Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Софія із міста: Львів :: Запитання: 46057  
Софія запитує:
Добрий день! Потрібна література по темі: "Виборчі системи"
Наша відповідь:
Доброго дня, Софія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Виборчі системи з відкритими списками: в пошуках оптимальної моделі для України / Д. Ковриженко [та ін.] ; Міжнар. фундація вибор. систем (IFES) в Україні. — Київ : Міжнар. фундація вибор. систем (IFES) в Україні, 2017. — 71, [39] с. : іл.
Ключковський Ю. Виборчі системи та українське виборче законодавство / Ю. Ключковський ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». — Київ : Час Друку, 2011. — 132 с. : табл.
Лужикова Є. Міжнародні виборчі стандарти формування системи публічного управління в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Є. Лужикова ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с.
Міжнародна фундація виборчих систем (IFES). Висновки та рекомендації за підсумками проведених заходів / [USAID та ін.]. — Київ, 2018. — 74 с.
Мохончук Б. Виборчі системи: порівняльно-правове дослідження : монографія / Б. Мохончук. — Харків : Юрайт, 2021. — 304 с.
Павленко В. Еволюція виборчої системи в Україні (1917 - 1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / В. Павленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 16 с.
Росенко М. Виборчі системи в Україні: трансформація, становлення парламентаризму, утвердження демократичного врядування / М. Росенко ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Севастополь : Крученин Н. П., 2012. — 219 с.

.: Розділ: Держава і право :: 24.11.2021 13.38.56 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Житомир :: Запитання: 46056  
Леся запитує:
Як можна знайти особливості функціонування сучасного грошового капіталу
Наша відповідь:
Доброго дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гроші та кредит : підручник / М. Савлук, А. Мороз, І. Лазепко, [та ін.]; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — 6-те вид., переробл. і доповн. — Київ : КНЕУ, 2011. — 590 c.,
Економічна теорія: політекономія, мікроекономіка, макроекономіка : навч. посіб. / І. Максименко, Н. Мацелюх, І. Бурдейний, [та ін.]; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Чернівці : Прут, 2011. — 404 c.
Каламан О. Гроші. Фінанси. Кредит : навч. посіб / О. Каламан, Д. Харківський. — Оодеса : Фенікс, 2013. — 281 c.
Пушкаренко П. Економічна теорія : підручник / П. Пушкаренко; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Сум. філ. — Суми : Унів. кн., 2011. — 383 c.
Чмутова І. Капітал підприємства: аналіз, оцінка, інструменти управління та роль банківської системи у його фінансуванні / І. Чмутова, О. Пересунько; Харк. нац. екон. ун-т. — Харьков : ІНЖЕК, 2010. — 475 c.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 24.11.2021 12.37.28 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Микола із міста: Київ :: Запитання: 46055  
Микола запитує:
Доброго дня .Прошу надати інформацію щодо строків експлуатаціїї складської техніки (цікавить гідравлічний візок - рокла) , згідно яких документів вноситься строк експлуатації при обліку основних засобів ?.
Наша відповідь:
Валецький Б. П. Оптимізація роботи складу та складських технологій [Електронний ресурс] / Б. П. Валецький // Технологічні комплекси. — 2014. — № 1. — С. 226-229. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tehkom_2014_1_39
Гречка І. П. Математична модель гідравлічного стенда для випробувань домкратів [Електронний ресурс] / І. П. Гречка, В. В. Клітной, М. С. Свинаренко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Математичне моделювання в техніці та технологіях. — 2013. — № 5. — С. 14-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpimm_2013_5_4

.: Розділ: Інше :: 24.11.2021 09.38.43 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Ужгород :: Запитання: 46054  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Буду вдячна за підбір літератури з історії використання технології портфоліо в освіті.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гурова Т. Ю. Значення використання інноваційної технології «мовного портфоліо» для становлення професіоналізму майбутнього вчителя англійської мови [Електронний ресурс] / Т. Ю. Гурова // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. — 2013. — №. 2. — С. 117-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2013_2_18.
Дацків О. П. Структура і зміст портфоліо студента-практиканта – майбутнього вчителя іноземних мов [Електронний ресурс] / О. П. Дацків // Наукові записки [Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка]. Серія : Педагогіка. — 2014. — № 1. — С. 185-192. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2014_1_34.
Зварич І. М. Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) / І. М. Зварич; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Фенікс, 2014. — 344 c.
Костюк В. В. Портфоліо у професійній журналістській освіті [Електронний ресурс] / В. В. Костюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 3. — С. 240-247. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_3_33.
Кравченко І. М. Портфоліо-технологія у підготовці майбутнього викладача вищої школи [Електронний ресурс] / І. М. Кравченко // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Сер. : Педагогічні та історичні науки. — 2013. — Вип. 115. — С. 80-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2013_115_13.
Нечипорук Л. Портфоліо-технологія як інноваційна особистісно орієнтована технологія навчання у ВНЗ [Електронний ресурс] / Л. Нечипорук // Нова педагогічна думка. — 2014. — № 1. — С. 22-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_1_7.
Николаева С. Ю. Технология «Портфолио» в высшем профессиональном образовании [Електронний ресурс] / С. Ю. Николаева // Іноземні мови. — 2013. — № 2. — С. 47-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/im_2013_2_9.
Нікітіна Н. П. Мовний портфоліо як гнучка інтерактивна технологія [Електронний ресурс] / Н. П. Нікітіна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 14(2). — С. 140-144. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_14(2)__27.
Сидорук А. В. Використання технології портфоліо в оцінюванні готовності майбутніх учителів фізичної культури [Електронний ресурс] / А. В. Сидорук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2015. — № 8. — С. 186-192. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_8_22.
Шехавцова C. О. Технологія портфоліо як показник самоосвітньої діяльності суб’єктів педагогічного процесу [Електронний ресурс] / C. О. Шехавцова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2013. — № 18(3). — С. 135-144. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_18(3)__23.

.: Розділ: Освіта :: 24.11.2021 08.58.55 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 46053  
Катерина запитує:
Зовнішня політика Монголії
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дорош Л. Вступ до спеціальності "Міжнародні відносини": навч. посіб. / Л. Дорош, Ю. Тишкун, Я. Турчин ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 175 с.
Міжнародні відносини та зовнішня політика: системна історія 1914-2014 років: навч. посіб. / С. В. Пронь, Т. М. Пронь, В. Г. Ціватий ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Вид. 2-ге, допов. і переробл. — Миколаїв : Іліон, 2014. — 243 с.
Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки / [Багацький Є. В. та ін. ; за заг. ред. І. М. Коваля, О. І. Брусиловської] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т соц. наук. — Одеса : ОНУ, 2016. — 408 с.
Недбай В. В. Світова політика сучасності: навч. посіб. для студентів ВНЗ, що навчаються за спец. "Міжнародні відносини" / В. В. Недбай ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв : Швець В. Д., 2015. — 237 с.
Тихомирова Є. Б. Політологія: навч. посіб. для студ. / Є. Б. Тихомирова ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. інформації. — Луцьк : О. Зень [вид.], 2012. — 263 с.
Третько В. В. Міжнародні відносини. Вступ до спеціальності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Третько. — Хмельницький : ХНУ, 2013. — 322 с.
Тригуб П. М. Міжнародні відносини і світова політика : навч.-метод. посіб. / П. М. Тригуб ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, Каф. міжнар. відносин і зовніш. політики. — Миколаїв : Румянцева Г. В. [вид.], 2012. — 197 с.

.: Розділ: Держава і право :: 23.11.2021 16.42.43 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.232436 seconds