Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45732
   


Автор запитання: Надія із міста: Калуш :: Запитання: 47219  
Надія запитує:
Добрий день. Прошу запропонувати літературу для доповіді "ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ". Щиро дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Надіє! РАдимо Вам використати наступні посилання: – https://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/12875/1/Шляхи впровадження чистоти мовлення студентів на заняттях з курсу української мови.doc
https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/77dbe2d3-b6c6-4072-8e30-d3945058e6fc/content
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31708/2/Формування культури мовлення студентів.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/formuvannya-kulturi-profesiynogo-usnogo-movlennya-studentiv-vischih-navchalnih-zakladiv-ukrayini/viewer
http://repozitory.zhatk.zt.ua/bitstream/123456789/164/1/Культура мовлення як основний критерій.pdf
http://infiz.dp.ua/misc-documents/repozit/ZO-A1/A1-0000-08-L1-09.pdf

– Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А.П.Загнітко, І.Г.Данилюк. – Донецьк : БАО, 2016. – 480 с.
– Лю Мяоні. Формування вокально-мовленнєвої культури майбутніх учителів музики у процесі фахової підготовки : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика музичного навчання / Лю Мяоні ; [наук. керівник Т.В. Жигінас] ; Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 21 с.
– Берегова Г.Д. Культура мовлення у системі професійної підготовки молоді : монографія / Г. Д. Берегова, О. Г. Предместніков. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2021. – 269 с.
– Булик-Верхола С.З. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник для студентів музичних спеціальностей / С. З. Булик-Верхола ; Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка. – 5-е вид. зі змінами і доп. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 308 с.
– Культура фахового мовлення : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [уклад.: Бабич Н. Д. та ін. ; за заг. ред. Н. Д. Бабич]. – 4-те вид., уточн. і допов. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2014. – 556 с.
– Мацько Л.І. Культура української фахової мови : навч. посіб. / Л.І. Мацько, Л.В. Кравець. – Київ : Академія, 2007.– 360 с.
– Нечаєнко Т. В. Усне публічне мовлення як складова професіограми спеціаліста культурно-мистецької сфери / Т.В. Нечаєнко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – 2002. – Вип. 8. – С. 293-301.
– Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б. Гриценко ; М-во освіти і науки України, Нац. аграр. ун-т. – Київ : Центр навч. літ., 2005. – 536 с.
– Подолання типових орфоепічних помилок ("акання") у студентів акторського та режисерського факультетів українського театрального вузу : метод. рек. для студентів 1-4 курсів / Харків. ін-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Харків : [ХІМ], 1992. – 22 с.
– Мадишева Т. П. Співак і мова : культура співу мовою оригіналу: теорія та практика / Т. П. Мадишева. – Харків : Штріх, 2002. – 159, [1] с.

.: Розділ: Мовознавство :: 4.05.2023 11.24.51 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 47147  
Аліна запитує:
Добрий день, допоможіть, будь ласка, знайти літературу до дипломної роботи: "Прагмастилістичні засоби експресивності в реалізації спонукальної інтенції сучасного політичного дискурсу".
Наша відповідь:
Добрий день, Аліно! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – file:///C:/Users/User/Desktop/9269-Текст статті-18511-1-10-20201124.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/54472/19-kinchits.pdf?sequence=1
http://phd.znu.edu.ua/page/aref/02_2018/Sukhovetska_aref.pdf
http://www.aphn-journal.in.ua/archive/27_2020/part_2/16.pdf
http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/23/part_1/8.pdf
http://eprints.cdu.edu.ua/4706/1/disert.pdf
https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/16028/Klymenko.pdf;jsessionid=E5932F4A8980BA68A3E4D59691F6A914?sequence=1
https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/12044/1/Магістерська робота Старченко А..pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25556/1/Mono_16-11-2018-1.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/185262448.pdf

– Бутова?І. Політичний дискурс як об’єкт лінгвістичних досліджень / І.Бутова // Вісник Львівського університету. Серія: Іноземні мови. Вип. 16. – Львів, 2009. – С. 232-238.
– Ковальова?О. Полiтичний дискурс: сучаснi лiнгвiстичнi інтерпретації / О.Ковальова // Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип. 27, Т. 2. – 2020. – С. 101-107.
– Шевчук Н. В. Особливості політичного дискурсу: зміст, функції, жанрове втілення / Н.В.Шевчук // Вісник ДАКККіМ. Політологія. Вип. 1. – 2013. – С. 263-269.
– Кондратенко?Н.?В. Український політичний дискурс: Текстуалізація реальності: Монографія / Н.В.Кондратенко – Одеса : Чорномор’я, 2007. – 156 с.
– Нагорна?Л.?Б. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики / Л.Б.Нагорна ; НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ : Світогляд, 2005. – 316 с.
– Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність : монографія / К.Серажим. – Київ, 2002. – 392 с.
– Алексенко С. Ф. Особливості вираження експресивності комунікативно-прагматичної стратегії “гра на підвищення” в англійській політичній промові / С.Ф.Алексенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – 2015. – Вип. 27. – С. 3-13.
– Вільчинська І. Ю. Політичний дискурс: основні напрями дослідження / І.Ю.Вільчинська // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2013. – № 3. – С. 198-201.
– Підгрушний В. А. Особливості політичного дискурсу в сучасній лінгвістиці / В.А.Підгрушний // Студентський вісник НУВГП. – 2015. – Вип. 2 (4). – С. 248-251.
– Петренко І. І. Політичний дискурс: зміст, особливості, функції / І.І.Петренко // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка: Філософія. Політологія. Вип. 100. – Київ : КНУ, 2005. – С. 54-57.
– Алексієвець О. Історія та сучасність політичної лінгвістики. Україна – Європа – Світ : міжнародний збірник наукових праць / О.Алексієвець. Вип. 9. – Тернопіль : ТНПУ, 2012.– С. 248-255.
– Ващук Т. Політичний дискурс як об’єкт лінгвістичного дослідження / Т.Ващук // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. – 2007. – № 33. – С. 182-185.
– Ковальова О. Політичний дискурс: сучасні лінгвістичні інтерпретації / О. Ковальова // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І. Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2020. – Вип. 27, Т. 2. – С. 101-107.
– Федорова А. Особливості сучасного політичного дискурсу України / А. Федорова // Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі : матеріали Всеукр. науково-практичної онлайн-конференції до Дня укр. писемності й мови, 09 листоп. 2022 р. : до 30-річчя кафедри культури української мови / Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук вищої освіти України, Всеукраїнське товариство "Просвіта" імені Тараса Шевченка, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2022. – С. 110-115.
– Лукіна Л. В. Політичний дискурс: сутність та особливості застосування / Л. В. Лукіна // Політикус. – 2021. – № 2. – С. 75-80.
– Волянюк І. О. Політичний дискурс в умовах російсько-української війни: лінгвістичний аспект / І. О. Волянюк // Закарпатські філологічні студії. – 2022. – Т. 11, № 3. – С. 47-52.
– Матковська М. В. Семантико-прагматичні особливості категорії агональності в англомовному політичному дискурсі / М. В. Матковська // Закарпатські філологічні студії. – 2018. – № 5, т. 1. – С. 77-82.
– Кондратенко Н.В. Українська політична лінгвістика в Україні: фундаментальні і прикладні проблеми / Н. В. Кондратенко // Мовознавство. – 2016. – № 6. – С. 29-36.

.: Розділ: Мовознавство :: 10.04.2023 11.13.50 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Суми :: Запитання: 47067  
Тетяна запитує:
Добрий день, потрібні джерела на тему "Сучасні шляхи оптимізації навчання англійської мови в початковій школі під час онлайн-навчання". Дякую за допомогу
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Безкоровайна О. В. Специфіка методики викладання іноземної мови (англійської) в початковій школі [Електронний ресурс] / О. В. Безкоровайна, Г. С. Павлюк // Інноватика у вихованні. — 2017. — Вип. 6. — С. 63-67. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2017_6_9.
Бескорса О. Інтеграція на уроках англійської мови в початковій школі в контексті концепції Нової української школи [Електронний ресурс] / О. Бескорса // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. — 2017. — Вип. 6. — С. 230-238. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prptma_2017_6_27.
Бескорса О. Сутнісні характеристики цифрової культури майбутнього вчителя англійської мови початкової школи [Електронний ресурс] / О. Бескорса // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. — 2021. — Вип. 1. — С. 209-220. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2021_1_24.
Богачик М. С. Особливості застосування сучасних методів навчання англійської мови в початковій школі [Електронний ресурс] / М. С. Богачик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 5. — С. 114-116. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2019_5_34.
Бойко Я. Мобільний телефон як складник цифрової технології навчання іноземної мови [Електронний ресурс] / Я. Бойко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. — 2020. — Вип. 1. — С. 20-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpumdpu_2020_1_5.
Бойко Я. Особливості використання системи оцінювання та сучасних цифрових технологій у процесі навчання англійської мови [Електронний ресурс] / Я. Бойко // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. — 2021. — Вип. 1. — С. 63-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2021_1_9.
Волкова С. Г. Онлайн-навчання іноземних мов у контексті навчання впродовж життя [Електронний ресурс] / С. Г. Волкова, Г. Р. Вороніна // Інноваційна педагогіка. — 2021. — Вип. 36. — С. 48-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2021_36_11.
Зубрик А. Інтерактивні методи і прийоми навчання англійської мови учнів початкових класів [Електронний ресурс] / А. Зубрик // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2020. — Вип. 28(2). — С. 87-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_28(2)__16.
Клімова О. А. Інструменти для дистанційного навчання на уроках англійської мови [Електронний ресурс] / О. А. Клімова // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/instrumenty-dlia-dystantsiinoho-navchannia-na-urokakh-anhliiskoi-movy-624543.html. — Дата звернення :15.03.2023.
Ленець І. П. Роль інформаційних технологій на уроках англійської мови в початковій школі [Електронний ресурс] / І. П. Ленець, О. Г. Гавриш // Збірник наукових праць Донбаської національної академії будівництва і архітектури. — 2017. — № 4(2). — С. 26-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zbnpdnaba_2017_4(2)__8.
Сеньків О. Використання онлайн-ресурсів при навчанні англомовної лексики учнів молодшого шкільного віку (фрагмент уроку «Мій будинок. Моя квартира») [Електронний ресурс] / О. Сеньків, Б. Витрикуш // Молодь і ринок. — 2014. — № 6. — С. 118-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_6_26.
Чернега Ю. В. Презентація «Сучасні засоби навчання на уроках англійської мови» [Електронний ресурс] / О. А. Чернега // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-sucasni-zasobi-navcanna-na-urokah-anglijskoi-movi-124567.html. — Дата звернення :15.03.2023.

.: Розділ: Мовознавство :: 15.03.2023 11.36.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Черкаси :: Запитання: 47016  
Олена запитує:
Добрий день. Потрібні джерела на тему: Іван Ющук вчений-мовознавець. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам скористатись такими джерелами:
Гринів О. Замилування в рідний край з пересторогою : дитяча сторінка / О. Гринів // Слово Просвіти. — 2018. — 7-13 черв. — С. 15.
Кулик Н. Хранитель мови : пам’яті педагога / Н. Кулик // Освіта України. — 2021. — 12 квітня. — С. 13-15.
Омельчук С. Новаторство Івана Ющука в українській лінгводидактиці кінця 20-початку 21 сторіччя / С. Омельчук // Дивослово. — 2018. — № 10. — С. 36-42.
Пасемко І. Іван Ющук - письменник, перекладач, учений (до 70-річчя від дня народження) / І. Пасемко, О. Сливинський // Слово і час. — 2003. — № 11. — С. 7-9.
Пилипчук Д. Шукаючи спільне, шукати себе... / Д. Пилипчук // Слово Просвіти. — 2017. — 11-17 трав. — С. 4. — Рец. на кн.: Ющук І. Словник української мови з VI століття. — Київ : Київ. міжнар. ун-т, 2017. — 352 с.
Шкріба С. Педагогічні нововведення І. Ющука в царину українського мовознавства (на матеріалі повісті «Троє на Місяці») [Електронний ресурс] / С. Шкріба // Педагогічний дискурс. — 2022. — Вип. 32. — С. 36-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2022_32_7.
Ющук І. Життя як самовідданість і успіх : передювілейний діалог / І. Ющук ; спілкувалася К. Рибалко // Дивослово. — 2018. — № 10. — С. 31-35.
Ющук І. П. Вступ до мовознавства : навч. посібник / І. П. Ющук. — Київ : Рута, 2000. — 128 с.
Ющук І. П. Лекції зі вступу до мовознавства : навч. посібник / І. П. Ющук. — Київ : Вид-во Міжнар. ін-ту лінгвістики та права, 1995. — 112 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 7.03.2023 07.20.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Черкаси :: Запитання: 47004  
Юрій запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про наукову діяльність Євгена Тимченко. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу за вашим запитом:
Глущенко В. Джерела вивчення історії української мови у студіях Є. К. Тимченка [Електронний ресурс] / В. Глущенко, І. Рябініна, К. Тищенко // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. — 2017. — Вип. 5. — С. 8-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2017_5_4.
Євдокімова О. С. Полонізми в «Матеріалах до словника писемної та книжної української мови XV-XVIII ст.» Є. Тимченка [Електронний ресурс] / О. С. Євдокімова // Мовні і концептуальні картини світу. — 2020. — Вип. 1. — С. 47-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2020_1_6.
Завальнюк О. М. Вчений-мовознавець Є. К. Тимченко і Кам’янець-Подільський державний український університет (1919 — 1920 рр.) / О. М. Завальнюк // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. наук. ст.. — 2004. — Вип. 27. — С. 317-328.
Загнітко А. П. Синтагмальна модель відмінкової системи Юрія Шевельова і Євгена Тимченка: давальний відмінок (II) / А. П. Загнітко // Зап. з укр. мовознавства. — 2017. — Вип. 24, т. 1. — С. 169-179.
Наєнко Г. Підручник Євгена Тимченка «Курс історії українського язика» та становлення історико-мовного дискурсу першої третини ХХ століття [Електронний ресурс] / Г. Наєнко // Українське мовознавство. — 2018. — Вип. 1. — С. 76-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Um_2018_1_10.
Осінчук Ю. В. Історичні словники як джерело вивчення церковнослов'янських запозичень / Ю. В. Осінчук // Зап. з укр. мовознавства : зб. наук. пр.. — 2019. — Вип. 26, т. 1. — С. 68-77.
Пена Л. І. Словотвір в «Українській граматиці» Євгена Тимченка [Електронний ресурс] / Л. І. Пена // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. — 2011. — Вип. 7. — С. 62-67. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_10_2011_7_15.
Тихоненко О. Лінгводидактична спадщина Є. К. Тимченка (до 150-річчя від дня народження видатного мовознавця) [Електронний ресурс] / О. Тихоненко // Філологічні науки. — 2016. — Вип. 24. — С. 101-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fil_Nauk_2016_24_15.
Ципердюк О. Д. Мовознавча термінологія в праці Є. Тимченка «Номінатив і датив в українській мові» [Електронний ресурс] / О. Д. Ципердюк // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. — 2015. — № 2. — С. 105-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2015_2_11.

.: Розділ: Мовознавство :: 2.03.2023 16.40.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.289581 seconds