Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42585
   


Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 44588  
Лариса запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою "Результативність корпоративної соціальної відповідальності". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Баула О. В. Сучасні аспекти формування корпоративно-соціальної відповідальності в Україні / О. В. Баула, Л. М. Ганущак-Єфіменко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2016. – № 11. – С. 26-28.
Будько О. В. Облік соціально відповідальної діяльності як інформаційна основа управління сталим розвитком підприємства / О. В. Будько // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 20. – С. 33-38.
Будько О. В. Формування аналітичного забезпечення управління соціально відповідальною діяльністю підприємств / О. В. Будько // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 14. – С. 14-18.
Гессен А. Є. Формування соціальних програм підприємств на основі оцінки рівня корпоративної соціальної відповідальності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / А. Є. Гессен ; [наук. керівник І. Л. Сазонець] ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2015. – 20 с.
Горохова Т. В. Оцінка впровадження корпоративної соціальної відповідальності на промислових підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Т. В. Горохова ; [наук. керівник Т. М. Черната] ; ДВНЗ «Приазов. держ. техн. ун-т». – Маріуполь, 2014. – 22 с.
Зінченко А. Розвиток КСВ в Україні: 2010–2018 / А. Зінченко, М. Саприкіна. – Київ : Юстон, 2017. - 52 с.
Ігнатенко М. М. Здійснення соціальної відповідальності суб'єктів господарювання аграрної сфери економіки на основі державно–приватного партнерства / М. М. Ігнатенко // Економіка та держава. – 2015. – № 9. – С. 74-76. Кирилюк Н. В. Рівень та інструменти корпоративної соціальної відповідальності в євроінтеграційному полі / Н. В. Кирилюк // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – С. 134–137.
Клименко І. М. Теоретико-методологічний підхід до ролі соціальної відповідальності бізнесу в сучасних умовах / І. М. Клименко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 8. – С. 118-124.
Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність : як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Ф. Котлер. – Київ : Стандарт, 2005. - 302 с.
Колот А. М. Корпоративна соціальна відповідальність і проблеми її сприймання суспільством / А. М. Колот // Соціально-трудові відносини : теорія та практика. – 2013. – № 2. – С. 6-16.
Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика : підручник / за наук. ред. О. С. Редькіна. – Київ : Фарбований лист, 2011. – 480 с.
Кужелєв М. О. Формування парадигми корпоративної соціальної відповідальності в Україні / Кужелєв М. О. // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 3-4. – С. 60-63.
Малік М. Й. Інституціональне середовище та формування соціальної відповідальності аграрних підприємств / М. Й. Малік, В. А. Мамчур, О. Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2017. – № 12. – С. 5-13.
Селіверстова Л. С. Формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності / Л. С. Селіверстова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7. – С. 309–314.
Сравнительный анализ моделей корпоративной социальной ответственности / О. Т. Цуциева, А. З. Гобозова // Междунар. научно-исследовательский журнал. – 2013. – № 6. – Ч. 2. – С. 91-96.
Сухотеріна М. І. Механізм соціальної відповідальності у стратегії корпоративного управління машинобудівного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / М. І. Сухотеріна ; [наук. керівник С. В. Філиппова] ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2016. – 25 с.
Ткачук С. В. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу як запорука успішного підприємництва / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки. – Київ, 2019. – № 11. – С. 109–118.
Урусова З. П. Сучасні тенденції розвитку концепцій соціальної корпоративної відповідальності / З. П. Урусова, М. Ю. Вернидуб // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 9. – С. 50–53.
Міжнародний стандарт ISO/FDIS 26000 “Керівництво з соціальної відповідальності” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ksovok.com/doc/iso_fdis_26000_rus.pdf.
Бобко Л. О. Сучасний стан та перспективи розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні / Л. О. Бобко // Ефективність державного управління. - 2016. - № 1. С. 41-47. – Режим доступа: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=efdu_2016_1-2(2)__7.
Жмай О. В. Корпоративна соціальна відповідальність в країнах Азії [Електронний ресурс] / О. В. Жмай // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. – 2017. – Т. 16. – № 1. – С. http://rinek.onu.edu.ua/article/view/113520.
Євтушенко В. А. Оцінка корпоративної соціальної відповідальності: методи, об’єкти, показники [Електронний ресурс] / В. А. Євтушенко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – 2013. - №46. – С. 53-63. – Режим доступа: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/3935/1/vestnik_HPI_2013_46_Yevtushenko_Otsinka korporatyvnoi.pdf.
Ровенська В. В. Корпоративна соціальна відповідальність як складник стратегії розвитку бізнесу на вітчизняних підприємствах [Електронний ресурс] / В. В. Ровенська, В. Ю. Кошова, М. І. Вержбицький // Економіка та управління підприємствами. – 2019. - № 5. – С. 118-122. – Режим доступа: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/5_73_1_2019_ukr/18.pdf.
Янголь Г. В. Індикатори результативності металургійних підприємств у контексті впровадження моделі корпоративної соціальної відповідальності [Електронний ресурс] / Г. В. Янголь // Облік і фінанси. – 2019. - № 2. – С. 164-172. – Режим доступа: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Oif_apk_2019_2_22.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 7.08.2020 10.28.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Ніжин :: Запитання: 44587  
Валерія запитує:
Добрий день! Підберіть літературу про українську театральну акторку Марію Заньковецьку. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Валерія! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 32317; 43600. Також радимо вам переглянути наступні джерела:
Мандрика В. Марія Заньковецька – перша народна артистка України / В. Мандрика, В. Кирилюк. — Ніжин : [б.в.], 2004. — 152 с.: іл.
Марія Заньковецька – видатний театральний діяч України (до 150-річчя від дня народження актриси) : Зб. наук. пр. / ред.: Г. Самойленко; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя. — Ніжин, 2004. — 203 с. — (Л-ра та культура Полісся; Вип. 25).
Марія Заньковецька як театральний та громадський діяч України: до 140-річчя від дня народження / [Г. Самойленко, Г. Галабутська, Б. Тобілевич та ін.]. — Ніжин : [НДПІ], 1994. — 99 с.
Самойленко Г. М. Грушевський і М. Заньковецька (особистісні та творчі взаємини) [Електронний ресурс] / Г. Самойленко // Література та культура Полісся. Серія : Історичні науки. — 2016. — Вип. 85. — С. 41-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpist_2016_85_6.
Самойленко Г. Марія Заньковецька і театральне життя Ніжина / Г. Самойленко. — Ніжин : [НДПІ], 1994. — 56 с.
Самойленко Г. Марія Заньковецька і Поліський край / Г. Самойленко ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин : [б.в.], 2004. — 159 с.: іл.
Сікорська І. Марія Заньковецька: світова велич генія національного [Електронний ресурс] / І. Сікорська // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. — 2016. — Вип. 16. — С. 269-270. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmyst_2016_16_33.
Шендрікова С. Марія Костянтинівна Заньковецька на кримських театральних сценах [Електронний ресурс] / С. Шендрікова // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Серія : "Історія та географія". — 2011. — Вип. 41. — С. 233-236. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2011_41_57.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 7.08.2020 08.57.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 44586  
Анна запитує:
Доброго дня! Мені потрібні збірки дитячих пісень. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анна! Перегляньте наступні джерела:
"Добридень, люба школо!" [Ноти] : [добірка пісень до свята 1 Вересня] // Розкажіть онуку. - 2014. - № 7 (липень). - С. 19-23.
Батьківщина, скільки в цьому слові!. : [добірка пісень] // Позакласний час. - 2012. - № 11-12. - С. 24-26.
Відчиняє школа двері : [добірка пісень] // Позакласний час. - 2012. - № 13-14. - С. 60.
Дзвінкоголоса сторінка : літні розваги : [добірка пісень] // Розкажіть онуку. - 2012. - № 9-10 (травень). - С. 137-139.
Козирєва Т. Осінній вернісаж : [підбірка пісень про осінь для дошкільнят] / М. Козирєва // Дошкільне виховання. - 2013. - № 9. - С. 38.
Кулакова А. Настала зима : пісеньки / А. Кулакова ; мал. Ю. Петренко ; сл. І. Сурикова ; укр. текст З. Мензатюк ; музика М. Дремлюги // Крилаті. - 2018. - № 1 (січень-лютий). - С. 8.
Кулакова А. Ой, хто, хто, Миколая любить! : пісеньки / А. Кулакова ; мал. Ю. Петренко // Крилаті. - 2018. - № 6 (листопад-грудень). - С. 24.
Лисенко В. Осінь-чарівниця : пісеньки / Лисенко, Василь ; мал. Ю. Петренко // Крилаті. - 2018. - № 5 (вересень-жовтень). - 4-а с. обкл.
Мама : пісеньки / сл. Г. Горового, муз. І. Кульчицького ; мал. Н. Нечай // Крилаті. - 2017. - № 3 (травень-червень). - С. 10.
Материнська любов, як весна зігріва : [добірка пісень] // Позакласний час. - 2013. - № 3-4. - С. 27-28.
Мелодії золотої пори : [добірка пісень про осінь] // Позакласний час. - 2012. - № 15-16. - С. 63-64.
Пісенний вернісаж : [добірка пісень з нотами] // Позакласний час. - 2019. - № 12. - С. 43-48.
Пісеньки слова чарівні : [добірка пісень для дитячого садка] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2017. - № 8 (серпень). - С. 80-87.
Сенченко Г. П. Дощові краплинки [Ноти] : пісенька-гра для малят / Г. П. Сенченко // Розкажіть онуку. - 2013. - № 17-18 (вересень). - С. 142.
Ведмежа готується до сну [Ноти] : зб. дит. пісень / укр. текст С. Сороки ; худож. І. Лебедєва ; авт. проекту, упоряд., муз. ред. С. В. Михайлюк. - Ужгород : Патент, 2012. - 50 с. : ноти, іл.
День народження кота : зб. дит. пісень / укр. текст С. Сороки ; упоряд., муз. ред. С. В. Михайлюк ; худож. І. Л. Лебедєва ; дизайн обкл. Є. Бородавко. - Ужгород : Патент, 2011. - 50 с. : іл., ноти.
Золотий гребінець : зб. дит. пісень / укр. текст С. Сороки ; упоряд., муз. ред. С. В. Михайлюк ; худож. І. Л. Лебедєва ; дизайн обкл. Є. Бородавко. - Ужгород : Патент, 2011. - 51 с. : іл., ноти.
Микитенко В. І. Пташиний дивосвіт : Зб. дит. пісень: На допомогу вихователям та муз. керівникам дит. дошк. закл., учителям почат. кл., біології та музики загальноосвіт. шк. / В. І. Микитенко ; Черніг. обл. ін-т ПКППО. - Чернігів : Ред.-видавн. відділ, 1998. - 35 с. : іл., ноти.
Облещук М. Й. Ой, не плавай, лебедоньку [Ноти] : зб. дит. пісень / М. Й. Облещук. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2016. - 47 c. : ноти.
Островерхий І. Л. Журавлик мого дитинства : зб. дит. пісень / І. Л. Островерхий, Т. М. Артем'єва ; обкл. Л. Бейгера. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2012. - 126 с. : ноти., портр.
Островерхий І. Л. Заглядає зіронька в криницю [Ноти] : зб. дит. пісень / І. Л. Островерхий ; обкл. Л. Бейгера. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2012. - 47 с. : ноти.
Паронова В. І. Музика в нашому садочку [Ноти] : зб. дит. пісень : ст. група / В. І. Паронова, Н. М. Шевченко ; упоряд. авт. ; обкл. В. Басалиги. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2012. - 95 с. : ноти, іл.
Паронова В. І. Музика в нашому садочку [Ноти] : зб. дит. пісень : серед. група / В. І. Паронова, Н. М. Шевченко; обкл. В. Басалиги. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2012. - 79 с. : іл., ноти.
Ранкова пісенька [Ноти] = Утренняя песенка : зб. дит. пісень для викон. проф. співаками. вип. 1. - Київ : Муз. Україна, 1978. - 46 с. : іл., ноти.
Ранкова пісенька [Ноти] = Утренняя песенка : зб. дит. пісень для викон. проф. співаками. Вип. 3. - Київ : Муз. Україна, 1980. - 38 с. : іл., ноти.
Рожавська Ю. Г. Карусель [Ноти] : зб. дит. пісень для викон. проф. співаками / Ю. Г. Рожавська. - Київ : Муз. Україна, 1981. - 42 с. : іл., ноти.
Сірко В. Посміхнися, Україно! [Ноти] : зб. дит. пісень / В. Сірко ; іл. А. Банах ; фотогр. О. Сало. - Львів : Край, 2006. - 63 с. : іл., ноти, портр.
Соловейко [Ноти] = Соловушка : зб. дит. пісень на сл. Г. Бойка / упоряд. І. Рудченко. - Київ : Муз. Україна, 1974. - 34 с. : ноти. - Текст укр. та рос. мовами.
Щасливих стартів! [Ноти] = Счастливых стартов! : зб. дит. пісень, віршів та оповід. / упоряд. Н. В. Петішкіна. - Київ : Музична Україна, 1979. - 107 с. : ноти. - Текст укр. і рос. мовами.

.: Розділ: Музика :: 6.08.2020 16.51.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Харків :: Запитання: 44585  
Людмила запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою на тему: Внесок Христини Алчевської у розвиток освіти. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна бібліографіча довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запитання - № 38810. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела:
Даниленко О. Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : навч. вид. / О. Даниленко, Л. Іваницька, А. Коцур, Т. Горбань, Г. Коцур; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ : Кн.-ХХІ, 2007. — 464 c.
Іващенко В. Педагогічна діяльність Христини Алчевської та її роль у розвитку української освіти в документах із фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / В. Іващенко, Р. Палійчук // Вісник Книжкової палати. — 2014. — № 7. — С. 39-42.
Киричок А. Христина Алчевська про моральне і професійне самовдосконалення педагога / А. Киричок // Наука і освіта. — 2010. — № 7. — С. 114-117.
Киричок А. Христина Алчевська про проблеми формування професійної компетентності майбутнього педагога [Електронний ресурс] / А. Киричок // Проблеми підготовки сучасного вчителя. — 2011. — № 4(2). — С. 239-245. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2011_4(2)__37.
Клепач Т. Життя заради світла і добра : сторінками життєпису родини Алчевських / Т. Клепач // Дивослово. — 2014. — № 6. — С. 53-56.
Лемешенко Н. Велетні української педагогічної думки : тематичні блоки вікторин / Н. Лемешенко // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 47-89.
Мазуркевич, О. Визначні українські педагоги – народні просвітителі: Х. Д. Алчевська та її сподвижники. — Київ, 1963. — 79 с. : іл. — (Т-во ”Знання” Укр. РСР. Серія 9; № 5-6).
Олексієнко О. Х. Д. Алчевська як носій національних освітніх ідей [Електронний ресурс] / О. Олексієнко // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2008. — Вип. 14. — С. 107-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2008_14_25.
Новальська Т. Українські просвітяни про вивчення "читача з народу" / Т. Новальська // Бібл. вісн.. — 2004. — № 3. — С. 34-38.
Розумний А. Христина Алчевська: "Мене не викреслите..." : справжнє українське / А. Розумний // Школа (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 82-89.
Рубан А. Дитяче читання в освітньо-культурному вимірі : [історія розвитку дитячого читання в Україні] / А. Рубан // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 5. — С. 38-42.
Стеценко І. Сузір'я – жінка : [розповідь про відомих жінок світу] / І. Стеценко // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2011. — № 9. — С. 2.
Шарненкова Т. Христина Алчевська та її внесок у розвиток освіти дорослих [Електронний ресурс] / Т. Шарненкова // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. — 2013. — Вип. 6. — С. 277-283. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2013_6_38.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 6.08.2020 12.56.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 44584  
Софія запитує:
Правове становище біженців, мігрантів і переміщених осіб. Допоможіть, будь ласка, підібрати джерела інформації для магістерської роботи. Дякую
Наша відповідь:
Софіє, добрий день! Радимо опрацювати такі джерела інформації:

Алфьоров С. М. Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів : навч. посіб. / С. М. Алфьоров, Д. В. Голобородько, Д. Г. Заброда, В. П. Кононець, А. О. Кривий; ред.: Т. П. Мінка; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Х. : Право, 2013. - 278 c.

Бандурка О.О. Адміністративно-правове регулювання міграційного процесу в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / О.О. Бандурка ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Бортник Н. П. Міграційна політика та міграційно-правова політика: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / Н. П. Бортник, У. М. Парпан, М. Р. Малець // Європейські перспективи. - 2019. - № 4. - С. 60-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2019_4_11

Васільєв В. Т. Організаційно-функціональна структура міграційної політики в системі забезпечення національної безпеки [Електронний ресурс] / В. Т. Васільєв // Теорія та практика державного управління. - 2017. - Вип. 2. - С. 200-207. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2017_2_32

Відлер О. М. Механізми державного управління у сфері протидії нелегальній міграції : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / О. М. Відлер; Акад. муніцип. упр. - Київ, 2016. - 20 c. - укp.

Ворона Д. М. Адміністративно-правові аспекти реалізації міграційної політики : монографія / Д. М. Ворона; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2014. - 258 c. - укp.

Ворона Д. М. Міграційний режим як вид адміністративно-правового режиму в Україні / Д. М. Ворона // Держава та регіони. Сер. Право. - 2011. - Вип. 1. - С. 20-24.

Гороть А. Правові проблеми впливу нелегальної міграції на національну безпеку України / А. Гороть, К. Прокопчук // Іст.-прав. часоп.. - 2013. - № 1. - С. 41-45.

Демчишина В. Р.Принципи міграційної політики Європейського Союзу [Електронний ресурс] / В. Р. Демчишина // Часопис Київського університету права. - 2018. - № 4. - С. 325-328. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2018_4_69

Козинець І.Г. Про співвідношення понять «біженці» та «особи, переміщені всередині країни» / І.Г. Козинець // Держава і право. – 2009. – Вип. 45. – С. 213–219.

Конвенція про статус біженців : міжнародний документ від 28 липня 1951 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_011

Лошенюк О. В. Особливості міграційної політики у країнах ЄС [Електронний ресурс] / О. В. Лошенюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2019. - Вип. 1. - С. 249-263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2019_1_24

Максименко С. В. Державна міграційна політика: концептуально-правовий аналіз її генези та становлення / С. В. Максименко // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 40. - С. 128-135.

Микитенко Є. В. Адміністративно-правовий захист прав мігрантів правоохоронними органами України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Є. В. Микитенко; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" МОНМС України. - Запоріжжя, 2013. - 18 c. - укp.

Михайлишин І. В. Міграційне право України : навч. посіб. / І. В. Михайлишин, П. А. Трачук; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Патент, 2014. - 350 c.

Міграційне право України : підручник / С. М. Гусаров, А. Т. Комзюк, О. Ю. Салманова, О. О. Небрат, О. І. Безпалова; ред.: С. М. Гусаров; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2016. - 295 c.

Наливайко Л. Р. Міграційне право : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. Р. Наливайко, І. О. Грицай, К.В. Степаненко; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Київ : Хай-Тек Прес, 2014. - 255 c. - Бібліогр.: с. 240-255 - укp.

Олефір В. І. Форми державного регулювання міграційних процесів / В. І. Олефір // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. - 2004. - Вип. 26. - С. 215-222.

Права біженців та внутрішньо переміщених осіб: кращі європейські практики та шляхи їх імплементації [Електронний ресурс] : наук.-практич. рек. - Братислава, 2018. – 95 с.¬ - Режим доступу: http://www.aprnu.kharkiv.org/doc/20_09_2018.pdf

Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту : Закон України від 8 липня 2011 р. No 3671-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – No 16. – Ст. 146.

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України від 20 жовтня 2014 р. No 1706-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – No 1. – Ст. 1.

Ровенчак О. А. Міжнародна міграція: теорія та практика : монографія / О. А. Ровенчак, В. В. Володько; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2015. - 410 c. - Бібліогр.: с. 367-410 - укp.

Роман Л. П. Методика реінтеграції українських трудових мігрантів у контексті державної міграційної політики [Електронний ресурс] / Л. П. Роман // Економіка. Фінанси. Право. - 2019. - № 12(4). - С. 14-17.

Свящук Л. Проблеми прав біженців та виклики сучасності [Електронний ресурс]: навч.посібн. : підготовлено в рамках реалізації і за підтримки Програми Європейського Союзу ERASMUS 573861–EPP–1–2016–1–EE–EPPKA2–CBHE–JP «European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova» – HRLAW. – Харків : Видавництво «ФОП Голембовська О.О.», 2018. – 311 с. – Режим доступу: https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/a.20.PhD2_.pdf

Сидорчук О. Г. Міграційна політика України в контексті безпеки та збалансованості економічного і соціального розвитку держави [Електронний ресурс] / О. Г. Сидорчук, О. В. Панькова // Ефективність державного управління. - 2019. - Вип. 2. - С. 85-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2019_2_8

Терлюк І. Я.Міграційні процеси в Україні та особливості соціального й політико-правового статусу мігрантів (на прикладі "російської" міграції часу імперських Росії та СРСР) [Електронний ресурс] / І. Я. Терлюк, О. І. Терлюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2019. - Вип. 21. - С. 18-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2019_21_5

Формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в умовах системних криз в Україні : монографія. Т. 1 / І. О. Аракелова, О. В. Балуєва, Н. Г. Діденко, О. С. Келембет, С. Ф. Марова; ред.: О. В. Балуєва; Донец. держ. ун-т упр. - Маріуполь, 2016. - 216 c. - укp.

Чуєнко В. Історичні передумови виникнення та періодизація становлення правового статусу біженців у міжнародному праві [Електронний ресурс] / В. Чуєнко // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 2. - С. 310-315. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_2_61

Ярмистий М. М. Формування та особливості функціонування інститутів державного регулювання міграційної політики України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / М. М. Ярмистий; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 2016. - 20 c. - укp.

.: Розділ: Держава і право :: 5.08.2020 14.55.49 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.751238 seconds