Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43487
   


Автор запитання: Оксана із міста: Руська Поляна :: Запитання: 45270  
Оксана запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу по темі: Цивільно-правова відповідальність поняття, підстави притягнення. Особливості відшкодування моральної та матеріальної шкоди.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Іващенко В.В. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності
http://www.lsej.org.ua/2_2019/18.pdf
Мироненко В.П. Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&Image_file_name=PDF/jnn_2011_6_3.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=0
Цивільно-правова відповідальність
https://buklib.net/books/25014/
Види цивільно-правової відповідальності
https://ips.ligazakon.net/document/TS001002
Цивільно-правова відповідальність: європейський та вітчизняний досвід (c.61)
http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/3730/1/ПОСІБНИК Реф-ня ЦП__макет.pdf
Ханик-Посполітак Р. Ю. Відшкодування шкоди в цивільному законодавстві: український та європейський підходи
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9858/Khanyk-Pospolitak_Vidshkoduvannia_shkody.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Цивільний кодекс України Стаття 16. Захист цивільних прав та інтересів судом
https://kodeksy.com.ua/tsivil_nij_kodeks_ukraini/statja-16.htm
Глава 82 ЦК Відшкодування шкоди
http://www.civilniy.org.ua/book5th/g82/default.htm
Умови (підстави) цивільно-правової відповідальності
http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/literatura/chiv_pravo/133.php
https://juresprudency.com.ua/pidstavi-ta-umovi-tsivilno-pravovoji-vidpovidalnosti/
Цивільно-правова відповідальність: поняття, види, підстави звільнення від відповідальності
http://mego.info/матеріал/48-цивільно-правова-відповідальність-поняття-види-підстави-звільнення-від-відповідальності
Примак В.Д. Особливості відшкодування моральної шкоди як заходу
цивільно-правової відповідальності
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Chkup_2013_3_44.pdf
Особливості відшкодування моральної шкоди у цивільному процесі
http://pli.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/04/СКРИПНИК.pdf
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Відшкодування_моральної_шкоди
https://ips.ligazakon.net/document/view/mus2267?an=80
Римарчук Р.М. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну державними органами та їхніми посадовими особами
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/34657/1/48_308-314.pdf
https://history.vn.ua/pidruchniki/vasilkiv-science-of-law-11-class-2019/23.php
Особливості відшкодування матеріальної шкоди: цивільно-правовий аспект
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/5817/Grebenshchikova.pdf?sequence=1&isAllowed=y

.: Розділ: Держава і право :: 20.03.2021 17.53.21 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Чернігів :: Запитання: 45264  
Іван запитує:
Доброго дня. Допоможіть підібрати літературу про форми реалізації соціального діалогу. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Іване! Перегляньте наступні джерела:
Мартиненко М. Соціальне партнерство і державна політика: від теорії до практики демократизації державного управління : моногр. / М. Мартиненко. – Харків, 2009.
Петроє О. М. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної соціальної політики : моногр. / О. М. Петроє. - Київ : Центр учб. літ., 2008. - 151 с.
Петроє О. М. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної політики сучасних підприємств в Україні : навч. посіб. / О. М. Петроє ; Ін-т лідерства, інновацій та розвитку ; Конфедерація роботодавців України. - Київ : Центр учб. літ., 2008. - 59 с.
Трюхан О.А. Зарубіжний досвід соціального діалогу у сфері праці : загальна характеристика / О. А. Трюхан // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – Вип. 35. – Одеса : Юрид. літ., 2008. – С. 21–27.
Трюхан О. А. Організаційно-правові форми соціального діалогу у сфері праці : дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / О. А. Трюхан ; Одес. нац. юридична академія. - Одеса, 2006. - 200 с.
Трюхан О. А. Організаційно-правові форми соціального діалогу у сфері праці : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / О. А. Трюхан ; Одес. нац. юридична академія. - Одеса, 2006. - 20 с.
Шемяков О. Д. Модель системи соціального діалогу, як складової частини механізму державного управління по запобіганню виникнення трудових конфліктів / А. Д. Шемяков // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами : зб. наук. праць Донец. держ. академії управління. – Донецьк, 2007. - Т. 8. Вип. 79. – С. 176-181.
Чанишева Г. І. Правові основи соціального діалогу у сфері праці / Г. І. Чанишева // Актуальні проблеми держави і права. – Вип. 63. – Одеса : Юрид. літ., 2012. – С. 323–328.
Гербеда С. В. Форми реалізації соціального діалогу в Укравїні [Електронний ресурс] / С. В. Гербеда // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2012. - № 6. - Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=434.
Проблеми та перспективи модернізації соціального діалогу та публічних комунікацій задля успішних реформ [Електронний ресурс] / Роботодавець: завжди на твоєму боці : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://robotodavets.org.ua/2019/02/28/problemy-ta-perspektyvy-modernizatsiyi-sotsialnogo-dialogu-ta-publichnyh-komunikatsij-zadlya-uspishnyh-reform.html.- назва з екрана.
Сорочишин М. В. Поняття та класифікація органів соціального діалогу у сфері праці [Електронний ресурс] / М. В. Сорочишин // Наук. вісник Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. - 2015. - Вип. 34. Т. 2. - С. 30-33. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/14882/1/ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ.pdf.
Соціальний діалог [Електронний ресурс] // Конфедерація роботодавців України : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://employers.org.ua/page_2.htm. - Назва з екрана.
Формування соціального діалогу в сучасних умовах : світовий досвід та українська практика [Електронний ресурс] / Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 47 с. - Режим доступу: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2011-05/Soc_dialog-a37a4.pdf.
Як налагодити соціальний діалог в Україні? [Електронний ресурс] : аналіт. документ / С. Внучко, Б. Ільченко, В. Рой. - Київ : Громад. синергія : Відродження, 2017. - 44 с. - Режим доступу: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Social-dialogue_study.pdf.

.: Розділ: Держава і право :: 19.03.2021 09.29.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Київ :: Запитання: 45244  
Ніна запитує:
Добрий день. Потрібна інформація про соціальні функції держави. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ніно! Пропонуємо вам для опрацювання такі джерела за вашим запитом:
Бермічева О. Соціальна функція держави в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / О. Бермічева ; Нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2002. — 18 с.
Богославець С. Недержавне пенсійне забезпечення як один із напрямів реалізації соціальної функції держави : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / С. Богославець ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 19 с.
Бульба В. Соціальні функції держави в умовах управління змінами [Електронний ресурс] / В. Бульба. // Державне будівництво. — 2013. — № 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2013_2_30.
Венцель В. Концептуальні засади децентралізації та її роль в ефективній реалізації соціальної функції держави [Електронний ресурс] / В. Венцель // Теорія та практика державного управління. — 2019. — Вип. 1. — С. 165-172. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2019_1_21.
Вольська О. Інструмент виконання соціальної функції держави [Електронний ресурс] / О. Вольська // Економіка будівництва і міського господарства. — 2012. — т. 8, № 4. — С. 323-330. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebimg_2012_8_4_10.
Данич О. До питання про роль правової системи у забезпеченні соціальної функції держави: глобалізаційний вимір [Електронний ресурс] / О. Данич // Альманах права. — 2019. — Вип. 10. — С. 121-127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ap_2019_10_26.
Данич О. Форми та методи здійснення соціальної функції держави: загальнотеоретичний аспект [Електронний ресурс] / О. Данич // Альманах права. — 2016. — Вип. 7. — С. 134-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ap_2016_7_36.
Дєєва Н. Особливості реалізації соціальної функції держави [Електронний ресурс] / Н. Дєєва // Економічний вісник Національного гірничого університету. — 2016. — № 4. — С. 39-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2016_4_7.
Жадан О. Функції держави в умовах глобалізації: соціально-трудовий аспект [Електронний ресурс] / О. Жадан // Актуальні проблеми державного управління. — 2011. — Вип. 3. — С. 61-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2011_3_19.
Наливайко Л. Теорія соціальної функції сучасної Української держави в умовах політичних та економічних перетворень [Електронний ресурс] / Л. Наливайко // Університетські наукові записки. — 2007. — № 1. — С. 13-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2007_1_4.
Никитюк Г. Функції держави як соціального інституту в сфері гуманітарного розвитку [Електронний ресурс] / Г. Никитюк // Ефективність державного управління. — 2014. — Вип. 38. — С. 348-353. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_38_43.
Смачило С. Становлення та розвиток центральноєвропейських моделей забезпечення соціальної функції держави в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / С. Смачило. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. — 2018. — № 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2018_2_31.
Тропіна В. Фіскальне забезпечення реалізації соціальної функції держави в Україні: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.08 / В. Тропіна ; Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. — Київ, 2009. — 36 с.

.: Розділ: Держава і право :: 16.03.2021 16.29.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Черкаси :: Запитання: 45236  
Оксана запитує:
ДОБРОГО ВЕЧОРА! Допоможіть , будь ласка, підібрати літературу для написання реферату на тему "Роль правосвідомості та правової культури у поліпшені правопорядку". Дякую.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:

Барабаш О. О. Правосвідомість, правопорядок та законність як чинники правомірної поведінки [Електронний ресурс] / О. О. Барабаш // Форум права. — 2018. — № 3. — С. 6–12. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

Барабаш О. Правосвідомість та її вплив на поведінку людини [Електронний ресурс] / О. Барабаш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2017. — № 861. — С. 68-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2017_861_12

Галицький І. В. Формування толерантності у правосвідомості та правовій культурі громадян України [Електронний ресурс] / І. В. Галицький // Вісник Академії адвокатури України. — 2011. — Число 2. — С. 16-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2011_2_2

Глущенко К. В. Правове виховання як фактор формування правосвідомості та правової культури [Електронний ресурс] / К. В. Глущенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. —- 2010. — Вип. 10. — С. 87-92. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2010_10_15

Клімова Г. П. Вплив правової культури на формування правопорядку в суспільстві [Електронний ресурс] / Г. П. Клімова // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. — 2015. — № 3. — С. 77-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2015_3_9

Коваль І. М. Правосвідомість особи як критерій визначення її правового менталітету [Електронний ресурс] / І. М. Коваль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2015. — № 825. — С. 155-161. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_825_27

Кравченко П. А. Активна роль правосвідомості в правовій регламентації людської діяльності [Електронний ресурс] / П. А. Кравченко // Філософські обрії. — 2016. — Вип. 36. —- С. 61-69. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/FiloFilo_2016_36_8

Макеєва О. М. Взаємозв’язок правосвідомості і правової культури як складових правової системи [Електронний ресурс] / О. М. Макеєва // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Юридичні науки. — 2017. — № 2. — С. 7-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjiu_2017_2_3

Макеєва О. М. Правова культура як чинник розвитку правової системи [Електронний ресурс] / О. М. Макеєва // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2016. — № 4. — С. 48-53. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2016_4_10

Мартинюк Т. М. Деякі особливості розвитку понять правосвідомості, правової культури і праворозуміння в українському суспільстві [Електронний ресурс] / Т. М. Мартинюк // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. — 2008. — Вип. 20. — С. 12-21. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2008_20_2

Муж В. В. Правова свідомість як мотив правомірної поведінки [Електронний ресурс] / В. В. Муж //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2015. — № 824. — С. 278-282. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_824_46

Муж В. В. Правосвідомість: теоретичні аспекти поняття [Електронний ресурс] / В. В. Муж // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2016. — № 837. — С. 297-303. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_837_50

Петрончак Ю. О. Правосвідомість як рефлексія соціальних норм поведінки [Електронний ресурс] / Ю. О. Петрончак //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2015. — № 825. — С. 199-203. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_825_34

Підлісний Є. В. Характеристика поняття "правова культура" через "правосвідомість", "правову освіту" і "правове виховання" [Електронний ресурс] / Є. В. Підлісний // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. — 2018. — Вип. 291. — С. 244-251. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2018_291_45

Попадинець Г. О. Правосвідомість і правова культура як чинники становлення громадського суспільства [Електронний ресурс] / Г. О. Попадинець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2016. — № 850. — С. 422-427. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_850_64

Савенко В. В. Громадянська правосвідомість як запорука правопорядку в державі [Електронний ресурс] / В. В. Савенко // Актуальні проблеми правознавства. — 2019. — Вип. 3. — С. 19-22. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2019_3_5

Сліпенчук В. О. Стан правосвідомості та правової культури як показники формування правової особистості в Україні [Електронний ресурс] / В. О. Сліпенчук // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. — 2013. — № 4. — С. 248-251. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2013_4_46

Ткачук А. С. Особливості та взаємозв’язок правосвідомості та правової культури [Електронний ресурс] / А. С. Ткачук // Правова держава. — 2012. — № 15. — С. 35-40. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2012_15_8

Шульга А. М. Знання права (правоінформованість) як складова правосвідомості особи [Електронний ресурс] / А. М. Шульга // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2018. — Вип. 25. — С. 25-28. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2018_25_8

.: Розділ: Держава і право :: 15.03.2021 19.58.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослава із міста: Ніжин :: Запитання: 45216  
Ярослава запитує:
Доброго дня! Підкажіть літературу про соціальну відповідальність громадян. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ярославо! Перегляньте наступні джерела:
Колот А. М. Соціальна відповідальність як чинник стікої соціальної динаміки : теоретичні засади / А. М. Колот // Україна: аспекти праці. – 2011. - № 3. – С. 3-9.
Колот А. М. Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція та розвиток теоретичних поглядів / А. М. Колот // Економічна теорія. – 2013. - № 4. – С. 5-26.
Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність: як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Ф. Котлер, Н. Лі ; пер. з англ. С. Яринич. – Київ : Стандарт, 2005. – 302 с.
Кричевський Н. Корпоративная социальная ответственность / Н. Кричевський, С. Гончаров. – М. : Дашков и Ко, 2007. – 216 с.
Олійник О. О. Соціальна відповідальність : навч. посіб. / О. О. Олійник. – Рівне : НУВГП, 2016. – 222 с.
Полякова О. М. Особливості формування і розвитку соціальної відповідальності підприємств в Україні / О. М. Полякова, П. Ю. Кас // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – Вип. 32. – С. 284-289.
Cоціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку : моногр. / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота. – Київ : КНЕУ, 2010. – 348 с.
Ціннісний вимір соціальної відповідальності в демократичній державі / І. Г. Савченко, О. В. Радченко. – Харків : ХНУ ВС, 2008. – 199 с.
Антошко Т. Р. Формування інституційних основ корпоративної соціальної відповідальності в Україні [Електронний ресурс] / Т. Р. Антошко // Сучасні проблеми економіки та підприємництво. – 2014. – Вип. 13. – С. 6-12. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/132193048.pdf.
Грішнова О. А. Соціальна відповідальність у контексті подолання системної кризи в Україні [Електронний ресурс] / О. А. Грішнова // Демографія та соціальна економіка. – 2011. - №1 (15). - С. 39-46. – Режим доступу: https://dse.org.ua/arhcive/15/3.pdf.
Дейч М. Є. Децентралізація: соціальна відповідальність громадян як чинник сталого розвитку територій [Електронний ресурс] / М. Є. Дейч // Економічний вісник Донбасу. – 2019. - № 2. – С. 38-45. - Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/detsentralizatsiya-sotsialna-vidpovidalnist-gromadyan-yak-chinnik-stalogo-rozvitku-teritoriy/viewer.
Дуравкіна Н. І. Відповідальність як складова механізму забезпечення прав і свобод людини й громадянина [Електронний ресурс] / Н. І. Дубравіна // Юридична наука і практика. - 2011) - № 2. – С. 15-21. – Режим доступу: http://univd.edu.ua/science-issue/issue/2622.
Людський розвиток в Україні: інституційне підґрунтя соціальної відповідальності [Електронний ресурс] : моногр. / за ред. Е.М. Лібанової; відпов. за випуск О.В. Макарова, О.М. Хмелевська; Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. – Київ, 2017. – 368 с. – Режим доступу: https://www.idss.org.ua/monografii/2017_lud_rozvytok_kolektyvna.pdf.
Новікова О. Соціальна відповідальність в контексті якості державного та регіонального управління [Електронний ресурс] / О. Новікова. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2010-34/ doc/ 1/11.pdf.
Сабадуха О. В. Соціальна відповідальність як чинник розбудови громадянського суспільства: соціально-філософський аналіз [Електронний ресурс] : автореф …. канд. філософ. наук : 09.00.03 – спец.: соціальна філософія та філософія історії / О. В. Сабадуха. – Житомир, 2014. – 24 с. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/12780/2/автореферат Сабадуха.pdf.
Соціальна відповідальність [Електронний ресурс] : навч. посіб. / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за заг. ред. А. М. Колота. — Київ : КНЕУ, 2015. — 519 с.- Режим доступу: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11583/sotsial_vidpovidal_15.pdf;jsessionid=516CA4E3F2DF631AA03C546C0B929653?sequence=1.
Шилепницький П. І. Основні характеристики соціальної відповідальності корпорацій на сучасному етапі [Електронний ресурс] / П. І. Шилепницький // Ефективна економіка. – 2010. - № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=185.

.: Розділ: Держава і право :: 8.03.2021 18.10.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.515848 seconds