Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44193
   


Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 46205  
Яна запитує:
Доброго дня, підберіть літературу про билинні традиції в українському героїчному епосі. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Александров О. Середньовічний автор / О. Александров // Давньоруське любомудріє : тексти і контексти / упоряд. О. Вдовина, Ю. Завгородній. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. - С. 9-24.
Грица С. Й. Трансмісія фольклорної традиції : етномузикологічні розвідки / С. Й. Грица. - Київ : Тернопіль : Астон, 2002. - 236 с.
Грушевський М. Історія української літератури : в 6 т. / М. Грушевський - Київ : Либідь, 1993. - Т. IV: Усна творчість пізніх княжих і переходових віків ХІІІ-ХУІІ., Кн. 1. - 333 с.
Костомаров М. І. Слов’янська міфологія / М. І. Костомаров. - Київ : Либідь, 1994. - 384 с.
Билини київського циклу української традиції. - Режим доступу: http://www.e-reading.club/chapter.php/1011472/8/Ukrainski_bilini_(zbirka).html.
Билина як жанр давньоруської літератури. Поетичне відображення історії Київської Русі в билинах [Електронний ресурс] // Naurok.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://naurok.com.ua/tema-bilina-yak-zhanr-davnorusko-literaturi-poetichne-vidobrazhennya-istori-ki-vsko-rusi-v-bilinah-osnov-ni-cikli-bilin-ki-vskiy-novgorodskiy-48626.html. - Назва з екрана.
Билинні традиції в українському героїчному епосі [Електронний ресурс] // Bo0k.net : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=20694&chapter=1. - Назва з екрана.
Йовенко Л. Софійність як джерело творення національного виховного ідеалу (за матеріалами билин київського циклу) [Електронний ресурс] / Л. Йовенко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - 2014. - Вип. 48. - С. 203-208. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ppps_2014_48_34.pdf.
Конча С. Билини київського циклу: загальне і конкретне у наповненні терміну [Електронний ресурс] / С. Конча // Українознавчий альманах. - 2010. - Вип. 3. - С. 99-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2010_3_14.
Нинішній стан билинної традиції і її колишнє розповсюдження на Україні [Електронний ресурс] // Ізборник : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://litopys.org.ua/hrushukr/hrush403.htm. - Назва з екрана.
Український народний героїчний епос. Класифікація його жанрів(загальна характеристика) [Електронний ресурс] // Studfile.net : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://studfile.net/preview/6832993/page:12/. - Назва з екрана.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 21.01.2022 12.59.14 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Онуфріївка :: Запитання: 46203  
Альона запитує:
Допоможіть будь ласка з підбором літератури для дипломної роботи «Особливості роботи з важковиховуваними дітьми в початковій школі». Або "Особливості прояву важковиховуваності".
Наша відповідь:
Добрий день, Альона. Радимо скористатися джерелами інформації:

Буров С. Посібник для тренерів, які працюють в інтересах дітей та молоді груп ризику : навч. курс «Захист та забезпечення прав дітей та молоді груп ризику» / [Сергій Буров, Олександр Войтенко ; заг. ред. Сергій Буров]. – Київ : Сучасний письменник : Центр інформації про права людини, 2015. – 183 с.
Важковиховуваність: сутність, причини, реабілітації : навч. посібник / за ред. О. М. Полякової. – Суми: Університецька книга, 2009. – 346 с.
Клочко О. О. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки дітей підліткового віку : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / О. О. Клочко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2016. – 20, [1] с.

Козирєв М. П. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / М. П. Козирєв ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2020. - 351 с. : табл. - Бібліогр.: с. 339-351.
Левицька Л. А. Реабілітаційна педагогіка : навч. посіб. / Л. А. Левицька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки. – Київ : Видавець Ямчинський О. В., 2019. – 297 с.
Муринець Н. Я. Девіантна поведінка дитини: правовий вимір : монографія / Н. Я. Муринець. – Львів : Растр-7, 2021. – 351 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 270-295.
Нечерда В. Б. Підлітки уразливих категорій: типологія і особливості виховання в умовах закладів загальної середньої освіти : метод. посіб. / В. Б. Нечерда, В. І. Кириченко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Кропивницький : Імекс, 2019. – 132 с. : рис.

Оржеховська В. М. Формування просоціальної поведінки учнів в умовах превентивного виховного середовища: посібник. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2016. – 194 с.

Робота з дітьми з ознаками ризикованої поведінки : метод. рек. / [В. П. Остапович та ін. ; за заг. ред. В. О. Криволапчука] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ ; Харків ; 2017. – 95 с. : іл.

Силкіна С.А. Важковиховуваність підлітків як соціально-педагогічна проблема / С. А. Силкіна // Теорія і практика освіти в сучасному світі. – 2014. – №7. – С. 70-74.
Соціальна педагогіка : підручник / за ред. А. Й. Капської. – Київ: Центр учбової літератури, 2011 – 488 с.
Соціальна педагогіка : навч. посіб. / [О. В. Безпалько та ін.] ; за ред. д-ра пед. наук, проф. О. В. Безпалько. - Київ : Академвидав, 2014. - 309 с. : табл. - (Серія "Альма-матер"). - Бібліогр.: с. 305-309.
Технології соціальної роботи : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. А. Агарков [та ін.]. - Запоріжжя : Мотор Січ, 2015. - 486 с. - Бібліогр.: с. 412-428.
Чубук Р. В. Соціальна педагогіка : [навч. посіб.] / Р. В. Чубук – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 348 с.

Iндивідуальний підхід у роботі з важковиховуваними дітьми // https://www.freepapers.ru/16/indivdualnij-pdhd-u-robot-z/141077.889867.list4.html

Психологія «важких» дітей. https://studfile.net/preview/7341843/
Робота з важковиховуваними дітьми // https://studfile.net/preview/5458011/page:41/

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 20.01.2022 13.55.04 :.
.: ip адресса: :: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Бучач :: Запитання: 46202  
Оксана запитує:
Добрий день . Допоможіть з пошуком літератури з курсової на тему : « Особливості розвитку теорії дошкільного навчання в історії педагогіки . Дякую за відповідь
Наша відповідь:
Добрий день, Оксано! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 46200. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Зайченко І. Дещо про дослідження проблем дошкільної освіти в сучасній українській педагогічній науці / І. Зайченко // Іст.-пед. альм. — 2010. — Вип. 2. — С. 55-58.
Кудикіна Н. В. Теорія ігрової діяльності дітей : монографія / Н. В. Кудикіна; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — Київ, 2012. — 235 c.
Попиченко С. С. Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні (кінець XIX — початок XX ст.) / С. С. Попиченко. — Київ: Наук. світ, 2001. — 255 c.
Самсонова О. О. Історико-теоретичні засади розвитку професіоналізму вихователів закладів дошкільної освіти [Електронний ресурс] / О. О. Самсонова // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. — 2020. — № 1. — С. 24-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_ped_2020_1_5.
Саяпіна С. В. Динаміка змісту дошкільної освіти у вітчизняній педагогіці (20-ті роки ХХ ст.) / С. В. Саяпіна // Пед. освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. — 2011. — № 16 (2). — С. 13-17.
Степанова Т. Трансформації змісту передшкільної освіти в історії розвитку вітчизняної дошкільної педагогіки: методологія, теорія, практика (кінець XIX — XX століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01, 13.00.08 / Т. Степанова ; ДЗ «Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського». — Одеса, 2011. — 44 с.
Теорія і методика навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: від історії до інновацій : монографія / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [заг. ред., упоряд.: А. А. Сбруєва, С. М. Кондратюк]. — Суми : Мрія, 2015. — 587 с.
Теорія та методика співпраці дитячих навчальних закладів з родинами : навч.-метод. посіб. / уклад.: Н. Г. Каньоса; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. — Кам’янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2015. — 115 c.
Улюкаєва І. Вплив зарубіжного досвіду на становлення вітчизняної дошкільної освіти (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / І. Улюкаєва // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. — 2015. — № 4. — С. 297-303. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2015_4_55.
Улюкаєва І. Історія дошкільної педагогіки : підручник / І. Улюкаєва. — Київ : Слово, 2016. — 423 c.
Улюкаєва І. Нариси з історії суспільного дошкільного виховання в Україні : навч. посіб. / І. Улюкаєва; Бердян. держ. пед. ун-т. — Бердянськ, 2006. — 148 c.
Улюкаєва І. Розвиток дошкільної освіти в Україні в 1960-1990 рр. [Електронний ресурс] / І. Улюкаєва // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. — 2015. — Вип. 3. — С. 330-339. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2015_3_58.
Улюкаєва І. Розвиток суспільного дошкільного виховання в Україні у першій половині ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. Улюкаєва // Освітній простір України. — 2016. — Вип. 8. — С. 33-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2016_8_8.
Улюкаєва І. Соціокультурні умови становлення та розвитку дошкільної освіти в Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. Улюкаєва // Освітній простір України. — 2014. — Вип. 3. — С. 11-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2014_3_5.
Фроленкова Н. О. Еволюція науково-методичного забезпечення змісту дошкільної освіти: від радянських часів до незалежної України / Н. О. Фроленкова // Пед. дискурс : зб. наук. пр. — 2013. — Вип. 14. — С. 431-435.

.: Розділ: Освіта :: 19.01.2022 14.23.49 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Львів :: Запитання: 46201  
Світлана запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти матеріал для курсової, тема якої: «Роман Нобелівського лауреата Ле Клезіо «Пустеля». Проблема відчуження людини і ворожому їй світі». Потрібно все, що тільки є (статті, критика, передмова, післямова, а також інформація про автора та ін.). Буду щиро вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://www.vsesvit-journal.com/old/content/view/703/41/
https://web.archive.org/web/20090724005559/http://litakcent.com/2008/10/14/natalija-ksondzyk-zh-m-h-le-klezio-mavrykanec-indianec-nobelianec.html
https://www.wikiwand.com/uk/Жан-Марі_Гюстав_Ле_Клезіо
http://bukvoid.com.ua/events/premii/2008/10/09/152757.html
https://www.studybook.com.ua/den-rozhdeniya-zhana-mari-gyustava-le-klezio.htm
https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Tezy_students-ka_konferentsiia_2017.pdf
https://md-eksperiment.org/post/20200721-neoromanticheskie-tendencii-v-romane-zh-m-g-leklezio-pustynya
https://md-eksperiment.org/post/20200721-lyudi-pustyni
https://cyberleninka.ru/article/n/suchasniy-pismennik-yak-transnatsionalniy-subekt-diyi-za-tvorchistyu-zh-m-le-klezio
https://otherreferats.allbest.ru/literature/00435347_0.html

– Кушнір І. Роман Ж.-М. Г. Ле Клезіо "Пустеля": проблема самореалізації та пошуку своєї ідентичності / І. Кушнір // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. - 2014. - № 3. - С. 31-35.
– Каратєєва Г.М. Текстовий концепт Подорож у французькій постмодерністській прозі (на матеріалі творів Ле Клезіо) : автореферат дис. ... кандидата філологічних наук : спеціальність 10.02.05 Романські мови / Г.М.Каратєєва ; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008 – 20 с.
– Сафронова В.Б. Эволюция творчества Леклезио: от "Протокола" к "Пустыне" : [монография] / В. Б. Сафронова ; Московский гуманитарный институт им. Е. Р. Дашковой. – Москва : Московский гуманитарный ин-т им. Е. Р. Дашковой, 2010 - 141, [1] с.
– Фесенко В. По той бік світу, або ж Читаючи Леклезіо / В.Фесенко // Всесвіт. – 2001. –№ 7-8. – С.141-145.
– Сафронова В.Б. Неоромантические тенденции в романе Ж.-М.Г.Леклезио "Пустыня" / В.Б.Сафронова // Филологические науки. – 2002. – № 1. – С.38-45.
– Шляхами зниклих цивілізацій // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 3. – С. 64.
– "Хлопчик, який хотів бачити море..." : Нобелівський лауреат 2008 р. – французький письменник і філософ Жан-Марі Гюстав Ле Клезіо // Всесвіт. – 2008. – № 11/12. – С. 161-162.
– Торос Я. Нобелівська премія. Література. 2008 : Жан-Марі Гюстав Леклезіо / Я. Торос // Дніпро. – 2009. – № 4. – С. 160-162.
– Шляхами зниклих цивілізацій : унікальна проза Жан-Марі Гюстава Леклезіо // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2010. – № 2. – С. 40.
– Шпиталь А. Нобелівські лауреати в галузі літератури / А. Шпиталь // Зарубіжна література. – 2010. – 3 7. – С. 22-24.
– Кулагина О. Языковая репрезентация культурной идентичности и инаковости в романе Ж.-М.Г. Ле Клезио "Пустыня" / О. Кулагина // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський університет імені Бориса Грінченка. – Київ, 2018. – № 11. – С. 42-46

.: Розділ: Література :: 19.01.2022 12.41.25 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кладочна Оксана із міста: Бучач :: Запитання: 46200  
Кладочна Оксана запитує:
Добрий день . Допоможіть будь-ласка мені знайти літературу з курсової на тему : « Особливості розвитку теорії дошкільного навчання в історії педагогіки
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://194.44.152.155/elib/local/2285.pdf
https://studfile.net/preview/5512848/page:4/
https://studopedia.ru/19_194338_rozvitok-teorii-doshkilnogo-vihovannya-u-pratsyah-zarubizhnih-i-vitchiznyanih-uchenih.html
http://studentam.net.ua/content/view/3534/97/
https://stud.com.ua/175012/pedagogika/osnovi_teoriyi_doshkilnogo_vihovannya
https://allref.com.ua/uk/skachaty/Razvitie_teorii_i_praktiki_doshkol-noiy_pedagogiki
file:///C:/Users/User/Desktop/Пед-науки_71 2018_А4-124-132.pdf

– Дошкільна освіта: історія і сьогодення : довідник / [упоряд. Л.В. Лохвицька]. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 208 с.
– Улюкаєва І.Г. Історія дошкільної педагогіки: підручник / І.Г. Улюкаєва. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2016. – 424 с.
– Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Т. І. Поніманська. - Київ : Академвидав, 2004. - 456 с. - (Альма-матер).
– Артемова Л.В. Історія педагогіки України : підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Л. В. Артемова. - Київ : Либiдь, 2006. – 424.
– Історія дошкільної педагогіки : хрестоматія / уклад.: З. Н. Борисова, В. З. Смаль. - 2-ге вид, доповн. - Київ : Вища школа, 1990. - 422 с.
– Степанова Т. Витоки навчання дітей дошкільного віку в закладах соціального виховання (початок 20-х років XX століття) / Т. Степанова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5, Педагогічні науки: реалії та перспективи : Зб. наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2007. - Вип. 8 : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 29 - 30 березня "Вища дошкільна освіта в Україні: становлення, розвиток, сучасний стан і перспективи (до 100-річчя заснування Фребелівського жіночого інституту)". - С. 12-16.
– Січкар А. Діяльнісний підхід до навчання і виховання дітей дошкільного віку в теоретико-практичній спадщині Софії Русової / А. Січкар // Рідна школа. - 2016. - № 5/6. - С. 56-59.
– Лещенко Н. Проблематика громадсько-педагогічного пошуку в галузі дошкільного виховання України (кінця XIX- початку ХХ ст) / Н. Лещенко // Вісник інституту розвитку дитини. Серія : Філософія. Педагогіка. Психологія : Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 18. - С. 99-102.
– Попиченко С. Історичний аспект розвитку різних типів установ дошкільної освіти в Україні / С. Попиченко // Збірник наукових праць / Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Київ, 2002. - Спеціальний випуск. - С. 31-37.
– Панасюк Т. Розвиток дошкільної освіти: досягнення і перспективи / Т. Панасюк // Дошкільне виховання. - 2012. - № 1. - С. 2-4.
– Венгловська О. Внесок педагогічної думки в розвиток дошкільної освіти в українській державі / О. Венгловська // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія : Психолого-педагогічні науки : [збірник] / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2011. - № 4. - С. 36-39.
– Історія дошкільної педагогіки : хрестоматія : навчальний посібник / упоряд. і авт. вступ. нарисів : З. Н. Борисова, В. З. Смаль. - Київ : Вища школа, 1974. - 318, [1] с. : іл.
– Улюкаєва, І. Г. Суспільне дошкільне виховання в Україні в кінці XIX – на початку XX ст. / І. Г. Улюкаєва // Історія дошкільної педагогіки : підручник. – Київ, 2016. – С. 163-187.

.: Розділ: Література :: 19.01.2022 12.27.02 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.247563 seconds