Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 26 .:. Запитань у базі: 43852
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Луцьк :: Запитання: 45851  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти відповіді на питання: Які вигоди мають держави, що нині контролюють Північний морський шлях і Північно-Західний прохід? Як глобальне потепління відкрило людству нові торгівельні шляхи сполучення?
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяна! На жаль, це все, що нам вдалося знайти в доступних нам джерелах за вашим запитом:
Дудка Т. В. Методичні положення для визначення впливу глобального потепління на зміну потреби підприємства в трудових ресурсах [Електронний ресурс] / Т. В. Дудка // Труды Одесского политехнического университета. — 2009. — № 2. — С. 294-298. —Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Popu_2009_2_58.
Питльована Л. Ю. США і «Північний потік-2» у сучасній політичній карикатурі [Електронний ресурс] / Л. Ю. Питльована // Військово-науковий вісник. — 2019. — Вип. 32. —С. 135-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2019_32_13.
Фадікова О. Л. Проблема диверсифікації шляхів постачання вуглеводнів до країн ЄС у контексті розбудови проектів «Північний потік» та «Південний потік» [Електронний ресурс] / О. Л. Фадікова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. — 2013. — № 16. — С. 84-96. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlui_2013_16_11.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 19.09.2021 17.36.01 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кирило із міста: Чернігів :: Запитання: 45850  
Кирило запитує:
Добрий день! Підберіть літературу за темою "Міжнародний високотехнологічний маркетинг". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Кирило! Перегляньте наступні джерела:
Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств: моногр. / О. Л. Каніщенко. – Київ: Знання, 2007. – 448 с.
Печуляк Ю. С. Особливості управління міжнародним маркетингом на вітчизняних підприємствах / Ю. С. Печуляк, Н. О. Іксарова // Вісн. Приазов. держ. техн. ун-ту : зб. наук. праць ПДТУ. – 2015. – Вип. 30. – С. 325–332.
Птащенко О. В. Теоретичні аспекти використання бенчмаркінгу для просування високотехнологічної продукції на міжнародних ринках / О. В. Птащенко // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. – 2017. – № 6 (117). – С. 72–79.
Гутарева Н. Ю. Проблемы межкультурной коммуникации в современном социуме [Електронний ресурс] / Н. Ю. Гутарева, Н. В. Виноградов // Мол. ученый. – 2015. – № 9. – С. 1274–1276. – Режим доступу: https://moluch.ru/archive/89/17982.
Данько Т. В. Високотехнологічний маркетинг на світових ринках [Електронний ресурс] // Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі : [моногр.] / під наук. ред. П. Г. Перерви, О. І. Савченко, В. Л. Товажнянського. – Харків : Цифрова друкарня №1, 2012. – С. 474-488. - Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/12526/3/Danko_Vysokotekhnolohichnyy_2012.pdf.
Демків Я. В. Маркетингові стратегії на високотехнологічних ринках [Електронний ресурс] / Я. В. Демків // Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка". Сер. : Логістика. - 2010. – № 669. – С. 171–180. - Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/7564/1/24.pdf.
Отенко І. П. Методологічні основи дослідження міжнародного маркетингу високих технологій / І. П. Отенко, О. В. Птащенко // Вісник Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. - 2019. - № 3. - С. 27–37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutden_2019_3_5.
Птащенко О. В. Міжнародний маркетинг високих технологій та його взаємозв'язок з інтеграцією та глобалізацією [Електронний ресурс] / О. В. Птащенко // Вісник Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. – 2018. - № 3 (122). – С. 68-78. - Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21021/1/Птащенко_Вісник.pdf.
Птащенко О. В. Застосування інтернет-технологій у міжнародному високотехнологічному маркетингу [Електронний ресурс] / О. В. Птащенко // Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку :
вітчизняний та зарубіжний досвід : тези допов. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студ. – Тернопіль. - 2018. –С. 115-116. - Режим доступу: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36693/1/zbirnyk_2018.pdf#page=116.
Птащенко О. В. Особливості розвитку високотехнологічного маркетингу [Електронний ресурс] / О. В. Птащенко // Вісн. Східноукр. нац. університету ім. В. Даля (Сєверодонецьк). – 2017. - – Вип. 6 (236). – С. 191–195. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VSUNU_2017_6_35.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 19.09.2021 10.35.33 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 45849  
Яна запитує:
Допоможіть знайти літературу з теми: Основні поняття Delphi як візуального програмування. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Безменов М. І. Основи програмування в середовищі Delphi : навч. посіб. / М. І. Безменов; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». - Харків, 2010. - 607 c.
Кащеєв Л. Б. Інформатика. Основи візуального програмування [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. Б. Кащеєв, С. В. Коваленко, С. М. Коваленко. - Харків : Веста, 2011. - 192 с. - (Курс за вибором). - Режим доступу: http://kamelia.edukit.ck.ua/Files/downloads/Кащеєв Л.Б., Коваленко С.В., Коваленко С.М. Основи візуального програмування (2011).pdf.
Категорія: Програмування Delphi [Електронний ресурс] : програмування мовою Delphi – структура проектів, зв’язки, середовище програмування // Ua5.org : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://ua5.org/delphi. - Назва з екрана.
Яременко Г. І. Програмування в середовищі Delphi : навч. посіб. / Г. І. Яременко, Д. В. Копил ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси, 2011. - 188 c. - UA5.ORG : метод. матеріали з інформатики : [веб-сайт]. – Режим доступу: https://www.ua5.org/delphi/.
Крім того, даний матеріал можете знайти - Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - Запит № 42100.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 19.09.2021 10.05.07 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Володимир із міста: Харків :: Запитання: 45848  
Володимир запитує:
Доброго дня людям добрих справ! Прошу Вас допомогти з бібліографією Українські художні твори 2010-2020 рр. з тематикою Київської Русі. Наперед вдячний - ВВ
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Букрій М. Валькірія : повість / М. Букрій ; мал. авт. — Львів : Каменяр, 2017. — 100 с.
Ворона В. Відступник : роман-подорож у минуле, або легенда сіверс. краю / В. Ворона. — Дніпро : Середняк Т.К, 2018. — 665 с.
Дивов О. Храбр : роман / О. Дивов ; пер. з рос. І. Андрусяка ; обкл. В. Бондара. Вінниця : Теза, 2010. — 317 с. : іл. — (Героїчна серія).
Духопельников В. Володимир Великий / В. Духопельников. — Харків : ПЕТ, 2015. — 125 с.
Опільський Ю. Ідоли падуть ; Золотий лев : іст. повісті / Ю. Рудницький ; обкл. та худож. оформ. О. Грищенко. — Київ : Знання, 2016. — 304 с. : іл.
Хомич М. Загадка гробниці : роман / М. Хомич ; дизайнер обкл. К. Міщук. — Київ : Самміт-Книга, 2016. — 533 с.
Хомич М. Територія брехні : роман / М. Хомич ; обкл. К. В. Міщук. — Київ : Юніверс, 2018. — 251 с.
Чемерис В. Анна Київська : роман / В. Чемерис ; худож.-оформ. Л. П. Вировець. — Харків : Фоліо, 2016. — 218 с.
Чемерис В. Рогнеда : роман / В. Чемерис ; худож.-оформ. Л. П. Вировець. — Харків : Орбіта, 2016. — 282 с.
Чемерис В. Ярославна : роман-есе / В. Чемерис. — Харків : Фоліо, 2015. — 507 с. — (Історія України в романах).
Яріш Я. Кровна мста : роман / Я. Яріш ; дизайн обкл. та худож. М. Ломакін. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2012. — 318 с. : іл.

.: Розділ: Література :: 17.09.2021 18.42.54 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Київ :: Запитання: 45847  
Олександр запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу за декілька років про корпоративну культуру - важливий елемент розвитку організації. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександр! Перегляньте наступні джерела:
Коттер Дж. П. Суть перемен. Невыдуманные истории о том, как люди изменяют свои организации / Дж. П. Коттер. – М. : Олимп-Бизнес, 2017. – 917 c.
Агєєва І. Теоретичні аспекти корпоративної культури в організації [Електронний ресурс] / І. Агєєва // Збірник наук. праць Таврійс. держ. агротехнолог. ун-ту. Сер.: Економічні науки. — 2018. — № 3. — С. 5-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2018_3_3.
Андріїв М. Корпоративна культура, соціальна відповідальність та лідерські вміння керівника як фактори результативності трансформації компетенцій органу публічного управління [Електронний ресурс] / М. Андріїв // Ефективність державного управління. — 2019. — Вип. 4. — С. 74-85. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2019_4_8.
Василевська Т. Е. Етика в публічній службі : підручник / Т. Е. Василевська ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ : НАДУ, 2018. — 255 с. : іл., табл. — (Серія ”Корпоративна культура”).
Долгальова О. Формування корпоративної культури підприємства з метою забезпечення його сталого розвитку [Електронний ресурс] / О. Долгальова, А. Виходцева // Галицький економічний вісник. — 2020. — № 2. — С. 183-192. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2020_2_21.
Крутій О. Медіація як комунікаційний засіб розвитку корпоративної культури публічного управління в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / О. Крутій. // Державне будівництво. — 2019. — № 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2019_2_4.
Литвин О. Вплив корпоративної культури на ефективність діяльності організації [Електронний ресурс] / О. Литвин, О. Галицька // Фінансовий простір. — 2019. — № 4. — С. 127-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2019_4_11.
Мохненко А. С. Особливості корпоративної культури на IT-підприємствах в сучасних умовах ведення бізнесу [Електронний ресурс] / А. С. Мохненко, К. В. Мельникова // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Сер. : Економічні науки. - 2021. - № 42. - С. 45-49. - Режим доступу: http://www.ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/720/706.
Нікіфоренко В. Корпоративна культура як складова конкурентних переваг підприємства [Електронний ресурс] / В. Нікіфоренко, В. Кравченко // Вісн. соціал.-економ. досліджень : зб. наук. пр. - 2019. - № 1. - С. 189-198. - Режим доступу: http://journals.uran.ua/vsed_oneu/article/view/178718/178751.
Отенко І. П. Корпоративна культура: міжнародний та трансформаційний
аспекти : моногр. [Електронний ресурс] / І. П. Отенко, М. І. Чепелюк. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 243 с. - Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/20079/1/2018- Отенко І П, Чепелюк М І.pdf.
Семикіна А. Корпоративна культура та її роль у розвитку трудового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / А. Семикіна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2010. - № 15. - С. 96-98. - Режим доступу: http://rarrpsu.wunu.edu.ua/index.php/rarrpsu/article/view/66/65.

.: Розділ: Література :: 17.09.2021 13.38.18 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.240417 seconds