Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 41393
   


Автор запитання: Іван із міста: Київ :: Запитання: 43360  
Іван запитує:
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка інформацію на таку тему: "Принцип зв'язаності інформації в інтегрованій звітності". Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Іване! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Атамас П. Й. Інтегрована корпоративна звітність: проблеми впровадження / П. Й. Атамас // Академічний огляд. – 2015. – No 1(42). – С. 78–85.

Безверхий, Костянтин. Генезис інтегрованої звітності у світі [Текст] / Костянтин Безверхий // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал. - 2017. - № 3. - С. 87-96 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Безверхий, Костянтин. Економетрична модель оцінки якості інтегрованої звітності [Текст] / К. Безверхий // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал. - 2018. - № 3. - С. 96-104. - Бібліогр. в кінці ст.

Безверхій К.В. Інтегрована звітність підприємства: економічна сутність поняття // Науковий вісник національної академії статистики, обліку і аудиту. - 2016.- № 4.- С. 43–58.

Безверхий К.В. ПОРІВНЯННЯ ПРИНЦИПІВ ФІНАНСОВОЇ ТА ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ [Електронний ресурс] / Безверхий К.В. - Режим доступу:
https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/13010/3/Безверхий.pdf

Безверхий К.В. Принцип суттєвості та його практична реалізація в інтегрованій звітності корпоративних підприємств [Електронний ресурс] / Безверхий К.В. - Режим доступу: http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/3303/1/Безверхий.pdf

Голов С.Ф. Інтегроване звітування: концепція, методологія та організація [Електронний ресурс] : Монографія / Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кузіна Р.В.. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. - 252 с.

Голов С. Ф. Інформаційне забезпечення інтегрованого звітування [Електронний ресурс] / С. Ф. Голов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2017. - № 862. - С. 75-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2017_862_13

Давидюк, Т. В. Підвищення інформативності даних через розвиток звітного інформаційного забезпечення управління людським капіталом [Текст] / Т. В. Давидюк // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – 2013. – № 2 (15). – С. 310 – 316.

Дубинська О.С.УДОСКОНАЛЕНН МЕТОДИКИ ОЦІНКИ КОМПЛЕКСНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ІНТЕГРОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ [Електронний ресурс] / О.С. Дубинський // Молодий вчений. – 2019. - № 2. – С. 611-618 . – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/2/129.pdf

Костирко, Р. Інтегрована звітність – інструмент соціально-відповідального бізнесу [Текст] / Р. Костирко // Часопис економічних реформ. – 2014. – № 1 (13). – С. 49–54.

Костюченко В.М. ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ
ЗВІТНОСТІ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ [Електронний ресурс] / Костюченко В.М. - Режим доступу: http://www.global-national.in.ua/archive/8-2015/236.pdf

Кравченко А.С.Можливості використання інтегрованих показників оцінювання фінансового стану підприємства [Електронний ресурс] / Кравченко А.С., Шевченко В.О. - Режим доступу: https://docplayer.net/62464328-Mozhlivosti-vikoristannya-integrovanih-pokaz-nikiv-ocinyuvannya-finansovogo-stanu-pidpriiemstva.html

Кузнецова С.А. Інтегрована управлінська звітність: глобальні виклики та локальні рішення в епоху ноосфери / С.А. Кузнецова // Економічний нобелівський вісник. – 2014. – №1 (7) – С. 270-279.

Куцик, П.Інтегрована звітність, як нова парадигма розвитку бухгалтерської звітності [Текст] / П. Куцик, М. Корягін // Бухгалтерський облік і аудит. - 2015. - № 5. - С. 11-18.

Лоханова Н.О. Інтегрована звітність як продукт цілісної обліково-аналітичної системи / Н.О. Лоханова // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – Випуск 4(47). – С. 50-56.

Макаренко І. О. Інтегрована звітність як майбутнє корпоративної звітності [Текст] / І. О. Макаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей XVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 – 25 жовтня 2013 р.). В 2 т. Т. 2. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. – С. 63–65.

Максимчук М.О. Організаційні аспекти підготовки інтегрованої звітності відповідно до міжнародного стандарту «Інтегрована звітність» // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія
Економічні науки. - 2016. - № 4. - С. 76–84.

Международный стандарт интегрированной отчетности [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edu.inesnet.ru/wp-content/uploads/2014/05/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pdf

Небильцова, О. В.Реалізація основоположних принципів підготовки інтегрованої звітності в ЄС: методологічні підходи [Текст] / О. В. Небильцова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал. - 2015. - № 23. - С. 111-114. - Бібліогр. в кінці ст.

Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 27 - 28 квіт. 2017 р., Львів / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ун-т Марії Кюрі-Склодовської, Гірн.-металург. акад. ім. С. Сташиця, Техн.-гуманітар. акад., Білорус. держ. екон. ун-т. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. - 307 c.

Потій В. Інтегровані методики оцінки фінансового стану підприємства: теорія і практика / Потій В., Волянська А. // Ринок цінних паперів України.- 2012.- № 12. -С. 51–58.

Томчук В.В. Інтегрована звітність: новий етап у еволюції бухгалтерського обліку // Фінанси, облік, банки. - 2017. -№1(22).- С. 170–180.

Шевчук, Н. С. Інтегрована звітність: поняття та економічна сутність / Н. С. Шевчук // Економіка АПК. - 2018. - № 12. - С. 95-102 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 14.09.2019 12.05.28 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослава із міста: с. Велка Виска :: Запитання: 43359  
Ярослава запитує:
Доброго дня,підкажіть літературу для створення статті на тему Розвиток Малої виски після другої світової війни: проблеми та наслідки. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Ярославо! Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Мала Виска [Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної України : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу http://esu.com.ua/search_articles.php?id=61019. — Назва з екрана. — Дата звернення: 18.09.2019
Перебийніс Г. Історія маловисківської лікарні [Електронний ресурс]/ Г. Перебийніс, К.Чурпій. — Кіровоград: Центрально-Українське вид-во, 2005. — 107 с.: фот. – Електрон. дані. — http://library.kr.ua/elib/perebyinis/Perebyinis_Istor_maloviskivskoi_likarni.pdf. — Назва з екрану.
Перебийніс Г. Мала Виска: (Історико-краєзнавчийнарис) / Г. Перебийніс. —МалаВиска, 1996. — 96 с. :іл.
Скіфське, козацьке чи князівське коріння Малої Виски [Електронний ресурс] // Мала Виска інкогніто: [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу http://malavyska.tilda.ws/kudashev. — Назва з екрана. — Дата звернення: 18.09.2019

.: Розділ: Історія :: 14.09.2019 11.51.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Ужгород :: Запитання: 43358  
Ірина запитує:
Добрий день. Допоможіть знайти інформацію на тему Фідіїв Зевс Олімпійський як відображення у світовій літературі
Наша відповідь:
Добрий день,Ірино! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Замаровський В.Фідіїв Зевс в Олімпії : Сім чудес світу / В. Замаровський // Історія України (Шкільний світ). — 1999.- 41. — С.9-10.
Захарова Ю.Скульптура–гімнлюдині : урок в 11 класі / Ю. Захарова// Шкільнийсвіт. — 2013. — № 2. — Образотворчемистецтво. — 2013. — № 1. — С. 12-15.
Нюберг С.Фидий : культур.-ист. очерк / С. Нюберг ; отв. ред. В. Невежина. — Москва, 1941 (М. : Типография ГВИЗ МВО "Красный Воин"). — 47 с.
Семиряжко Ю.Скульптура–гімнлюдині : урок в 11 класі / Ю. Семиряжко// Шкільнийсвіт. — 2012. — № 48. — Образотворчемистецтво. — 2012. — № 12. — С. 14-18.
Серопян Є.Так оживає камінь... : розробки уроків / Є. Серопян // Шкільний світ. — 2012. — № 28. — Образотворче мистецтво. — 2012. — № 7. — С. 12-14.

.: Розділ: Література :: 14.09.2019 11.16.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Кам'янець-Подільський :: Запитання: 43357  
Світлана запитує:
підберіть ,будь-ласка ролик до Всеукраїнського дня бібліотек
Наша відповідь:

.: Розділ: Поза умовами довідки :: 13.09.2019 12.24.05 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Максим із міста: Київ :: Запитання: 43356  
Максим запитує:
Добрий день! Допоможіть з добором літератури для реферату на тему Відкриття елементів та науковий внесок Антуана Лавуазьє у хімію. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Максиме! Радимо Вам опрацювати наступні джерела:
Антонюк Н. Комплекси: життя в квадратнихдужках :хімія / Н. Антонюк// Країна знань. — 2016. — № 5. — С. 22-25, 39-40.
Баландин Р.Сто великих гениев / Р. Баландин. — Москва : Вече, 2004. — 476 с. : фотоилл. — (Сто великих).
Бутромеев В.Детский Плутарх : Новое время / В. Бутромеев. — Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2000. — 494 с. :илл.
Гранкіна Т.Історія відкриття кисню : історія хімії / Т. Гранкіна // Хімія для допитливих. — 2012. — № 8. — С. 13.
Євтушенко І.Антуан Лоран Лавуазьє : видатні хіміки / І. Євтушенко // Хімія для допитливих. — 2012. — № 8. — С. 22-26.
Лавуазьє А. Флогінстон і кисень : історія науки / А. Лавуазьє // Колосок. — 2011. — № 6. — С. 8-15.
Левицький М.Відкриття й долі : історія хімії / М. Левицький // Хімія (Основа). — 2019. — № 1-2. — С. 61-67.
Найпростіші речовини : наука : [хімія] / підгот. Г. Донець// Чумацький шлях. — 2015. — № 4. — С. 14-19.
Самин Д.Сто великих научных открытий / Д. Самин. — Москва : ВЕЧЕ, 2003. — 480 с. :илл. — (100 Великих).
Хімія як наука : що, для чого і навіщо // Юний технік України. — 2011. — № 8. — С. 10-11. — За матеріалами енциклопедій.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 12.09.2019 12.50.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.811916 seconds