Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40136
   


Автор запитання: наталя із міста: львів :: Запитання: 42079  
наталя запитує:
доброго дня, допоможіть, будь ласка знайти, матеріал на тему: "Оцінка факторів впливу на гідроекологічний режим річки Тисмениця"
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя. Перегляньте наступні джерела:
Фітотестування як експрес-метод оцінки токсичності нафтозабруднених ґрунтів / [М. З. Горон, Н. М. Джура, О. І. Романюк та ін.] // Вісник Львівського університету. Сер. біологічна. — 2012. — Вип. 58. — С. 185—192.
Вільдман І. Л. Гідроекологічна оцінка стану басейнів річок України [Електронний ресурс] / І. Л. Вільдман // Наукові основи створення системи інтегральних біоценотичних методів контролю водних систем (на прикладі р. Інгулець) : автореф. дис… канд. тех. наук / І. Л. Вільдман. – Київ, 2015. — С. 23-30. – Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/02/dis.pdf.
Гідрологічний режим та якість поверхневих вод басейну Дністра на території України [Електронний ресурс] / за ред. В. К. Хільчевського, В. А. Сташука. – Київ : Ніка-центр, 2013. – 256 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/REP0000619.PDF.
Дубик І. Гідроекологічний аналіз поверхневих вод у басейні ріки Тисмениця [Електронний ресурс] / І. Дубик, О. В. Пилипович ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/29289/1/017_046_048.pdf.
Клименко В. Г. Гідрологія України [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ.-географ. / В. Г. Клименко ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2010. – 210 с. – Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/3785/2/Gidrolog_Ukraine.pdf.
Осадчий В. І. Кисневий режим поверхневих вод України [Електронний ресурс] / В. І. Осадчий, Н. М. Осадча. – Наук. праці УкрНДГМІ. – 2007. – Вип. 256. – Режим доступу: http://uhmi.org.ua/pub/np/256/1-Osad_Osad.pdf.
Оцінка впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС) запланованої господарської діяльності ДП «Івано-Франківський лісгосп» на 2018 рік [Електронний ресурс]. – Івано-Франківськ, 2018. – 25 с.
Паланичко О. В. Основні гідроекологічні проблеми в басейнах річок Передкарпаття [Електронний ресурс] / О. В. Паланичко ; Чернів. нац. ун-т імені Ю. Федьковича. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/14.NTP_2007/Geographia/21620.doc.htm.
Романюк О. І. Комплексний екологічний моніторинг нафтозабруднених територій на прикладі м. Борислава [Електронний ресурс] / О. І. Романюк, Л. З. Шевчик // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2013. – № 5. – С. 19-22. – Режим доступу: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/download/1026/1025/.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 7.06.2018 12.17.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 42078  
Анна запитує:
Добрий день! Прошу підібрати літературу на тему: "Апроксимаційний метод Дзядика для задач з імпульсною дією"
Наша відповідь:
Доброго дня, Анна! перегляньте наступні джерела:
Методи обчислень[Текст] : навч.-метод. посіб. з лаб. практикумом для студентів напрямів підгот. 6.040201 «Математика» та 6.040203 «Фізика» / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Фіз.-мат. ін-т ; [уклад.: М. І. Жалдак та ін.]. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – 119 с.
Прохоренко М В. Задачі з імпульсною дією в нефіксовані моменти часу для систем звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь з частинними похідними [Текст] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / М. В. Прохоренко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2010. - 154 арк.
Прохоренко М В. Задачі з імпульсною дією в нефіксовані моменти часу для систем звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь з частинними похідними [Текст] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / М. В. Прохоренко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2010. – 20 с. : рис.

Біленко В. І. Кусково-поліноміальні наближення розв'язків жорстких задач на основі апроксимаційногометоду В. К. Дзядика [Електронний ресурс] / В. І. Біленко, А. І. Дерієнко, Н. Г. Кирилаха // Журн. обчисл. та приклад. математики. – 2013. – № 2. – С. 68-77. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/jopm_2013_2_10.pdf.

.: Розділ: Математика :: 7.06.2018 12.16.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Михайло із міста: Київ :: Запитання: 42077  
Михайло запитує:
Доброго дня! Я шукаю посібник по дельтапланеризму "Hang Gliding Training Manual: Learning Hang Gliding Skills for Beginner to Intermediate Pilot" в оригіналі. Буду вдячний за будь-яку допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Михайло! Даний посібник по дельтапланеризму можна придбати за адресою:https://www.ebay.com/p/Hang-Gliding-Training-Manual-Learning-Hang-Gliding-Skills-for-Beginner-to-Intermediate-Pilots-by/651179.
Можливість переглянути деяку інформацію за даним посібником: http://www.cheeviesfilms.com/download/dennis-pagen-hang-gliding-manual.html.

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 7.06.2018 12.07.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Георгий із міста: Днепр :: Запитання: 42076  
Георгий запитує:
Допоможіть підібрати літературу для диплому магістра на тему "Особливості перекладу текстів у галузі транспортних систем на лексичному, граматичному і стилістичному рівнях з англійської та німецької мов українською"
Наша відповідь:
Георгію, добрий день! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Балонєва О.О. Особливості перекладу англійської науково-технічної літератури. - Житомир: Житомирський державний університет, 2004. - 25с.

Вакуленко, М. О. Термін і термінологія: сучасні уявлення та концепції [Текст] / М. О. Вакуленко // Слово и словарь. Vocabulum et vocabularium: cб. науч. тр. по лексикографии / под ред. В. В. Дубичинского и Т. Ройтера. – Харків: Видавництво “Підручник НТУ “ХПІ”, 2011. – Вып. 12. – С. 140-145.

Д’яков А. С. Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти /А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько. — К. : Вид. дім "КМ Academia", 2000. — 216 с.

Житін Я. В. До питання про розрізнення термінології та терміносистеми /
Я. В. Житін // Наук. вісник Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. — Луцьк,2009. — С. 116–121.

Журавлева, Т. А. Особенности терминологической номинации. Монография [Текст] / Т.А. Журавлева. – Донецк: АООТ Торговый дом “Донбасс”, 1998. – 253 с.

Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. / В.І. Карабан – Вінниця: Нова книга, 2004. – 576 с.

Кащишин Н. В. Структурна диференціація та функціонування термінологічних
одиниць в англомовному дискурсі / Н. В. Кащишин // Нова філологія. — 2009. — № 36. — С. 260–264.

Квитко И. С. Терминоведческие проблемы редактирования / И.С. Квитко, В. М. Лейчик, Г. Г. Кабанцев. – Львов: Вища школа, 1986. – 150 с.

Кияк Т. Р. Фахові мови та проблеми термінознавства. / Т. Р. Кияк // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – № 27. – С. 203-208.

Коваленко А. Я. Загальний курс науково-технічного перекладу : навчальний
посібник / А. Я. Коваленко. — К. : Інкос, 2001. — 320 с.

Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. / І. В. Корунець. – Вінниця: «Нова Книга», 2003 - 448 с.
Мостовий М. І. : Лексикологія англійської мови. Підручник для студентів ін-тів і фак. іноземної мови. - Харків: «Основа». 1993. - 255 с.

Мушніна Олена Олександрівна. Граматичні особливості українського перекладу англомовної науково-технічної та художньої прози: дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006.

Навчально-методичний посібник для вивчення англійської мови. - К.: КНЕУ, 2001. - 248с.

Нікуліна Н. В. Становлення сучасної української термінологічної системи
автомобілебудування та ремонту транспортних засобів : автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Н. В. Нікуліна. —Харків : Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 2005. — 20 с.

Нікуліна Н. В. Теоретичне осмислення загальних понять сучасного термінознавства у концепціях видатних лінгвістів / Н. В. Нікуліна // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць. — К. : КНЕУ, 2009. — Вип. VIIІ. — С. 45–48.

Проблеми української термінології // Вісник Львівського національного університету “Львівська політехніка”. - №453. - Львів, 2002. - С.183.

Рибалко І.В., Ткач Л.М. Особливості перекладу наукових текстів: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. ? 52 с.

Скороходько, Е. Ф. Сучасна англійська термінологія [Текст] / Е. Ф. Скороходько. – К.: Український інститут лінгвістики і менеджменту, 2002. – 76 с.

Скороходько Э.Ф. Вопросы перевода английской технической литературы (перевод терминов).- Киев: Изд-во Киевского университета, 1963. -91с.

Тлумачний англо-російсько-український словник транспортних термінів [Text]: морський, річковий, інтермодальний, автодорожний, залізничний, трубопровідний транспорт / Одеськ. нац. мор. ун-т. – Одеса: Одеськ. нац. мор. ун-т, 2007. – 286 с.

Фогель Г. Б. Про критерії класифікації термінологічних словників (на матеріалі автомобільної термінології) / Г. Б. Фогель // Вісник Запорізького державного університету: Філологічні науки. — 2001. — № 4. — С. 133–136.

Фогель Г. Б. Структурні аспекти термінологічної лексики / Г. Б. Фогель // Нова філологія. — 2007. — № 6. — C. 267–271.

Циткіна, Ф. О. Термінологія й переклад [Текст] / Ф.О. Циткіна – Львів: ВЛІ, 2003. – 187 с.

Баловнєва О.О.ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
http://studentam.net.ua/content/view/8364/97/

Бондаренко О.М. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМІНООДИНИЦЬ ТЕХНІКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ АВТОМОБІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ)
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwivi97cl8HbAhVJ2CwKHeUgAMIQFghlMAc&url=http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vznu_fi_2016_1_15.pdf&usg=AOvVaw3Hy5z6CFoEdPpCyyjTwbQD

Телькова Катерина Володимирівна. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ТЕРМІНІВ В СУЧАСНІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
http://intkonf.org/telkova-kv-osoblivosti-perekladu-nimetskomovnih-terminiv-v-suchasniy-naukovo-tehnichniy-literaturi/

Тема 11: Переклад науково-технічних текстів. Терміни та їх особливості
http://studopedia.com.ua/1_363823_tema--pereklad-naukovo-tehnichnih-tekstiv-termini-ta-ih-osoblivosti.html

.: Розділ: Мовознавство :: 7.06.2018 00.48.26 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Ірпінь :: Запитання: 42075  
Аліна запитує:
Мені треба написати реферат на тему: "Найдавніші книги Русі-України". Допоможіть, будь ласка, дібрати літературу з цієї теми. Дяку.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліночка! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бокань В. Культурологія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. Бокань ; Міжрегіональна Академія управління персоналом. - 2-е вид., стереот. - Київ : МАУП, 2003. - 136 с.
Бокань В. Історія культури України : Навч. посібник / В. А. Бокань , Л. П. Польовий ; МАУП. - 2-ге вид., доп. - Київ : МАУП, 2001. - 256 с.
Найдавніші рукописні книги - http://www.ukrlit.net/making1/1q2oj.html
https://jitniki-shkola.jimdo.com/сторінка-бібліотекаря/найдавніші-книги-україни/
https://vsiknygy.net.ua/neformat/49910/
http://lodb.org.ua/knyzhkova-shafa/najdavnishi-knygy-ukrayiny
https://lvivmedievalclub.wordpress.com/2016/04/26/рукописна-книга-русь-київ/

.: Розділ: Історія :: 6.06.2018 21.31.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.00293 seconds