Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 40698
   


Автор запитання: Інна із міста: Бровари :: Запитання: 42641  
Інна запитує:
Механізми реалізації євроігтеграційної стратегії України
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Дeржавнe управлiння рeгioнальним рoзвиткoм України : мoнoгр. / за рeд. В. Є. Вoрoтiна, Я. А. Жалiла. – Київ : НIСД, 2010. – 288 с.
Жалiлo Я. А. Тeoрiя та практика фoрмування eфeктивнoї eкoнoмiчнoї стратeгiї держави / Я. А. Жалiлo. – Київ : НIСД, 2009. – 336 с.
Кордон М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України / М. В. Кордон. – Київ : Центр навч. літератури, 2010. – 172 с.
Леонова А. О. Ефективність державного управління в контексті євроінтеграції України : навч.-метод. посіб. / В. П. Давидова, О. О. Новачук. – Київ : ДПА України, 2006. – 390 с.
Опришко В. Ф. Міжнародне економічне співробітництво України : проблеми правового забезпечення / В. Ф. Опришко : [зб. наук. праць;]. – Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2001. – Вип. 7. – С. 23-39. – (Законодавство України: проблеми вдосконалення).
Сухoрукoв А. I. Врахування динамiчних зв’язкiв у систeмах eкoнoмiчнoї бeзпeки / А. I. Сухoрукoв // Стратeгiчна панoрама. – 2009. – № 2. – С. 115–129.
Вергун Л. І. Екологічна складова в реалізації євроінтеграційної стратегії України [Електронний ресурс] / Л. І. Вергун // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. праць / за заг. ред. Ю. І. Єханурова, А. В. Шегди. – Київ : Київ. Ун-т, 2011. - Вип. 26. – С. 80-87. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/ttppe/ttppe_2011_26.pdf#page=80.
Європейський простір : портал проєвропейського громадянського суспільства України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //eu.prostir.ua/view/ 5191.html.
Коваленко Є. О. Концепція формування організаційно-економічного механізму євроінтеграційної політики України [Електронний ресурс] / Є. О. Коваленко // Гуманітарний вісник Запоріз. держ. інженерн. академії. – 2009. - Вип. 39. – С. 184-203. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpgvzdia_2009_39_18.pdf
Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій (НІП України) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fp6-nip.kiev.ua.
Телічко О. А. Процес адаптації трудового законодавства України в сфері охорони праці до європейських стандартів [Електронний ресурс] / О. А. Телічко // Юридична наука і практика. – 2011. - № 1. – С. 24-30. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/njj_2011_1_4.pdf.
Шульц С. Л. Інноваційний вектор євроінтеграції України : проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / С. Л. Шульц, О. М. Луцків // Стратегічні пріоритети. – 2014. - № 3 (32). – С. 157-165. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/public/file/str_prioritetu/sp_3_2014.pdf#page=157.
Яшкіна О. І. Статистичний аналіз наукового потенціалу України [Електронний ресурс] / О. І. Яшкіна. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/su/2011_1/yashkina22–27.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 4.12.2018 15.29.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роман із міста: Львів :: Запитання: 42640  
Роман запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу на тему "поняття Логосу у бл. Августина Аврелія"
Наша відповідь:
Добридень, Романе! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Андрущенко Т. Естетичне у творчості представників патристики та Блаженного Августина / Т. Андрущенко // Вища освіта України. - 2006. - № 3. - С. 94-98. - Бібліогр.: 9 назв. - укp.

Богачов А. Л. Герменевтичний досвід як предмет філософії : автореф. дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.01 / А. Л. Богачов; Київ. нац. ун- ім. Т. Шевченка. - К., 2012. - 32 c. –

Богомолов, А.С. Диалектический; логос: становление античной диалектики: -М: Мысль, 1982.- 263 с:

Довгань, А.Філософсько-теологічний пізнавальний оптимізм Аврелія Авґустина [Текст] / А. Довгань // Мандрівець. - 2015. - № 6. - С. 26-29

Дьяченко, Ольга Николаевна. Риторическое слово Аврелия Августина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/ritoricheskoe-slovo-avreliya-avgustina

Кессиди Ф. X. От мифа к Логосу. М. : «Мысль», 1972. 312 с.

Майоров Г.Г. Аврелий Августин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://russianway.rhga.ru/upload/main/17_Mayorov.pdf

Особенности патристики. Философия Аврелия Августина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studopedia.su/1_9705_osobennosti-patristiki-filosofiya-avreliya-avgustina.html

Паньків О. Смислові аспекти слова у грецькій філософії / О. Паньків // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2012. - № 723. - С. 57-62. - Бібліогр.: 16 назв. - укp.

Трубецкой С. H. Учение о Логосе в его истории: Философско-историческое исследование. — М. : ООО «Издательство ACT», Харьков: Фолио, 2000. 656 с. - (Б-ка «Р.Х. 2000». Серия «Религиозная философия»).

Труш, Т. В. Поняття "внутрішнього слова" та його зв'язок з поняттям "особистість" у філософії Августина Аврелія [Текст] / Т. В. Труш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2011. - Серія : Філософія. Політологія, Вип. 105. - С. 116-118

Философия Августина Аврелия (Блаженного) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mudriyfilosof.ru/2014/07/filosofiya-avgustina-avreliya.html

Шелюто В. М. Сакральний сенс сповідального слова та молитви в аспекті естетики та культури / В. М. Шелюто // Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец.. - 2008. - № 2. - С. 27-32. - Бібліогр.: 31 назв.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 4.12.2018 14.48.12 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Рівне :: Запитання: 42639  
Наталія запитує:
Доброго дня))) Допоможіть будь ласка надати список літератури, про Історію Франції із 1914 - 1924 рр. Завчасно Вам дякую)))
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Алексеев Ю. Франція 1871-1914 pp. [Електронний ресурс] / Ю. Алексеев, А. Вертегел, О. Казаков // Всесвітня історія : навч. посіб. / Ю. Алексеев, А. Вертегел, О. Казаков. — Київ, 2006. — С. 16-18. — Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-text-8845.html.
Бакай Б. Формування фразеології в переломні моменти історії народів Європи (на матеріалі української, російської, англійської, німецької, французької мов у періоди першої та другої світових воєн) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / Б. Бакай ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2000. - 16 с.
Всесвітня історія: Франція у 20-х рр. ХХ ст. — http://edufuture.biz/index.php?title=Франція_у_20-х_рр._ХХ_ст.
Довган Ю. Політика Франції, Великої Британії та США щодо національної державності України в 1917-1920 рр. у вітчизняній та українській зарубіжній історіографіях : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Ю. Довган ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2006. - 18 с.
Дюпон-Мельниченко Ж. Французька історіографія ХХ століття : навч. посібник для студ. гуманіт. ф-тів вищ. навч. закладів / Ж. Дюпон-Мельниченко, В. Ададуров ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Інститут історичних досліджень, Львівська Богословська Академія. - Л. : Класика, 2001. - 158 с.
Економічний розвиток Франції [Електронний ресурс] / за ред. В. Козюкіна, Л. Радіонова. // Історія економіки та економічної думки : навч. позіб. / за ред. В. Козюкіна, Л. Радіонова. — Режим доступу: https://pidruchniki.com/1574012141185/politekonomiya/ekonomichniy_rozvitok_frantsiyi.
Тимошик-СудариковаА. М. Паризький журнал «Тризуб», 1925–1940 роки: формування та функціонування : монографія / Аліна Тимошик-Сударикова ; НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника. — Київ : Наша культура і наука, 2013. — 408 с. Додаток: Бібліографічний покажчик публікацій журналу «Тризуб» (1925–1940). — С. 208-402.
Український Громадський Видавничий Фонд // Тризуб. — 1928. — 25 берез. (чис. 11). — С. 24.
Франція — https://geomap.com.ua/uk-wh10/1262.html

.: Розділ: Історія :: 4.12.2018 13.44.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: м. Київ :: Запитання: 42638  
Марія запитує:
Доброго дня!) Допоможіть знайти джерела про вплив природного довкілля на формування особистості
Наша відповідь:
Маріє, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Бєлєнька, Г.Змалку ближче до природи: Вплив природного середовища на розвиток малюка [Текст] / Г. Бєлєнька // Дошкільне виховання. - 2004. - N6. - С. 7-9 .

Борейко, Володимир. Екологічна естетика [Текст] : програма курсу за вибором для учнів 9 (10)-х класів / Володимир Борейко // Позашкілля. - 2013. - Лютий, № 2. - С. 19-22

Гнілова, Віра Миколаївна.Вплив праці і природи на особистісний розвиток дитини, враховуючи у практиці принцип інтеграції [Текст] / В. М. Гнілова // Професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи / Донецький обл. ін-т післядиплом. пед.освіти. - Донецьк, 2009. - С. 53-55

Грошовенко О. П. Світоглядно-екологічний підхід до змісту природничої освіти в школі I ступеня [Електронний ресурс] / О. П. Грошовенко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . Педагогічні науки. - 2017. - Вип. 2. - С. 96-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUP_2017_2_19

Дементьєва Т. Деякі аспекти екологічної освіти і виховання учнів у контексті сталого розвитку / Т. Дементьєва // Нова пед. думка. - 2011. - № 1. - С. 129-130.

Еколого-біологічні питання освіти і виховання : матеріали міжнар. заоч. наук.-метод. конф., жовт., 2007 р., Одесса / ред.: О. С. Пелепчук; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. - О. : РВВ ТОВ "Інвац", 2007. - 148 c.

Екологія: наука, освіта, природоохоронна діяльність : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 15-річчю н.-д. лаб. "Екол. і освіта" / Уман. держ. пед. ун-т ім. П.Тичини. - К. : Наук. світ, 2007.

Каяфюк, Юлія.Природа як засіб підвищення стресостійкості дітей [Текст] : поради батькам / Юлія Каяфюк // Психолог дошкілля. - 2018. - Липень, № 7. - С. 43-44

Киселев Н.Н. Мировозрение и экология / Николай Николаевич Киселев. – К.: Наукова думка, 1999. – 130 с.

Коблянська, А. В. Сучасні вимоги до державної політики у сфері охорони довкілля та здоров'я дітей: досвід та рекомендації всесвітньої організації охорони здоров'я / А. В. Коблянська, К. А. Скляренко // Довкілля та здоров'я . - 2016. - № 1.- 68-72. - Бібліогр. в кінці ст.

Коденко Я. Формування особистості учня засобами екології / Я. Коденко // Біологія і хімія в школі. – 1999. - №6. –С. 7-11.

Коробчанський, В. О. Гігієнічна характеристика впливу умов життєдіяльності старшокласників на стан їхнього психічного здоров'я / В. О. Коробчанський, Ю. О. Олійник // Довкілля та здоров'я. - 2011. - № 4. - С. 77-80

Крисаченко В.С. Екологія. Культура. Політика : концептуальні засади сучасного розвитку / В.С. Крисаченко, М.І. Хилько. – К. : Знання, 2001. – 481 с.
Пахарєва, Г. В. Актуальні проблеми екорозвитку людства [Текст] / Г. В. Пахарєва // Все для вчителя. - 2014. - Березень, № 3. - С. 113-115

Пустовіт, Григорій. Проблеми взаємодії людини і природи: генезисно-ментальна характеристика [Текст] / Г. Пустовіт // Рідна школа . - 2013. - № 8/9. - С. 31-38. - Бібліогр. в кінці ст

Пустовіт Г. Формування особистісного ставлення учнів до природи у психолого-педагогічному контексті / Г. Пустовіт // Рідна шк.. - 2006. - № 2. - С. 3-6.

Сидоренко, Т. П.Ризик зниження рівня соматичного здоров'я здорових підлітків під впливом різних чинників / Т. П. Сидоренко, О. В. Бердник // Довкілля та здоров'я. - 2011. - № 2. - С. 71-74.

Суботюк В. Педагогічні вимоги до екологічного виховання молодших школярів в умовах світових глобалізаційних процесів / В. Суботюк // Нова пед. думка. - 2014. - № 2. - С. 221-223. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Цибіна, Г. І. Майбутнє Землі у твоїх руках! [Текст] / Г. І. Цибіна // Позакласний час. - 2013. - Березень, № 5/6. - С. 39-42

Чумаченко, А. М.Молодь за чисте довкілля [Текст] / А. М. Чумаченко // Позакласний час. - 2014. - Квітень, № 4. - С. 88-89.

Шмалєй С.В. Система екологічної освіти в загальноосвітній школі в процесі вивчення предметів природничо-наукового циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : Монографія. – К., 2005. – 44 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 4.12.2018 12.13.33 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 42636  
Соломія запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати матеріал для написання магістерської роботи на тему "Традиції та обряди святкування релігійних свят на Україні"
Наша відповідь:
Шановна Соломіє, пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Боян, С. Головні християнські свята календарного обрядового комплексу бойків / С. Боян. – Режим доступу: http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/17/620Bojan.pdf
Булашев, Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях : космогонічні народні погляди та вірування / Г. Булашев. – К. : Довіра, 1992. – 416 с.
Відейко, М. Ю. Україна : від Трипілля до антів / М. Ю. Відейко. – К., 2008. – 280 с.
Воропай, О. Звичаї нашого народу : етнографічний нарис / О. Воропай. – Харків : Фоліо, 2007. - 512 с. - (Перлини Української Культури).
Гаєвська, Т. І. Народна обрядовість в Незалежній Україні : дисертація канд. іст. наук : 17.00.01 / Т. І. Гаєвська. – К., 2006. – 189 с.
Горленко, В. Історія української етнографії / В. Горленко, Р. Кирчів. – К., 2005. – 400 с.
Кислашко, О. П. Православні свята та народні звичаї / О. П. Кислашко, Я. О. Кислашко. – К. : Грамота, 2003. – 152 с.
Круковська, В. І. Андріївські вечорниці / В. І. Круковська. - Львів. : Євросвіт, 2001. - 52 с.
Курочкін, О. В. Святковий рік українців (від давнини до сучасності) / О. В.Курочкін. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський, – 2014. – 385 с.
Курочкін, О. Українські новорічні обряди: "Коза" і "Маланка" / О. Курочкін. - Опішне : Українське народознавство, 1995. - 377 с.
Скуратівський, В. Т. Дідух : свята українського народу / В. Т. Скуратівський. – К. : Освіта, 1995. – 272 с.
Скуратівський, В. Т. Святвечір [Текст] : нариси-дослідження : у 2 кн. / В. Скуратівський. - К. : Перлина, 1994.
Стішова, Н. Українська календарні свята осіннього циклу : монографія / Н. Стішова. – К., 2017. – 240 с. – Режим доступу: http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2017/stishova.pdf
Шкода, М. Н. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода. - Донецьк : БАО, 2007. - 384 с.
http://www.info-library.com.ua/books-text-5758.html
https://pidruchniki.com/18860313/religiyeznavstvo/hristiyanski_svyata
http://traditions.in.ua/kalendarni-sviata/zymovyi-tsykl
http://myukraine.info/uk/culture/etnography/document.2005-03-16.7147673839/
https://mala.storinka.org/літній-цикл-народних-українських-свят
http://vsviti.com.ua/nws/78250
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/10366/
http://traditions.in.ua/kalendarni-sviata/zymovyi-tsykl/280-7-sichnia-rizdvo
http://bashtanschina.narod.ru/bashtanschina/kyltyra/obradi.htm
https://maximum.fm/petra-i-pavla-12-lipnya-obryadi-narodni-prikmeti-tradiciyi-svyata_n144439

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 3.12.2018 12.26.02 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.85883 seconds