Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 39734
   


Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 41697  
Марина запитує:
Допоможіть підібрати список літератури до дипломної роботи за темою "Святослав Караванський як мовознавець і громадсько-літературний діяч" Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 41691.
2. Караванський С. Святослав Караванський та Іван Дзюба про національні відносини в СРСР/ С. Караванський, І. Дзюба // Тисяча років української суспільно-політичної думки. Т.VІІІ : 40-ві - 80-ті роки ХХ ст. / упоряд. і примітки Т. Гунчака, Р. Сольчаника. – Київ, 2001. - С. 215-225.
3. Каширіна І. В. Перекладацька концепція С. Караванського у світлі постколоніальних досліджень [Електронний ресурс] / І. В. Каширіна // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2015. - Вип. 59. - С. 86-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_59_32.
4. Каширіна І. В. Переклади С. Караванського як текстотворчість: особливості поетики перекладача [Електронний ресурс] / І. В. Каширіна // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2016. - Вип. 61. - С. 307-310. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2016_61_116.
5. Каширіна І. В. Творчість С. Караванського в національно-культурному контексті українського художнього перекладу [Електронний ресурс] / І. В. Каширіна // Мовні і концептуальні картини світу. - 2014. - Вип. 50 (1). - С. 345-353. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2014_50(1)__52.
6. Лозинський А. Пам’яті Святослава Караванського (1926-2016) / А. Лозинський // Березіль. — 2017. — № 1/3. — С. 146-148.
7. Міжнародний біографічний словник дисидентів країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР. Т. 1, ч. 1 : Україна / Харківська правозахисна група ; уклад. Є. Захаров, В. Овсієнко. - Харків : Права людини, 2006. - 516 с.
8. Пащенко В. М. Слово і контекст : навч. посіб. / В. М. Пащенко, В. М. Бережняк ; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 1999. - 100 c.
9. Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф., 5 груд. 2013 р., Рівне / ред.: Ю. Л. Бошицький, О. В. Чернецька, С. Я. Українець; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права. - Рівне : О. Зень, 2013. - 337 c.
10. Ткаченко О. Ще раз про мову і правопис : відповідь Святославові Караванському / О. Ткаченко // Березіль. — 2011. — № 9/10. — С. 186-191.
11. Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінкських угод : в 4 т. Т. 1 : Особистості / [ред. Л. Богораз та ін. ; упоряд.: Є. Захаров, В. Овсієнко] / Харків. правозахисна група. - [2-е вид., випр. та допов.]. - Харків : Права людини, 2016. - 207 с.
12. Южакова О. І. "Російсько-український словник складної лексики" С. Караванського як етап на шляху до національного відродження [Електронний ресурс] / О. І. Южакова // Записки з українського мовознавства. - 2017. - Вип. 24 (2). - С. 93-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zukm_2017_24(2)__14.
13. Електронна бібліотека "Україніка". КАРАВАНСЬКИЙ СВЯТОСЛАВ ЙОСИПОВИЧ. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=ATHEC&P21DBN=ATHEC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=ath_pers&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ZPA=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0000002675#person.

.: Розділ: Мовознавство :: 20.02.2018 18.43.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Люда із міста: Київ :: Запитання: 41696  
Люда запитує:
Доброго дня. Мені потрібна інформація (електронна) з теми стосовно законодавства США (будь якого). Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня,Людо!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Безлюдний О. І. До питання законодавчої підтримки сім’ї в США [Електронний ресурс] / О. І. Безлюдний // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. - 2012. - Вип. 38. - С. 339-344. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2012_38_80.
2. Бєлєнький В. П. Кіберзлочини за законодавством США [Електронний ресурс] / В. П. Бєлєнький // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - Вип. 17(2). - С. 91-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_17(2)__25.
3. Бєлєнький В. П. Порівнянність понять, що характеризують предмети порівняння у кримінальному законодавстві Великобританії, США та України [Електронний ресурс] / В. П. Бєлєнький // Право і суспільство. - 2015. - № 4(3). - С. 168-173. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_4(3)__30.
4. Бібік І.С. Порівняльно-правовий аналіз злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку в кримінальному законодавстві України та США [Електронний ресурс] / І.С. Бібік, Л. М. Кулик // Південноукраїнський правничий часопис. - 2014. - № 4. - С. 66-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2014_4_19.
5. Вороніна Н. В. Особливості страхування військовослужбовців (military personnel insurance) за законодавством України та США [Електронний ресурс] / Н. В. Вороніна // Молодий вчений. - 2017. - № 6. - С. 102-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_6_23.
6. Горян Е. В. Імплементація договорів Світової організації інтелектуальної власності у сфері Інтернету в національне законодавство (досвід США) [Електронний ресурс] / Е. В. Горян, К. В. Горян // Інформація і право. - 2012. - № 1. - С. 40-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2012_1_7.
7. Довжанин В. М. Правове регулювання запобігання та протидії корупції за законодавством США [Електронний ресурс] / В. М. Довжанин // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - Вип. 13(1). - С. 102-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_13(1)__28.
8. Каменський Д. В. Призначення покарань за федеральні економічні злочини в США: від законодавчої формалізації до судової дискреції [Електронний ресурс] / Д. В. Каменський // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 4. - С. 266-270. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_4_62.
9. Каплинський О. В. Законодавча основа науково-технологічного та інноваційного лідерства США [Електронний ресурс] / О. В. Каплинський, В. П. Соловйов // Наука та наукознавство. - 2017. - № 1. - С. 92-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2017_1_9.
10. Коблан А. Запровадження патріотичного закону та зміни імміграційного законодавства в США після 11 вересня 2001 року (2001 – 2004 рр.) [Електронний ресурс] / А. Коблан // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Історичні науки. - 2010. - Вип. 13. - С. 160-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_i_2010_13_20.
11. Коваленко Р. Законодавче регулювання фінансування передвиборної агітації на виборах президентів США й України [Електронний ресурс] / Р. Коваленко // Юридичний вісник. - 2015. - № 3. - С. 265-269. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2015_3_44.
12. Петраускас О. О. Історичний контекст антидискримінаційного законодавства США за часів президентства Дж. Кеннеді та Л.Джонсон [Електронний ресурс] / О. О. Петраускас // Проблеми міжнародних відносин. - 2015. - Вип. 10-11. - С. 403-417. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pmv_2015_10-11_31.
13. Полянський Є. Ю. Актуальні проблеми призначення покарань у кримінально-правовій доктрині та законодавстві США [Електронний ресурс] / Є. Ю. Полянський // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". - 2010. - Т. 9. - С. 407-415. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nponyua_2010_9_42.
14. Романько П. С. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: порівняльний аналіз законодавства європейських країн та США [Електронний ресурс] / П. С. Романько // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2014. - Вип. 28(3). - С. 106-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_28(3)__28.
15. Ружицька Є. О. Права споживачів у контексті українського та європейського законодавства й законодавства США [Електронний ресурс] / Є. О. Ружицька // Альманах міжнародного права. - 2014. - Вип. 6. - С. 133-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2014_6_18.
16. Сахарук Т. В. Загальні засади призначення покарання за законодавством України та США: порівняльний аналіз на прикладі відмивання грошових коштів [Електронний ресурс] / Т. В. Сахарук // Право і Безпека. - 2003. - Т. 2, № 2. - С. 131-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2003_2_2_33.

.: Розділ: Держава і право :: 20.02.2018 16.36.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: НАТАЛІЯ із міста: С. ВЕРХІВЦІ :: Запитання: 41695  
НАТАЛІЯ запитує:
ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА ХЛОДВІГА І (481-511) ПТРІБНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Радимо Вам використати наступний список літератури: – http://poradumo.pp.ua/cikave/62053-hlodvg-korol-frankv-bografya-roki-pravlnnya-dinastya-merovngv.html
https://studfiles.net/preview/2265972/
http://ua-referat.com/Франкська_держава
https://znanija.com/task/25188145
https://studopedia.su/6_45745_viniknennya-frankskogo-korolivstva-pravlinnya-hlodviga-I.html
http://lingrompro.ru/rizne/20357-hlodvig-korol-frankiv-biografija-roki-pravlinnja.html
http://moyaosvita.com.ua/istoriya/korol-xlodvig/
http://bibliograph.com.ua/brokgauz-efron-u/198.htm
http://uawsi.com/24/244149.html
http://www.znaimo.com.ua/Хлодвіг_I
http://rushist.com/index.php/west/2701-khlodvig-i-biografiya
– Історія західноєвропейського Середньовіччя : хрестоматія / упоряд. М. О. Рудь. - Київ : Либідь, 2005. - 653,[1] с.
– Губарев В.К. Всесвітня історія : довідник школяра і студента / Віктор Губарев. - Донецьк : БАО, 2007. - 493,[1] с.
– Балух В.О. Історія середніх віків : у 2 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В. Балух ; В. Коцур. - Чернівці : Наші книги, 2010 - .Т. 1 : Раннє Середньовіччя : курс лекцій. - 2010. - 495 с.
– Мусский И. А. Хлодвиг І (466-511 гг.) / И.А. Мусский // Мусский, Игорь Анатольевич. Сто великих диктаторов / И.А. Мусский. - Москва : Вече, 2002. - С. 161-165.
– Остапенко П. "Деяния" Хлодвига / П. Остапенко // История тайной войны в средние века: Византия и Западная Европа : историческая литература / П. В. Остапенко. - Москва : АСТ, 2008. - С. 13-22.
– Кольрауш Ф. Исторія Германии съ древнейшихъ временъ до 1851 года. Ч. 1. Съ древнейшихъ временъ до Карла V / Соч. Кольрауша ; пер. съ нем. Петра Бартенева. - Москва : Тип. Л. Степановой, 1860. - [4], 444, IV с.
– Петрушевскій Д.М. (1863-1942). Очерки изъ исторіи средневекового общества и государства [Текст] / Проф. Д. М. Петрушевскій. - 4-е изд., вновь перераб. авт. - Москва : Научное слово, 1917. - VI, 402 с.
– Арзаканян М. Ц. Історія Франції. / М.Ц.Арзаканян, А.В.Ревякін, П.Ю.Уваров - 1-е изд. – Москва : Дрофа, 2005. - С. 474.
– Турський Г. Історія франків = Historia Francorum – Москва : Наука, 1987. - 464 с.
– Історія середніх віків. - 4-е вид. - М осква : Видавництво Московського університету "Вища школа", 2003. - С. 640.
– Ле Гофф Ж. Середньовічний світ уявного - www.gumer.info / bibliotek_Buks / History / Goff_SrMir / index.php.
– ЛЕБЕКОВ С. Походження франків. V-IX століття. - www.krotov.info/history/06/lebek.html - Москва : Скарабей, 1993.
– Збірник капітулярій. (Капітулярій, формули, декрети, постанови, акти та інші законодавчі пам'ятники Меровінгів, що примикають до "Салічній правді")
– Солодовников В. Соборні рішення галльську церкви за царювання Хлодвіга - засновника династії Меровінгів - www.gumer.info / bogoslov_Buks / History_Church / Solodovnikov_Sobors.php / / Шлях Богопізнання: Жур. – Москва : 1998. - № 3. - С. 30-39.
– Солодовников В. Собори галльську Церкви епохи Меровінгів - www.gumer.info / bogoslov_Buks / History_Church / Solodovnikov_Sobors.php. (У другій половині інтернет-сторінки)
– Тьєррі О. Розповіді про часи Меровінгів - СПб. : "Іванов і Лещинський", 1994. - С. 334.
– Хроніки довговолосих королів – Москва : Азбука-классика, 2006. - С. 352.

.: Розділ: Історія :: 20.02.2018 10.53.23 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: тетяна із міста: київ :: Запитання: 41694  
тетяна запитує:
добрий вечір!доможіть будь ласка знайти 10 назв підручників, монографій, статтей, збірників документів, літописів з теми «Русь – держава східних слов»ян»!!!
Наша відповідь:
Тетяно, добрий день! Перегляньте, будь ласка, відповідь на запитання 41692,а також такі джерела інформації:

Бойко О. Д. Історія України : посіб. для студентів вищ. навч. закл. / О. Д. Бойко. - Київ : Академія, 2002. - 655 с. : іл.

Глотов Б. Б. Київська Русь: початок становлення східно-православної цивілізації / Б. Б. Глотов // Культурно-цивілізаційна ідентифікація українського народу : монографія / Б. Б. Глотов. - Дніпропетровськ, 2002. - С. 132-142.

Тимощук Б. О. Виникнення держави у східних слов'ян / Б. О. Тимощук // Східні слов'яни VII-X ст.: полюддя, язичництво, початки держави : монографія / Б. О. Тимощук. - Чернівці : Прут, 1999. - С. 71-104.

Толочко П. П. Київська Русь:утворення держави / П. П. Толочко, О. П. Моця // Україна : хронологія розвитку : іст. літ. : у 3 т. / редкол. П. П. Толочко [та ін.]. - Київ : Кріон, 2009. - Т. 2 : Давні слов'яни. Київська Русь. - С. 170-202.

Формування державності на українських землях. Київська Русь // Історія України та її державності : навч. посіб. для студентів і викладачів вищ. навч. закл / І. Є. Дещинський, І. О. Гаврилів, Р. Д. Зінкевич. - 3-тє вид., перероб. і допов. - Львів : Бескид Біт, 2005. - С. 21-38.

Баран В. Державотворчі та етнокультурні процеси в період Київської Русі / В. Баран // Слов'янські обрії. - 2006. - Вип. 1. - С. 23-39.

Єфіменко О. Стародавня Русь / О. Єфіменко // Історія України та її народу. - 1992. - С. 14-30.

Зашкільняк О. Київська Русь: праукраїнська держава чи "спільний стовбур" східних слов'ян / О. Зашкільняк // Український історик. - 1998. - № 35. - С. 230-237.

Котышев Д. Киевская Русь, Древняя Русь, Русская земля : (из истории становления восточнославянской государственности) / Д. Котышев // Преподавание истории в школе. - 2013. - № 3. - С. 27-29.

Кузнецов А. К проблеме возникновения государства у восточных славян / А. Кузнецов // Преподавание истории в школе. - 2002. - № 1. - С. 39-44.

.: Розділ: Історія :: 19.02.2018 21.05.47 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 41693  
Марина запитує:
Доброго вечора! Допоможіть підібрати список літератури до курсової роботи "Ефективні прийоми опрацювання ліричних творів у старших класах середньої школи"
Наша відповідь:
Марино, добрий день! За вашим запитом підібрано ткі джерела інформації:

Аналіз поетичних творів : методический материал / упоряд.: Н. В. Жданова, І. В. Кузьменчук, Л. А. Петровицька. - Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. - 128 с. ; 20 см. - (Бібліотека "Шкільного світу").

Бондаренко Л. Г. Вивчення ліричних творів на уроках української літератури у взаємозв'язку із зарубіжною (9 - 11 класи) : Автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / Л. Г. Бондаренко; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2001. - 19 c. - укp.

Вивчення ліричних творів всесвітньої літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2003. - № 2. - С. 7-11.

Глеб, Оксана. Роль інтерпретації при вивченні ліричних ліро-епічних творів української літератури в старшій школі / О. Глеб // Актуальні проблеми викладання літератури у середній та вищій школі. Султанівські читання : збірник статей. Вип. 2 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. - С .16-20

Глеб, О.Як перетворити "вірш поета" на "вірш читача"? : Оптимальні шляхи подолання труднощів в інтерпретації та шкільному аналізі старшокласниками ліричних і ліро-епічних творів / О. Глеб // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2010. - № 9. - С. 93-100. - Бібліогр.: 11 назв.

Глеб, О.Формування навиків інтерпретації під час вивчення ліричних та лірико-епічних творів у старшій школі / О. Глеб // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - № 2. - С. 39-41. - Бібліогр. в кінці ст.

Глова, Б.Елементи компаративістики під час аналізу ліричних творів / Б. Глова // Дивослово. - 2004. - № 12. - С. 37-39

Голобородько В.В. Наукова робота учнів / В. В. Голобородько. – Харків : Основа, 2005. – 208 с .

Єрошенко, Рита. Ураховувати суб'єктний досвід учня : про організацію особистісно орієнтованого уроку з вивчення ліричних творів у старших класах / Р. Єрошенко. - С.15-17. - Бібліогр. в кінці ст.

Жарик, Анастасія. Методика компаративного вивчення творів сонетного жанру на уроках української і зарубіжної літератури / А. Жарик // Актуальні проблеми викладання літератури у середній та вищій школі. Султанівські читання : збірник статей. Вип. 2 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. - С .44-53

Марчук, Н. Ю. Особливості вивчення ліричних творів у 10 класі / Н. Ю. Марчук // Освіта та наука у вимірах XXI століття : матеріали студ. звітно-наук. конференції, 19-20 квітня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - С . 32-33

Молочко, С. Р. Вивчення ліричних творів у взаємозв'язку з музичним мистецтвом у світлі ідей Т. Ф. і Ф. Ф. Бугайків / С. Р. Молочко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя [Текст] : збірник наукових праць. Серія. Психолого-педагогічні науки. Вип. 3 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя ; [голов. ред. Є. І. Коваленко]. - Ніжин : [б. и.], 2014. - С .208-211

Пелипейко, І. А. Вивчення ліричних творів у 8-10 класах [Текст] : посібник для вчителів / І. А. Пелипейко. - Київ : Радянська школа, 1982. - 141 с.

Поліщук, О. Ю. Особливості вивчення ліричних творів у шкільному курсі "Світова література" / О. Ю. Поліщук // Освіта та наука у вимірах XXI століття : матеріали студ. звітно-наук. конференції, 19-20 квітня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - С .40.

Ситченко А. Л. Методика навчання української літератури в загальноосвітніх закладах : навч. посіб. / А. Л. Ситченко. - К. : Ленвіт, 2011. - 291 c. - укp.

Уліщенко, В. В. Емоційно-ціннісний діалог під час вивчення ліричних творів / В. В. Уліщенко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 6. - С. 15-18. - Бібліогр. в кінці ст.

Урись, Т. Ю. Особливості вивчення ліричних творів / Т. Ю. Урись. // Освіта та наука у вимірах XXI століття : матеріали студ. звітно-наук. конференції, 19-20 квітня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - С .312-313

Черниш, Наталія. Теоретичні засади вивчення ліричних творів у 5-7 класах / Н. Черниш // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 18. 10-річчю кафедри українознавства присвячується / М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т ; редкол. С. С. Кіраль (відп. ред.) [та ін.]. - Київ : [б. и.], 2009. - С .133-143.

Шевчук, Ольга.Використання мультимедійних презентацій як засобу поглибленого аналізу ліричних творів у старших класах загальноосвітньої школи [Текст] / Ольга Шевчук // Мова твору в контексті проблем вивчення художньої літератури : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції / Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Михайла Грушевського, Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка, Вінницький соціально-економічний інститут Університету "Україна". - Бар, 2015. - С. 160-166. - Бібліогр. в кінці ст.

Мельник О ПРОБЛЕМА ВИВЧЕННЯ ЛІРИЧНИХ ТВОРІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ У СТАРШИХ КЛАСАХ.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjgten-87PZAhUC2aQKHegyAk0QFggmMAA&url=http://gnpu.edu.ua/files/meljnik.doc&usg=AOvVaw2OUQSkQeeHMji1j5l-n25F

Специфіка вивчення ліричних творів в основній і старшій школі
http://grinch-home.at.ua/load/inshi_disciplini/metodika_navchannja_ukrajinskoji_literaturi/specifika_vivchennja_lirichnikh_tvoriv_v_osnovnij_i_starshij_shkoli/69-1-0-321

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 19.02.2018 18.32.09 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.732656 seconds