Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 44893
   


Автор вопроса: Яна из города: Київ :: Вопрос: 44419  
Яна спрашивает:
Підкажіть літературу про онлайнові інтелектуальні сервіси, до прикладу, Grammarly. Буду вдячна за допомогу
Наш ответ:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Маракин Д. Под капотом «единорога» : как работает украинский стартап Grammarly с 20 млн пользователей в день [Електронний ресурс] / Д. Маракин // Vector : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://vctr.media/kak-rabotaet-grammarly-34365/. – Назва з екрану.
Український стартап Grammarly – новий єдиноріг. Що відомо [Електронний ресурс] // Ліга. Новости : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://ua-news.liga.net/economics/video/ukrainskiy-startap-grammarly---noviy-edinorig-scho-vidomo. – Назва з екрану.
Шестопал І. Смарт-перекладач нового покоління на допомогу бібліотекам для дітей у проєктно-грантовій діяльності [Електронний ресурс] : соціальне партнерство / І. Шестопал, О. Обіжисвіт // Бібліотека у форматі Д°. - 2020. - № 1. - С. 33-34. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/120#page/40/mode/2up.

.: Раздел: Компьютеры. Телекоммуникации :: 16.06.2020 09.34.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Яна из города: Київ :: Вопрос: 44386  
Яна спрашивает:
Доброго дня, хотілось отримати інформацію про Катерину Ющенко, українського математика та програміста. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Кулик Н. Л. Жінки-математики України : на допомогу вчителю / Н. Л. Кулик // Математика в шк. України. - 2019. - № 34-36. - С. 48-51.
Перевозчикова О. Л. Катерина Ющенко – видатна вчена, математик, кібернетик // Українки в історії / за заг. ред. В. Борисенка. - Київ : Либідь, 2004. - 328 с.
Ющенко Е. Л. Программирующая программа с входным адресным языком для машины Урал-1 / Е. Л. Ющенко, Т. А. Гринченко. - Киев : Наук. думка, 1964. - 107 с.
Видатна жінка-програміст [Електронний ресурс] // Науково-технічна бібліотека Одеського нац. політехн. ун-ту : : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: https://opu.ua/ru/node/310. – Назва з екрану.
Катерина Логвинівна Ющенко [Електронний ресурс] / Президія НАН України ; Відділення інформатики НАН України Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України // Вісник Нац. Академії Наук. – 2001. - № 9. - С. 72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2001_9_15.
Лавріщева К. М. Розвиток ідей академіка В. М. Глушкова з питань технології програмування [Електронний ресурс] / К. М. Лавріщева // Вісн. Нац. академії наук України. – 2013. - № 9. - С. 66-83. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vnanu_2013_9_5.pdf.
Ткаченко І. Внесок жінок математиків у розвиток математичної науки [Електронний ресурс] / І. Ткаченко, І. Солопко // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття в країнах СНД : матер. 6 міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 22-24 грудня 2012 р., м. Переяслав-Хмельницький. – Переяслав-хмельницький, 2012. - С. 63-65. - Режим доступу: http://neasmo.org.ua/zbirnuk_final_12_2012.pdf#page=63.
Ющенко Катерина Логвинівна [Електронний ресурс] // ІТ в Україні: історія та особистості : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: http://ua.uacomputing.com/persons/yushenko/. – Назва з екрану.

.: Раздел: Компьютеры. Телекоммуникации :: 5.06.2020 11.32.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Таня из города: Бровари :: Вопрос: 44200  
Таня спрашивает:
Підберіть інформацію за темою "Корпоративні системи управління підприємством". Дякую
Наш ответ:
Длброго дня, Таня! Перегляньте наступні джерела:
Береза А. М. Основи створення інформаційних систем : навч. посіб. / А. М. Береза. - 2 вид., перероб. і допов. – Київ : КНЕУ, 2001. – 140 с.
Ільєнко Р. В. Впровадження та використання інформаційних технологій у системі вищої освіти ЄС / Р. В. Ільєнко // Економіка і управління. – 2015. – № 1. – С. 134-140.
Орлова Н. С. Інформаційні системи в сучасному корпоративному управлінні / Н. С. Орлова // Актуальні проблеми державного управління. – 2012. – № 1 (41). – С. 35-40.
Різніченко Л. В. Досвід упровадження корпоративних інформаційних систем управління на вітчизняних підприємствах / Л. В. Різніченко // Вісник КДПУ ім. М. Остроградського. - 2009. - Вип. 4 (57). Ч. 2. - С. 184-189.
Рибалко Л. П. Застосування сучасних корпоративних інформаційних систем в управлінні підприємствами / Л. П. Рибалко // Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту. - 2015. - Вип.15. Ч. 3. - С. 82-85.
Євдокимов В. В. Корпоративні інформаційні системи: проблеми впровадження та аналіз ефективності [Електронний ресурс] / В. В. Євдокимов // Наук. праці КНТУ. – 2009. – Вип. 16. – № 1. – С. 227-235. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npkntu_e_2009_16(1)__40.pdf.
Літнарович Р. М. Платформи корпоративних інформаційних систем [Електронний ресурс] : курс лекцій / Р. М. Літнарович. – Рівне : МЕГУ, 2012. – 130 c. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/28963/1/Курс лекцій Платформи корпоративних інформаційних систем.pdf.
Орлова Н. С. Впровадження інформаційних технологій в систему корпоративного управління [Електронний ресурс] / Н. С. Орлова, Ю. Л. Мохова // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. – 2017. – № 3. – С. 355-364. – Режим доступу: https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/download/102/138/.
Савінов І. М. Корпоративні інформаційні системи [Електронний ресурс] : опорний конспект (для студ. Спец. „Економічна кібернетика” денної та заочної форм навчання) / І. М. Савінов. – Вінниця : ВІРЕУ, 2004. - 42 с. - Режим доступу: http://kist.ntu.edu.ua/textPhD/kis.pdf.
Юрчук Н. П. Інформаційні системи в управлінні діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / Н. П. Юрчук // Агросвіт. - 2015. - № 19.- С. 53-58. – Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/19_2015/12.pdf.

.: Раздел: Компьютеры. Телекоммуникации :: 14.05.2020 01.45.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олег из города: Lviv :: Вопрос: 44068  
Олег спрашивает:
Добрий вечір, допоможіть знайти матеріали на тему:"Використання параметризованих типів в Java та особливості Builder шаблону проектування ПЗ"
Наш ответ:
Доброго вечора,Олеже! Пропонуємо переглянути наступну літературу по вашому запиту:

Батюк З. В. Використання шаблонів проектування MVVM при розробці застосувань на платформі Microsoft [Електронний ресурс] / З. В. Батюк, О. В. Тарасов // Системи обробки інформації. - 2015. - Вип. 4. - С. 6-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2015_4_3

Бєгун А. В. Алгоритмізація і програмування : Навч. посіб. Ч. 3. Об'єктно-орієнтоване програмування / А. В. Бєгун; Київ. нац. екон. ун-т. - К. : КНЕУ, 2005. - 172 c.

Дзінько Р. І. Використання шаблонів проектування програмного забезпечення у моделюванні РТК / Р. І. Дзінько, А. М. Гордійчук, О. І. Лісовиченко // Адапт. системи автомат. упр. : міжвід. наук.-техн. зб. - 2011. - Вип. 19. - С. 73-78.


Забара С. С. Розробка автоматизованої системи оптимізації роботи перевантажувального комплексу / С. С. Забара, М. Т. Дехтярук // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. - 2015. - № 1/3. - С. 8-12.

Забара С. С. Автоматизована система управління транспортними перевезеннями [Електронний ресурс] / С. С. Забара, М. Т. Дехтярук // Системні дослідження та інформаційні технології. - 2014. - № 2. - С. 18-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sdtit_2014_2_4

Клименко І. А. Мультипроцесорна система на базі програмованих процесорних ядер NIOS II Altera[Електронний ресурс] / І. А. Клименко, В. В. Ткаченко, О. М. Сторожук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Сер. : Інформатика, управління та обчислювальна техніка. - 2012. - Вип. 56. - С. 78-87. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpi_iuot_2012_56_12

Кравець П. О. Об'єктно-орієнтоване програмування : навч. посіб. / П. О. Кравець; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2012. - 623 c.

Муляр І. В. Метод визначення шаблону проектування вихідного коду програмного забезпечення [Електронний ресурс] / І. В. Муляр, В. В. Гнатюк, Л. В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2015. - Вип. 49. - С. 195-200. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2015_49_33

Муляр І. В. Метод вибору шаблонів проектування для вирішення проблем структурної організації коду програмного забезпечення комп’ютерних систем [Електронний ресурс] / І. В. Муляр, І. В. Гурман, В. В. Гнатюк, Б. Г. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2015. - Вип. 50. - С. 211-216. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2015_50_36

Опанасенко В. М. Архітектурна організація реконфігуровних комп'ютерів на базі ПЛІС / В. М. Опанасенко, І. Г. Тимошенко // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. - 2004. - № 2. - С. 139-144.

Поморова О. В. Проектування інтерфейсів користувача : навч. посіб. / О. В. Поморова, Т. О. Говорущенко; ред.: Г. М. Соколова. - Хмельницький : ХНУ, 2011. - 206 c.

Табунщик Г. В. Проектування, моделювання та аналіз інформаційних систем : навч. посіб. для студ. ВНЗ, які навчаються за напрямом підготов. "Програмна інженерія" / Г. В. Табунщик, Р. К. Кудерметов, А. В. Притула; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. - 291 c.

.: Раздел: Компьютеры. Телекоммуникации :: 28.04.2020 20.56.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ліна из города: Бровари :: Вопрос: 44009  
Ліна спрашивает:
Доброго дня. Підкажіть літературу про хмарне середовище для синхронізації та обміну файлами. Заздалегідь дякую
Наш ответ:
Доброго дня. Ліно! Перегляньте наступні джерела:
Смалько О. А. Захист інформаційних ресурсів : моногр. / О. А. Смалько. - Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О А, 2011. - 704 с.
Єніна І. І. Перспективи застосування хмарних технологій для зберігання інформації [Електронний ресурс] / І. І. Єніна, А. С. Мороз // Наук. записки Центральноукр. нац. техн. ун-ту. – 2017. – Вип. 21. – С. 81-86. Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/7522/1/ilovepdf_com-82-87.pdf.
Мазипчук М. Переваги та недоліки хмарних сервісів [Електронний ресурс] / М. Мазипчук. - Режим доступу: https://gurt.org.ua/articles/38359/.
Основні поняття хмарних технологій [Електронний ресурс] // Academic Fox : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://academicfox.com/uk/lektsiya-1-osnovni-ponyattya-hmarnyh-tehnolohij/. - Назва з екрану.
Франчук В. М. Резервне копіювання даних [Електронний ресурс] / В. М. Франчук // Наук. часопис Нац. педагог. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. – 2018. – Вип. 20. - С. 61-66. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nchnpu_2_2018_20_12.pdf.
Хмарні сервіси [Електронний ресурс] // Tucha.ua : : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://tucha.ua/uk/blog/services. - Назва з екрану.
Хмарні технології [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/-wiki/Хмарні_технології.

.: Раздел: Компьютеры. Телекоммуникации :: 21.04.2020 09.12.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.243647 seconds