Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38681
   


Автор запитання: Наталія із міста: Кропивницький :: Запитання: 40611  
Наталія запитує:
Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу на тему курсової роботи:"Найменування їжі тваринного походження у говірках Центральної України" Дякую!
Наша відповідь:
Добридень, Наталіє! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Артюх Л. Ф. Українська народна кулінарія / Історико-етнографічне дослідження / відп. ред. Горленко В. Ф. – К. : Наукова думка, 1977. – 153 с.

Бабий Ф. И. Некоторые лексико-семантические группы названий пищи в украинских говорах / Ф. И. Бабий // Совещание по общеславянскому атласу. – М., 1975. – С. 204 – 207.

Бевзенко С. П. Українська діалектологія / С. П. Бевзенко. – К. : Вища школа, 1980. – 246 с.

Бульда І. Структурно-семантична характеристика назв бджіл у говірці села Драбівці Золотоніського району Черкаської області / І. Бульда// Мовне обличчя міста: Черкаси-2011 [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., м. Черкаси, 1 трав. 2011 р. / редкол.: А. І. Мацько (відп. ред.) [та ін.]. - Черкаси , 2011. . - С. 271-275.

Ващенко В. С. Словник полтавських говорів / В. С. Ващенко. – Вип. 1. – Х. : Вид-во ХДІ,
1960. – 107 с.

Ващенко В. С. З історії та географії діалектних слів (Матеріали до вивчення лексики середньої та нижньої Наддніпрянщини) / В. С. Ващенко / [відп. ред. доц. В. О. Шадура]. – Харків : ХДУ, 1962. – 176 с.

Вешторт Г. Ф. Из истории названия некоторых древних названий пищи / Г. Ф. Вешторт // Актуальные проблемы исторической лексикографии восточнославянских языков : тезисы докладов и сообщений всесоюзной научной конференции (Днепропетровск, ноябрь 1975 г.) / гл. ред. Ф. Филин. – Днепропетровск, 1975. – С. 44 – 45.

Волошинова М. О. Назви молока та молочних продуктів в українських східнослобожанських говірках / М. О. Волошинова // Лінгвістика : зб. наук. праць. – Луганськ, 2011. – № 3, ч. І. – С. 56–65.

Говірки Західної Полтавщини: зб. діалект. текстів / упоряд. Г.І. Мартинова. Черкаси. 2012.

Говірки Південної Київщини [Текст] : зб. діалектних текстів / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. - 369 с.

Говірка села Машеве Чорнобильського району [Текст] : монографія. Ч. 2 Тексти / М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської. - К. : Довіра, 2003. - 607 с.

Говірки Черкащини [Текст] : зб. діалектних текстів / НАН України, Ін-т укр. мови, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. - 882 с.

Говірки історичної Уманщини та суміжних земель : монографія /Г. Г. Березовська, І. І. Кривошея, Т. М. Тищенко та ін. / за ред. Т. М. Тищенко.– Умань : РВЦ «Софія», 2008. – 259 с.

Григоренко, Т. В. Етнографічна лексика і фразеологія у складі української літературної мови / [Т. В. Григоренко]. — Умань : Жовтий, 2010. — 215 с. — Бібліогр.: с. 184–215.

Діалекти української мови : навч. посіб. / В. М. Пачева ; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького. — Мелітополь : Вид. будинок ММД, 2012. — 84 с. — Бібліогр.: с. 83–84.

Євтушок О. М. Вивчення лексики говірок Рівненщини / О. М. Євтушок. – Рівне, 1997. – 164 с.

Загнітко Н. Г. Загальні назви їжі в східностепових говірках / Н. Г. Загнітко // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2008. – Вип 17. – С. 247 – 252.

Загнітко Н. Г. Лексика на позначення часу споживання їжі в українських східностепових говірках / Н. Г. Загнітко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць / відп. ред. М. Я. Плющ. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – Вип. 3, кн. 2. – С. 95 – 100.

Загнітко Н. Назви м’ясних страв у східностепових говірках Донеччини / Надія Загнітко // Лінгвістика : зб. наук. праць. – Луганськ, 2011. – № 3. – С. 65–72.

Залеський А. М. Діалектна основа фонологічної системи української мови / А. М. Залеський // Українська літературна мова в її взаємодії з територіальними діалектами : зб. ст. / [ред. М.А. Жовтобрюх]. – К. : Наук. думка, 1977. – С. 50 – 96.

Кацалапенко К. В. Назви м’ясних страв української кухні у східноподільських говірках /К. В. Кацалапенко // Лінгвістика : зб. наук. пр. – Луганськ, 2008. – № 3. – С. 83–89.

Козырева З. Г. История названий продуктов питания и пищи в украинском языке : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова” / З. Г. Козырева. – К., 1984. – 20 с.

Мартинова, Г. Середньонаддніпрянський діалект. Фонологія і фонетика [Текст] : монографія / Г. Мартинова. - Черкаси : Тясмин, 2003. - 366 с.

Мартинова Г. Говірки Західної Полтавщини: до проблеми класифікації / Г. Мартинова // Українська філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення [Текст] : зб. праць наук.-практ. читань до 85-річчя Г. Р. Передрій, 4-5 лютого 2010 р., м. Черкаси / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2010. - С. 23-32.

Мартинова Г. "Черкаський говір" як джерело дослідження особливостей середньонаддніпрянського діалекту / Г. Мартинова // Діалектологічні студії [Текст] : [зб. наук. ст.]. Ч. 3 Збірник пам'яті Ярослави Закревської / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. - Л., 2003. - С. 268-274.

Матвіяс І. Г. Українська мова і її говори / І. Г. Матвіяс; [відп. ред. П. Ю. Гриценко]; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 1990. – 168 с.

Матвіяс І. Г. Українська літературна мова і територіальні діалекти в їх взаємодії на різних історичних етапах / І. Г. Матвіяс // Українська літературна мова в її взаємодії з територіальними діалектами : зб. ст. / [ред. М. А. Жовтобрюх]. – К. : Наук. думка, 1977. – С. 5 – 31.

Могила А. П. Деякі фонетичні особливості (консонантизм) говірок Західної Черкащини / А. П. Могила // Наукові записки КДУ ім. Т. Г. Шевченка. – К. : 1958. – Т. 17, вип. 2. – С. 165–182.

Німчук В. В. Про походження українських діалектів / В. В. Німчук // Україна : Наука і культура. – К., 1993. – Вип. 26 – 27. – С. 233 – 250.

Тищенко Т. Номінація риб у говірках Східного Поділля / Т. Тищенко// Мовознавчий вісник [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 10 / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2009. - С. 94-101.

Тищенко Т. Назви бджіл у говірках Східного Поділля / Т. Тищенко.// Мовознавчий вісник [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 4 / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2007. - С. 168-174.

Українська стародавня кухня : довідник / [упоряд. Т. Л. Шпаковської]. – К. : Спалах ЛТД,1993. – 238 с.

Чабаненко В.А. Словник говірок Нижньої Наддніпрянщини: В 4 т. / Віктор Антонович Чабаненко. – Запоріжжя, 1992.
Т.1.: А– Ж. – 324 с.;
Т.2.: З – Н. – 372 с.;
Т.3.: О – П. – 304 с.;
Т.4.: Р – Я. – 363 с.

Юсікова О. Динаміка говірки як об’єкт дослідження / О. Юсікова // Діалектна лексика: лексикологічний, лексикографічний та лінгвогеографічний аспекти. – Глухів : РВВ ГДПУ. 2005 – С. 97–101.

Яценко С. Назви продуктів харчування, страв, напоїв у говірці села Степанівка Ємільчинського району Житомирської області / С. Яценко // Волинь – Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – 2010. – № 22 (1). – С. 317 – 327.

.: Розділ: Мовознавство :: 18.04.2017 13.28.18 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгенія із міста: Кропивницький :: Запитання: 40610  
Євгенія запитує:
Доброго дня! Потребую Вашої допомоги з курсовою.Тема " Способи творення іменників зі значенням подібності". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Євгеніє!
Пропонуємо звернутися до наступних джерел:
1. Тилик, Ольга Федорівна. Іменники зі значенням подібності: способи творення та сфери використання : Автореф. дис… канд. філол. наук : 10.02.01 / Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2006. — 19 с.
2. Воропай, С. В. Система конфіксального творення іменників в українській мові XIX – XX ст. : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук. 10.02.01 / С.В. Воропай ; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2001. — 22 с.
3. Шпачук, Л. Р. Лексико-семантичний спосіб творення іменників на позначення особи (на основі метафоризації) : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук. 10.02.01 / Л.Р. Шпачук ; Дніпропетр. держ. ун-т. — Дніпропетровськ, 1997. — 23 с.
4. Білих, О. П. Іменниковий словотвір української літературної мови кінця XVIII – середини XIX ст. (на матеріалі мови творів І.П.Котляревського, Г.Ф.Квітки-Основ’яненка, Є.П.Гребінки й Т.Г.Шевченка) : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук. 10.02.01 / О.П. Білих ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 1997. — 16 с.
https://mydisser.com/ua/catalog/view/312/862/20837.html
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:327823/Source:default
http://ua-referat.com/Способи_утворення_самостійних_частин_мови
http://pidruchniki.com/1292052240545/dokumentoznavstvo/slovotvir
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/12/dis_harkivska.pdf
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/2147.pdf
file:///C:/Users/Наталья Птица/Downloads/1409-2852-1-SM.pdf
http://westudents.com.ua/glavy/10891--6-sposobi-slovotvorennya.html

.: Розділ: Мовознавство :: 18.04.2017 09.16.57 :.
.: ЦБС Оболонського району м. Києва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Гліб із міста: Миколаїв :: Запитання: 40609  
Гліб запитує:
Вітаю! Прошу вашої допомоги у пошуку матеріалу на тему " Адміністративно правовий статус державних служб, державних агенств та державних інспекцій". Особливо цікавлять наукові роботи на цю тему. ДЯкую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Глібе. Пропонуємо вам перелгянути наступні джерела:
Особливості адміністартивно-правового статусу органів виконавчої влади
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/26677/1/005-022-026.pdf
Адміністартивно-правовий статус державних інспекцій: проблемні питання структури
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pis_2014_5.2_54.pdf
http://radnuk.info/home/24649----------c.html
Адміністартивно-правовий статус державного агентства з питань електронного урядування України
http://www.nvppp.in.ua/vip/2016/5/32.pdf
М. Карпа Визначення основних аспектів статусу службовця у сфері державної служби
http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik13/fail/Karpa.pdf
Зміст і сутність правового статусу державного службовця
http://www.pap.in.ua/2_2015/60.pdf
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.34/part_2/22.pdf
http://visnyk.iful.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/24-7-13.pdf
Гусар О.А. Адміністративно-правовий статус персоналу державного управління
http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/2-4-2013/item/190-administratyvno-pravovyy-status-personalu-derzhavnoho-upravlinnya-husar-o-a
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/326/4.pdf
Адміністративно-правовий статус державних службовців в Україні
http://sn-jurid.crimea.edu/arhiv/2013/26_2_2_law/030resh.pdf
Адміністративно-правовий статус Національної поліції України
http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2016/5/10.pdf
http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc18/part_2/42.pdf
Адміністративно-правовий статус державного виконавця
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pp_2013_1_15.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vlduvs_2016_1_22.pdf
Особливості адміністративно-правового статусу державної служби фінансового моніторингу України
http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2013/5/08.pdf
Спеціальний адміністративно-правовий статус Державної служби України з надзвичайних ситуацій
http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc12/part_1/49.pdf
http://sipl.com.ua/wp-content/uploads/2017/01/Nikitin_dis.pdf

.: Розділ: Держава і право :: 17.04.2017 15.24.56 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Влада із міста: Сватове :: Запитання: 40608  
Влада запитує:
Добрий день. Допоможіть зайти матеріали, статті науковців за темою "Література і малярство". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Владо!
По-перше, просимо вибачення за затримку із відповіддю: бібліограф, який взяв до виконання Ваш запит, скоріш за все, мав проблему із Інтернет-доступом.
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Варнацька Г. Між літературою і живописом: трансформація екфразису [Електронний ресурс] / Г. Варнацька // Молодь і ринок. - 2014. - № 3. - С. 38-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_3_9.
Гавдида Н. Літературно-малярський дискурс творчості Богдана Лепкого : монографія / Н. Гавдида; Наук. т-во ім. Т. Шевченка. - Київ : Смолоскип, 2012. - 226 c. - (Укр. Студії).
Гавдида Н. І. Творчість Богдана Лепкого: літературно-малярський дискурс : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Н. І. Гавдида ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2008. - 19 c.
Голубишко И. Ю. Литература и живопись: межвидовые связи / И. Ю. Голубишко // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2014. - Вип. 35. - С. 95-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2014_35_32.
Гребенюк Т. В. Візуальний образ у літературному творі: когнітивні аспекти дискурсу [Електронний ресурс] / Т. В. Гребенюк // Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки. - 2014. - № 4. - С. 12-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drgn_2014_4_4.
Дем’яненко Л. Імпресіонізм у музиці, живопису та літературі (Коцюбинський і Чюрльоніс) [Електронний ресурс] / Л. Дем’яненко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. - 2011. - Вип. 26. - С. 41-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2011_26_11.
Дмитренко Н. В. Дискурс літературно-живописної взаємодії творчості Я. Івашкевича [Електронний ресурс] / Н. В. Дмитренко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. - 2014. - Вип. 10(1). - С. 34-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2014_10(1)__11.
Зелінська Л. В. Відображення "середнього класу" у малярстві та літературі Російської імперії др. пол. ХVIII – пер. пол. ХIX ст. [Електронний ресурс] / Л. В. Зелінська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2015. - Вип. 55. - С. 98-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_55_37.
Комарницький А. С. Типологізм образу Діви Марії та його значення як "документу" епохи Русі-України [Електронний ресурс] / А. С. Комарницький // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2008. - № 5. - С. 47-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2008_5_8.
Котик-Чубінська М. С. Структура та образність поезії Юрія Тарнавського : монографія / М. С. Котик-Чубінська ; НАН України, Ін-т І. Франка, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. - Львів, 2011. - 211 c. - (Літературознав. студії; Вип. 17).
Любарець Н. О. Живопис і література в художній прозі Вірджинії Вулф [Електронний ресурс] / Н. О. Любарець // Літературознавчі студії. - 2013. - Вип. 39(2). - С. 124-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_39(2)__18.
Мацяк О. М. Синтез мистецтв у прозі Ольги Кобилянської: проблема самототожності письменниці : автореф. дис... канд. філол. наук / О. М. Мацяк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2006. - 19 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06mompsp.zip.
Мочернюк Н. Взаємодія літератури й мистецтва. Теоретичний досвід українського та польського літературознавства [Електронний ресурс] / Н. Мочернюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. - 2013. - № 13. - С. 76-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2013_13_19.
Мочернюк Н. "І подібний я до райдуги...": поетична палітра художника Василя Хмелюка. [Електронний ресурс] / Н. Мочернюк // Українознавчі студії. - 2012-2013. - № 13-14. - С. 282-288. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Us_2012-2013_13-14_32.
Мочернюк Н. Малярські інкорпорації в поезії західноукраїнських художників міжвоєння [Електронний ресурс] / Н. Мочернюк // Волинь філологічна: текст і контекст. - 2013. - Вип. 16. - С. 177-187. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2013_16_19.
Мочернюк Н. Своєрідність міжмистецького діалогу 20?30 років ХХ століття (література та образотворче мистецтво) [Електронний ресурс] / Н. Мочернюк // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. - 2014. - Вип. 60(1). - С. 241-248. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2014_60(1)__32.
Мочернюк Н. Синтез мистецтв: літературознавчий контекст [Електронний ресурс] / Н. Мочернюк // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. - 2013. - Вип. 28. - С. 188-198. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2013_28_22.
Мочернюк Н. Творчість Святослава Гординського: інтермедіальні аспекти [Електронний ресурс] / Н. Мочернюк // Питання літературознавства. - 2012. - Вип. 85. - С. 174-180. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2012_85_25.
Мочернюк Н. Д. Художній простір у контексті інтермедіальності (поезія та образотворче мистецтво) [Електронний ресурс] / Н. Д. Мочернюк // Питання літературознавства. - 2013. - Вип. 87. - С. 219-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2013_87_21.
Нісевич С. І. Образ живописця у літературному творі – один із чинників синтезу мистецтв [Електронний ресурс] / С. І. Нісевич // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 45. - С. 152-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_45_46.
Шлєіна Л. І. Концептуальні риси літературного й живописного імпресіонізму у новелі "Intermezzo" Михайла Коцюбинського [Електронний ресурс] / Л. І. Шлєіна // Література та культура Полісся. Сер. : Філологічні науки. - 2015. - Вип. 78. - С. 162-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2015_78_20.

.: Розділ: Література :: 15.04.2017 13.32.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ілона із міста: Сватове :: Запитання: 40607  
Ілона запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь-ласка, знайти матеріали для написання наукової роботи за темою: "Повість "Тіні забутих предків" М. Коцюбинського та її кіноінтерпретація Параджанова: схоже і відмінне". Дуже дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ілоно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Бестюк І. А. "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського: феномен тексту в контексті неоміфологізму української літератури початку ХХ століття [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філол. наук / І. А. Бестюк ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2007. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07bialps.zip.
2. Брюховецька О. В. Дві жінки: сексуальність у фільмі "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова [Електронний ресурс] / О. В. Брюховецька // Магістеріум. Культурологія. - 2015. - Вип. 59. - С. 48-51. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Magisterium_kul_2015_59_12.
3. Брюховецька О. В. "Поетичне кіно": фільм "Тіні забутих предків" у контексті візуальної культури 1960-х років [Електронний ресурс] / О. В. Брюховецька // Магістеріум. Культурологія. - 2013. - Вип. 52. - С. 48-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Magisterium_kul_2013_52_11.
4. Герц М. Символічне зображення життя і смерті у фільмах Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" і "Колір гранату" [Електронний ресурс] / М. Герц // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні. - 2015. - Вип. 10. - С. 37-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spkho_2015_10_12.
5. Довженко І. Б. Поетика фільму Сергія Параджанова "Тіні забутих предків". (Монтаж) : наук.-метод. розробка / І. Б. Довженко. - Київ : КВІЦ, 2001. - 54 c.
6. Єрьоменко Н. Г. Фольклорно-міфологічна основа твору М. Коцюбинського "Тіні забутих предків" / Н. Г. Єрьоменко // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. - 2012. - № 3, ч. 3. - С. 88-94.
7. Жила С. Відкритий художній світ Михайла Коцюбинського [Електронний ресурс] / С. Жила // Українська література в загальноосвітній школі. - 2014. - № 4. - С. 9-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2014_4_4.
8. Зеленчук І. Слідами українського художнього кінофільму "Тіні забутих предків" [Електронний ресурс] / І. Зеленчук // Україна у світовій історії. - 2014. - № 1. - С. 241-249. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2014_1_21.
9. Корогодський Р. "Тіні забутих предків":повість,сценарії,фільм / Р. Корогодський // Слово і час. - 1994.-N 9-10. - С. 75-82.
10. М. Коцюбинський: погляд з ХХІ століття : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 150-річчю від дня народж. М. Коцюбинського, 18 - 19 верес. 2014 р., Чернігів / Черніг. літ.-мемор. музей-заповідник М. М. Коцюбинського, Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Черіг. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К. Ушинського. - Чернігів : Лозовий В.М., 2014. - 395 c.
11. Марченко С. Феномен фільму "Тіні забутих предків" у контексті розгляду мови повісті й кінокартини [Електронний ресурс] / С. Марченко // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. - 2015. - Вип. 17. - С. 123-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkkarogo_2015_17_20.
12. Поліщук Я. "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського: від повісті до кінофільму [Електронний ресурс] / Я. Поліщук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. - 2013. - Вип. 1. - С. 142-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2013_1_30.

.: Розділ: Література :: 15.04.2017 11.24.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.698978 seconds