Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43197
   


Автор запитання: Дарина із міста: Миргород :: Запитання: 45196  
Дарина запитує:
Добрий день! Потрібні джерела для реферату на тему Трудова міграція в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Дарино! Перегляньте такі джерела:
Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. пр. Вип. 72, ч. 1 / ред.: Л. Губерський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — Київ, 2008. — 251 с.
Баб'юк Р. Динаміка і структура потоків трудових міграцій в Україні / Р. Баб'юк // Наук. зап.: наук.-техн. зб. — 2004. — N 7. — С. 129-133.
Вплив процесу трудової міграції на формування потенціалу здоров'я суспільних систем різної ієрархії / В. Бідак, С. Цапок // Соц.-екон. пробл. сучас. періоду України. Сусп.-політ. та екон. процеси в регіонах. — 2009. — Вип. 5. — С. 107-125.
Гідна праця та трудова міграція в Україні: матеріали міжнар. експерт. круглого столу, 25 листоп. 2008 р., Київ / ред.: М. Ожеван; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки, Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка, Всеукр. громад. об-ня "Край". — Київ: Скайтек, 2009. — 112 с.
Єрмак С. Трудова міграція як фактор інноваційного розвитку країни та регіонів [Електронний ресурс] / С. Єрмак, Р. О. Григоренко // Економіка. Фінанси. Право. — 2018. — № 1(3). — С. 43-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2018_1(3)__11.
Жовнір С. Українська трудова міграція: реалії, перспективи, вектори модернізації державної політики в управлінні нею [Електронний ресурс] / С. Жовнір // Український соціум. — 2014. — № 4. — С. 144-159. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2014_4_14.
Завітневич Н. Державне регулювання проблем українсько-польських міграційних відносин / Н. Завітневич // Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец. — 2007. — N 4. — С. 166-171.
Зовнішні трудові міграції населення України: монографія / ред.: Е. Лібанова; О. Позняк; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України. — Київ, 2002. — 206 с.
Капітан В. Трудова міграція як аспект проблеми зайнятості в Україні [Електронний ресурс] / В. Капітан // Ефективність державного управління. — 2012. — Вип. 32. — С. 474-481. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2012_32_59.
Крилова І. Трудова міграція населення України [Електронний ресурс] / І. Крилова // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2012. — Вип. 4(1). — С. 42-47. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vanp_2012_4(1)__8.
Магійович Р. Трудова міграція в Україні: причини та наслідки [Електронний ресурс] / Р. Магійович, І. Магійович // Інтелект XXI. — 2019. — № 6(1). — С. 128-133. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2019_6(1)__25.
Трудові міграції у період трансформації соціально-економічних відносин в Україні: автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.03 / І.П. Майданік; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харуів, 2008. — 19 с.
Федорчук С. Трудова міграція з Галичини та Волині до вугільних копалень Донбасу (жовтень 1939 — січень 1940 рр.) [Електронний ресурс] / С. Федорчук // Народознавчі зошити. — 2015. — № 6. — С. 1455-1470. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2015_6_21.
Чайка Г. Українська трудова міграція та деякі аспекти міграційної політики України. [Електронний ресурс] / Г. Чайка // Питання історії України. — 2014. — Т. 17. — С. 148-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu_2014_17_25.
Щерба Г. Трудова міграція молоді та її наслідки для дітей в українському суспільстві [Електронний ресурс] / Г. Щерба // Український соціум. - 2011. - № 3. - С. 161-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2011_3_15.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 3.03.2021 14.23.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ульяна із міста: Київ :: Запитання: 45195  
Ульяна запитує:
Доброго дня, підкажіть літературу до Курсової роботи "Формування ефективної зайнятості молоді" Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ульяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дарморіс О. М. Європейська стратегія зайнятості молоді / О. М. Дарморіс // Актуал. проблеми політики: зб. наук. праць. — Одесса, 2013. — Вип. 49. — С. 257-264.
Ковальська Н. М. Ефективність державної політики зайнятості населення: працевлаштування молоді / Н. М. Ковальська // Ефективність держ. управління: зб. наук. праць. — Львів, 2013. — Вип. 35. — С. 141-148.
Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституалізації і перспективи розвитку : зб. наук. пр. V Міжнар. наук.-практ. конф. / упоряд.: М. П. Лукашевич, М. В. Туленков, С. П. Барматова; Держ. служба зайнятості України, Ін-т підготов. кадрів Держ. служби зайнятості України. — Київ : ІПК ДСЗУ, 2014. — 156 c.
Федоренко Н. І. Статус і функції вторинної зайнятості студентської молоді : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Н. І. Федоренко; НАН України, Ін-т соціол. — Київ, 2014. — 16 c
Чуб О. В. Чинники ефективної зайнятості молоді в сучасних умовах / О. В. Чуб // Соц.-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. праць. — Київ, 2014. — № 2. — С. 319-324.
Якимова Н. С. Забезпечення продуктивної зайнятості через регулювання професійно-освітніх траєкторій молоді : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Н. С. Якимова; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. — Харків, 2014. — 20 c.
Янішевська А. В. Організаційно-економічний механізм забезпечення зайнятості молоді в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / А. В. Янішевська; Кіровогр. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2015. — 20 c.

.: Розділ: Освіта :: 3.03.2021 11.00.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 45194  
Лариса запитує:
Які книги Р. Дала є у вашій бібліотеці?
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні найновіші книги, що знаходяться у Національній бібліотеці України для дітей:
Дал Р. ВДВ (Великий Дружній Велетень) / Р. Дал ; пер. з англ. В. Морозов, І. Малкович (ред.) ; іл. К. Блейк ; обкл. К. Лавро. — Вид. 6-е. — Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 265, [3] c. : іл.
Дал Р. Відьми : [повість] / Р. Дал ; з англ. пер. В. Морозов ; за ред. І. Малковича ; іл. К. Блейк ; обкл. І. Сулима. — Вид. 5-е. — Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. - 250 c. : іл.
Дал Р. Джеймс і гігантський персик / Р. Дал ; з англ. пер. В. Морозов ; за ред. І. Малковича ; іл. К. Блейк ; обкл. А. Джанікян. — Вид. 9-е. — Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020. — 224 с. : іл.
Дал Р. Крысолов / Р. Дал. — М. : Бобок, 1991. — 149 с. — (Из коллекции Альфреда Хитчкока).
Дал Р. Матильда / Р. Дал ; з англ. пер. В. Морозов ; за ред. О. Негребецького та І. Малковича ; іл. К. Блейк ; обкл. Ж. Гапчинська. — Вид. 13-е. — Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. — 270 c. : іл.
Дал Р. Чарлі і шоколадна фабрика / Р. Дал ; з англ. пер. В. Морозов ; за ред. О. Негребецького та І. Малковича ; іл. К. Блейк ; обкл. Є. Гапчинська. — Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. — 239 c. : іл.
Дал Р. Чарлі і великий скляний ліфт / Р. Дал ; з англ. пер. В. Морозов ; за ред. І. Малковича ; обкл. І. Сулими. — Вид. 3-є. — Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020. — 269 с. : іл.
Крім того, у відділі документів іноземними мовами знаходяться книги даного письменника англійською та іншими мовами.

.: Розділ: Література :: 3.03.2021 10.29.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антон із міста: Київ :: Запитання: 45193  
Антон запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література до реферату про політичну систему суспільства в умовах гібридної війни. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоне! Перегляньте наступні джерела:
Макаренко Л. П. Політична комунікація у демократичних процесах в Україні : моногр. / Л. П. Макаренко. - Київ : КИИ, 2017. - 324 с.
Політична система сучасного суспільства: навч. посіб. для студентів екон. спец. / [Мадіссон В. В. та ін.]; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ : КНУТД, 2015. - 183 с.
Політична система та інститути громадянського суспільства в Україні: навч. посіб. / Ф. М. Рудич, Р. В. Балабан, Ю. С. Ганжуров та ін. - Київ : Либідь, 2008. - 440 с.
Світова гібридна війна: український фронт : моногр. / за заг. ред. В. П. Горбуліна. - Харків : Фоліо, 2017. - 496 с.
Сенченко М. Організаційна зброя та її латентний вплив на соціально-комунікативний простір : соціокомунікативні технології / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. - 2020. - № 2. - С. 18-23.
Сенченко М. Невидима організаційна війна : колонка гол. редактора / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. - 2019. - № 11. - С. 3-5.
Требін М. П. Феномен «гібридної» війни / М. П. Требін // Гілея : зб. наук. праць. - 2014. - Вип. 87 (№ 8). - С. 366-371.
Ткаченко В. М. Україна - Росія: на сконі «пропащого часу» / В. М. Ткаченко. - Київ : Вид-во Політія, 2018. - 480 с.
Крутій В. О. Політична система України в умовах гібридної війни (досвід 2014-2018 років) [Електронний ресурс] / В. О. Крутій // Наука та новий освітній вимір. Серія: Гуманітарні та соціальні науки. - 2018. - № 6. - С. 11-15. - Режим доступу: https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/httpsdoi.org10.31174send-hs2018-169vi28-02.pdf.
Смолянюк В. Ф. Політична система суспільства в умовах гібридної війни: спрямованість трансформацій [Електронний ресурс] / В. Ф. Смолянюк, В. О. Крутій // Вісник Нац. ун-ту «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Політологія : зб. наук. пр. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; [редкол.: А. П. Гетьман та ін]. – Харків, 2019. – Т 2, № 41. – С. 70-87. - Режим доступу: http://193.110.163.202/bitstream/handle/2010/33842/pol-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

.: Розділ: Держава і право :: 3.03.2021 10.27.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Київ :: Запитання: 45192  
Олег запитує:
Добрий день! Треба список літератури про творчість Стівена Кінга. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олеже! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 40194. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Андрєєва І. Особливості утворення жаху в хронотопі роману С. Кінга "It" в оригіналі та перекладі [Електронний ресурс] / І. Андрєєва, Д. В. Єрохіна // Нова філологія. — 2019. — № 75. — С. 10-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2019_75_4.
Ахметчина О. Витоки суб'єктивної реальності фантастичного світу в оповіданнях Стивена Кінга / О. Ахметчина // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. — 2001. — Вип. 8. — С. 141-143.
Воронова В. Емоційно-експресивний синтаксис оригіналу та перекладів роману Стівена Кінга "Переслідуваний" [Електронний ресурс] / В. Воронова, С. Матвєєва // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 9(1). — С. 18-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_9(1)__5.
Копач О. Функції порівнянь у романсі С. Кінга "Туман" [Електронний ресурс] / О. Копач // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. — 2012. — Вип. 26. — С. 145-146. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_26_46.
Ницполь В. Психолінгвістичний аналіз персонажа-маніяка (на матеріалі романів Томаса Гарріса "The silence of the lambs" і Стівена кінга "Misery") [Електронний ресурс] / В. Ницполь // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 20(2). — С. 52-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2016_20(2)__17.
Пашков К. Феномен західної постсекулярної культурології: Чарльз Тейлор, Джон Макклюр, Майк Кінг [Електронний ресурс] / К. Пашков // Культура України. — 2014. — Вип. 45. — С. 90-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2014_45_13.
Ясногурська Л. Мовна репрезентація концепту "страх" у сучасній англійській мові на прикладі творів Стівена Кінга "Salem’s lot" та "Pet sematary" [Електронний ресурс] / Л. Ясногурська // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. — 2020. — Вип. 10(1). — С. 153-159. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2020_10(1)__24.

.: Розділ: Література :: 3.03.2021 10.24.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.474321 seconds