Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43197
   


Автор запитання: Ангеліна із міста: Житомир :: Запитання: 45186  
Ангеліна запитує:
Доброго вечора! Цікавить критична література на твір Оксани Забужко "Музей покинутих секретів". Заздалегідь вдячна!
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Випасняк Г. Історіософія роману О. Забужко "Музей покинутих секретів" [Електронний ресурс] / Г. Випасняк // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. ? 2017. ? Вип. 24. С?. 97-102. ?Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litobr_2017_24_21
Випасняк Г. Простір та ідентичність у прозі Оксани Забужко (на матеріалі роману "Музей покинутихсекретів") [Електронний ресурс] / Г. Випасняк // Сучасні літературознавчі студії. ? 2016. ? Вип. 13. ? С. 103-111. ? Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sls_2016_13_12
Волковецька Н. В. Художнє втілення архетипів самості, персони і тіні в романах О. Забужко "Музей покинутих секретів" й Дж. Фоера "Все освітлено" [Електронний ресурс] / Н. В. Волковецька // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. ? 2015. ? Вип. 39. ? С. 36-39. ? Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2015_39_9
Єгорова Ю. М. Феномен карнавалу в масовій літературі (на матеріалі роману Оксани Забужко "Музейпокинутих секретів") [Електронний ресурс] / Ю. М. Єгорова, Л. П. Копєйцева // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. ? 2015. ? № 2. ? С. 98-102. ? Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2015_2_21
Загороднюк В. Образ Дарини Гащинської в контексті державотворчої ідеї в романі Оксани Забужко "Музейпокинутих секретів" [Електронний ресурс] / В. Загороднюк // Південний архів. Філологічні науки. ? 2017. ? Вип. 70. ? С. 27-30. ? Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2017_70_7
Рутар Х. Д. Мандрівка до (своєї) пам'яті: міжвоєнний Львів і Львів у часі Другої світової війни в сучасному українському тексті (на матеріалі романів "Музей покинутих секретів" Оксани Забужко й "Танґо смерті" Юрія Винничука) [Електронний ресурс] / Х. Д. Рутар // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. ? 2018. ? Вип. 31. ? С. 278–285. ? Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2018_31_25

Рутар Х. Д. Фотографія в історичному романі: пам’ять та доказ (на матеріалі "Музею покинутих секретів" Оксани Забужко і "Танго смерті" Юрія Винничука) [Електронний ресурс] / Х. Д. Рутар // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. ? 2018. ? Вип. 15. ? С. 163-171. ? Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2018_15_24
Сур’як М. Художня інтерпретація минулого у романі "Музей покинутих секретів" Оксани Забужко [Електронний ресурс] / М. Сур’як // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. ? 2015. ? № 42. ? С. 106-114. ? Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2015_42_22
Тищенко О. Особливості роману О. Забужко "Музей покинутих секретів" [Електронний ресурс] / О. Тищенко, І. Данилейченко // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. ? 2019. ? Вип. 8(2). ? С. 190-195 . ? Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2019_8(2)__28
Файзулліна Г. С. Етнокультурографія в українському постмодерністському
філософському романі ("Музейпокинутих секретів" Оксани Забужко) [Електронний ресурс] / Г. С. Файзулліна // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. ? 2015. ? № 2. ? С. 111-115. ? Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prcr_2015_2_19
Хайдарі Н. Шляхи вiдтворення фразеологiчних одиниць роману О. Забужко "Музей покинутих секретiв" в англiйському перекладi [Електронний ресурс] / Н. Хайдарі // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. ? 2020. ? Вип. 41. ? С. 61-67. ? Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2020_41_12
Шевченко Н. "Музей покинутих секретів" Оксани Забужко: жанрова своєрідність та авторська номінація [Електронний ресурс] / Н. Шевченко // Філологічний дискурс. ? 2016. ? Вип. 4. ? С. 191-203. ? Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2016_4_22

.: Розділ: Література :: 2.03.2021 19.26.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Одеса :: Запитання: 45185  
Дмитро запитує:
Цікавить список літератури про розвиток історіографії в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Дмитре! Пропонуємо вам для опрацювання такі джерела:
Білоцерківська А. Постать професора А. Г. Терниченка (1882 — 1927) у вітчизняній історіографії / А. Білоцерківська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — 2011. — Вип. 31. — С. 569-579.
Винар Л. Українське історичне товариство та розвиток української історіографії [Електронний ресурс] / Л. Винар // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Історичні науки. — 2010. — Вип. 15. — С. 330-343. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2010_15_28.
Гоцуляк В. "Історія України- Руси" М.С.Грушевського: історіографія : навчальний посібник / В. Гоцуляк ; Черкаський держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси : [б.в.], 1997. — 156 с.
Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія : посібник / Л. Зашкільняк; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2007. — 312 c.
Кіян О. Володимир Антонович як історик й основоположник київської історичної школи в українській історіографії другої половини ХІХ — поч. ХХ ст. : автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / О. Кіян ; НАН України, Інститут історії України. — Київ, 2008. — 36 с.
Коцур А. Історіографія історії України : курс лекцій / А. Коцур [та ін]. — Київ. : [б.в.], 1996. — 128 с.
Лєбєдєва Ю. Державницький напрям української історіографії 1920 — 1930-х рр. : автореф. дис... канд. іст. наук / Ю. Лєбєдєва; Київ. славіст. ун-т. — Київ, 2008. — 24 c.
Луняк Є. Матеріали з української історіографії : навч.-метод. посіб. для студ.-істориків заоч. форми навч. / Є. Луняк; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя. — Ніжин, 2004. — 135 c.
Михайленко С. Витоки та розвиток народницької вітчизняної історіографії (середина ХІХ — початок ХХ століття) : монографія / С. Михайленко; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2012. — 192 c.
Михайленко С. Становлення народницької вітчизняної історіографії (середина XIX — початок XX ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / С. Михайленко; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г.Сковороди. — Переяслав-Хмельницький, 2010. — 20 c.
Нефьодов Д. Розвиток сучасних вітчизняних історіографічних досліджень (на прикладі тематики радянського повоєнного робітництва) [Електронний ресурс] / Д.. Нефьодов // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2017. — Вип. 25. — С. 403-409. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2017_25_81.
Проблеми історії та історіографії України : матеріали V Міжнар. наук. конф. "Дні науки іст. фак-ту - 2012", 12 - 13 квіт., Київ. Секція каф. історії для гуманіт. ф-тів / ред.: Г. Д. Казьмирчук; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Логос, 2012. — 91 c.
Розмериця Ю. Внесок істориків діаспори в розвиток державницького напряму української історіографії [Електронний ресурс] / Ю. Розмериця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2007. — Вип. 89-90. — С. 95-98. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2007_89-90_30.
Слюсаренко Н. Становлення та розвиток трудової підготовки дівчат у школах України кінця ХІХ - ХХ століття : монографія / Н. Слюсаренко. — Херсон : РІПО, 2009. — 456 с.
Хеленюк А. Любомир Винар як дослідник української історії та історіографії : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / А. Хеленюк; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. — Київ, 2010. — 20 c.

.: Розділ: Історія :: 2.03.2021 15.41.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Київ :: Запитання: 45184  
Віка запитує:
Доброго дня! Підкажіть літературу за темою "Елементи орф-педагогіки в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Віко! Перегляньте наступні джерела:
Дебелая Ж. Пошуки шляхів формування духовного світу людини засобами музики / Ж. Дебелая, Н. Чорноіваненко // Музика в школі : зб. статей. – Вип. 6. – Київ : Музична Україна, 1980. – С. 16–23.
Леонтьева О. Карл Орф : монографія / О. Леонтьева. – М. : Музыка, 1984. – 334 с.
Шульгіна В. Д. Музична україніка : монограф. / В. Д. Шульгіна. - Київ : НМАУ, 2000. - С. 91-92.
Азарова А. "Шульверк" Карла Орфа як система розвитку музичного слуху дитини [Електронний ресурс] / А. Азарова. - Теорія та методологія. - 2012. - № 3. - С. 66-72. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/StudM_2012_3_10.pdf.
Анна Велика. Використання Орф-педагогіки в Україні [Електронний ресурс] / Анна Велика. - Самбірсько-Дрогобицька єпархія : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://sde.org.ua/zmi/zlus/item/4154-vykorystannya-orf-pedagogiky-v-ukrajini.html. - Назва з екрана.
Значення музично-педагогічної концепції Карла Орфа для розвитку творчих здібностей дитини [Електронний ресурс]. - Велика ідея : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://biggggidea.com/project/klyuchik-do-rozumu-dushi-i-sertsya/blog/2321/. - Назва з екрана.
Методика Карла Орфа в практиці музичного керівника дитячого дошкільного закладу [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://veselka.oits.pro/wp-content/uploads/2019/02/МЕТОДИКА-КАРЛА-ОРФА.pdf.
Музичне виховання дошкільнят за системою К. Орфа [Електронний ресурс]- Калинка: КЗ "ДНЗ № 45 ВМР" м. Вінниця : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу:https://dnz45.edu.vn.ua/музичне-виховання-дошкільнят-за-сист/.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 2.03.2021 12.49.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Хмельницький :: Запитання: 45183  
Віка запитує:
Добрий день! Необхідні цікаві джерела про утилізацію відходів. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Віко! Пропонуємо вашій увазі такі джерела для опрацювання:
Більницька О. Отруйна енергія: що варто знати про акумуляторні батареї? : наука / О. Більницька // Школа (Шкільний світ). — 2019. — № 4. — С. 86-91.
Близнюк А. Стратегія формування індустрії переробки відходів в управлінні екокризовими промисловими регіонами: Автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.04 / А. Близнюк ; Донец. держ. акад. упр. — Донецьк, 2002. — 19 с.
Бухкало С. Комплексна ресурсозберігаюча та екологічно чиста утилізація полімерних відходів різного походження [Електронний ресурс] / С. Бухкало // Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій]. — 2012. — Вип. 41(2). — С. 36-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Np_2012_41(2)__10.
Вєдєніна Ю. Утилізація твердих побутових відходів як основа сталого економічного розвитку [Електронний ресурс] / Ю. Вєдєніна, Л. Петрухненко, Б. Вєлькін // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2020. — № 1. — С. 192-196. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2020_1_35.
Д’яконов В. Утилізація рослинних і деревних відходів паркової зони міста [Електронний ресурс] / В. Д’яконов, О. Дьяконов, О. Скрипник // Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. — 2015. — Вип. 124. — С. 49-52. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2015_124_12.
Іванченко А. Утилізація рідких відходів виробництва аміаку [Електронний ресурс] / А. Іванченко // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету. Технічні науки. — 2014. — Вип. 2. — С. 188-192. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpddtu_2014_2_39.
Ільченко В. Комплексна переробка та утилізація відходів як основа сталого економічного розвитку району [Електронний ресурс] / В. Ільченко, В. Махітько // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. — 2015. — № 2. — С. 134-138. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2015_2_21.
Карпенко В. Утилізація відходів з отриманням біопалива і добрив [Електронний ресурс] / В. Карпенко, В. Козлов, Л. Голодок, О. Горлінський // Проблеми екологічної біотехнології. — 2012. — № 2. — С. 97-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/peb_2012_2_10.
Луценко Є. Кращий спосіб побороти океанічне сміття : екологія / Є. Луценко // Паросток. — 2019. — № 4. — С. 18-20.
Мамзенко Н. Ненажери, що рятують світ : пластик : [проблема забруднення довкілля пластиковими відходами та природна утилізація його мікроорганізмами] / Н. Мамзенко // Колосок. — 2019. — № 11. — С. 24-29.
Матвієнко Д. Як жити за принципом "Нуль відходів" : актуальна тема / Д. Матвієнко // Історія та правознавство. — 2020. — № 31-33. — С. 59-60.
Пасмурова Л. Екологічна звичка: що потрібно знати про роздільний збір сміття? / Л. Пасмурова // Біологія (Основа). — 2020. — № 13-15. — С. 33-36.
Пасмурова Л. Роздільний збір сміття: український досвід : матеріали для роботи / Л. Пасмурова // Біологія (Основа). — 2020. — № 16-18. — С. 30-33.
Поводження з відходами: ризики для здоров'я людини та довкілля : антропогенні проблеми довкілля / Л. Повякель [и др.] // Екологічний вісник. — 2019. — № 3. — С. 25-27.
Рятівник : велика екологічна гра : [про "розумні" шини, їстівну чашку, корисний пластик] / худож. К. Шалварова // Барвінок. — 2018. — № 8. — С. 10.
Сучасні науково-методичні підходи екологічного виховання : [планета — наш дім] // Біологія (Шкільний світ). — 2020. — № 1. — С. 12-21.
Утилізація небезпечних відходів [Електронний ресурс] // Науково-технічна інформація. — 2015. — № 2. — С. 83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NTI_2015_2_15.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 2.03.2021 12.43.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дарина із міста: Ужгород :: Запитання: 45182  
Дарина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з джерелам для реферату про гедонізм. Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день, Дарино! Пропонуємо вам для опрацювання такі джерела:
Дробович А. Гедоністичний дискурс як феномен європейської культури: філософсько-антропологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / А. Дробович; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — Київ, 2014. — 19 c.
Жадан В. Гедонізм та аскетизм у динаміці культури : автореф. дис... канд. філос. наук: 17.00.01 / В. Жадан ; Харківська держ. академія культури. — Харків, 2006. — 20 с.
Жадан В. Становлення етики гедонізму в античній філософії [Електронний ресурс] / В. Жадан // Культура України. — 2014. — Вип. 46. — С. 127-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2014_46_17.
Лущ У. Евдемонізм та гедонізм крізь призму сучасної західної філософії [Електронний ресурс] / У. Лущ // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 130. — С. 264-268. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_130_71.
Маламура О. Концепція естетизму в контексті західноєвропейського романтизму : Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.08 / О. Маламура; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2003. — 19 c.
Матвієнко І. Гедонізм у сучасному суспільстві (філософське усвідомлення) [Електронний ресурс] / І. Матвієнко, О. Саранюк // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2015. — Вип. 3-4. — С. 36-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2015_3-4_5.
Момот Т. Дозвілля сільської молоді в містах: соціокультурний конспект / Т. Момот // Народна творчість та етнологія. — 2012. — № 4. — С. 120-126.
Рожко В. Гедонізм і соціальна комунікація у життєдіяльності релігійних спільнот Сходу та Заходу [Електронний ресурс] / В. Рожко // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 123. — С. 254-256. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_123_63.
Рожко В. Гедонізм як загроза (передумова) деетизації та дегуманізації людини та суспільства [Електронний ресурс] / В. Рожко // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 122. — С. 223-226. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_122_55.
Стельмах В. Гроші — людина — соціум: параметри взаємин : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Стельмах, Т. Смовженко, З. Скринник; Нац. банк України, Львів. банк. ін-т. — Львів : ЛБІ НБУ, 2006. — 187 c.
Стеценко Л. Гедонізм: моделі теоретичної реконструкції [Електронний ресурс] / Л. Стеценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. — 2013. — Вип. 4. — С. 57-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_FP_2013_4_18.
Турчин Т. Провідні тенденції в розвитку сучасної початкової загальної музичної освіти / Т. Турчин // Початкова школа. — 2014. — № 7. — С. 37-39.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 2.03.2021 10.13.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.239128 seconds