Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 40698
   


Автор запитання: Ірина із міста: Конотоп :: Запитання: 42656  
Ірина запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріал для курсової роботи на тему: "Методологічні засади системного підходу" з дисципліни "Дослідження у публічній сфері. Кількісний аналіз та емпіричні методи". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино!
Грищенко У. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / У. Грищенко, О. Грищенко, В. Борисенко. — Київ : Слово, 2001. — 250 с.
Ковальчук В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / В. Ковальчук, Л. Моїсєєв. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — Київ : ВД “Професіонал”, 2004. — 208 с.
Лудченко А. Основы научных исследований : учеб. пособ. / А. Лудченко, Я. Лудченко, Т. Примак ; под ред. А. Лудченко. — 2-е изд., стер. — Київ : Знание, 2001. — 113 с.
Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента : навч. посібник / Я. Чорненький, Н. Чорненька, С. Рибак та ін. – Київ : ВД«Професіонал», 2006. – 208 с.
Пушкарь А. Основы научных исследований и организация научноисследовательской деятельности: учеб. пособ. / А. Пушкарь, Л. Потрашкова; Харьковский национальный экономический ун-т. — Х.: ИД "Инжэк", 2006. — 280 с.

.: Розділ: Держава і право :: 6.12.2018 16.00.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Даниїл із міста: Київ :: Запитання: 42655  
Даниїл запитує:
Соціальний інжиніринг. Політика безпеки. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Даниїл! Перегляньте наступні джерела:
Почепцов Г. Социальный инжиниринг: теория и практика / Г. Почепцов. – Киев : Альтерпресс, 2008. – 416 с.
Почепцов Г. Социальный инжиниринг: социо- и психотехники управления большими массами людей / Г. Почепцов. - Киев : Альтерпресс, 2010. – 254 с.
Різун В. Соціальні комунікації як інженерне вчення, або соціальні комунікації в системі соціального інжинірингу (соціальної інженерії) / В. Різун // Комунікація. – 2012. – № 2. – С. 8-18.
Холод О. М. Теорія і історія соціальних комунікацій : курс лекцій / О. М. Холод. – Київ : КиМУ, 2013. – 232 с.
Бадюл Л. Комунікаційний інжиніринг у системі масових суспільних перетворень [Електронний ресурс] / Л. Бадюл // Соціальні комунікації. – С. 289-300. – Режим доступу: http://oaji.net/articles/2014/1551-1418735231.pdf.
Корченко О. Г. Класифікація методів соціального інжинірингу [Електронний ресурс] / О. Г. Корченко, Є. В. Паціра, Д. А. Пуха // Захист інформації. – 2007. - № 4. – С. 37-42. – Режим доступу: http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/ZI/article/download/4129/4272.
Остапенко Г. Застосування методів соціального інжинірингу в управлінні інтернет-комунікаціями ВНЗ [Електронний ресурс] / Г. Остапенко // Вісник Книжкової палати. – 2015. - № 4. – С. 40-43. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2015_4_14.pdf.
Савчук Т. Соціальна інженерія : як шахраї використовують людську психологію в інтернеті [Електронний ресурс] / Т. Савчук // Радіо Свобода : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/socialna-inzhenerija-shaxrajstvo/29460139.html.
Світ соціальних комунікацій : наук. журн. [гол. ред. О. М. Холод]. – Т. 2. – Київ : КиМУ, ДонНУ, 2011. – 183 с. – Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/r69.pdf.
Холод О. В. Постулати соціального інжинірингу (або Специфіка формування концепцій соціального інжинірингу, соціальних комунікацій і комунікаційних технологій у працях Г. Почепцова, В. Різуна й О. Холода [Електронний ресурс] // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2016. - № 4 (28). – С. 31-39. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=drsk_2016_4_7.
Холод О. М. Триєдиний принцип реалізації соціальної інженерії / О. М. Холод // Соціальний інжиніринг : моделі й технології : колект. моногр. / [за наук. ред. О. М. Холода]. – Київ : КНУКіМ, 2015. – С. 21–26.
Холод О. М. Формування концепцій соціального інжинірингу [Електронний ресурс] / О. М. Холод. – Режим доступу: http://www.academia.edu/32102448/32102448/ФОРМУВАННЯ_КОНЦЕПЦІЙ_СОЦІАЛЬНОГО_ІНЖИНІРИНГУ.
Холод О. Медіа й теорії соціальних комунікацій [Електронний ресурс] : моногр. / О. Холод. – Київ : Видавн. центр ПВНЗ «Інститут реклами», 2017. – 409 с. – Режим доступу:
https://kjourn.pnu.edu.ua/.../Холод-О.М.-Монографія-Медіа-й-теорії-СК-ТЕКСТ-409D1.doc
Холод О. Громадянське суспільство і ЗМК у системі соціального інжинірингу [Електронний ресурс] / О. Холод // Вісник Львів. ун-ту. Серія журн. - 2013. - Вип. 38. - С. 228–234. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/viewFile/5249/5267.
Холод О. М. Соціальні комунікації як поняття в науковій галузі «соціальні комунікації» / О. М. Холод [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сторінки: http://www.portalus.ru/modules/science/rus_readme.php?subaction =sh owfull&id=1339688423&archive=&start_from=&ucat=19&. — Назва з екрану.
Холод О. М. Соціальний інжиніринг і соціальні комунікації : порівняльний аналіз / О. М. Холод // Укр. інформаційний простір : наук. журнал Ін-ту журналістики і міжнародних відносин Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв / гол. ред. М. С. Тимошик. – Число 3. – Київ : КНУКіМ, 2014. – С. 202-207. – Режим доступу: https://www.ar25.org/article/socialnyy-inzhyniryng-i-socialni-komunikaciyi-porivnyalnyy-analiz.html.
Шилова В. В. Особливості дослідження комунікаційних технологій як процесу соціального інжинірингу у мас-медіа / В. В. Шилова // Комунікаційні технології : наук. журн. [наук. ред. О.М. Холод]. – Т. 3. — Київ : КНУКіМ, 2014. – С. 222-242. – Режим доступу: http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/shilova_v.v._effect_communication_technologies_as_funds_socio_engineering_in_tv-news.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 6.12.2018 14.12.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Київ :: Запитання: 42654  
Наталя запитує:
День благодарения. Помогите, пожалуйста, подобрать информацию.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя! Ми уже відповідали на дане питання. Дивіться: Віртуальна довідка - — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42613. Крім того, перегляньте додаткову літературу за Вашим запитом:
22 ноября – День Благодарения 2018 [Електронний ресурс] Meteoprog : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.meteoprog.ua/ru/news/578745/.
Програма святкування Дня подяки 2018 у Києві [Електронний ресурс] // Lifestyle : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://24tv.ua/lifestyle/programa_svyatkuvannya_dnya_podyaki_2018_u_kiyevi_n1035175.
Смоленова В. День Благодарения в США и Канаде [Електронний ресурс] / В. Смоленова // LingvaFlavor : онлайн школа : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.lingvaflavor.com/den-blagodareniya-v-ssha-i-kanade/.

.: Розділ: Інше :: 6.12.2018 14.09.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 42653  
Ірина запитує:
Сучасний англомовний інтернет-фольклор. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Доброго дня, Аліно! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42596.

.: Розділ: Мовознавство :: 6.12.2018 09.02.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Суми :: Запитання: 42652  
Олег запитує:
Доброї ночі мені потрібна інформація про Українську латинку. Завчасно дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Українська латиниця: сучасні підходи та проблеми стандартизації
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvkyu_2010_21_16.pd
https://www.eastbook.eu/ua/2013/09/02/ukrainska-latynka-latynskyi-pravopys-ukrainskoi-movy/
Транслітерація українською латиницею: слов’янське коріння та національні особливості
http://philology.knu.ua/library/zagal/Komparatyvni_doslidzhenna_00_2010/007_016.pdf
http://77.121.11.9/bitstream/PoltNTU/155/1/УКРАЇНСЬКА ЛАТИНКА.pdf
Чи потрібна Україні латиниця?
http://universum.lviv.ua/data/magarticles/files/2472.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Lesiuk_Mykola/Ivan_Franko_pro_azbuchni_dyskusii_v_Halychyni.pdf
Українська латинка: утопія чи неминучість?
https://gazeta.ua/articles/istoriya-movi/_ukrayinska-latinka-utopiya-chi-neminuchist/564108
http://latynka.tak.today/publikaciji/page/2/

.: Розділ: Інше :: 6.12.2018 00.10.46 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.975399 seconds