Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 31 .:. Запитань у базі: 44419
   


Автор запитання: Ольга із міста: Житомир :: Запитання: 29323  
Ольга запитує:
Типи і жанри літератури
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Галич, Олександр Андрійович. Вступ до літературознавства : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / О. А. Галич; М-во освіти і науки України, Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка» — Луганськ: ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2010. — 287 с.
Инджиев, Артур Александрович. Словарь литературоведческих терминов для выпускников и абитуриентов : [более 400 слов и словосочетаний] / А. А. Инджиев. — Изд. 3-е, доп. и перераб. — Ростов н / Д: Феникс, 2010. — 219, [2] с. — (Серия «Словари»).
Сидоренко, Галина Кіндратівна. Основи літературознавства : (Курс лекцій для студ. філол. ф-т ун-тів УРСР) / [Ред. Мотрук Р.Й.]; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. — [К.], 1962. — 147, [1] с.
Основи літературознавства - Ференц Н.С.-http://pidruchniki.ws/15840720/literatura/osnovi_literaturoznavstva_-_ferents_ns
http://uk.wikipedia.org/wiki/Літературні_жанри
http://www.ukrlit.vn.ua/info/dict/zawtb.html
http://www.refine.org.ua/pageid-2602-1.html
http://tvori.com.ua/rodi-i-vidi-literaturi/
http://referaty.com.ua/ukr/details/6817/
http://pidruchniki.ws/16790422/literatura/hudozhnya_literatura_sistema

.: Розділ: Література :: 10.11.2012 12.56.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Настя із міста: Полтава :: Запитання: 29322  
Настя запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь-ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему:" Зміст і струкртура складання звіту про фінансові результати споживчою кооперацією". Дякую.
Наша відповідь:
Пропонуємо інформацію:
Гавриленко Олена Юріївна. Розвиток послуг кредитної споживчої кооперації України : Дис... канд. наук: 08.00.04 - 2008.
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/341267.html .- Режим доступу:
Складання Звіту про фінансові результати.- Режим доступу:
http://posibnyky.vntu.edu.ua/buh_ob/buhg_2/142_1.htm
Облік і контроль торговельних витрат підприємств споживчої кооперації (на прикладі роздрібних торговельних підприємств).-Режим доступу:
http://librar.org.ua/sections_load.php?s=business_economic_science&id=3660&start=5
Управління споживчою кооперацією як соціально-економічною системою: теорія та практика.- Режим доступу:
http://librar.org.ua/sections_load.php?s=business_economic_science&id=7463&start=6

****
Білопольський, М.Г. Проблематика гнучкого розвитку регіональних систем споживчої кооперації // ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ . - 2010 . - № 2. - С.18-20.
Власенко, В.А. Оцінка та основні напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму управління розвитком системи споживчої кооперації України // Торгівля і ринок України . - Т. 1 . - 2008. - С.34-42.
Демчишин, Марія Ярославівна. Моделювання виробничої та торгівельної діяльності підприємств споживчої кооперації України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Демчишин Марія Ярославівна ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2007. - 267 арк. : табл., рис. - Бібліогр.: арк. 251-267.
Eкономіка підприємств споживчої кооперації [Текст] : тест. завдання для контролю знань студ. напряму підготов. 6.030504 "Економіка підприємства" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; уклад.: Качмарик Я. Д., Лупак Р. Л. - Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2010. - 99 с. - Бібліогр.: с. 92-97. - 70 экз.
Мягких, І.М. Аналіз і оцінка використання ресурсного потенціалу в системі споживчої кооперації // АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ . - 2009 . - № 1. - С.136-142.
Пуздрач, Лариса ІванівнаБухгалтерський облік на підприємствах сфери обігу споживчої кооперації [Текст] : навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни студ. спец. "Облік і аудит" / Л. І. Пуздрач, П. О. Куцик. - Л. : Укоопспілка, Львівська комерційна академія, 2003 .
Сімонова, В.С. Особливості й умови формування конкурентного потенціалу підприємств торгівлі споживчої кооперації України // Торгівля і ринок України . - Т. 1 . - 2011. - С. 58-64

.: Розділ: Література :: 10.11.2012 12.33.25 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Дубно :: Запитання: 29310  
Оля запитує:
Добрий день підскажіть будь ласка літературу для курсової роботи на тему: Національна інформаційна сиситема України:структура даних та особливості функціонування
Наша відповідь:

.: Розділ: Література :: 9.11.2012 13.21.41 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Маша із міста: Донецк :: Запитання: 29305  
Маша запитує:
здравствуйте мне нужен перечень луганских и Донецких нобелевских лауреатов по литературе ( ФИО, за что получил в каком году ) . Спасибо
Наша відповідь:
Добрый день, Мария. К сожалению, Украина не имеет собственных нобелевских лауреатов:
http://artvertep.com/news/6225.html
Шмуэль Йосеф Агнон, выходец из Украины, получил Нобелевскую премию по литературе как гражданини Израиля:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Шмуель_Йосеф_Аґнон
http://www.ukrlit.vn.ua/zaruba/biography/agnon.html

.: Розділ: Література :: 9.11.2012 09.39.55 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вадим із міста: Суми :: Запитання: 29290  
Вадим запитує:
Добрий вечір, мені потрібна інформація на тему: "Правова основа місцевого самоврядування в Україні"
Наша відповідь:
Вадиме! Перегляньте, будь ласка, довідки за такими номерами:
2287, 11961, 13084, 19613, 22947, а також більш нові документи:

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. //ВВР України, 1997.- №24.

Закон про місцеве самоврядування України: Науково-практичний коментар/
В.І. Батрименко, В.І. Борденюк, Г.В. Виноградова, М.І. Єрофєєв, Ю.І. Крегул. – К.: Книга, 1999.

Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в
Україні : кол. монографія / В.О. Антонечко, М.О. Баймуратов, О.В. Батанов та ін. – К. :Атіка, 2007. – 864 с.

Антонова Н.А. Нормативно-правовое регулирование местного самоуправления //Закон и право. – 2006 – №10. – С. 13 – 16.

Баштаник В., Лукашкова В. Оптимізація системи місцевого самоврядування в
Україні у контексті запровадження європейських стандартів регіонального управління //Вісник НАДУ. – 2003. – № 2. – С. 274 – 283.

Волков В. Правові та практичні проблеми розвитку законодавства про місцевесамоврядування в Україні // Вісник Академії правових наук. – 2003. – № 2-3. – С. 324 –335.

Вюртенбергер Т. Розвиток конституційної основи місцевого самоврядування //Законодавство України: науково-практичні коментарі, 2006 – № 8. – С. 26 – 29.

Григорьев В.А. Эволюция местного самоуправления. Отечественная и
зарубежная практика : моногр. – К. : Истина, 2005. – 424 с.

Делія Ю. Правові основи місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики : автореф. дис .. канд. юрид. наук. – К., 2003.

Європейська хартія “Про місцеве самоврядування” : Прийнята в Страсбурзі 15 жовтня 1985 р. // Місцеве самоврядування. – 1997. – № 1-2.

Концепція Програми законодавчого забезпечення розвитку місцевого
Самоврядування // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. – № 10. Місцеве самоврядування в Україні. – С.141 – 145.

Корпань О.В. Правові проблеми організації самоврядування в Україні. – К.: Оріяни,2001.

Куйбіда В.С. Конституційно-правові проблеми місцевого самоврядування в Україні. – Львів: Літопис, 2001.

Пархоменко В. Проблеми місцевого самоврядування в Україні 1990-х років. –К., 1999.

БАКЛАГОВ Ю. Б. ФОРМУВАННЯ ОСНОВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/npmaup/2010_1/pdf_files/219-224.pdf

Євтушенко О. Конституційно-правові засади державної влади і місцевого самоврядування в Україні
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2009_24/Gileya24/P4.pdf

Ежкова А. А. Конституционно-правовые проблемы обеспечения финансово-экономической самостоятельности местного самоуправления
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-1/10ocecvu.pdf

Мазуренко Л.А.ПРОТИРІЧЧЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ЩОДО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Debu/2008-1/doc/4/09.pdf

Майданник О. Концептуальні питання розвитку конституційно-правових основ місцевого самоврядування в Україні
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvnau_pravo/2010_156/10moo.pdf

Павленко С.В.СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Debu/2008-2/doc/2/23.pdf

Салівон Г.Правова основа розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Unzap/2009_3/unz31Salivon.pdf

Свиридов І. Сучасний стан правового забезпечення самостійності місцевих бюджетів як фінансової основи місцевого самоврядування
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tpdu/2011_1/doc/3/05.pdf

Чумакова О.В.НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ОСНОВИ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Debu/2008-1/doc/4/08.pdf

.: Розділ: Література :: 8.11.2012 17.27.41 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.298525 seconds