Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 26 .:. Запитань у базі: 43852
   


Автор запитання: Софія із міста: Київ :: Запитання: 45841  
Софія запитує:
Курсова робота Розвиток особистості
Наша відповідь:
Доброго дня, Софія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бірук Н. П. Професійно-творчий розвиток особистості педагога-дослідника в умовах діяльності науково-педагогічної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. П. Бірук ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2021. - 20 с. : табл., рис.
Нікітенко В. О. Освіта, культура і туризм як чинники креативного розвитку особистості в умовах інноваційно-інформаційного суспільства : монографія / В. О. Нікітенко ; Запоріз. нац. ун-т, Інж. ін-т. - Запоріжжя : ЗНУ, 2020. - 334 с.
Нова українська школа: стартегії розвитку особистості : зб. тез доп. студент. наук.-практ. конф., Мукачево, 21 трав. 2019 р. / [за заг. ред. Г. В. Товканець, Т. М. Мочан] ; Мукачів. держ. ун-т, Каф. теорії та методики початк. освіти, Наук. студент. гурток "Перспективи освіт.-пед. науки". - Мукачево : МДУ, 2019. - 74 с.
Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства : прогр. міжнар. наук.-практ. конф., 13 груд. 2012 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд сприяння розв. освіти ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2012. - 19 с.
Цимбал С. Розвиток іншомовної діяльності особистості: соціально-психологічний вимір : монографія / С. Цимбал; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Київ : LAT&K, 2019. - 339 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.09.2021 21.58.10 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роза із міста: Хмельницький :: Запитання: 45840  
Роза запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріал для наукової роботи на тему: "Сучасні комунікації та їх вплив на розвиток особистості"
Наша відповідь:
Доброго дня, Роза! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Закалик Г. М. Психологія розвитку та успіху особистості : навч. посіб. / Г. М. Закалик, Ю. М. Терлецька, Н. М. Шувар ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. - 487 с. : іл.
Закіров М. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології як фактор еволюції соціально-політичних відносин / М. Закіров // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2017. – Вип. 46. – C. 11-30.
Ліфарєва Н. В. Психологія особистості : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Ліфарєва. – Київ, 2003. – 237 с.
Проблеми розвитку особистості у комунікативному просторі: збірник тез доповідей всеукраїнського науково-практичного семінару «Проблеми розвитку особистості у комунікативному просторі», 27 листопада 2018 р. Київ [електронний дркумент] / ред. кол.: Н. В.Чепелєва (гол.ред.) та ін. – Чернівці : Чернівецький нац-й унів-т ім. Ю.Федьковича, 2018. – 117 с
Прохоренко Е. Я. Субкультура молодежных сообществ – как способ социализации / Е. Я. Прохоренко // Вест. Одес. нац. ун?та. Вып. «Социология, политология». – Одесса, 2007. – Т. 12. – Вип. 6. – С. 705-711.
Психолого-педагогічні умови розвитку особистості в освітньо-реабілітаційному просторі : монографія / В. Й. Бочелюк [та ін.]. - Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2019. - 315 с.
Розвиток особистості у сучасному освітньому просторі : монографія / [В. В. Зарицька та ін. ; за ред. В. В. Зарицької] ; Класич. приват. ун-т, Каф. практ. психології, Лаб. експеримент. та практ. психології, Асоц. соц.-психол. захисту "Опіка". - Херсон : Гельветика, 2019. - 206 с. : рис., табл.

.: Розділ: Загальні :: 15.09.2021 21.19.34 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Львів :: Запитання: 45839  
Галина запитує:
Добрий день.Допоможіть, будь ласка. у підготовці до семінару на тему: "Зміни етнічного складу населення українських земель від найдавніших часів до кінця 18 ст." Дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Ukraintsi
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71298
http://history.franko.lviv.ua/PDF Final/Jakovenko.pdf
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/9475/Istoriia ta kultura Ukrain_Hrechenko VA_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://uk.wikipedia.org/wiki/Національний_склад_населення_України
https://radiolemberg.com/ua-articles/ua-allarticles/etnichnyy-sklad-naselennya-ukrayiny-korotkyy-ohlyad
https://geoknigi.com/book_view.php?id=518

– Етнічний довідник : етнічні меншини в Україні / Л. Аза, В. Бедзір, І. Винниченко ; ред.: В. Євнух, Я. Собко, Т. Хорунжа. - Київ : Фенікс, 1996. – 172 с.
– Наулко В.І. Хто і відколи живе в Україні / В. І. Наулко ; худож. Ж. Г. Присяжна. - Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1998. - 80 с.
– Смолій В.А. Як і коли почала формуватися українська нація / В. А. Смолій, О. І. Гуржій. - Київ : Наукова думка, 1991. - 112 с. : iл.
– Островушко О. Д. Національний та етнічний склад населення України. 9 клас / О. Д. Островушко, О. О. Діброва // Географія. - 2010. - № 18. - С. 35-38.
– Наулко В. Формування сучасного етнічного складу населення України / В. Наулко // Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність : [колективна монографія] / [О. Б. Беренштейн [та ін.]] ; за ред. В. І. Наулка. - Київ, 2001. - С. 13-45.
– Корень Л. О. Національний та етнічний склад населення України. 8-й клас / Л. О. Корень // Географія. - 2020. - N 5/6. - С. 19-25.
– Крупська Н. М. Населення України. 9 клас : відомості про чисельність населення в давні часи. Кількість і густота населення, їх територіальні відмінності. Природний рух населення. Статево-віковий склад населення. Депопуляція. Практична робота № 3. Побудова графіка зміни кількості населення за певний період / Н. М. Крупська // Географія. - 2008. - № 18. - С. 27-31.
– Антропологічний склад давнього населення України : етногенетичні аспекти. // Етнічна історія давньої України. – Київ, 2000. - С. 242-276.

.: Розділ: Історія :: 15.09.2021 16.14.15 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Чернівці :: Запитання: 45838  
Юлія запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про вченого-мовознавця М. Жовтобрюха. Заздалегідь вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Юліє! Перегляньте такі джерела за вашим запитом:
Баландіна Н. М. А. Жовтобрюх як дослідник мови української преси [Електронний ресурс] / Н. Баландіна // Рідний край. — 2012. — № 2. — С. 75-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2012_2_17.
Баландіна Н. М. А. Жовтобрюх як дослідник мови української преси [Електронний ресурс] / Н. Баландіна // Слов’янський збірник. — 2013. — Вип. 17. — С. 94-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/slzb_2013_17_10.
Бойко Н. І. Інтерпретація експресивної лексики в лінгвістичній спадщині М. А. Жовтобрюха та А. П. Грищенка [Електронний ресурс] / Н. І. Бойко // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. — 2013. — Кн. 2. — С. 7-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2013_2_3.
Бойко Н. І. Стилістична диференціація лексичного складу української мови в лінгвістичній спадщині М. А. Жовтобрюха та А. П. Грищенка [Електронний ресурс] / Н. І. Бойко // Література та культура Полісся. — 2016. — Вип. 84. — С. 11-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2016_84_4.
Жовтобрюх М. А. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918–1941) / М. А. Жовтобрюх ; АН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. — Київ : Наукова думка, 1991. — 256 с.
Степаненко М. І. Наукова спадщина мовознавця Михайла Жовтобрюха / М. І. Степаненко. — Полтава, 2007. — 432 c.
Степаненко М. І. Педагогічна сторінка у творчому життєписі Михайла Жовтобрюха [Електронний ресурс] / М. І. Степаненко // Лінгвістичні дослідження. — 2015. — Вип. 40. — С. 13-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2015_40_5.
Степаненко М. Погляди Михайла Жовтобрюха на систему лінгвістичної освіти у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / М. Степаненко // Українська мова. — 2016. — № 1. — С. 13-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2016_1_4.

.: Розділ: Мовознавство :: 15.09.2021 12.32.23 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 45837  
Ольга запитує:
Добрий день! Порадьте літературу для написання теоретичної частини статті на тему "Образ втраченого дитинства в сучасній українській літературі про війну". Цікавить передусім зображення феномену дитинства в літературі й історія студій про дитинство в художніх текстах.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Матеріалу з цієї теми мало, тому радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://chytomo.com/vid-okopiv-do-melodramy-iakoiu-buvaie-ukrainska-voienna-proza/
https://chl.kiev.ua/KEY/Books/ShowBook/285
– Герасименко Н. Діти і війна: як сучасні письменники зображають Революцію Гідності та російську агресію на Сході України у дитячій літературі. На матеріалі романів О. Захарченко "Вертеп. Роман про Майдан", Г. Кирпи "Мій тато став зіркою..." Х. Лукащук "Казка про Майдан", Б. Жолдака "Укри" та ін. / Н. Герасименко // Дивослово. - 2021. - № 5/6. - С. 63-66.
– Кулик Н. Без вини винуваті : [діти із зони АТО] / Н. Кулик // Освіта України. - 2015. - 30 листопада. - С. 11.
– Коваль Л. Чим живуть сучасні діти війни / Л. Коваль // Урядовий кур"єр. - 2016. - 30 квіт. - С. 5.
– Кулик Н. Діти війни / Н. Кулик // Освіта України. - 2016. - 13 черв. - С. 14-15.
– "Є у мене мрія невеличка: щоб коли прокинусь - не було війни..." : про заповітні бажання школярів із прифронтової зони // Голос України. - 2016. - 14 груд. - С. 6.
– Голота Л. Плач янголів : [діти із зони АТО] / Л. Голота // Слово Просвіти. - 2015. - № 8. - С. 1.

.: Розділ: Література :: 15.09.2021 11.43.57 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.301289 seconds