Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45814
   


Автор запитання: Ігор із міста: Київ :: Запитання: 47352  
Ігор запитує:
Добрий день. Цікавить така література: становлення державного терору в УРСР за часів більшовиків. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ігоре! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Бек К. Відновлення сталінської системи в повоєнній УРСР / К. Бек // Укр. іст. журнал. — 2012. — № 4. — С. 127-139.
Демченко Т. Депортації як практика «Великого терору» (за матеріалами круглого столу «Депортація як складова державного терору в УСРР/УРСР», 24 травня 2013 р.) [Електронний ресурс] / Т. Демченко // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. — 2013. — № 1-2. — С. 418–423. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/za_2013_1-2_21.
Дорошко М. С. Номенклатура: керівна верхівка Радянської України (1917 – 1938 рр.) / М. С. Дорошко. — Київ : Ніка-Центр, 2008. — 368 c.
Дорошко М. С. Партійно-радянська номенклатура УРСР у 20 – 30-ті роки XX століття : автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / М. С. Дорошко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2004. — 34 c.
Єкельчик С. Імперія пам’яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві / С. Єкельчик; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики. — Київ : Критика, 2008. — 303 c.
Кравець Д. Сталінський великий терор в УСРР/УРСР у Західноукраїнській громадсько-політичній думці (1930-ті рр. ) [Електронний ресурс] / Д. Кравець // Галичина. — 2015. — Ч. 27. — С. 132-138. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2015_27_16.
Кульчицький С. В. Голодомор 1932 – 1933 рр.: механізми сталінського терору / С. В. Кульчицький // Укр. іст. журнал. — 2007. — № 4. — С. 4-26.
Лисенко О. Діяльність комсомольців як елемент здійснення державного терору під час колективізації сільського господарства [Електронний ресурс] / О. Лисенко // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. — 2018. — № 1. — С. 119-148. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/za_2018_1_6.
Мазипчук М. Д. Постать Юрія Коцюбинського у контексті радянської репресивної політики в 30-х роках XX століття / М. Д. Мазипчук // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. — 2014. — Вип. 38 — С. 153-157.
Марченко Н. В. Роль С. Косіора у здійсненні антиукраїнської політики в УРСР (1928 – січень 1933 рр.) / Н. В Марченко // Вісн. Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України. — 2009. — № 2. — С. 123-128.
Носенко М. В. Депортації «Ворожих родин» як форма державного терору в Україні (1920-1950-ті рр.) [Електронний ресурс] / М. В. Носенко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Історія та географія». — 2013. — Вип. 47. — С. 9-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2013_47_4.
Носенко М. В. Депортації «Ворожих родин» як форма державного терору в Україні (1920-1950-ті рр.) / М. В. Носенко // Зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту імені Г. С. Сковороди. «Історія та географія». — Харків, 2013. — Вип. 47. — С. 9-13.
Окіпнюк В. Т. Державний терор як елемент системи тоталітарного владарювання в Україні у 1929–1953 роках [Електронний ресурс] / В. Т. Окіпнюк // Правова держава. — 2019. — Вип. 30. — С. 163-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2019_30_21.
Прокіп Н. З. Форми і методи більшовицького терору на Україні у 1920–1930-х рр. / Н. З. Прокіп // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка» Держава та армія. — 2013. — № 752. — С. 139-145.
Рекрут В. П. Торговельна діяльність споживчої кооперації УРСР в умовах «великого терору» 1937-1938 років [Електронний ресурс] / В. П. Рекрут // Вісник Львівської комерційної академії. Серія : Гуманітарні науки. — 2013. — Вип. 11. — С. 104-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_Gum_2013_11_13.
Романець Н. Р. «Шкідницька лінія» у репресивній політиці радянської влади в українському селі за доби «великого терору» (1937-1938 рр.) / Н. Р. Романець // Чорном. літопис. — 2011. — Вип. 4. — С. 43-50.
Русін Р. Проблема державного терору на Україні в працях істориків української діаспори та західних дослідників [Електронний ресурс] / Р. Русін // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 73. — С. 116-117. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_73_53.
Терлецька І. Державний терор в УСРР–УРСР періоду сталінізму у вітчизняній історіографії початку ХХI ст. [Електронний ресурс] / І. Терлецька // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. — 2010. — № 2. — С. 403–417. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/za_2010_2_11.
Фрей Л. Наслідки впливу репресивно-каральної системи більшовиків на долю «куркулів» України / Л. Фрей // Вісн. Черкас. університету. Сер. Історичні науки. — Черкаси, 2010. — Вип. 182. — С. 106-110.

.: Розділ: Історія :: 1.08.2023 09.50.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валентина із міста: Київ :: Запитання: 47347  
Валентина запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про Володимира Боніфатійовича Антоновича і його наукові погляди. Дякую.
Наша відповідь:
Богдашина О. М. Роль В. Б. Антоновича у формуванні та поширенні української національної ідеї у Російській імперії [Електронний ресурс] / О. М. Богдашина // Дриновський збірник. — 2018. — Т. 11. — С. 213-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drinzb_2018_11_27
Гирич І. Чому не вдалося польсько-українське порозуміння у ХІХ - на початку ХХ ст.? / І. Гирич // Історія в рідній школі. — 2015. — № 11. — С. 14-16.
Гринчук М. Л. Вплив історіософської концепції В.Антоновича на формування сучасного суспільного знання [Електронний ресурс] / М. Л. Гринчук // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 84. — С. 359-362. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_84_92
Гринчук М. Л. Державотворча роль суспільства в контексті історіософських ідей В. Антоновича [Електронний ресурс] / М. Л. Гринчук // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 102. — С. 311-315. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_102_82
Дубчак Є. Дослідження історії козацтва у працях В. Антоновича та М. Василенка [Електронний ресурс] / Є. Дубчак // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичні науки. — 2018. — Вип. 27. — С. 207-212. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2018_27_33
Завальнюк К. В. Документи Державного архіву Вінницької області про В. Б. Антоновича (1834–1908 рр.) [Електронний ресурс] / К. В. Завальнюк // Архіви України. — 2014. — № 3. — С. 138-142. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2014_3_14
Завальнюк К. В. Документи Державного архіву Вінницької області про В. Б. Антоновича (1834–1908 рр.) [Електронний ресурс] / К. В. Завальнюк // Архіви України. — 2014. — № 3. — С. 138-142. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2014_3_14
Іваницька С. Володимир Антонович як "навчитель ... в житті та керівник поколіннів" у життєсвіті Сергія Єфремова [Електронний ресурс] / С. Іваницька // Сіверянський літопис. — 2019. — № 3. — С. 162-176. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2019_3_15
Кіян О. Історико-географічний фактор у дослідженні історії Володимира Антоновича [Електронний ресурс] / О. Кіян // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Історичні науки. — 2012. — Вип. 16. — С. 207-216. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_i_2012_16_30
Кіян О. Полеміка навколо наукової спадщини Володимира Антоновича в українській історіографії радянської доби [Електронний ресурс] / О. Кіян // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Історичні науки. — 2011. — Вип. 14. — С. 214-224. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_i_2011_14_28
Кондратюк К. Історичні погляди Володимира Антоновича [Електронний ресурс] / К. Кондратюк // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2015. — Вип. 27. — С. 60-68. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2015_27_8
Короткий В. Колективний портрет Володимира Антоновича на сторінках "Записок НТШ" [Електронний ресурс] / В. Короткий // Етнічна історія народів Європи. — 2019. — Вип. 57. — С. 76–86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2019_57_12
Моісєєва Н. І. Ідея національного суверенітету в працях українських народників (М. Костомаров, М. Драгоманов, В. Антонович) [Електронний ресурс] / Н. І. Моісєєва, В. В. Шилін // Сучасне суспільство. — 2017. — Вип. 2. — С. 149-156. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2017_2_17
Мяскова Т. Особова бібліотека Володимира Боніфатійовича Антоновича: історична доля та сучасний стан [Електронний ресурс] / Т. Мяскова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2014. — Вип. 40. — С. 317-340. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2014_40_28
На ниві минувшини : 30 січня - 185 років від дня народження Володимира Антоновича // Шкільна бібліотека. — 2018. — № 12. — С. 67-68.
Нужа Ю. П. Визвольний рух наприкінці 50-х - на початку 60-х років ХІХ ст. у Наддніпрянській Україні : історія України : 9 клас / Ю. П. Нужа // Історія та правознавство. — 2016. — № 31-32. — С. 18-21.
Поліщук Ю. Володимир Антонович в історіографічній рефлексії Мирона Кордуби [Електронний ресурс] / Ю. Поліщук // Scriptorium nostrum. — 2017. — № 2. — С. 91-105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/scno_2017_2_9
Райківський І. Я. Внесок Володимира Антоновича в українське національне самоусвідомлення галичан останньої третини ХІХ – початку ХХ століття [Електронний ресурс] / І. Я. Райківський // З історії західноукраїнських земель. — 2015. — Вип. 10-11. — С. 133-154. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zictzahzem_2015_10-11_8
Райківський І. Я. Володимир Антонович і Галичина [Електронний ресурс] / І. Я. Райківський // Галичина. — 2016. — Ч. 28. — С. 73-90. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2016_28_13
Ступак Ф. Я. Сторінки життя та діяльності В. Антоновича [Електронний ресурс] / Ф. Я. Ступак // Грані. — 2014. — № 9. — С. 135-138. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2014_9_26
Філінюк А. Г. Проблеми історії та культури Правобережної України в дослідженнях В. Антоновича і П. Чубинського [Електронний ресурс] / А. Г. Філінюк // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. — 2018. — Т. 28. — С. 267-281. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_2018_28_20
Харчук Р. Б. Вдячні читачі Шевченка з Наддніпрянської України: Володимир Антонович і Микола Лисенко [Електронний ресурс] / Р. Б. Харчук // Слово і час. — 2019. — № 3. — С. 33-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2019_3_5

.: Розділ: Історія :: 28.07.2023 15.09.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 47335  
Анастасія запитує:
Вітаю! Допоможіть, будь ласка, знайти дитячу книгу, в якій би йшлося про чумаків. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Анастасіє! Радимо Вам використати наступну літературу: – Данилевський Г.П. Чумаки : худож.-докум. нарис / Г.П.Данилевський ; пер. з рос. Н.Тоцької ; передм. В.Скуратівськогоп; мал. С.Полякова. – Київ : Веселка, 1992. – 110 с. : іл. – (Роде наш красний).
– Носко Д. В. Чумацький шлях / Д.В.Носко ; ред. колегія: Г. Б. Мунін [та ін.] ; худож.-дизайнери: Г. Б. Мунін, О. С. Попутнікова, О. О. Радівіловська. – Київ : Патерик, 2013. – 63 с. : ілюстр.
– Малик В.К. Чумацький шлях : роман / В.К.Малик. – Київ : Укр. письменник, 1993. – 285 с. : іл.
– Мандрівками століть : оповідання та повість / худож. В.Якубич. – Київ : Веселка, 1972. – 208 с. : іл. – (Історична бібліотека).
– Народні оповідання / упоряд., вступ. ст., прим. С. В. Мишанич . – Київ : Техніка, 2008. – 448 с. – (Народні джерела).
– Григор'єв-Наш. Історія України в народних думах та піснях : [посібник] : до 20-річчя незалежності України / Григор’єв-Наш ; худож. В. Лопата. – Адапт. вид. - Харків : Веселка, 2011. – 286 с. : ілюстр.

.: Розділ: Історія :: 13.07.2023 10.33.18 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Бровари :: Запитання: 47319  
Катерина запитує:
Доброго дня. Підкажіть літературу з теми: формування демократичної еліти в незалежній Україні. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам наступні джерела:
Демократія і регіональна еліта: політико-правові проблеми влади в столиці України - місті Києві / І. О. Кресіна [и др.] ; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — Київ : Логос, 2005. — 216 с.,
Кобець Ю. В. Якість політичної еліти України в контексті демократичних перетворень [Електронний ресурс] / Ю. В. Кобець, Т. Б. Мадрига // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. — 2019. — № 4. — С. 70-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_2019_4_5.
Крюков О. І. Формування і зміни еліт в умовах демократізації системи влади [Електронний ресурс] / О. І. Крюков // Сучасне суспільство. — 2014. — Вип. 1. — С. 72-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2014_1_9.
Мацієвський Ю. Еліти в Україні до і після "помаранчевої революції" [Електронний ресурс] / Ю. Мацієвський // Політичний менеджмент. — 2010. — № 2. — С. 38-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2010_2_6.
Новакова О. В. Політична модернізація та розвиток демократичних процесів в сучасній Україні : Моногр. / О. В. Новакова; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2006. — 216 c. ,
Олійник В. В. Підготовка управлінської еліти в умовах формування нової демократичної моделі управління [Електронний ресурс] / В. В. Олійник // ScienceRise. Pedagogical Education. — 2015. — № 9(5). — С. 4-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2015_9(5)__2.
Палазова Т. М. Елітарна демократія [Електронний ресурс] / Т. М. Палазова // Політикус. — 2016. — Вип. 1. — С. 118-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2016_1_28.
Пірен М. І. Національна ідентичність сучасної української еліти як чинник консолідації суспільства та релізції демократичних реформ [Електронний ресурс] / М. І. Пірен // Публічне управління: теорія та практика. — 2013. — Вип. 2. — С. 62-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2013_2_12.
Пірен М. Соціальна відповідальність політико-управлінської еліти за умов демократизації управління в Україні (на досвіді ЄС) [Електронний ресурс] / М. Пірен // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2010. — № 3. — С. 14-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2010_3_4.
Ткач Т. П. Теорія елітарної демократії: правові засади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Т. П. Ткач ; Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2012. — 20 с.
Ткач Т. П. Якісні характеристики еліти як умова реалізації елітарної демократії [Електронний ресурс] / Т. П. Ткач // Вісник Академії адвокатури України. — 2011. — Число 3. — С. 27-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2011_3_6.
Шморгун О. Елітарний вимір демократії: проблеми леґітимації [Електронний ресурс] / О. Шморгун // Філософська думка. — 2013. — № 2. — С. 26-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2013_2_15.

.: Розділ: Історія :: 26.06.2023 16.49.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Саша із міста: Київ :: Запитання: 47318  
Саша запитує:
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, літературу для курсової роботи тема "Діловодство у часи Гетьманщини".
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре! Пропонуємо переглянути такі джерела:
Журавель М. В. Становлення державної служби Гетьманщини в другій половині XVII-XVIII ст. (на прикладі діяльності канцеляристів Генеральної військової канцелярії) [Електронний ресурс] / М. В. Журавель // Актуальні проблеми держави і права. — 2009. — Вип. 49. — С. 232-238. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_49_43.
Лапшин С. А. Реформування діловодства в період Правління гетьманського уряду (1734-1750 рр.) [Електронний ресурс] / С. А. Лапшин. — Режим доступу : http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/4308/1/19_302-318.pdf. — Назва з екрану.
Литвин Ю. С. Джерела діловодства Гетьманщини (1649-1764 рр.) [Електронний ресурс] / Ю. С. Литвин. — Режим доступу : https://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/4207/Movna kompetentsiia maibutnoho yurysta_Pertseva_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=89. — Назва з екрану.
Медвідь Н. Дипломатичні документи Гетьманщини [Електронний ресурс] / Н. Медвідь // Південний архів. Філологічні науки. — 2018. — Вип. 73. — С. 26-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2018_73_6.
Нікольченко Ю. М. Діловодство зовнішньополітичної діяльності Гетьманщини в 1649-1658 роках [Електронний ресурс] / Ю. М. Нікольченко, Ю. М. Кочина // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. — 2015. — Вип. 10. — С. 111-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2015_10_16.
Нікольченко Ю. М. Документне забезпечення зовнішньополітичної діяльності українського козацтва під час Національно-визвольної війни 1648-1658 років [Електронний ресурс] / Ю. М. Нікольченко, Ю. М. Кочина // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. — 2014. — Вип. 7. — С. 100-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2014_7_16.
Савчук Г. М. Генеральна військова канцелярія як центральний орган діловодства в гетьманській Україні [Електронний ресурс] / Г. М. Савчук // Квалілогія книги. — 2013. — № 1. — С. 98-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kk_2013_1_22.
Синяк І. Л. Джерела з історії діловодства запорізького козацтва доби Нової Січі (1734-1775) : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / І. Л. Синяк ; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Київ, 2006. — 20 с.

.: Розділ: Історія :: 26.06.2023 10.27.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.364254 seconds