Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41319
   


Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 43277  
Інна запитує:
Інноваційні методи проведення маркетинговий досліджень в цифровому середовищі
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Вудвуд В. В. Нейромаркетинг – новітній інфструмент впливу на поведінку споживачів у недосконалих умовах ринкової економіки України / В. В. Вудвуд, А. Я. Білоус // Інноваційна економіка. - 2013. - № 7. - С. 210-212.
Зозульов О. В. Підходи до оцінювання ефективності маркетингових Інтернет-комунікацій / Є. A. Домашева, O. В. Зозульов // Економічний вісник НТУУ «KПІ». – 2017. – №14.
Козицька Г. В. Розвиток маркетингових інтернет-досліджень в умовах глобалізації економічного простору / / І . Г. Козицька, В. А. Сергєєв // Ефективна економіка. – 2017. - № 7.
Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем : [монографія] / В. Д. Дербенцев, О. А. Сердюк, В. М. Соловйов, О. Д. Шарапов. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 300 с.
Застосування методів предикативної аналітики в цифровому маркетингу // Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки : зб. наук. праць Сьомої Міжнар. наук.-практ. конф.; Одеса–Черкаси, 23–25 травня 2018 р./ редкол.: Кібальник Л.О., Соловйов В.М., (відп. за випуск) та ін. – Черкаси: Видавець Вовчок О.Ю., 2018. – С.244-246. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/0564/ 0564/1267/1/Кив_Соловьев.pdf.
Окландер М. А. Специфічні відмінності цифрового маркетингу від Інтернет-маркетингу [Електронний ресурс ] / М. А. Окландер, О. О. Романенко // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». - 2015. - № 12. - С. 362-371. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2015_12_54.
Гуменна О. В. Нейромаркетинг як інноваційний інструмент у маркетингу [Електронний ресурс ] / О. В. Гуменна, К. О. Гончарова // Наукові записки НаУКМА. Серія: Економічні науки. - 2018. - Том 3. – Вип. 1. – С. 38-44. – Режим доступу:
Тішков Б. О. Нейромаркетинг: інноваційні методи проведення маркетингових досліджень в Digital-середовищі [Електронний ресурс ] / Б. О. Тішков, Ю. О. Котлярова // Емерджентні методи для емерджентної економіки : [Соловйова В.М., Кібальник Л.О.]. - Черкаси : Видавець Вовчок О. Ю., 2017. - С. 307-309. - Режим доступу: : http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/0564/ 0564/1267/1/Кив_Соловьев.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 5.08.2019 15.33.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергей із міста: Полтава :: Запитання: 43276  
Сергей запитує:
Статистические справочники экономических вузов Украины 1960 - 2015 года
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергію! Будь ласка, уточніть своє питання про статистичні збірники

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 5.08.2019 00.15.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Денис із міста: Полтава :: Запитання: 43275  
Денис запитує:
розвиток підготовки економістів в зарубіжних освітніх системах у другій половині ХХ ст. развитие подготовки экономистов в зарубежных образовательных системах во второй половине ХХ ст.
Наша відповідь:
Доброго дня, Денисе! Перегляньте наступні джерела:
Клименко А. Профессиональная классификация экономистов[Електронний ресурс] / А. Клименко. – Режим доступу: https://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=906.
Кучеренко Д. Г. Стратегії розвитку освітніх систем країн світу [Електронний ресурс] / Д. Г. Кучеренко, О. Г. Мартинюк. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2011. – 312 с. – Режим доступу: http://ipk.edu.ua/journal/El-librari/Kutsherenko Martinjuk Strategiy.pdf.
Логвиненко Т. О. Вища освіта Данії, Норвегії, Швеції у сучасному європейському вимирі [Електронний ресурс] / Т. О. Логвиненко // Наук. вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Педагогіка, соціальна робота. – 2014. – Вип. 30. – С. 86-89. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvuuped_2014_30_33.pdf.
Пашков В. О. Стратегії модернізації вищої освіти: світовий досвід (друга половина XX – початок XXI сторіччя) [Електронний ресурс] / В. О. Пашков // Стратегічні пріоритети. - 2012. - №1 (22). - С. 137-141. - Режим доступу: http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/19-1439458487.pdf.
Проблемы инженерного и социально-экономического образования в техническом вузе в условиях модернизации высшего образования - 2018 [Електронний ресурс]: матер. IХ Междунар. научно-методической конф., 26 апреля 2018 г. – Тюмень, 2018. – 708 с. – Режим доступу: https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/08/SB-Problemy-inzhenernogo-i-sotsialno-ekonomicheskogo-obrazovaniya-SBORNIK_PIO_ISOU_2018-03.07.pdf.
Российское образование: тенденции и вызовы [Електронний ресурс] : сб. ст. и аналитических докл. — М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2009. — 400 с. Режим доступу: https://www.hse.ru/data/2012/11/26/1301610476/2009_Sbornik_Obrazovanie.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 5.08.2019 00.10.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євген із міста: Київ :: Запитання: 43274  
Євген запитує:
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка лжерела на тему: "Принцип постійності та зіставності в інтегрованій звітності". Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Євгене! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Атамас П. Інтегрована корпоративна звітність: проблеми впровадження / П. Атамас // Академічний огляд. — 2015. — № 1(42). — С. 78-85.
Безверхий К. Інтегрована звітність підприємства: удосконалення організації і методики її складання / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. — 2014. — № 5. — С. 23-28.
Безверхий К. Методичні засади формування інтегрованої звітності підприємства / К. Безверхий // Облік і фінанси. — 2014. — № 3(65). — C. 8-14.
Глобальний договір ООН Звіт про результати kpmg.ua — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.kpmg.com/UA/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/KPMG_in_Ukraine_Communication_on_Progress_2011_UKR.pdf. — Назва з екрана.
Голов С. Інтегроване звітування: концепція, методологія та організація: Монографія. / С. Голов, В. Костюченко, Р. Кузіна. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. — 252 с.
Гриценко О. Тенденції та проблеми формування інтегрованої звітності суб’єктами господарювання / О. Гриценко // Молодий вчений. — 2014. — № 2. — С. 31-34.
Індекс прозорості сайтів Українських компаній 2015 — Центр «Розвиток КСВ» — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://csr-ukraine.org/wp-content/uploads/2016/02/11.02-Transparency-Index-Report.pdf
Когденко В. Интегрованная отчетность: вопросы формирования и анализа / В. Когденко, М. Мельник // Международный бухгалтерський учет. — 2014. — № 10. — С. 2-5.
Костирко Р. Інтегрована звітність — інструмент соціально відповідального бізнесу / Р. Костирко // Часопис економічних реформ. — 2014. — № 1(13). — С. 49-54.
Костирко Р. О. Інтегрована звітність — інструмент соціально відповідального бізнесу / Р. О. Костирко // Часопис економічних реформ. — 2014. — № 1. — С. 49-54.
Легенчук С. Концепція інтегрованої звітності як засіб підвищення якості інформування про капітал підприємства / С. Легенчук // Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 20-ї річниці кафедри обліку і аудиту ІФТУНГ. Тези відповідей. Івано-Франківськ, 2015. — С. 87-90.
Лоханова Н. Інтегрована звітність як продукт цілісної обліково-аналітичної системи / Н. Лоханова // Вісник соціально-економічних досліджень. — 2012. — Вип. 4. — С. 50-56.
Лоханова Н. Інтегрована звітність як продукт цілісної обліково-аналітичної системи / Н. Лоханова // Вісник соціально-економічних досліджень. — 2012. — Випуск 4(47). — С. 50-56.
Международный стандарт интегрированной отчетности — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://edu.inesnet.ru/wp-content/uploads/2014/05/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pdf. — Назва з екрана.
Проданчук М. Інтегрована звітність — інструмент управління підприємством / М. Проданчук // Бухгалтерський облік і аудит. — 2014. — № 2. — С. 24-31.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 4.08.2019 23.41.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Денис із міста: Полтава :: Запитання: 43273  
Денис запитує:
Розвиток економічної освіти України в другії половині ХХ ст.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Становлення шкільної економічної освіти в Україні
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nz_p_2011_99_24.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/en/2014-rik/3-mizhnarodna-internet-konferentsiia-2015/sektsiia-1/3524-stanovlennya-shkilnoyi-ekonomichnoyi-osvity-v-ukrayini
Теоретичні основи економічної підготовки учнів
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2016_1_4.pdf
Історична генеза поняття «економічна освіта»
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Gumanitarni/article/download/10922/9561
Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні у другій половині хх ст.
http://lib.iitta.gov.ua/6952/1/Тенденції_розвитку_освіти_дорослих.pdf
http://ief.org.ua/docs/scc/9.pdf
http://referat-ok.com.ua/ekonomichna-teoriya/koncepciya-rozvitku-ekonomichnoji-osviti-v-ukrajini

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 4.08.2019 22.15.54 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.64972 seconds