Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45822
   


Автор запитання: Ілля із міста: Київ :: Запитання: 47773  
Ілля запитує:
Добрий день. Цікавить література на таку тему: мова, як складова політичної комунікації. Дякую.
Наша відповідь:
Ілля, добрий день. Радимо вам опрацювати такі джерела за вашим запитом:
Алексієвець О. Історія та сучасність політичної лінгвістики [Електронний ресурс] / О. Алексієвець // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. — 2012. — Вип. 9. — С. 248-255. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2012_9_30.
Васильців О. С. Мікрополе політична комунікація: ядерна зона (на матеріалі української, польської та англійської мов) [Електронний ресурс] / О. С. Васильців // Studia linguistica. — 2016. — Вип. 9. — С. 426-434. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stling_2016_9_57.
Дискурс у системі політичної лінгвістики / О. Б. Януш // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2010. — N 51. — С. 81-84. ,
Коваленко А. М. Політична мова як засіб політичної комунікації [Електронний ресурс] / А. М. Коваленко // Нова філологія. — 2014. — № 60. — С. 81-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2014_60_18.
Кондратенко Н. В. Українська політична лінгвістика в Україні: фундаментальні і прикладні проблеми [Електронний ресурс] / Н. В. Кондратенко // Мовознавство. — 2016. — № 6. — С. 29-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2016_6_5.
Лінгвістичний вимір політичної комунікації / Н. О. Мараховська // Лінгв. студії: зб. наук. пр. — 2011. — Вип. 23. — С. 170-174.
Орденов С. С. Трансформація концепту прав людини у політичній мові комунікації [Електронний ресурс] / С. С. Орденов // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. — 2023. — № 2. — С. 30-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2023_2_9.
Особливості визначення політичної мови / В. Петренко // Політ. менеджмент. — 2007. — N 2. — С. 16-24.
Пашніна Т. М. Мовні аспекти політичної комунікації під час військових конфліктів (на основі аналізу промов Президента США Джорджа Буша) [Електронний ресурс] / Т. М. Пашніна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 14(1). — С. 277-282. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_14(1)__50.
Політична лінгвістика: стан і статус / Л. Нагорна // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. — 2006. — Вип. 30, кн. 2. — С. 160-168.
Принцип зворотного зв’язку в українській політичній комунікації / О. Трухачов // Політ. менеджмент. — 2007. — N 5. — С. 69-75.
Рудніченко Н. М. Дискурс електронних засобів масової комунікації в інформаційному суспільстві : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / Н. М. Рудніченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2009. — 20 с.
Славова Л. Л. Мовна особистість політика: когнітивно-дискурсивний аспект : монографія / Л. Л. Славова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. — 358 с.
Соловйова Т. Розбудова теорії політичної лінгвістики в українському науковому просторі [Електронний ресурс] / Т. Соловйова // Філологічні студії. — 2018. — Вип. 18. — С. 75-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stfil_2018_18_8.
Химинець М. Д. Політична лінгвістика як наукова дисципліна [Електронний ресурс] / М. Д. Химинець // Мова і культура. — 2011. — Вип. 14, т. 7. — С. 206-212. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2011_14_7_38.
Шулькевич О. Політичне мовлення в аспекті політичної комунікації (на матеріалі турецької мови) [Електронний ресурс] / О. Шулькевич // Південний архів. Філологічні науки. — 2017. — Вип. 70. — С. 122-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2017_70_29.

.: Розділ: Держава і право :: 23.04.2024 22.24.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Луцьк :: Запитання: 47762  
Дмитро запитує:
Добрий день. Цікавить література на таку тему: Монархія як форма правління.
Наша відповідь:
Добрий день. Опрацюйте таку літературу:
Алєксєєнко І. Г. Форма державного правління як парадигмальна основа розвитку інституційної структури політики : монографія / І. Г. Алєксєєнко; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Дніпропетровськ : Пороги, 2011. — 428 c.
Бостан С. К. Форма правління сучасної держави: теоретико-правові засади : автореф. дис... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / С. К. Бостан; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — Київ, 2008. — 36 c.
Матлай Л. Історичний і політичний феномен монархії (на прикладі Королівства Іспанії) [Електронний ресурс] / Л. Матлай // Емінак. — 2017. — № 2(1). — С. 90-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2017_2(1)__16.
Процюк І. В. Поділ влади в умовах різних форм правління : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / І. В. Процюк; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». — Харків, 2013. — 35 c.
Процюк І. В. Сучасні монархії: зміст і сутність [Електронний ресурс] / І. В. Процюк // Держава та регіони. Серія : Право. — 2018. — № 3. — С. 33-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drp_2018_3_8.
Романюк А. Еволюція політичних інститутів. Коли і за яких обставин сформувалися політичні інститути? [Текст] : навч. посіб. / А. Романюк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Одеса : Гельветика, 2020. — 183 с. : рис.
Рудик A. O. Eтaпи пoлітичної трансформації монархій [Електронний ресурс] / A. O. Рудик // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. — 2020. — Вип. 27. — С. 54-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2020_27_10.
Серьогіна С. Г. Особливості розподілу повноважень у виконавчо-розпорядчій сфері за різних моделей монархічної форми правління [Електронний ресурс] / С. Г. Серьогіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2014. — Вип. 29(1). — С. 106-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_29(1)__26.
Серьогіна С. Г. Повноваження органів державної влади в законодавчій сфері за монархічної форми правління [Електронний ресурс] / С. Г. Серьогіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2015. — Вип. 30(1). — С. 95-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_30(1)__25.
Сівков І. В. Вербалізація концепту монархії в конституційних текстах країн арабського світу [Електронний ресурс] / І. В. Сівков // Мовні і концептуальні картини світу. — 2016. — Вип. 57. — С. 333-342. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2016_57_47.
Струкевич O. K. Про монархічну модель правління в Україні-Гетьманщині [Електронний ресурс] / O. K. Струкевич // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2003. — Вип. 5. — С. 13-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2003_5_5.
Сухонос В. В. Вплив інституту глави держави на монархічну форму правління [Електронний ресурс] / В. В. Сухонос. // Часопис Національного університету «Острозька академія». Сер. : Право. — 2013. — № 1. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Choasp_2013_1_32.
Сухонос В. В. Монархічна форма правління і тоталітарний режим : дихотомія антиномії та симбіозу [Електронний ресурс] / В. В. Сухонос, Ю. В. Волочай, О. П. Соколенко // Правові горизонти. — 2017. — Вип. 4. — С. 22-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ln_2017_4_5.
Черінько І. Парламентарні монархії Європи як різновид політичного режиму / І. Черінько // Політ. менеджмент. — 2010. — Спец. Вип. — С. 152-161.

.: Розділ: Держава і право :: 17.04.2024 07.32.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Дніпро :: Запитання: 47752  
Олег запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про Миколу Бокаріуса.
Наша відповідь:
До 150-річчя з дня народження Заслуженого професора Миколи Сергійовича Бокаріуса [Текст] : [монографія] / [О. М. Клюєв та ін. ; передм. О. М. Клюєв] ; Харків. НДІ суд. експертиз ім. М. С. Бокаріуса. — Харків : ХНІДСЕ : Промінь, 2019. — 175 с.
Клюєв О. М. Академічна доброчесність та творча наполегливість Заслуженого професора М. С. Бокаріуса – насущний приклад для сьогодення [Електронний ресурс] / О. М. Клюєв, В. О. Ольховський, В. В. Бондаренко // Архів кримінології та судових наук. — 2020. — № 1. — С. 30-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/acrfs_2020_1_9
Клюєв О. М. Дослідження наукової спадщини М. С. Бокаріуса — обов’язок працівників наукової установи, що носить його ім’я [Електронний ресурс] / О. М. Клюєв, Л. В. Бокаріус, А. С. Тяпкін // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. — 2021. — Вип. 23. — С. 83-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2021_23_10
Козаченко І. М. Батько й син Бокаріуси – видатні фундатори вітчизняної судової експертизи [Електронний ресурс] / І. М. Козаченко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. — 2016. — Вип. 16. — С. 427-435. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2016_16_59
Лісовий В. М. Заслужений професор М.С. Бокаріус – фундатор сучасної вітчизняної судово-медичної експертизи та криміналістики: до 150-річчя від дня народження [Електронний ресурс] / В. М. Лісовий, В. О. Ольховський, Ю. М. Кравченко, В. В. Бондаренко // Клінічна та експериментальна патологія. — 2019. — Т. 18, № 2. — С. 163-167. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kep_2019_18_2_33
Лозовий А. І. Внесок Миколи Сергійовича і Миколи Миколайовича Бокаріусів у розвиток судової експертизи та криминалистики [Електронний ресурс] / А. І. Лозовий, В. М. Лісовий, В. В. М’ясоєдов, В. О. Ольховський, Л. М. Дереча, В. В. Бондаренко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. — 2014. — Вип. 14. — С. 430-441. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2014_14_63
Фесюнін В. М. "Архів кримінології та судових наук" і наукова спадщина М. С. Бокаріуса [Електронний ресурс] / В. М. Фесюнін, А. С. Тяпкін // Архів кримінології та судових наук. — 2020. — № 2. — С. 77-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/acrfs_2020_2_16
Фундатор вітчизняної судово-медичної експертизи : до 155-річчя від дня народження М. С. Бокаріуса (1869-1931) // Календар знаменних і пам'ятних дат. — Київ, 2023. — № 1, 2024. - С. 74-82.

.: Розділ: Держава і право :: 11.04.2024 12.25.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Черкаси :: Запитання: 47723  
Юрій запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з літературою на таку тему: договір найму земельної ділянки: поняття, права та обов'язки сторін договору. Дякую.
Наша відповідь:
Юрій, добрий день. Література за вашим запитом:
Вилегжаніна В. В. Поняття та ознаки земельної ділянки як об’єкта оренди [Електронний ресурс] / В. В. Вилегжаніна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2014. — Вип. 29(1). — С. 129-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_29(1)__32.
Вилегжаніна В. В. Поняття та юридична характеристика договору найму (оренди) земельної ділянки / В. В. Вилегжаніна // Митна справа. — 2014. — № 5(2.2). — С. 96-103.
Волков Е. Істотне порушення договору оренди успадкованої земельної ділянки [Електронний ресурс] / Е. Волков // Підприємництво, господарство і право. — 2016. — № 5. — С. 3-7. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_5_2.
Гнідан Р. М. Договір оренди земельної ділянки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Р. М. Гнідан; ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника». — Івано-Франківськ, 2018. — 18 c.
Гуйван П. Д. Поновлення договору оренди землі в разі закінчення строку його дії: проблемні питання / П. Д. Гуйван // Право і суспільство. — 2016. — № 6(2). — С. 36-42.
Ейдельберг М. М. Земельна ділянка як об’єкт адміністративно-правових відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. М. Ейдельберг; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 17 c.
Земельне право України : навч. посіб. / [І. І. Каракаш та ін.] ; за ред. І. І. Каракаша і Т. Є. Харитонової ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». — Вид. 2-ге, перероб. і допов. — Одеса : Юридична література, 2017. — 585 с.
Земельні та майнові паї: нормативно-правові акти, роз’яснення та судова практика : [збірник] / упоряд.: М. С. Головатюк [та ін.] ; під. заг. ред.канд. екон. наук М. С. Головатюка. — Вид. 2-ге, допов. та переробл. — Київ : Паливода А. В., 2009. — 396 с.
Ільків Н. В. Правова природа орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності [Електронний ресурс] / Н. В. Ільків // Журнал східноєвропейського права. — 2018. — № 50. — С. 28-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2018_50_7.
Лавриненко М. Р. Істотні умови договору найму (оренди) земель сільськогосподарського призначення у цивільному праві України, Франції та ФРН / М. Р. Лавриненко // Правова держава. — 2019. — № 33. — С. 92-101.
Мірошниченко А. М. Земельна ділянка як об’єкт права: абстракція чи реальність? / А. М. Мірошниченко // Право України. — 2020. — № 5. — С. 91-105.
Міськевич Л. Р. Істотні умови договору оренди земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом [Електронний ресурс] / Л. Р. Міськевич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2020. — Вип. 47(2). — С. 54-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2020_47(2)__13.
Прус Ю. О. Оренда землі та напрямки її розвитку в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ю. О. Прус ; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 2012. — 20 с.
Самчук-Колодяжна З. З історії розвитку договору найму (оренди) земельних ділянок / З. Самчук-Колодяжна // Історико-правовий часопис. — 2013. — № 2. — С. 93-98.
Сокол М. В. Земельна ділянка як об’єкт аграрних правовідносин / М. В. Сокол, С. В. Гнатюк // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Сер. : Право. — 2019. — Вип. 59(2). — С. 11-14.
Таран А. Ю. Проблемні аспекти реалізації переважного права орендаря на поновлення договору оренди земельної ділянки [Електронний ресурс] / А. Ю. Таран // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». — 2023. — № 15. — С. 83-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2023_15_15.
Україна. Закони. Земельний кодекс України : станом на 19 січ. 2022 р. : відповідає офіц. тексту. — Харків : Право, 2022. — 182 с.
Хащівська Н. Особливості правового регулювання строків у договорі найму (оренди) земельної ділянки [Електронний ресурс] / Н. Хащівська // Юридична Україна. — 2010. — № 4. — С. 70-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2010_4_14.
Чуйкова В. Ю. Специфіка правового регулювання відносин власності, об’єктом яких є присадибна земельна ділянка (садиба) / В. Ю. Чуйкова // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім.і В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2014. — № 1106, Вип. 17. — С. 140-144.
Чурилова Т. Державна реєстрація права оренди земельної ділянки [Електронний ресурс] / Т. Чурилова // Юридичний вісник. — 2014. — № 6. — С. 118-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2014_6_22.
Шаповалова О. І. Земля (земельна ділянка) як благо, як об’єкт цивільних прав / О. І. Шаповалова // Журнал східноєвропейськ. права. — 2021. — № 84. — С. 23-28.
Щербяк Ю. В. Земельна ділянка як особливий і самостійний об’єкт земельних правовідносин / Ю. В. Щербяк // Наук. вісн. Міжнар. гум. ун-ту. Сер. : Юриспруденція. — 2018. — Вип. 35(2). — С. 36-38.

.: Розділ: Держава і право :: 25.03.2024 13.15.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліса із міста: Київ :: Запитання: 47719  
Аліса запитує:
Добрий день. Потрібна література про становлення державної служби України. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Алєксєєнко І. Р. Дипломатична діяльність України у сучасному світі : [монографія] / І. Р. Алєксєєнко, Б. І. Гуменюк, А. В. Денисенко, М. С. Держалюк, А. М. Зленко; ред.: В. Ф. Солдатенко. — Київ : Наук. думка, 2013. — 269 c.
Биркович Т. І. Правове регулювання дипломатичної служби в Україні : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Т. І. Биркович ; Нац. аграр. ун-т. — Київ, 2007. — 20 с.
Біла-Тіунова Л. Р. Державна служба в Україні : навч. посіб. / Л. Р. Біла-Тіунова, Л. М. Корнута, Н. С. Панова, Г. В. Фоміч; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». — 3-тє вид., перероб. та допов.. — Фенікс : Одеса, 2015. — 191 c.
Гецко В. В. Особливості проходження дипломатичної служби громадянами України [Електронний ресурс] / В. В. Гецко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2021. — Вип. 66. — С. 266-270. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2021_66_47.
Гончарова А. О. Дипломатична служба як складова частина державної служби України [Електронний ресурс] / А. О. Гончарова // Актуальні проблеми державного управління. — 2011. — № 1. — С. 420-424. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2011_1_51.
Лісовський П. М. Дипломатична та консульська служба : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. — Київ : Ліра-К, 2022. — 177 c.
Макаренко Ю. В. Категорії працівників у системі органів дипломатичної служби України [Електронний ресурс] / Ю. В. Макаренко // Актуальні проблеми держави і права. — 2012. — Вип. 63. — С. 395-400. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_63_62.
Масловська О. М. Політико-правове формування дипломатичної служби України [Електронний ресурс] / О. М. Масловська // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. — 2013. — № 3. — С. 180-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_2013_3_20.
Масловська О. М. Порядок становлення дипломатичної служби України [Електронний ресурс] / О. М. Масловська // Політологічні записки. — 2014. — № 2. — С. 121-126. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2014_2_14.
Матвієнко В. На шляху розбудови дипломатичної служби: перші відомства закордонних справ України [Електронний ресурс] / В. Матвієнко // Україна дипломатична. — 2008. — Вип. 9. — С. 160-170. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2008_9_17.
Міщенко М. Г. Історичні чинники формування дипломатичної служби України другої половини ХХ ст. [Електронний ресурс] / М. Г. Міщенко // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 143(1). — С. 130-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_143(1)__28.
Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 26 трав. 2023 р. / Університет митної справи та фінансів, «Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики», міжнародна науково-практична конференція. — Дніпро : Ун-т мит. справи та фінансів, 2023. — 359 c.
Федчишин С. А. Класифікація посад у системі дипломатичної служби України [Електронний ресурс] / С. А. Федчишин // Правова держава. — 2015. — № 20. — С. 69-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2015_20_15.

.: Розділ: Держава і право :: 24.03.2024 08.40.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.18698 seconds