Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 26 .:. Запитань у базі: 43852
   


Автор запитання: Вероніка із міста: Луцьк :: Запитання: 45831  
Вероніка запитує:
Добрий день. Я шукаю літературу про творчість Леоніда Полтави. Буду вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Перегляньте таку літературу:
Єременко О. Український митець у діаспорі: сторінками творчої біографії Леоніда Полтави. Літературний вечір [Електронний ресурс] / О. Єременко, В. Дрожевська // Українська література в загальноосвітній школі. — 2011. — № 1. — С. 44-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2011_1_13.
Єфремова В. Виборюємо щасливу долю Україні : справи культурні / В. Єфремова // Справи сімейні. — 2016. — № 9. — С. 14-15.
Йолкіна Л. Модель національного простору в романі Леоніда Полтави «1709» [Електронний ресурс] / Л. Йолкіна // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 8 : Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). — 2018. — Вип. 10. — С. 95-99. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_8_2018_10_21.
Йолкіна Л. Художня модель світу в повісті Леоніда Полтави «Чи зійде завтра сонце» [Електронний ресурс] / Л. Йолкіна, Л. Машталер // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 8 : Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). — 2018. — Вип. 10. — С. 99-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_8_2018_10_22.
Йолкіна Л. Шляхи зростання поетичного хисту Леоніда Полтави [Електронний ресурс] / Л. В. Йолкіна, О. В. Чорнобаєв // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки. — 2014. — Вип. 4.13. — С. 96–100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2014_4.
Кондратьєва С. І. Лібретто Леоніда Полтави «Анна Ярославна» в контексті авторського епістолярію / С. І. Кондратьєва // Літературознавчі студії. — 2013. — Вип. 40(1). — С. 354-362. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_40(1)__48.
Пустовгар О. Видали книгу про Мазепу : «Просвіта» сьогодні / О. Пустовгар // Слово Просвіти. — 2016. — 20-26 жовтня — С. 7.
Романенко Л. В. Патріотична спрямованість оповідань для дітей Леоніда Полтави [Електронний ресурс] / Л. В. Романенко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. — 2013. — Вип. 8. — С. 102-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2013_8_16.
Тимощук Н. М. «Не вміли будувати власної держави, опинилися в чужих руках»: художня концепція визвольних змагань українців у повісті Леоніда Полтави «Над блакитним чорним морем» [Електронний ресурс] / Н. М. Тимощук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. — 2018. — Вип. 1. — С. 158-161. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUF_2018_1_30.
Чередниченко Д. Провісник Незалежності : 24 серпня 2021 року — сторіччя Леоніда Полтави : незабутні / Д. Чередниченко // Слово Просвіти. — 2021. 1-8 вересня. — С. 12-13.
Чорнобаєв О. В. Специфіка моделювання образу Івана Мазепи в романі Леоніда Полтави «1709» [Електронний ресурс] / О. В. Чорнобаєв // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки. — 2013. — Вип. 4.11. — С. 307-310. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2013_4.
Чорнобаєв О. Жанрова модель роману Леоніда Полтави «1709» [Електронний ресурс] / О. Чорнобаєв // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 2. — С. 305-308. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2016_2_60.

.: Розділ: Література :: 14.09.2021 11.28.10 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Луцьк :: Запитання: 45830  
Таня запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на питання: секрет успішності економічних реформ Китаю та спрогнозуйте нову якість стратегії розвитку країни на найближчі 20 років.
Наша відповідь:

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 14.09.2021 11.17.09 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алла із міста: Носівка :: Запитання: 45829  
Алла запитує:
Доброго дня! Мені необхідно знайти літературу про управління природно-заповідним фондом України. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Алло! Перегляньте наступні джерела:
Андрієнко Т. Л. Соціально-екологічна значимість природно-заповідних територій / Т. Л. Андрієнко, П. Г. Плюта. – Київ : Наук. думка, 1991. – 154 с.
Бевзенко В. М. Управління природно-заповідним фондом України : організаційно-правові питання / В. М. Бевзенко. - Херсон : Айлант, 2005. - 268 с.
Гамор Ф. Про підвищення ролі природоохоронних установ у розвязанні проблем сталого розвитку в Україні / Ф. Гамор // Зелені Карпати. – 2009. – № 1-2. – С. 16-18.
Гетьман В. Г. Структурно-функціональне управління заповідною справою / В. Г. Гетьман // Персонал. – 2006. – № 4. – С. 66–73.
Данилишин Б. М. Наукові нариси з економіки природокористування : [моногр.] / Б. М. Данилишин. – Київ : РВПС України НАН України, 2008. – 280 с.
Даниляк О. О. Понятійно-категоріальний апарат державного управління у сфері природно-заповідної справи: становлення та утвердження / О. О. Даниляк // Економіка та держава. – 2008. – № 9. – С. 96–99.
Ковтун О. М. Правові аспекти охорони територій та об’єктів природнозаповідного фонду України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / О. М. Ковтун. – Київ : Б.в., 2008. – 16 с.
Статівка О. О. Актуальні питання державного управління природно-заповідним фондом України / О. О Статівка // Нац. вісник Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. – 2015. – Вип. 35. – Ч. 2, т. 2. – С. 58–62.
Управління природоохоронною діяльністю : [навч. посіб.] / Л. П. Товажнянський, Ю. Г. Масікевич, В. Д. Солодкий та ін. – Харків : НТУ «ХПІ», 2002. – С. 222-247.
Гольонко Р. А. Правові проблеми управління у сфері функціонування та розвитку біосферних заповідників України [Електронний ресурс] / Р. А. Гольонко // Теорія і практика правознавства. – 2016. - Вип. 2 (10). - С. 1-19. - Режим доступу: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/download/76621/82250.
Дребот О. І. Система державного управління природно-заповідним фондом України та її регіонів [Електронний ресурс] / О. І. Дребот // Регіональна економіка. - 2011. - № 4. - С. 205-209. - Режим доступу: http://re.gov.ua/re201104/re201104_205_DrebotOI.pdf.
Павлун Ю. І. Удосконалення державного управління природно-заповідним фондом України [Електронний ресурс] / Ю. І. Павлун. // Публічне адміністрування: теорія і практика : наук. пр. – 2011. – № 1 (5). - Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2011-01(5)/11pyizfu.pdf.
Природно-заповідний фонд України : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://pzf.menr.gov.ua/. - Назва з екрана.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 14.09.2021 09.24.46 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Київ :: Запитання: 45828  
Наталя запитує:
Доброго дня! Потрібно скласти список використаної літератури на тему: кількісна і якісна характеристика аудиторії радіо
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя! Перегляньте наступні джерела:
Горбачук В. Т. Основи журналістики : навч. посіб. / В. Т. Горбачук [та ін.] ; Слов'янський держ. педагогічний ін-т. - Слов'янськ : СДПІ, 2002. - 108 с.
Гоян О. Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту : підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Журналістика" / О. Я. Гоян ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Вид. 3-тє, допов. - Київ : Київ. ун-т, 2008. - 272 с.
Житарюк М. Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство : монографія / М. Г. Житарюк. - Львів : [б. в.], 2008. - 416 с.
Іванов В. Ф. Соціологія журналістики : навч. посіб. для студ. Ін-ту журналістики / В. Ф. Іванов ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : РВЦ "Київський ун-т", 1998. - 239 с.
Кривошея Г. П. Теорія і практика журналістики : навч. посіб. / Г. П. Кривошея. - Київ : Кн. вид-во НАУ, 2007. - 217 с.
Соціологія журналістики : нариси методології та практики : посіб. для студ. вищ. навч. закладів за спеціальністю "Журналістика" / під ред. С. Г. Корконосенко. - М., 1998. - С. 162.
Гиріна Т. Вікова характеристика сучасної радіоаудиторії: особливості сприйняття та усвідомлення радіопрограм дітьми [Електронний ресурс] / Т. Гиріна // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2014. — № 3. — С. 55-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2014_3_14.
Гиріна Т. Концептуальні засади формування системи радіомовлення для людей старшого віку / Т. Гиріна // Держава та регіони. Сер. Соц. комунікації. — 2016. — Вип. 1. — С. 59-62.
Михайлин І. Л. Основи журналістики [Електронний ресурс] : підруч. / І. Л. Михайлин. - 5-те вид. перероб. та доповн. – Київ : Центр учб. літ., 2011 – 496 с. - Режим доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Mykhailyn_Ihor/Osnovy_zhurnlistyky.pdf?PHPSESSID=sbal7thcfkpbefq5r308scnpi0.
Мірошниченко П. Електронні технології вимірювання радіоаудиторії: переваги та недоліки [Електронний ресурс] / П. Мірошниченко // Наук. праці Кам'янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Сер.: Філологічні науки. — 2011. — Вип. 25. — С. 106-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2011_25_30.
Мірошниченко П. Образ типового українського радіослухача / П. Мірошниченко // Держава та регіони. Сер.: Соц. комунікації. — 2014. — Вип. 4. — С. 89-93.
Мірошниченко П. Специфіка українського радіомовлення як каналу національної ідентичності: результати експертного опитування / П. Мірошниченко // Держава та регіони. Сер.: Соц. комунікації. — 2017. — Вип. 4. — С. 143-147.
Наукові дослідження українського медійного контенту: соціальний вимір [Електронний ресурс]. – Київ : Ін-т журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – № 2. – 2017. – 151 с. - Режим доступу : http://www.journ.univ.kiev.ua/periodyka/images/scien_res/ndumk_2_2017.pdf.
Принципи та методи дослідження аудиторії [Електронний ресурс] / Ц. Р. Корконосенко // Соціологія журналістики / Ц. Р. Корконосенко. - Київ, 2014. - Режим доступу: https://stud.com.ua/74170/zhurnalistika/printsipi_metodi_doslidzhennya_auditoriyi.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 14.09.2021 08.49.33 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таміла із міста: Чернігів :: Запитання: 45827  
Таміла запитує:
Добрий день. Шукаю літературу з фахової періодики про адаптацію дитини до дитячого садка. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день,Таміло! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 45712, 45786. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Гончарук Н. М. Перші кроки у дитячому садку: психолого-педагогічні проблеми адаптації : (навч.-метод. посіб.) / Н. М. Гончарук. — Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2014. — 138 с. : іл.
Єрьоміна М. Уроки спілкування. Збираємося до дитячого садка : незвичайні уроки / М. Єрьоміна // Зростаємо разом. — 2013. — № 8. — Дорослим. — С. 12-13.
Кабанцева А. Психологічне благополуччя дітей та дорослих, або Як відновитися після тривалих «вихідних» / А. Кабанцева // Дошкільне виховання. — 2020. — № 6. — С. 3-6.
Кудрявцева О. М. Круглий стіл «Адаптація дітей в дошкільному закладі» : співпраця батьків і дошкільного закладу, як умова гармонійного розвитку дитини / О. М. Кудрявцева // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 6. — С. 123-126.
Лисенко О. Малюк іде до дитсадка : успішна соціалізація. Батьківська сторінка / О. Лисенко // Дошкільне виховання. — 2017. — № 6. — С. 16-17.
Мальцева Т. Співпраця початкової школи і дитячого садка в сільській місцевості / Т. Мальцева // Початкова школа. — 2010. — № 9. — С. 41-42.
Павлова І. Розкритися у грі, або Незвичайний помічник в адаптації до умов дитячого садка / І. Павлова, Л. Сарафіновська // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2012. — № 6. — С. 4.
Світич С. До дитсадка — підстрибом! : особливості адаптації дітей раннього віку до умов закладу дошкільної освіти / С. Світич // Дошкільне виховання. — 2020. — № 5. — С. 14-17.
Сучасний дошкільний заклад: середовище для розвитку : навч.-метод. посіб. / Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра теорії і методики дошкільної та початкової освіти ; авт.-упоряд. М. І. Каратаєва, О. А. Денисова, Л. А. Грицюк. — Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В. : Абетка, 2012. — 351 с. : табл.
Шахова М. Дитина і садочок : як уникнути перших стресів : педагогіка і психологія / М. Шахова ; розмову вела В. Архипчук // Освіта України. — 2010. — 8 жовтня — С. 6.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.09.2021 08.32.01 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.29349 seconds