Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43197
   


Автор запитання: Слава із міста: Бровари :: Запитання: 45191  
Слава запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про В. Гетьмана.
Наша відповідь:
Доброго дня, Славо! Перегляньте наступні джерела:
Альманах пошани й визнання Полтавщини = Almanac of Honour and Recognition of the Poltava Land : 100 видат. особистостей Полтавщини минулих століть. - презент.-іміджне вид. - Полтава : Артполіграфсервіс, 2003. - 207 с. : фотоіл.
Альманах пошани й визнання Полтавщини = Almanac of Honour and Recognition of the Poltava Land : 100 видат. особистостей Полтавщини минулих століть : 75 років Полтав. обл. - презент.-іміджне вид. - Полтава : Артполіграфсервіс, 2012. - 207 с. : іл., портр., фотоіл.
Гетьман Вадим Петрович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Бібліотека ; [авт. вступ. ст. А. О. Дробязко ; наук. ред. Т. В. Куриленко]. – Київ : КНЕУ, 2016. – 96 с. : іл. – До 110-річчя університету. - Режим доступу: http://193.110.163.202/bitstream/handle/2010/20249/Get'man.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Гетьман Вадим [Електронний ресурс] // Liga.net : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://file.liga.net/persons/vadim-getman. - Назва з екрана.
До 85-річчя від дня народження та 15-річчя присвоєння КНЕУ імені Вадима Гетьмана [Електронний ресурс] // Наукова бібліотека імені М. В. Довнар-Запольського : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://lib.kneu.edu.ua/ua/news_lib/85-Vadima_Getmana/. - Назва з екрана.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 3.03.2021 07.09.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Ніжин :: Запитання: 45190  
Катя запитує:
Доброго дня! Підкажіть матеріали до "Баладу про соняшник" І. Драча. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катя! Перегляньте наступні джерела:
Жулинський М. Післяслово / М. Жулинський // Драч І. Ф. Золотий цап. - Київ, 2018. - С. 77-78.
Коцарев О. Іван Драч: двотомна панорама : новинки від "Фоліо" - чудова нагода актуалізувати важливу постать української поезії / О. Коцарев // День. - 2017. - 21-22 лип. - С. 31. - Рец. на кн.: Драч І. Соняшник : поезії 1960-1970 років / І. Драч. - Київ : Фоліо. - Рец. на кн.: Драч І. Крила : поезії 1980-1990 років / І. Драч. - Київ : Фоліо.
Лупій О. Талант і мужність інтелігента : незабутні / О. Лупій // Слово Просвіти. - 2020. - 15-21 жовтня. - С. 12-13.
Мельник М. Антропоніми у збірці Івана Драча «Соняшник» [Електронний ресурс] / М. Мельник // Науковий вісник Чернівец. ун-ту. Серія: Слов’янська філологія : збю наук. праць. - 2007. - Вип. 356-359. - С. 179-183. - Режим доступу: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57977093/visnyk_chnu_2007_0356_0359.pdf?1544604646=&response-content-disposition=inline; filename=57977093.pdf&Expires=1614777623&Signature=PXO1aM99dDiJxHsi-MZmKbNku9cITRjGuob-Vngc30xi2U3nf5j6CalllEl8oGKkmKBJ9UVHN14yvA0EZzTS2aAK5mNwvSQp95cX6t6U9oKAJGv3CxyuB0nWR5I4jo8X8MXmxRpPW0oYYH-f63jyjsiia5psCKVgFKTYNbOk5pL9yBtTh6wRxZ-0h-o1hFf7BKnvlQUyJjlakyb-FSX6PYyCd8VOsAhqgWGnKgQGy8veYNUg1V3~tkZVscFAvMMo7WbPbZPbVEdyZ-mpGpXqfbxnOU8xWWbMntq1n9s~WudXOjcFxwatA5~66uGhFT18iqMFfo6sR6Qh7XaAwr3fvg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=179.
Скуратко Т. Методика шкільного вивчення поезії Івана Драча [Електронний ресурс] / Т. Скуратко // Наук. записки. Серія: Літературознавство. - № 41. - С. 130-138. - Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5973/1/Skuratko.pdf.
Юхимчук Я. Вершини української лірики: вірші П. Тичини – І. Драча – Ю. Іздрика [Електронний ресурс] / Я. Юхимчук // Питання літературознавства. - 2018 . - № 98. - С. 157-174. - Режим доступу: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=747367.

.: Розділ: Література :: 3.03.2021 07.04.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Чернігів :: Запитання: 45189  
Яна запитує:
Підкажіть літературу за темою "Використання систем комп'ютерної математики". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Дем’яненко В. М. Шляхи забезпечення якості програмних засобів навчального призначення / В. М. Дем’яненко, М. П. Шишкіна // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2010. — № 5. — С. 50-53.
Дьяконов В. П. Компьютерная математика / В. П. Дьяков // Соросовский образовательный журнал. - 2001. – Т. 7. – С. 116-121.
Жалдак М. І. Комп’ютер на уроках математики / М. І. Жалдак. – Київ : Техніка, 1997. – 304с.
Жалдак М. І. Теорія ймовірностей і математична статистика з елементами
інформаційної технології / М. І. Жалдак, Н. М. Кузьміна, С. Ю. Берлінська. – Київ : Вища школа, 1996. – 352 с.
Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України : моногр. / [В. В. Лапінський, Я. Ю. Пилипчук, М. П. Шишкіна та ін.] ; за наук. ред. проф. В. Ю. Бикова. — Київ : Педагог. думка, 2010. — 160 с.
Лапінський В. В. Створення електронних засобів навчання — ретроспектива і завдання / В. В. Лапінський // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць ; гол. ред. І. М. Шоробура. — Хмельницький : ХГПА, 2010. — Вип. 7. — С. 142-147.
Раков С. А. Формування математичних компетентностей учителем математики на основі дослідницького підходу в навчанні з використанням інформаційних технологій : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 / С. А. Раков. — Київ, 2005. — 489 с.
Роль систем компьютерной математики в формировании математической культуры личности / [В. М. Галынский, А. С. Гаркун, Н. К. Кисель и др.] // Обеспечение качества высшего образования: европейский и белорусский опыт : матер. междунар. науч.- практ. конф. ГрГУ им. Я. Купалы ; отв. ред. Е. А. Ровба. — Гродно : ГрГУ, 2008. — С. 275-283.
Гриб’юк О. О. Використання систем комп’ютерної математики у контексті моделі змішаного навчання [Електронний ресурс] / О. О. Гриб’юк, В. Л. Юнчик. - Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/10262/1/grybyuk-yunchyk-lutsk+.pdf.
Сінько Ю. І. Системи комп’ютерної математики та їх роль у математичній
освіті / Ю. І. Сінько // Інформаційні технології в освіті. – 2009. – № 3. – С. 274-278.
Кугай Н. В. Використання системи комп’ютерної математики MATLAB у процесі розв’язування задач інтегрального числення [Електронний ресурс] / Н. В. Кугай, М. М. Калініченко, О. В. Заїка // Восточно Европейский Научный Журнал. Серия: Педагогические науки. - 2020. - № 52 (7). - С. 71-77. - Режим доступу: https://eesa-journal.com/2020/01/11/vikoristannya-sistemi-kompyuternoї-matematiki-matlab-u-procesi-rozvyazuvannya-zadach-integralnogo-chislennya-71-77/.
Стьопкін А. В. Використання систем комп’ютерної математики при викладанні точних наук [Електронний ресурс] / А. В. Стьопкін, Д. Ю. Лук’янова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. - 2016. - № 2. - С. 190-196. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/domtp_2016_2_23.pdf.
Тютюнник О. І. Використання систем комп’ютерної математики для створення
програмних засобів навчального призначення [Електронний ресурс] / О. І. Тютюнник, В. М. Михалевич // Вісник Вінниц. політехн. ін-ту. - 2013. - № 6. - С. 111-116. - Режим доступу: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/download/1022/1021/1021.

.: Розділ: Математика :: 2.03.2021 22.29.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ілона із міста: Київ :: Запитання: 45188  
Ілона запитує:
Доброго дня! Підкажіть літературу за темою "Значення суржику в українській мові". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ілоно! Відповідь на ваш запит шукайте: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - N 43676.

.: Розділ: Мовознавство :: 2.03.2021 22.25.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діана із міста: Дніпро :: Запитання: 45187  
Діана запитує:
Добрий день! Мене цікавлять джерела про правління Данила Галицького. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Діано! Перегляньте наступні джерела за вашим запитом:
Адамович А. Архітектоніка образу князя Данила Галицького у "Галицько-Волинському літописі" [Електронний ресурс] / А. Адамович, Л. Шлєіна // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. — 2016. — Вип. 62. — С. 18-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2016_62_8.
Адамович А. Художньо-стилістичні засоби змалювання образу Данила Галицького в "Галицько-Волинському літописі" [Електронний ресурс] / А. Адамович // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. — 2015. — Вип. 58. — С. 191-193. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_58_73.
Головко О. Корона Данила Галицького: Волинь і Галичина в державно-політичному розвитку Центрально-Східної Європи раннього та класичного середньовіччя : Моногр. / О. Головко. — Київ : Стилос, 2006. — 574 c.
Головко О. Похід волинських князів Данила та Василька Романовичів у Польщу (1229 р.) у розповіді галицько-волинського літопису [Електронний ресурс] / О. Головко // Славістична збірка. — 2016. — Вип. 2. — С. 262-271. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/wslavst_2016_2_25.
Доценко В. Данило Галицький і вибір цивілізаційно-державницького напрямку розвитку України-Руси [Електронний ресурс] / В. Доценко // Емінак. — 2017. — № 1(3). — С. 5-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2017_1(3)__3.
Доценко В. Реформи Данила Романовича та піднесення Галицько-Волинського князівства у другій половині ХІІІ ст. [Електронний ресурс] / В. Доценко // Емінак. — 2017. — № 2(1). — С. 5-9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2017_2(1)__3.
Забзалюк Д. До питань правовідносин Данила Галицького із хрестоносцями в середині ХІІІ століття [Електронний ресурс] / Д. Забзалюк // Юридичний вісник. — 2014. — № 3. — С. 271-275. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2014_3_51.
Ісаєвич Я. Князь і король Данило: суспільство, церква, держава (до 800-річчя народження Данила Галицького) / Я. Ісаєвич // Київ. старовина. — 2002. — № 1. — С. 3-9.
Котляр М. Данило Романович Галицький (до 800-ліття з часу народження) / М. Котляр // Київ. старовина. — 2001. — № 2. — С. 103-117.
Котляр М. Данило Галицький / М. Котляр; НАН України. Ін-т історії України. — Київ, 2001. — 153 c.
Майоров О. Мiж Нiкеєю та Римом: коронацiя Данила Романовича у свiтлi зовнішньої полiтики i династичних зв’язкiв галицько-волинських князів [Електронний ресурс] / О. Майоров // Княжа доба: історія і культура. — 2011. — Вип. 5. — С. 189-198. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdik_2011_5_10.
Михайлова Р. Xолм у культурно-політичній доктрині Данила Галицького [Електронний ресурс] / Р. Михайлова // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. — 2011. — Вип. 11. — С. 95-99. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmyst_2011_11_19.
Паславський І. Коронація Данила Галицького в контексті політичних і церковних відносин ХІІІ століття / І. Паславський; Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича НАН України. — Львів : Місіонер, 2003. — 111 c.
Цимбалюк В. Данило Галицький — організатор боротьби проти монголо-татарської навали [Електронний ресурс] / В. Цимбалюк // Історичний архів. — 2016. — Вип. 16. — С. 144-149. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ians_2016_16_23.

.: Розділ: Історія :: 2.03.2021 20.33.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.244687 seconds