Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40882
   


Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 42828  
Інна запитує:
Допоможуть знайти літературу за темою: Механізм інноваційної політики в Україні
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Алимов О. М. Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми : моногр. / О. М. Алимов, І. Є. Алфьорова, Б. М. Андрушків, В. П. Антонюк, О. І. Амоша; ред.: В. І. Ляшенко; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, Класич. приват. ун-т, Акад. екон. наук України. - Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2014. - 796 c.
Андросова О. Ф. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності : моногр. / О. Ф. Андросова, А. В. Череп. - Київ : Кондор, 2007. - 356 с.
Башук Г. О. Державна інноватика щодо регулювання економічного комплексу України / Г. О. Башук // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - № 2. - С. 41-44.
Близнюк В. В. Інноваційна перспектива у стратегії національної консолідації в Україні : аналіт. доп. / В. В. Близнюк, Г. І. Зеленько, М. С. Кармазіна, О. В. Кот, О. М. Майборода; ред.: О. М. Майборода; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. - 275 c.
Кризська Р. Ю. Механізми державного регулювання інвестиційно-інноваційних процесів в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Р. Ю. Кризська; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України . - Київ, 2012. - 20 c.
Орлюк О. П. Економіко-правові теоретичні та практичні аспекти переходу економіки України на інноваційну модель розвитку : моногр. / О. П. Орлюк, О. Б. Бутнік-Сіверський, Н. М. Мироненко, С. Ф. Ревуцький, В. І. Нежиборець; Акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. - Київ, 2010. - 412 c.
Саблук П. Т. Шляхом модернізації : вибр. ст. з питань аграр. економіки. Кн. 3 / П. Т. Саблук. - Київ : Ін-т аграр. економіки, 2011. - 515 c.
Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 лют. 2012 р., м. Київ / ред.: С. М. Соболь, Т. О. Соболєва, Т. В. Омеляненко; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Харків : ХНЕУ, 2012. - 282 c.
Черваньов Д. М. Система інноваційного менеджменту: теорія і практика : підруч. для студ. ВНЗ / Д. М. Черваньов ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2012. - 1391 c.
Юринець З. В. Прогнозування обсягу реалізованої інноваційної продукції із застосуванням екстраполяційних методів та експертних оцінок / З. В. Юринець, Р. В. Юринець // Екон. вісн. ун-ту : зб. наук. пр. - 2014. - Вип. 23/1. - С. 34-40.
Буторіна В. Б. Механізм здійснення інноваційної політики в Україні у частині інноваційного забезпечення наукоємної індустрії / В. Б. Буторіна // Вісник Кам’янець-Подільського нац. університету імені Івана Огієнка. Серія: Економічні науки. – 2015. – Вип. 10. -C. 24-30. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkpnuen_2015_10_5.
Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку: світовий та вітчизняний досвід [Електронний ресурс] : [моногр.] / Т. В. Писаренко, Т. К. Кваша, Н. В. Березняк [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. - Електрон. текстові дані. - Київ : УкрІНТЕІ, 2015. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: CDFS. - Назва з етикетки диску та титул. екрану. - Бібліогр.: с. 224-239.
Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / М. А. Йохна, В. В. Стадник. - Київ : Академія, 2005. - 400 с. - (Альма-матер).
Національна економіка [Електронний ресурс] : навч. посібник / [В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня, В. К. Лебедєва та ін.] ; за ред. В. М. Тарасевича ; М-во освіти і науки України, Нац. металургійна академія України. - Електронні текстові дані. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - (Електронні видання : центр учбової літератури).
Никифоров А. Є. Інноваційна діяльність: теорія і практика державного управління : монографія / А. Є. Никифоров ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2010. - 420 с. - Бібліогр.: с. 401-420.
Соціально-економічна безпека : навч. посібник / [О. О. Бєляєв, Л. П. Бортнікова, В. І. Кириленко та ін.] ; за заг. ред. О. О. Бєляєва, В. І. Кириленка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2010. - 316 с.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 14.02.2019 16.21.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 42827  
Марія запитує:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Наша відповідь:
Доброго дня, Марія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Аналітично-описова частина до Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року. – М.: Миколаївська обласна державна адміністрація, 2016. – 128 с.
Блистів Т.В. Теорія і практика туристичних походів [навчальний посібник]. - Львів: НВФ "Українські технології", 2006. - 132 с.
Булашев А. Я. Спортивный туризм / А. Я. Булашев, М. В. Тонкошкур. - Харьков: ХДАФК, 2009. - 120 с.
Булашев О. Я. Теорія і методика спортивного туризму : навч. посіб для студентів першого курсу (за кредитно-модульною системою) / Булашев О. Я. – Х. : ХДАФК, 2007. – 230 с.
Грабовський Ю. А. Спортивний туризм. Навчальний посібник / Ю. А. Грабовський, О. В. Скалій, Т. В. Скалій. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2008. - 304 с.
Дехтяр В. Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму: навч. посібник / В. Д. Дехтяр. – Киъв : Науковий світ, 2003. - 204 с.
Дмитрук О. Ю. Спортивно-оздоровчий туризм: навчальний посібник / О. Ю. Дмитрук, Ю. В. Щур. – Київ : Альтерпрес, 2008. - 280 с.
Иванова Н. В. Спортивно-оздоровительный туризм: общая туристская подготовка, техника и технология туризма : уч. пособие / Н. В. Иванова. – Самара : Самар. муниципальный ин-т упр., 2009. – 221 с.
Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні : навч. посіб. / Кияк В. Ф. – Чернівці : Зелена Буковина, 2003. – 310 с.
Конох А. П. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах : автореф. дис.д-ра пед. наук / А. П. Конох. – Киъв, 2007. – 18 с.
Кравчук Т. А. Теория и методика спортивно-оздоровительного туризма : уч. пособие. – Ч. I. – Изд. 2-е, перераб. и доп. В 2-х ч. / Т. А. Кравчук. – Омск : Изд-во СибГУФК, 2009. – 185 с.
Масляк П. О. Рекреаційна географія : навч. посіб. / П. О. Масляк. – Киъв : Знання, 2008. – 343 с.
Никишин Л.Ф., Коастуб А.А. Туризм и здоровье. / Л.Ф. Никишин. – К.:Київ, Центр учбової літератури, 2001. – 198 с.
Україна туристська [Електронний ресурс] // Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://ukrjuntur.org.ua/ukraina-turistska.html. — Назва з екрана.

.: Розділ: Туризм :: 14.02.2019 16.16.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Київ :: Запитання: 42826  
Оля запитує:
Порадьте літературу з приводу батьківського комітету у школі
Наша відповідь:
Доброго дня, Оля! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42823, 42824, 42825.

.: Розділ: Освіта :: 14.02.2019 14.20.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Перечин :: Запитання: 42825  
Марина запитує:
Порекомендуйте рекомендації про роботу з батьками у школі.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwistrihg7vgAhUkmIsKHahuAGcQFjAAegQICRAC&url=http://krutienko.ucoz.ua/vuhovna/robota_z_batkami.doc&usg=AOvVaw2fLPF1tYoX5gvzrL5gx2L-
http://school29.edukit.mk.ua/nasha_gordistj/organizaciya_roboti_z_batjkami/
http://budulatiil.klasna.com/uk/site/programa-roboti-z-batkami.html
https://vseosvita.ua/library/zrazok-roboti-z-batkami-ucniv-klasu-87458.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwiR9u7_g7vgAhXkposKHXhsC-04ChAWMAF6BAgIEAI&url=http://ukrintschool.org.ua/fileadmin/user_upload/documents/molshkola/metod_stor/Robota_klasnogo_kerivnika_z_batkami_uchniv.doc&usg=AOvVaw36AvLO_7l2iwlcoBMtR5IC
http://ua-referat.com/Організація_роботи_з_батьками_в_освітньому_закладі
http://myvchytel.dp.ua/index.php/uchytelska/93-formy-ta-metody-orhanizatsii-vykhovnoi-vzaiemodii-shkoly-z-batkamy
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=24&ved=2ahUKEwj-kau3hLvgAhUJxIsKHdVjAw04FBAWMAN6BAgEEAI&url=http://roippo.org.ua/upload/iblock/df3/dosvid-vchytel%60-mlynivs%60koyi-zosh-_3_-shevchuk-a.v..docx&usg=AOvVaw1mz6uJwOKz0H8tHKkuZ2rK
https://base.kristti.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/rozd_8_Batki.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=32&ved=2ahUKEwiy5ujxhLvgAhXrsosKHYewCD44HhAWMAF6BAgIEAI&url=http://www.teacherjournal.com.ua/attachments/16282_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.doc&usg=AOvVaw2HRf_fOvQEP8JUWwnPY6lh
http://ridnashkola.at.ua/_ld/0/4___.pdf
– Маценко С.Л. Взаємодія школи та сім'ї у вихованні молодших школярів / Світлана Леонідівна Маценко // Таврійський вісник освіти. - 2013. - № 3. - С. 140-147.
– Жукова З. П. Совместная деятельность классного руководителя и семьи / З. П. Жукова // Нач. шк. - 2012. - № 8. - С. 21-23.
– Рибіна Т. А. Забезпечення системного підходу до роботи з батьками / Т. А. Рибіна // Таврійський вісник освіти. - 2017. - № 1. - С. 152-159.
– Мартиненко С. Робота класного керівника з батьками / С. Мартиненко // Школа : інформ.-метод. журн. - 2014. - № 3. - С. 32-41.
– Мозоль В. В. Робота з батьками у школі: теорія і практика / В. В. Мозоль // Почат. навчання та виховання. - 2014. - № 25/26. - С. 2-29.
– Акопян Л. Програма взаємодії з родиною / Л. Акопян // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009. - № 11. - С. 42-52.
– Рязанцева А. Н. Родители-социальные партнёры учителя / А. Н. Рязанцева // Нач. шк. - 2009. - № 11. - С. 7-10.
– Корбут С. Ю. Роль батьківської громадськості в організації роботи з обдарованими учнями / С. Ю. Корбут, О. В. Головата // Обдар. дитина. - 2009. - № 6. - С. 49-53.
– Румянцева Е.Н. Взаимодействие классного руководителя с семьёй младшего школьника в контексте современных проблем / Е. Н. Румянцева // Начальная школа плюс До и После. - 2010. - № 12. - С. 50-52.
– Крюченкова Ю.Ю. Сотрудничество с родителями / Ю.Ю. Крюченкова // Нач. шк. плюс До и После. - 2013. - № 4. - С. 54-56.
– Рудим Т. Форми та методи роботи з батьками : робота з батьками спрямовується на підвищення їх педагогічної культури, зміцнення взаємодії зі школою, посилення виховного потенціалу / Т. Рудим, Л. Шевченко, С. Бєлякова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 5 - С.74-75.
– Зиангирова З. Т. Работа классного руководителя с семьей / З. Т. Зиангирова // Нач. шк. - 2013. - № 9. - С. 32-34.
– Хохлова Л. В. Сім’я та школа: співпраця і співтворчість / Л. В. Хохлова // Вихов. робота в шк. - 2013. - № 10. - С. 2-8.
– Корнієнко С. Сім'я і школа - одна родина / С. Корнієнко // Початкова школа. - 2011. - № 12. - С. 48-50.
– Сірант Н. П. Як батьківські збори перетворити на збори батьків / Н. П. Сірант // Виховна робота в школі. - 2011. - № 11. - С. 19-21.
– Корнієнко С. Батьківські збори без помилок / Софія Корнієнко // Палітра педагога. - 2016. - № 2. - С. 3–5.
– Янович І. О. Батьки і діти: шляхи взаємодії: (матеріал для батьківських зборів) : семінар-практикум з елементами тренінгу / І. О. Янович // Практ. психологія та соц. робота. - 2009. - № 8. - С. 49-52.
– Коновалова М.В. Матеріали для бесід з батьками / М.В. Коновалова // Класному керівнику. Усе для роботи. - 2009. - № 4. - С. 25-31.
– Гусь Т.Й. Організація роботи з батьками в сучасних умовах / Т. Й. Гусь // Таврійський вісник освіти. - 2009. - № 2(1). - С. 75-87.
– Леонова Л. А. Сотрудничество семьи и школы. Творческая мастерская / Л. А. Леонова // Початкове навчання та виховання. - 2007. - № 15 (Трав.). - С. 25-30 .
– Цуркан Л. Форми роботи з батьками в школі / Л. Цуркан // Завуч. Шкільний світ. - 2012. - № 1. - С. 13-16.
– Бруяка Г. Організація роботи з батьками / Г. Бруяка // Завуч. Шкільний світ. - 2016. - № 22. - С. 13-21.

.: Розділ: Освіта :: 14.02.2019 11.02.51 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марта із міста: Хуст :: Запитання: 42824  
Марта запитує:
Порекомендуйте джерела до теми Батьеывський комытет у школы. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марто! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2396761-batkivskij-komitet-ne-grosami-edinimi.html
https://life.pravda.com.ua/society/2018/02/1/228729/
https://ukr.segodnya.ua/ukraine/v-ukraine-reformiruyut-roditelskie-komitety-kak-roditeli-budut-vliyat-na-shkoly-1112199.html
https://vseosvita.ua/library/robota-batkivskogo-komitetu-21867.html
http://www.schule8.org.ua/parents.pdf
https://petrimazepa.com/batkivski_komiteti_skasovano_hai_zivut_batkivski_komiteti
http://consultant.parus.ua/?doc=027LT9F250
https://hromadske.radio/news/2018/02/02/grynevych-poyasnyla-shcho-oznachaye-skasuvannya-polozhennya-pro-batkivski-komitety
https://www.volynnews.com/news/society/v-ukrayini-skasuvaly-batkivski-komitety-u-shkolakh-/
https://2bsuziria.io.ua/s2375206/batkivskiy_komitet_zavdannya_orgstruktura_principi_diyalnosti
– Рябчун О. Батьківський комітет - надійний партнер і помічник навчального закладу / О. Рябчун // Практика упр. закл. освіти. - 2013. - № 2. - С. 46-55.
– Похилюк І. І. Участь громадськості в управлінні закладми освіти – вимога часу / І. І. Похилюк // Управління школою. - 2018. - № 19/21. - С. 20–24.
– Худайкулова Ф. Х. Работа родительского комитета в школе / Ф. Х. Худайкулова // Наальная школа. - 2011. - № 9. - С. 98-102.
– Камінська Є. І. Державно-громадське управління у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі / Є. І. Камінська // Управління школою (Основа). - 2012. - № 4/6. - С. 15-53.
– Грицюк Л. Батьківський комітет - допомога в усьому / Л. Грицюк // Директор школи. Шкільний світ. - 2013. - № 21. - С. 4-14.
– Похилюк І. І.Участь громадськості в управлінні закладами освіти - вимога часу / І. І. Похилюк // Управління школою. - 2018. - № 19/21. - С. 20-24.
– Благодійні внески від батьківських комітетів: хто має звітувати перед батьками // Практика управління закладом освіти. - 2016. - № 6. - С. 45-47.
– Амеліна О. О. Школа-родина / О.О. Амеліна // Виховна робота в школі. - 2006. - № 1. - С. 14-34.
– Положення про батьківський комітет загальноосвітньої установи // Підручник для Директора : Журнал управлінської компетентності. - 2007. - № 9. - С. 24-26.

.: Розділ: Освіта :: 14.02.2019 11.02.28 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.462934 seconds