Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 40462
   


Автор запитання: Андрій із міста: Ужгород :: Запитання: 42418  
Андрій запитує:
Інформаційне забезпечення в агропромисловому комплексі (інформаційна технологія: поняття,склад, сучасні інформаційні технології в аграрній сфері). Допоможіть сформувати лекцію для студентів. Дякую!
Наша відповідь:
Андрію, добрий день! Підготувати лекцію для студентів вам допоможуть такі джерела інформації:

Білінська В.СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ:
ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ . - Режим доступу:
http://papers.univ.kiev.ua/1/ekonomika/articles/bilinska-v-modern-innovative-technologies-in-agriculture-the-main-characteristi_24645.pdf

Бойко В. В. Інформаційні технології як інструмент підвищення конкурентоспроможності сільських територій [Електронний ресурс] / В. В. Бойко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2014. - № 4. - С. 299-302. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2014_4_54

Боровик, В. В. Резерви підвищення ефективності використання ресурсів у сільськогосподарському виробництві за допомогою моделювання [Текст] / В. В. Боровик // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 10. - С. 40 - 44. - Бібліогр.: с. 44 ( 10 назв)

Васильєва, Н. К. Інформаційні технології як складова підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств / Н. К. Васильєва // АгроСвіт.- 2012. -№ 24. - С.3-7. - Бібліогр. назв 10 : рис.

Волот О.І. Проблеми інформаційного забезпечення агропромислового комплексу [Електронний ресурс] / Волот О.І., Рудник А.Л. - Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=76176

Дем'яненко С. І.Інноваційне зростання – основа стабільності агропромислового комплексу / С. І. Дем'яненко // Наука та інновації. Сільськогосподарські і аграрні технології. – 2005. – Т. 1. – Вип. 1. – С. 87–98.

Зелінська О. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ [Електрoнний ресурс] / Оксана ЗЕЛІНСЬКА; Світлана СУХОЦЬКА – Режим дoступу:
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20623/2/GEB_2016n2_(51)_Zelinska_O-The_use_of_modern_information_148-152.pdf

Дзюбак К. М. Інформаційно-комунікаційні технології у сфері державного регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / К. М. Дзюбак // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Економіка. - 2015. - Т. 265, Вип. 253. - С. 132-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduec_2015_265_253_25

Єдамова А.М. Застосування сучасних інформаційних технологій у
сільському господарстві [Електронний ресурс] / А.М. Єдамова - Режим доступу: http://www.pdaa.edu.ua/np/pdf2/27.pdf

Журавльова Т. В. Формування обліково-інформаційної підтримки в сільськогосподарських підприємствах в умовах використання комп'ютерних технологій [Електронний ресурс] / Т. В. Журавльова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2013. - № 4. - С. 83-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_4_19

Залізко В. Д. Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій як перспективний напрям сільського розвитку і запорука зміцнення економічної безпеки сільських територій: стан, проблеми і шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / В. Д. Залізко // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 10. - С. 214-221. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2013_10_27

Іванюк, Т. Б. Інформаційна технологія оперативного планування польових робіт / Т.Б.Іванюк // Економіка АПК. - 2001. - № 8. - С. 78-83.

Інноваційні технології в тваринництві [Електрoнний ресурс] // Тваринництво України". – 2014. – No 6. – Режим дoступу:
http://minagro.gov.ua/system/files/Стаття щодо інновацій в тваринництві.pdf

Інноваційні трансформації аграрного сектора економіки : [монографія] / [О. В. Шубравська, Л. В. Молдован, Б. Й. Пасхавер та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук О. В. Шубравської ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 496 с.

Інноваційні технології в АПК [Текст] : тези V всеукраїнської наук. - практ. конф. / М - во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун - т. - Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. - 164 с.

Коковіхін С. В. Моделювання складових елементів технологій вирощування сільськогосподарських культур з використанням інформаційних засобів [Електронний ресурс] / С. В. Коковіхін, О. В. Ларченко, А. О. Донець // Зрошуване землеробство. - 2013. - Вип. 59. - С. 191-193. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zz_2013_59_64

Мазнєв, Г. Є. Геоінформаційні технології в аграрному виробництві / Г. Є. Мазнєв // Економіка АПК. - 2011. - № 4. - С. 130-136 : рис.

Пригодський О.М. Підвищення ефективності системи управління виробництвом аграрних підприємств на основі використання сучасних інформаційних технологій / Олександр Пригодський // Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». – Переяслав-Хмельницький, (29-30 листопада 2014 р.). – С. 56-58.

Прохар Н. В. Використання інформаційних технологій в обліку фінансових результатів сільськогосподарських формувань [Електронний ресурс] / Н. В. Прохар // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2011. - Вип. 20(2). - С. 206-212. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2011_20(2)__31

Ромашова H. О. Інформаційні та комунікаційні технології: сутність та значення в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / H. О. Ромашова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2015. - № 2. - С. 240-245. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2015_2_30

Тарасов, Віктор Олексійович. Комп’ютерна інформаційна енергохвильова технологія активації сільськогосподарських культур [Текст] / В. О. Тарасов, В. М. Зіненко // Науково-технічна інформація : науково-практичний інформаційний журнал. - 2013. - № 1. - С. 57-66.

Уткіна, Г. А. Автоматизація оптимального вибору співвідношення площ під посів / Г. А. Уткіна, В. І. Мельничук // Економіка АПК. - 2011. - № 8. - С. 21-26 : рис. - Бібліогр. в прим.

Шевченко, И. А.Применение информационных технологий в сельскохозяйственном производстве / И.А.Шевченко , А.А.Пашко // Техніка АПК. - 2000. - № 8. - С. 18-19.

.: Розділ: Держава і право :: 15.10.2018 12.50.33 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Львів :: Запитання: 42417  
Наталія запитує:
Добрий день, допоможіть, будь ласка, зі статтями: 1. Н.Бондаренко. М.Вороний «Євшан-зілля» // Бібліотечка «Дивослова». – 2008. - №4. – С. 13-17. 2. О.Рудницька. М.Вороний «Євшан-зілля» // Бібліотечка «Дивослова». – 2006. - №6. – С. 22-26. 3. Р.Ярова. Ліки від забуття // Вивчаємо рідну мову та літературу. – 2008. - №15. – С. 13-15.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наташа! Зверніться до електронних каталогів бібліотек:
Національна парламентська бібліотека України. – Режим доступу: http://www.nplu.org/
Національна бібліотека ім. В.Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/

.: Розділ: Література :: 15.10.2018 09.29.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Жуків :: Запитання: 42416  
Андрій запитує:
добрий вечір. допоможіть, будь ласка, зі списком джерел для написання магістерської роботи на тему "Розвиток управлінського потенціалу керівника закладу загальної середньої освіти в умовах освітньо-розвивального середовища"
Наша відповідь:
1.Байло В.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності керівника закладу освіти // Управління школою. - 2018. - № 13-15. - С. 33-45
2.Лютко О.М. Як мотивувати трудову поведінку педагогів? [Текст] / О. М. Лютко // Завучу. Усе для роботи. - 2018. - № 5-6. - С. 15-18.
3.Наумчук І. Інтеграція формальної, неформальної та інформальної освіти в розвитку професійної культури керівника позашкільного навчально закладу // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2017. - № 1-3. - С. 33-38
4.Голобородова М.М. Роль керівника закладу освіти для підвищення професійної культури педагога // Управління школою.- 2016 - № 4-6.- С.80-85
5.Воробйов Л.М. Упровадження хмарних технологій в управлінську діяльність керівника навчального закладу [Текст] / Л. М. Воробйов // Управління школою. - 2016. - № 4-6. - С. 58-64 : табл. ; Управління школою. - 2017. - № 22-24. - С. 82-88
6.Бєляєва Н. Досвід організації процесу виховання професійно-етичних якостей майбутніх керівників освіти на засадах саморегуляції // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2014. - № 5/6. - С. 61-67.
7.Клєцова Є. Освітні інновації : Деякі аспекти психологічної готовності керівника навчального закладу до їх упровадження // Директор школи. - 2014. - № 23. - С. 20-23
8.Василенко Н.В. Акмеологічні технології в управлінській діяльності керівника профільного загальноосвітнього навчального закладу: теорія, практика // Управління школою. - 2013. - № 1-3. - С. 2-15.
9.Вороненко О. Інноваційна компетентність керівників вищих навчальних закладів України у сфері трансферу технологій [Текст] / О. Вороненко // Вища школа. - 2012. - № 10. - С. 17-26
10.Пуляєва В. Управлінська діяльність керівника шкільного методичного об'єднання // Початкова освіта. - 2012. - № 32 (серпень). - С. 9-11.
11.Чудакова В.П. Управлінська компетентність керівника щодо формування готовності педагогів до інноваціваційної діяльності в умовах освітнього середовища профільної школи // Управління школою. - 2012. - № 19-21. - С. 10 -20 : плани. -
12.Донська Л. Директор успішної школи: поміркований консерватор чи раціональний інноватор: Всеукраїнський проект "Педагоги-новатори в Україні" // Директор школи, ліцею, гімназії.- 2011.- №2.-С. 64-100.
13.Смирнова М. Є. Компетентність керівника ЗНЗ як предмет практичного удосконалення та розвитку / Марина Смирнова. - Харків : Основа, 2012. - 127 с. : табл. - (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 12(120)). - Бібліогр. с. 120-127.
14.Жерносек І.П. Формування управлінської науково-методичної культури керівника ЗНЗ . - Харків : Основа, 2010. - 187 с. : табл. - (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 9(93))

.: Розділ: Освіта :: 14.10.2018 20.29.02 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: роман із міста: львів :: Запитання: 42415  
роман запитує:
Поняття архетипу в Карла Гюстава Юнга
Наша відповідь:
Доброго дня, Романе!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Анцыферова Л.И. Архетипическая теория развития личности Карла Густава Юнга / Л.И.Анцыферова // Психологический журнал. - 2000. - № 3-4 . - С. 16-26. - Бібліограф.: 16 назв.
- Букалов А. В. Некоторые феномены сознания и архетипы Юнга / А. В. Букалов // Психология и соционика межличностных отношений. - 2012. - № 9. - С. 41-50. - Библиогр.:32 назв
- Букалов А.В. Архетипы, принцип синхронистичности К.Г. Юнга и феномен периодичности человеческой истории / А.В.Букалов // Соционика, ментология и психология личности. - 1997. - № 5. - С. 67-69. - Библиогр. 9.
- Фишбейн Н. К.Г.Юнг об архетипах как основе понимания сознательной деятельности человека / Н.Фишбейн // Социально-политический журнал. - 1998. - № 6. - С. 241-245
- Маленко, Сергій Анатолійович. Феноменологія архетипу в системі соціокультурного освоєння колективного несвідомого (на матеріалах творчості К.Г.Юнга) [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Маленко Сергій Анатолійович ; Київський держ. лінгвістичний ун-т. - К., 1998. - 179 л. - л. 167-179.
- Юнг, Карл Густав. Душа и миф: шесть архетипов [Текст] : пер. с англ. / К. Г. Юнг. - К. : Порт-Рояль ; М. : Совершенство, 1997. - 384 с.
- Юнг, Карл Густав. Алхимия снов [Текст]. - Юнг К. Г. Четыре архетипа: Мать. Дух. Трикстер. Перерождение/ К. Г. Юнг ; пер.с англ. и послесловие Семира. - СПб. : Тимошка, 1997. - 352 с. - (Момент истины).
- Эдингер, Эдвард Ф.. Христианский архетип. Юнгианское исследование жизни Христа [Текст] : аналитическая психология / Э. Ф. Эдингер ; пер. с англ. В. Мершавка. - М. : Инфра-М, 2000. - 96 с.: ил. - Библиогр.: с. 94-95.
- Хиллман, Джеймс. Архетипическая психология [Текст] / Д. Хиллман ; пер. с англ. Ю. М. Донец [и др.]. - М. : Когито-Центр, 2006. - 350 с. - (Юнгианская психология).
https://pidruchniki.com/89552/filosofiya/karl_gustav_arhetipi_kolektivnogo_pozasvidomogo
https://stud.com.ua/11940/kulturologiya/analitichna_psihologiya_yunga
https://pidruchniki.com/79920/psihologiya/teoriya_osobistosti_analitichniy_psihologiyi_yunga
https://studopedia.com.ua/1_62032_analitichna-psihologiya-kontseptsiya-karla-yunga.html
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/71648/47-Procuk.pdf?sequence=1

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 14.10.2018 20.11.31 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мілана із міста: Львів :: Запитання: 42414  
Мілана запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Використання інтерактивних технологій під час вивчення історії та в загальноосвітній школі". Щиро дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Мілано!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Інтерактивні технології кооперативного навчання // Історія та правознавство. - 2010. - № 22-24. - С. 7
- Антіпова С. А. Застосування інтерактивних технологій на уроках практичного права // Історія та правознавство. - 2008. - № 1. - С. 5-11
- Геніч С. Використання інтерактивних технологій в умовах групового навчання // Історія та правознавство. - 2008. - № 33. - С. 10-13. - Бібліогр. в кінці ст. (9 назв.). - Бібліогр. в кінці ст. (9 назв.)
- Танцюра, Алла Іванівна. Інтерактивні технології на уроках правознавства [Текст] : посібник / А. І. Танцюра. - Х. : Видавнича група "Основа", 2005. - 96 с. - (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 9(21)). - Бібліогр.: с. 77.
- Чехместрук В.Л. Володимир Мономах і Мстислав Володимирович. Історія України. 7 клас // Історія та правознавство. - 2012. - № 29. - С. 16-18
https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2257
http://stsl.ptu.org.ua/2013/05/23/використання-інтерактивних-методів/
http://urokofhistory.blogspot.com/2015/01/blog-post_45.html
https://www.slideshare.net/gavronnatalia/ss-31117087
http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/2279/1/Інтерактивне навчання правознавства.pdf
http://fel2005.dp.ua/docs/blog/09/028.pdf
https://vhetelsibagatova.blogspot.com/p/blog-page_5.html
http://tshernelyzja.blogspot.com/2016/03/blog-post.html

.: Розділ: Освіта :: 14.10.2018 13.14.44 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.398099 seconds