Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45250
   


Автор запитання: Оля із міста: Київ :: Запитання: 46730  
Оля запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про сленг в українській мові. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Демощук М. Обережно, сленг : слова, що допоможуть бути на одній хвилі з молоддю / М. Демощук // Історія України (Шкільний світ). — 2020. — № 11-12. — С. 108-109.
Дмитренко О. Вплив англіцизмів на сучасний український молодіжний сленг [Електронний ресурс] / О. Дмитренко, С. Кохан // Лінгвістичні студії. — 2020. — Вип. 40(2). — С. 49-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lingst_2020_40(2)__8.
Должикова Т. Сленгізми в сучасному українському художньому дискурсі [Електронний ресурс] / Т. Должикова // Волинь філологічна: текст і контекст. — 2013. — Вип. 15. — С. 92-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2013_15_13.
Затворницька А. Сленг: як зрозуміти сучасних підлітків / А. Затворницька // Шкільний світ. — 2020. — № 4. — С. 22-23.
Ковтун О. В. Сленгізми та жаргонізми в сучасній українській прозі в аспекті перекладу [Електронний ресурс] / О. В. Ковтун // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2017. — Вип. 68. — С. 11-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2017_68_4.
Левкова А. Слова, яких не знайдеш у підручнику : проМОВисте / А. Левкова // Однокласник. — 2020. — № 12. — С. 25.
Медвідь О. М. Англійський сленг в українській мові [Електронний ресурс] / О. М. Медвідь, О. Г. Андріяш // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2019. — Т. 30(69), № 4(2). — С. 78-85. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2019_30(69)_4(2)__18.
Стогній І. В. функціонування молодіжного сленгу в сучасній розмовній українській мові [Електронний ресурс] / І. В. Стогній, З. Д. Варавкіна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 43(3). — С. 160-162. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2019_43(3)__41.
Темченко Ю. М. Сучасний український сленг як предмет наукового дослідження [Електронний ресурс] / Ю. М. Темченко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2011. — Вип. 28. — С. 444-446. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2011_28_123.
Щепка О. Загальний сленг у заголовках сучасної української преси [Електронний ресурс] / О. Щепка // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). — 2014. — Вип. 19. — С. 203-209. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2014_19_43.

.: Розділ: Мовознавство :: 3.10.2022 16.49.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Костя із міста: Київ :: Запитання: 46678  
Костя запитує:
Доброго дня, можна підібрати літературу до теми "Особливості передачі мови персонажів у перекладах творів Стівена Кінга"
Наша відповідь:
Доброго дня, Костя! Перегляньте наступні джерела:
Радчук В. Д. Динаміка перекладності / В. Д. Радчук // Питання літературознавства. - 2008. - Вип. 75. - С. 289-295.
Алексєєва В. О. Символіка свого / чужого простору в текстах художнього дискурсу як проблема перекладу (на матеріалі українськомовних перекладів творів С. Кінга) [Електронний ресурс] : кваліфікац. робота магістра з перекладознавства / В. О. Алексєєва. - Київ, 2019 . - 98 с. - Режим доступу: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/787878787/439/алексеева.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Білогур А. М. Лінгвістичний статус та особливості перекладу стилістично маркованої лексики (на прикладі творів Стівена Кінга) [Електронний ресурс] : робота на здобуття кваліфікац. рівня магістра : спец. 035 – філологія / А. М. Білогур ; наук. кер. І. В. Ущаповська. - Суми : СумДУ, 2021. - 60 с. - Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/86435/1/Bilohur_mag_rob.pdf.
Головньова-Коппа О. Особливості перекладу роману Стівена Кінга "11/22/63" [Електронний ресурс] / О. Головньова-Коппа // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць Дрогобиц. держ. педагог. ун-ту імені Івана Франка. Серія «Філологія». - 2021. - Вип. 45. - Режим доступу: http://filol.dspu.in.ua/index.php/filol/article/view/47/45.
Доніна А. О. Мовні засоби вираження емоційного стану героїв у романі Стівена Кінга «Кладовище домашніх тварин» / А. О. Доніна, К. А. Лут // Нова філологія. - 2021. - Вип. 84. - С. 82-86. - Режим доступу: http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/663/631.
Мартинюк В. В. Відтворення стилістичної фігури порівняння в українському
перекладі роману Стівена Кінга «11/22/63» [Електронний ресурс] / В.Р. Мартинюк // Політ. Сучасні проблеми науки : Гуманітарні науки : зб. праць XVІI Міжнар. конф. - 2017. - Т. 1. - С. 72-74. - Режим доступу: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/47368/1/Мартинюк В.В. (2).pdf.
Толосюк В. Р. Відтворення лінгвостилістичних особливостей англомовних романів-жахів українською (на матеріалі роману Стівена Кінга «Воно») [Електронний ресурс] / В. Р. Толосюк. - Київ, 2020. - 93 с. - Режим доступу: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/45818/1/Толосюк_дипломна_робота.pdf.

.: Розділ: Мовознавство :: 13.09.2022 09.34.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Київ :: Запитання: 46519  
Юрій запитує:
Добрий день. Цікавить інформація про англіцизми та їх трансформація в українській мові. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо вам для опрацювання таку літературу:
Архипенко Л. М. Етапи і ступені адаптації іншомовних лексичних запозичень в українській мові (на матеріалі англіцизмів у пресі кінця ХХ — початку ХХІ ст.) : монографія / Л. М. Архипенко. — Харків : ХНЕУ, 2008. — 168 c.
Білецька О. Англійські запозичення в нестандартній лексиці сучасної української мови / О. Білецька // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 3. — С. 43-46.
Зеніна А. В. Лексико-семантичні групи англіцизмів в українській банківській лексиці [Електронний ресурс] / А. В. Зеніна // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. — 2012. — Т. 137. — С. 79-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfn_2012_137_20.
Лапінська О. М. Англіцизми в структурі українського художнього тексту кінця XX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / О. М. Лапінська; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 c.
Молоткіна Ю. О. Мовні та позамовні причини проникнення англіцизмів у сучасну українську мову [Електронний ресурс] / Ю. О. Молоткіна // Соціум. Документ. Комунікація. — 2016. — Вип. 2. — С. 112-124. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/cdk_2016_2_11.
Молоткіна Ю. О. Різні способи написання новітніх англіцизмів в українській мові [Електронний ресурс] / Ю. О. Молоткіна // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). — 2017. — № 7. — С. 119-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvddpufm_2017_7_31.
Петришин О. Особливості фонетичної асиміляції англіцизмів у сучасній українській мові [Електронний ресурс] / О. Петришин, О. Лужецька // Молодь і ринок. — 2014. — № 3. — С. 129-134. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_3_28.
Попова Н. О. Аспекти засвоєння англіцизмів у сучасній українській мові новітнього періоду [Електронний ресурс] / Н. О. Попова, О.Б. Петрова // Лінгвістичні дослідження. — 2013. — Вип. 35. — С. 44-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2013_35_10.
Прийма Л. Граматичне освоєння англіцизмів у сучасній українській мові [Електронний ресурс] / Л. Прийма // Лінгвістичні студії. — 2020. — Вип. 40(2). — С. 71-80. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lingst_2020_40(2)__10.
Рєпіна Ю. О. Англіцизм у субмові сучасної української молоді [Електронний ресурс] / Ю. О. Рєпіна // Управління розвитком. — 2014. — № 12. — С. 124-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_12_65.
Руденко Л. Групи слів за їх походженням: власне українські слова і запозичені. Англіцизми в українській мові : інтегрований урок українська мова - англійська мова, 6 клас / Л. Руденко, В. Скрипник // Українська мова й література в сучасній школі. — 2013. — № 10. — С. 51-54.
Слобода Н. В. Графічно неадаптовані англіцизми у структурі українських синтаксичних конструкцій [Електронний ресурс] / Н. В. Слобода // Лінгвістичні дослідження. — 2014. — Вип. 37. — С. 87-90. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2014_37_16.
Стишов О. Семантичні модифікації англіцизмів у текстах українських друкованих видань / О. Стишов, М. Кухтик // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 6. — С. 7-13.
Харченко І. Особливості функціонування англіцизмів у сучасній українській термінології [Електронний ресурс] / І. Харченко // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). — 2014. — Вип. 19. — С. 185-189. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2014_19_39.
Ярмолка К. Англіцизми в сучасній українськомовній художній прозі : на матеріалі творів Ю. Андруховича / К. Ярмолка // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 4. — С. 31-32.

.: Розділ: Мовознавство :: 17.06.2022 07.52.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Миколаїв :: Запитання: 46463  
Катерина запитує:
Підкажіть, будь ласка, праці, які розглядають мовленнєвий етикет української мови (привітання, звертання, прощання і т.д.) маю написати огляд цих пряц у межах курсової роботи. Вдячна за допомогу!
Наша відповідь:
Богдан С. Мовний етикет українців : традиції і сучасність / С. Богдан ; Київ. міс. держ. адм.; Укр. наук.-вироб. центр. — Київ : Рідна мова, 1998. — 475 с.
Бондарчук К. С. Особливості писемної мовної комунікації засобами української мови (на прикладі офіційно-ділового, епістолярного та розмовно-побутового функційних стилів) [Електронний ресурс] / К. С. Бондарчук, О. А. Чумаченко // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки. — 2021. — № 1. — С. 148–158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduepf_2021_1_17
Гаврилишин Т. В. Усне ділове мовлення як феномен культури та форма спілкування [Електронний ресурс] / Т. В. Гаврилишин // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. — 2010. — Вип. 17. — С. 79-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2010_17_12
Дмитрук Л. Особливості українського мовленнєвого етикету [Електронний ресурс] / Л. Дмитрук // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. — 2016. — № 1. — С. 273-277. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2016_1_54
Зубков М. Норми та культура української мови за оновленим правописом : присвяч. 90-річчю ухвалення собор. (харків.) правопису : Ділове мовлення / М. Зубков ; в авт. ред. - 3-й допов. і змін. виданок. — Київ : Арій, 2020. — 607 с.
Канкаш Г. Д. Офційно-діловий стиль української мови [Електронний ресурс] / Г. Д. Канкаш // Соціально-гуманітарний вісник. — 2018. — Вип. 24. — С. 63-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2018_24_39
Кузенна Н. Етикетні формули вітання у сучасному спілкуванні: категорія ввічливості у міжкультурній комунікації [Електронний ресурс] / Н. Кузенна // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. - 2009. — Вип. 81(3). — С. 308-312. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2009_81(3)__75
Кучинська О. Форми ввічливості в діалектах української мови (на матеріалі діалектологічних словників) / О. Кучинська // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 5. — С. 34.
Моісєєва Ф. А. Мовний етикет у практиці переговорного процесу [Електронний ресурс] / Ф. А. Моісєєва, В. А. Усачов // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Сер. : Гуманітарні науки. — 2013. — Вип. 2. — С. 160-166. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnuetg_2013_2_20
Нелюба А. М. Антиюридичний словник: регламентація мовного етикету в законах [Електронний ресурс] / А. М. Нелюба // Держава і право. Серія : Юридичні науки. — 2016. — Вип. 71. — С. 71-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jurnaukdir_2015_71_8
Пристінська М. В. Український мовленнєвий етикет у сучасному суспільстві [Електронний ресурс] / М. В. Пристінська // Управління розвитком. — 2013. — № 15. — С. 23-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_15_13
Старунова А. Л. Культура української фахової мови. Види і жанри професійного спілкування [Електронний ресурс] / А. Л. Старунова // Література та культура Полісся. Серія : Філологічні науки. — 2018. — Вип. 93. — С. 118-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2018_93_14
Стахів М. Український комунікативний етикет : навч.-метод. посіб. / М. Стахів. — Київ : Знання, 2008. — 245 с.
Турчак О. М. Вокатив як елемент українського мовленнєвого етикету (особливості та тенденції в межах новітнього комунікативного дискурсу) [Електронний ресурс] / О. М. Турчак // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки. — 2020. — № 2. — С. 237–245. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduepf_2020_2_27

.: Розділ: Мовознавство :: 2.06.2022 11.43.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Вінниця :: Запитання: 46435  
Галина запитує:
Добрий день. Цікавить будь-яка інформація про діалектологічні дослідження. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо вам для опрацювання такі джерела інформації:
Аркушин Г. Принципи аналізу суфіксації в діалектологічних дослідженнях [Електронний ресурс] / Г. Аркушин // Волинь - Житомирщина. — 2005. — № 14. — С. 63-73. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2005_14_11.
Бережняк В. М. Дослідження В. М. Пащенко в галузі української діалектології [Електронний ресурс] / В. М. Бережняк // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. — 2013. — Кн. 2. — С. 44-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2013_2_8.
Босак Т. О. Транскрипція в діалектологічних дослідженнях А.Ю.Кримського / Т. О. Босак // Сходознавство — 2007. — № 37. — С. 33-43.
Гримашевич Г. Роль тексту в діалектологічних дослідженнях (на прикладі зразків поліського живого мовлення) [Електронний ресурс] / Г. Гримашевич // Волинь - Житомирщина. — 2002. — № 9. — С. 150-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2002_9_32.
Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика: нариси : навч. посіб. / В. В. Жайворонок; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — Київ : Довіра, 2007. — 262 c.
Коваленко Б. Фольклорні записи як джерело діалектологічних досліджень [Електронний ресурс] / Б. Коваленко // Волинь - Житомирщина. — 2013. — № 24. — С. 32-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2013_24_6.
Наливайко М. Роль діалектологічної практики в дослідженні говіркового мовлення [Електронний ресурс] / М. Наливайко // Волинь - Житомирщина — 2017. — Вип. 28. — С. 82-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2017_28_14.
Пачева В. Діалектологічні дослідження степової України ХІХ – початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / В. Пачева // Українознавчий альманах. — 2012. — Вип. 9. — С. 171-176. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2012_9_46.
Фроляк Л. Д. Тексти з Підляшшя як джерело діалектологічних досліджень [Електронний ресурс] / Л. Д. Фроляк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2015. — Вип. 19(2). — С. 61-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2015_19(2)__19.

.: Розділ: Мовознавство :: 23.05.2022 16.44.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.287899 seconds