кремнева Т. Подготовка социальных работников за рубежом / Т. Кремнева //
Социальная работа. - 2005. - № 1. - С. 46-49.

Кузнецова Л. П. Основные технологии социальной работы : учебное пособие
/ Л. П. Кузнецова. - Владивосток : Изд-во ДВГТУ, 2002. - 92 с.

Ливрінц К. Е. Особливості соціальної роботи в Бельгії // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія "Педагогіка. Соціальна робота". 2012 - №11. - С. 67-68.

Основы социальной работы : учебник / [отв. ред. П. Д. Павленок]. - М. :
ИПФРА-М, 2003. - 395 с.

Поліщук В. А. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: зарубіжний досвід : посібник / В. А. Поліщук. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2003. - 184 с.

Пришляк О. Ю. Змістовий компонент професійної підготовки соціальних педагогів у Німеччині / О. Пришляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - 2007. - № 1. - С. 39-44.

Пришляк О. Ю. Соціальна політика і соціальна педагогіка у Німеччині / О. Ю. Пришляк // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету.Серія: Педагогічні науки. - 2007. - Вип. 47. - С. 177-181.

Романовська Л. І. Система підготовки фахівців з соціальної роботи за кордоном на прикладі розвинених країн / Л. І. Романовська // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013. Вип. 3.

Соціальні технології: світовий досвід та тенденції розвитку в Україні : монографія / [за ред. В. В. Барабаша]. - Херсон : Вид-во ПП Вишемирський В. С.,2008. - 340 с.

Чорбинский С. И. Социальная работа и социальные программы в США / С. И. Чорбинский. - М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1992.

Яркина Т.Ф. Человек как объект социальной педагогики и социальной работы : теоретико-методический аспект (в контексте мирового опыта) / Т. Ф. Яркина. - М., 1996. - С. 34.

Історія соціальної роботи за кордоном // http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ikpp_kkp_Soczialni poslygu na rivni gromadu/40.html

Социальный работник - профессия XXI века [Электронный ресурс]. -
Режим доступа : http://socio.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=655&page=1.

.: Раздел: Этика. Эстетика :: 12.02.2016 12.44.27 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Дмитро из города: Дніпропетровськ :: Вопрос: 37960  
Дмитро спрашивает:
Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати інформацію до реферата на тему: "Україна: від толерантності особи до толеранстності держави і суспільства в цілому"
Наш ответ:
Шановний, Дмитро, скористайтеся, будь ласка, наступною інформацією:
1.Виховання духовності і толерантності молоді є основою розвитку сучасної освіти // Освіта України.-2005.-15 квіт.
2.Гусаев К.Г., Магомедова Е.К. Толерантность как основа стабильности межнациональных и межконфессиональных отношений // Политика и общество. – 2007. – № 3. – С. 27–32.
3.Декларація принципів толерантності //Освіта України.-2003.-№ 83.-7 лист.
4.Доманов В.Г., Тихонов С.С. Толерантность: идеологема или критерий зрелости гражданского общества? // Философия права. – 2007. – № 1. – С. 38–44.
5.Логвінчук В. Значення політичної толерантності в сучасній українській політиці // Трибуна. – 2006. – № 7–8. – С. 19–21.
6.Логвінчук В.В. Толерантність як чинник утвердження громадянського суспільства в Україні // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – Вип. 28. – С. 710–715.
7.Перекрестова И.Ю. Социально-психологические аспекты толерантности // Актуальні пролеми політики: Зб. наук. пр. / Голов. ред. С.В. Ківалов; Відп. за вип. Л.І. Кормич. – Одеса: Фенікс, 2004. – Вип. 22. – С. 170–174.
8.Ростецька С.І. Толерантні відносини як необхідна умова вирішення політичних конфліктів // Держава і право: Зб. наук. пр. – Юридичні і політичні науки. – Вип. 30. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – С. 794-801.
9.Терещенко Ю. Творчий дух толерантності // Віче. – 2004. – № 9 (150). – С. 76–79.
10.Титаренко М. Т. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності.- К.: Либідь, 2003.- 376 с.
11.Шуляк О. Толерантність за сім днів //Україна молода.-2004.-8 серп.

Режим доступу:
http://www.mydisser.com/search.html
http://old.niss.gov.ua/Monitor/September/2.htm
http://www.tolerance.org.md/rom/docs/decl_u.htm
http://fri.net.ua/loadpsb.php?id=454
http://litterref.ru/yfsrnamerjgernabew.html
http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_55/Drozhzhina.htm

.: Раздел: Этика. Эстетика :: 9.12.2015 12.16.02 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ольга из города: Київ :: Вопрос: 37908  
Ольга спрашивает:
Допоможіть, будь ласка, знайти джерела для допомоги в написанні есе з предмету естетики на тему "Трагічне та комічне у ХХІ сторіччі: чи вони існують".
Наш ответ:
Доброго дня, Ольго!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бабушка Л. Д. Основні естетичні категорії: динаміка руху : текст лекції / Л. Д. Бабушка ; Нац. ун-т харч. технологій. - К., 2006. - 25 c.
Вірченко Т. І. Типологія художніх конфліктів за естетичним наповненням в українській драматургії 1990 - 2010 років: теоретичний та історичний виміри / Т. І. Вірченко // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Філол. науки. - 2012. - № 12. - С. 13-24.
Горбунова І. В. Музичне пародіювання як засіб створення сатиричної образності (на прикладі творів українських та російських композиторів XIX - XXI століть) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / І. В. Горбунова; Одес. держ. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. - О., 2010. - 16 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10GIVRKS.zip.
Дук П. О. Лінгвостилістична характеристика німецьких гумористичних віршів : автореф. дис... канд. філол. наук / П. О. Дук ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х., 2007. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07dpongv.zip.
Існюк І. В. Ідеал комічного у репрезентаціях сучасного художнього простору України [Електронний ресурс] / І. В. Існюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2014. - Вип. 6. - С. 47-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VZhDU_2014_6_10.pdf.
Калита О. М. Мовні засоби вираження іронії в сучасній українській малій прозі : автореф. дис... канд. філол. наук / О. М. Калита ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2006. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06komunp.zip.
Котлярова О. О. Засоби вираження перформативності в німецькому анекдоті / О. О. Котлярова // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Філол. науки. - 2012. - № 9. - С. 40-46.
Мельник О. М. Літературний процес як предметна сфера сучасної прози: вияви комічного [Електронний ресурс] / О. М. Мельник // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 49. - С. 212-215. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2014_49_66.pdf.
Мельник О. М. Українська проза кінця XX - початку XXI ст. у контексті сміхової традиції : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / О. М. Мельник ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". - Івано-Франківськ, 2011. - 20 c.
Мовчан В. С. Естетика : навч. посіб. / В. С. Мовчан. - К. : Знання, 2011. - 527 c.
Салюк Б. А. Perpetuum mobile дитячої літератури: типологія традиційних образів дитини-бешкетника : монографія / Б. А. Салюк; Бердян. держ. пед. ун-т. - Донецьк : ЛАНДОН XXI, 2013. - 215 c.
Самохіна В. О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії і США: текстуальний і дискурсивний аспекти : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / В. О. Самохіна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2010. - 36 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10SVOTDA.zip.
Самохіна В. О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії та США : монографія / В. О. Самохіна ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - 2-ге вид., перероб. та допов. - Х., 2012. - 360 c.
Харченко О. В. Американський дискурс комічного (на матеріалі комедійних фільмів, художніх та публіцистичних творів ХХ й ХХІ сторіч) : монографія / О. В. Харченко. - К. : Сталь, 2010. - 355 c.
Хороз Н. Семантичні засоби комічного в сучасній хорватській періодиці / Н. Хороз // Пробл. слов'янознавства. - 2009. - Вип. 58. - С. 163-169.
Юрковська М. М. Комічне серед вербальних і невербальних реалій анімаційного світу (на матеріалі сучасних англомовних анімаційних фільмів) [Електронний ресурс] / М. М. Юрковська // Проблеми семантики слова, речення та тексту. - 2010. - Вип. 24. - С. 307-316. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pssrtt_2010_24_39.pdf.

.: Раздел: Этика. Эстетика :: 3.12.2015 03.05.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юлія из города: Калуш :: Вопрос: 37663  
Юлія спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріал на тему "Поняття, основні особливості та функції моди"
Наш ответ:
Доброго дня, Юлія!
Ми вже відповідали на схоже запитання. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання № 37629. Додатково пропонуємо переглянути наступні джерела:
Барна Н. В. Архітектура, дизайн та мода як культурні практики [Електронний ресурс] / Н. В. Барна // Культура України. Серія : Культурологія. - 2015. - Вип. 49. - С. 31-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Kukl_2015_49_5.pdf.
Бурець, Олена. У світі моди. Історія костюма : година спілкування / О. Бурець // Шкільний світ. - 2012. - № 46. - Етика. - 2012. - № 9. - С. 9-11.
Вплив авангардного мистецтва на формування стилю Арт Деко у моді // Вісник КНУКіМ: Зб. наук. праць. – Вип. 15 / Київський національний університет культури і мистецтв. – К., 2006. – С. 66–71.
Гребеньова В. О. Дитяча мода як компонент дитячої субкультури другої половини XX – початку XXI століття (на матеріалах Вінниччини) [Електронний ресурс] / В. О. Гребеньова // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. - 2014. - Вип. 22. - С. 166-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzvdpu_ist_2014_22_36.pdf.
Даценко М. Мода як соціальне явище: спроба визначення [Електронний ресурс] / М. Даценко // Соціальні виміри суспільства. - 2014. - № 6. - С. 353-364. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/svs_2014_6_29.pdf.
Карповець М. Мода як форма влади [Електронний ресурс] / М. Карповець // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філософія. - 2015. - Вип. 17. - С. 148-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoafs_2015_17_30.pdf.
Яценко, Л. О. Чарівний світ моди / Л. О. Яценко // Позакласний час. - 2008. - № 2. - С. 90-93.

.: Раздел: Этика. Эстетика :: 10.11.2015 09.41.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 1.031661 seconds