Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43487
   


Автор запитання: Соломія із міста: Львів :: Запитання: 45084  
Соломія запитує:
Курсова "Трудове право, його регулювання"
Наша відповідь:
Доброго дня, Соломія! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 33931, 36051, 42168, 42572. Також пропонуємо ще переглянути наступні джерела:
Остапенко Л. Трудове право : навч.-метод. посіб. для самост. підгот. студентів до практ. занять : напрям підгот. 081 ”Право” / Л. Остапенко, Н. Павлів-Самоїл, Х. Маркович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”, Навч.-наук. ін-т права та психології. — Львів : Растр-7, 2019. — 133 с. : табл.
Прилипко С. Трудове право : посіб. для підгот. до іспиту : [ураховано законодавство станом на 10 груд. 2018 р.] / С. Прилипко, О. Ярошенко. — 5-те вид., перероб. і допов. — Харків : Право, 2019. — 191 с.
Трудове право : підручник : [для студентів, аспірантів і викладачів юрид. закл. вищої освіти та юрид. ф-тів / О. М. Ярошенко та ін.] ; за заг. ред. О. М. Ярошенка ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — 3-тє вид., перероб. і допов. — Харків : Право, 2019. — 541, [1] с.
Трудове право України : підручник : [для студентів, слухачів і курсантів закл. вищ. освіти, які здійснюють підгот. за спец. ”Правознавство” та ”Правоохоронна діяльність” та ін. / С. Бортник та ін.] ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків : ХНУВС, 2019. — 407 с.

.: Розділ: Держава і право :: 4.01.2021 20.48.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мартін із міста: Закарпаття :: Запитання: 45045  
Мартін запитує:
Добрий день, мені потрібна література на тему "Міжнародна правоохоронна діяльність". Буду радий посиланням на книги в різних електронних форматах та іншій інформації. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Перепьолкін С.М. Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності: навч. посіб. / С.М. Перепьолкін, Є.Г. Паршутін. –Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. – 112 с.
http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/1696/1/МСПД перепелкин.pdf
https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/library/student/lectures/1115/9.1.pdf
Леженіна О. І. Міжнародна правоохоронна діяльність: поняття, цілі, завдання, принципи, функції / О. І. Леженіна // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 21. - С. 164-170
http://old.visnyk.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=30275
Співробітництво держав у боротьбі із злочинністю
https://arm.naiau.kiev.ua/books/mg/lectures/lecture_9.html
Взаємодія органів державної влади України зі спеціальними установами європейського союзу у сфері реалізації правоохоронної функції держави
http://univd.edu.ua/science-issue/issue/2161
Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя
https://pidru4niki.com/1164040159192/pravo/mizhnarodne_spivrobitnitstvo_sferi_pravosuddya
Участь України у міжнародних організаціях
http://old.mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/international-organizations
Роль і значення міжнародного співробітництва національної поліції України
http://www.nvppp.in.ua/vip/2020/4/20.pdf
Міжнародне співробітництво прокуратури України під час кримінального провадження
http://lsej.org.ua/2_2020/102.pdf
Принципи міжнародного співробітництва держав із надання взаємної правової допомоги у транснаціональному кримінальному праві
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bpau_2019_1_11.pdf
Принципи співробітництва держав з міжнародним кримінальним судом на окремих стадіях міжнародного кримінального провадження
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Prav_2017_27_26.pdf
Міжнародно-правові засади боротьби з транснаціональною злочинністю: проблеми й перспективи
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/amp_2014_6_13.pdf
Рудницький І. Правові та організаційні основи міжнародної взаємодії у викритті контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими
злочинними угрупованнями
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2018/jun/13457/77.pdf
Актуальні аспекти міжнародного співробітництва органів внутрішніх справ
України на напрямку протидії торгівлі людьми
https://www.osce.org/files/f/documents/2/3/75892.pdf

.: Розділ: Держава і право :: 18.12.2020 19.31.33 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антоніна із міста: Рівне :: Запитання: 45040  
Антоніна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з літературою до реферату на тему Роль політичної реклами у виборчому процесі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Антоніно! Пропонуємо вашій увазі такі джерела:
Бабіна В. Реклама як комунікативна технологія у політичному просторі [Електронний ресурс] / В. Бабіна. // Політологічні записки. — 2012. — № 6. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2012_6_42.
Боярська О. Політична реклама в організаційно-планувальному контексті застосування сучасних політичних технологій [Електронний ресурс] / О. Боярська // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. — 2018. — Вип. 21. — С. 99-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ip_2018_21_15.
Ворначева Т. Когнітивні чинники сприйняття студентством політичної реклами: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Т. Ворначева ; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — Київ, 2006. — 19 с.
Ганжуров Ю. Політична реклама: комунікативний формат і електоральна результативність [Електронний ресурс] / Ю. Ганжуров // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2008. — Вип. 38. — С. 66-76. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2008_38_9.
Гурицька М. Політична реклама як невід’ємна складова виборчого процесу [Електронний ресурс] / М. Гурицька. // Політологічні записки. — 2013. — № 7. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2013_7_24.
Заславська О. Засоби масової інформації як інструмент моделювання політичної свідомості у виборчій кампанії (на матеріалах президентських і парламентських виборів 2004 - 2006 рр.): автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / О. Заславська ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — Київ, 2008. — 19 с.
Зельман О. Виборчі технології та політична реклама як інструмент становлення політичного лідера [Електронний ресурс] / О. Зельман // Грані. — 2016. — № 1. — С. 30-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2016_1_7.
Лепська Н. Рекламна комунікація як символічний ресурс формування політичної компетенції [Електронний ресурс] / Н. Лепська // Політичний менеджмент. — 2012. — № 1-2. — С. 143-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2012_1-2_20.
Машевська А. Типи політичної реклами у практиці пострадянської політичної комунікації: досвід для сучасної України [Електронний ресурс] / А. Машевська // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2012. — Вип. 3. — С. 220-226. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2012_3_36.
Редькіна Г. Маніпулятивний вплив засобів масової інформації у сфері політичної реклами [Електронний ресурс] / Г. Редькіна // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 151(3). — С. 67-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_151(3)__15.
Редько В. Реклама як засіб політичного вибору [Електронний ресурс] / В. Редько // Нова парадигма. — 2014. — Вип. 122. — С. 120-130. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nopa_2014_122_16.
Станецька В. Маніпулятивні технології в політичній рекламі [Електронний ресурс] / В. Станецька // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — 2011. — Вип. 98(2). — С. 128-129. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2011_98(2)__50.
Станецька В. Реклама як засіб формування іміджу політичного лідера [Електронний ресурс] / В. Станецька // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — 2011. — Вип. 95(2). — С. 179-181. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2011_95(2)__73.
Яцунська О. Особливості політичної реклами на дострокових парламентських виборах в Україні [Електронний ресурс] / О. Яцунська // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. — 2008. — Т. 93, Вип. 80. — С. 82-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2008_93_80_21.

.: Розділ: Держава і право :: 17.12.2020 09.17.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Львів :: Запитання: 45037  
Христина запитує:
Доброго дня! Підкажіть літературу на тему «Співвідношення права і насильства». Дякую!!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Право як поняття та підходи до його розуміння
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VKNU_Yur_2011_87_18.pdf
Критерії відмежування поняття «насильство» від іншим суміжних понять
http://lsej.org.ua/5_2017/25.pdf
Насильство: визначення поняття та приклади
https://www.coe.int/uk/web/compass/peace-and-violence
Сучасні аспекти правового регулювання запобігання та протидії домашньому насильству в Україні
http://www.lsej.org.ua/3_2020/57.pdf
Парахонський Б. О. Легітимація насильства у міжнародних відносинах / Б. О. Парахонський // Стратегічні пріоритети. Серія : Філософія. - 2016. - № 1. - С. 24-32
http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2016_1_5
https://www.researchgate.net/publication/338913553_Valter_Benamin_pro_nasilla_ak_socialnij_fenomen
https://www.osce.org/files/f/documents/9/6/471033.pdf
https://don.kyivcity.gov.ua/files/2018/5/22/mon.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/8/1/93319.pdf
Правові та психологічні аспекти домашнього насильства
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/12/46.pdf
Законодавчі та нормативно-правові акти щодо запобігання та протидії насильства
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/zakonodavchi-ta-normatyvno-pravovi-akty-shchodo-zapobihannia-ta-protydii-nasyl-stva/

.: Розділ: Держава і право :: 16.12.2020 18.36.29 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марко із міста: Моршин :: Запитання: 45036  
Марко запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу для написання курсової роботи за темою "Адміністративна деліктоздатність в системі права" Потрібно 4-5 джерел.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галунько В.,
Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.
http://univd.edu.ua/science-issue/issue/2984
Адміністративна деліктоздатність
http://lib-net.com/content/10076_Administrativna_diezdatnist.html
Щодо визначення поняття адміністративної деліктоздатності
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/57935/7/Pasichnyk_Shchodo_vyznachennia_poniattia.pdf;jsessionid=B6384B831C87E5804A5B461F8EDDC09F
Шульга Є. В. Особливості правосуб’єктності осіб в адміністративно-деліктних відносинах / Є. В. Шульга // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: Юридичні науки. - 2017. - № 3. - с. 44-4
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/mnjiu_2017_3_10.pdf
http://lib.univd.edu.ua/?controller=service&action=downloadRep&id=115478
Надьон В. В. Структура правосуб’єктності / Надьон В. В. // Сучасні проблеми цивілістики: матеріали «круглого столу», присвяч. пам'яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова, 20 груд. 2013 р. – Харків, 2014. – с. 49–53. http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5743/1/Nadon_49-53.pdf
Деліктоздатність неповнолітніх фізичних осіб за цивільним законодавством Ураїни та зарубіжних країн: порівняльно-правовий аналіз
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/8517/33.pdf.pdf?sequence=1

.: Розділ: Держава і право :: 16.12.2020 17.46.32 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.253622 seconds