Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44823
   


Автор запитання: Вікторія із міста: Київ :: Запитання: 46817  
Вікторія запитує:
Добрий день. Цікавить література на тему: Стильові тенденції української літератури ХХ століття. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторіє! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Голик Р. Стиль як сталь: легальна й нелегальна література та формування ідеологічних концептів українського визвольного руху в Галичині (20–30-ті роки ХХ століття) [Електронний ресурс] / Р. Голик // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2014. — Вип. 24. — С. 53-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2014_24_6.
Грозян С. Новітня українська література: жанрово-стильові та тематичні домінанти [Електронний ресурс] / С. Грозян // Філологічний дискурс. — 2018. — Вип. 8. — С. 9-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2018_8_3.
Журенко О. М. Модерні тенденції української романістики 20-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.01. / О. М. Журенко. — Київ, 2003. — 20 с.
Кондратюк Л. М. Стильові тенденції імпресіоністичної прози в українській, російській та англійській літературах початку ХХ століття : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05. / Л. М. Кондратюк. — Київ, 2009. — 20 с.
Кремінь Т. Д. Жанрово-стильові ознаки історичного роману у віршах в українській літературі першої третини ХХ століття: до проблеми сприйняття [Електронний ресурс] / Т. Д. Кремінь // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Філологія. Літературознавство. — 2010. — Т. 135, Вип. 122. — С. 51-54. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2010_135_122_13.
Ксьондзик Н. Літературно-стильові чинники дезінтеграції соцреалізму в українській літературі (1950 - 1960) [Електронний ресурс] / Н. Ксьондзик // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — 2014. — Вип. 19. — С. 141-148. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litobr_2014_19_28.
Мовчан Р. Жанрово-стильові тенденції української модерністської прози 1920-х років [Електронний ресурс] / Р. Мовчан // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2013. — Вип. 1. — С. 114-118. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2013_1_25.
Петренко Л. Я. Поетика експресіонізму в українській літературі 20 - 40-х років ХХ століття : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01. / Л. Я. Петренко. — Івано-Франківськ, 2008. — 19 с.
Романюк Л. М. Українська дискусія щодо «експерименту стилів» у літературі 20-х рр. ХХ століття [Електронний ресурс] / Л. М. Романюк // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. — 2014. — Вип. 4.14. — С. 145–148. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2014_4.
Федотенко О. В. Інтерпретація українського химерного роману другої половини XX століття в літературознавчому дискурсі: жанрово-стильовий аспект [Електронний ресурс] / О. В. Федотенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 4(2). — С. 20-30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_4(2)__5.

.: Розділ: Література :: 15.11.2022 08.03.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 46816  
Аліна запитує:
Доброго ранку! Потрібна література про український танець гопак. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Василенко К. Ю. Український танець : підручник / К. Ю. Василенко. - Київ : ІПК ПК, 1997. - 282 с.
Запорізька Січ - колиска козацького танцю : метод. рекомендації / уклад. О. П. Колосок. - Київ : ДАКККіМ, 2004. - 47 с.
Короткевич Я. С. Гопак як феномен української народної хореографії / Я.С. Короткевич, Н.В. Середа, Н.М. Петрушка // Освіта, наука та виробництво: розвиток і перспективи: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф., м. Шостка, 19 квітня 2018 р. – Суми : СумДУ, 2018. – С. 49-50.
Литвиненко В. А. Зразки народної хореографії : підручник / В. А. Литвиненко. - 2-е вид. - Київ : Альтерпрес, 2008. - 468 с.
10 фактів про бойовий гопак [Електронний ресурс] // spadok.org.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://spadok.org.ua/kharakternyky/10-faktiv-pro-boyovyy-gopak. - Назва з екрана.
Білошкурський В. С. Український народний танець «Гопак»: фабула перетворень [Електронний ресурс] / В. С. Білошкурський // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі : матер. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 червня 2022 р.). - Київ : НАКККіМ,
2022. -С. 43-45. - Режим доступу: https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/konferentsii/Konferensiiya_Osoblyvosti_roboty_choreografa_v_suchasnomu_socikulturnomu_prostori.pdf#page=42.
Гопак: історія бойового танцю [Електронний ресурс] // Про Україну і українців : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://uaua.top/15381/. - Назва з екрана.
Кіптілова Н. Гопак як один з феноменів українського танцю [Електронний ресурс] / Н. Кіптілова // Вісник Львів. ун-ту. Серія: Мистецтво. - 2014. - Вип. 14. - С. 75-80. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VLNU_Mistec_2014_14_13.pdf.
Козинко Л. Л. Український народний танець «Гопак»: від зародження до сучасної сценічної практики виконання [Електронний ресурс] : історія та теорія танцю / Л. Л. Козинко // Танцювальні студії. - 2022. - Т. 5. № 11. - С. 17-28.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 15.11.2022 07.37.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Калуш :: Запитання: 46815  
Наталія запитує:
Соціокультурна діяльність бібліотек
Наша відповідь:
Бондаренко В. Мобільні застосунки як інструмент у соціокультурних комунікаціях: можливості адаптації в діяльності наукових бібліотек [Електронний ресурс] / В. Бондаренко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2017. — Вип. 46. — С. 426-444. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_46_28
Бутко Л. В. Соціокультурна діяльність бібліотеки в умовах її цифровізації [Електронний ресурс] / Л. В. Бутко, Д. П. Василенко, В. І. Саранча // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2022. — № 1. — С. 19-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2022_1_5
Воскобойнікова-Гузєва О. Соціокомунікаційна діяльність провідних бібліотек України в новітніх умовах / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 1. — С. 12-17.
Зебєлян Т. Бібліотека-філія для юнацтва як центр європейської інформації для українського молодіжного соціуму : з досвіду роботи / Т. Зебєлян // Бібліотечна планета. — 2018. — № 2. — С. 19-21.
Кияниця Є. Зв'язки бібліотек з громадськістю в соціокультурному просторі регіону : монографія / Є. Кияниця ; Київський національний університет культури і мистецтв ; Київський національний торгівельно-економічний університет. — Київ : Ліра-К, 2018. — 179 с.
Кривецький О. Діяльність бібліотек у контексті подолання соціокультурних загроз в освітній та культурній сферах [Електронний ресурс] / О. Кривецький // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2017. — Вип. 48. — С. 845-854. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_48_61
Кузьменко О. Бібліотека як соціокультурний публічний простір: трансформаційні зміни : бібліотекознавство / О. Кузьменко, В. Загуменна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2020. — № 4. — С. 24-31.
Кузьменко О. І. Бібліотека як соціокультурний публічний простір: трансформаційні зміни [Електронний ресурс] / О. І. Кузьменко, В. В. Загуменна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2020. — № 4. — С. 24-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2020_4_5
Мальована А. Бібліотеки Польщі: досвід для України : зарубіжний досвід / А. Мальована // Бібліотечна планета. — 2018. — № 3. — С. 27-30.
Ніколаєнко Я. Актуальні напрями соціокультурної діяльності освітянських бібліотек [Електронний ресурс] / Я. Ніколаєнко // Науково-педагогічні студії. — 2019. — Вип. 3. — С. 116-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/naupedct_2019_3_12
Освітянська бібліотека в сучасній системі соціокультурних комунікацій : методичні рекомендації / Держ. наук.-пед. б-ка ім. В. Сухомлинського ; авт.-упоряд. С. М. Глазунова, Я. М. Ніколаєнко, Я. Є. Сошинська // Шкільна бібліотека плюс. — 2020. — № 5-6. — С. 2-29.
Романюк Н. Л. Соціокультурна діяльність шкільної бібліотеки з орієнтацією на результат [Електронний ресурс] / Н. Л. Романюк // Педагогічний пошук. — 2022. — № 2. — С. 61–65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2022_2_16
Сафонова Т. Дитячі бібліотеки України: соціокультурний аспект / Т. Сафонова // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 7. — С. 11-14.
Сидоренко Т. В. Перспективні напрями розвитку соціокультурної діяльності публічних бібліотек [Електронний ресурс] / Т. В. Сидоренко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2017. — № 1. — С. 88-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2017_1_12
Скаченко О. О. Використання ігрової моделі гейміфікації у соціокультурній діяльності бібліотек [Електронний ресурс] / О. О. Скаченко // Бібліотечний Меркурій. — 2019. — Вип. 2. — С. 218-229. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/libmer_2019_2_21

.: Розділ: Інше :: 14.11.2022 20.34.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Прилуки :: Запитання: 46814  
Катя запитує:
Добрий день! Чи можливо знайти літературу на тему: Вімельбухи як специфічний різновид книжки-­картинки.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте наступні джерела:
Кондратюк С. Нон-фікшн для дітей: що, як, для чого : комплектуємо метод. кабінет / C. Кондратюк // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2019. - № 12. - С. 19-24.
Огар Е. І. Дитяча книга: проблеми видавничої підготовки / Е. І. Огар. - Львів : Азарт, 2002. - 160 с.
Харченко О. М. Дизайн оформлення української дитячої книги на прикладі казок / О. М. Харченко // Вісник ХДАДМ. - 2010. - № 1. - С. 146–149.
Бессараб А. О. Українські вімельбухи крізь призму форми, змісту та мови [Електронний ресурс] / А. О. Бессараб, Н. В. Дерев’янко, Л. Г. Пономаренко // Держава та регіони. - 2019. - № 2 (38). Серія: Соціальні комунікації. - С. 45-51. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/drsk_2019_2_10.pdf.
Бессараб А. Місце вімельбухів у репертуарі українських дитячих видавництв [Електронний ресурс] / А. Бессараб // Обрії друкарства. - 2019. - No 1 (7). - С. 31-38. – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/34468/1/OD¬2019¬7_31¬38.pdf.
Єфремова А. Вімельбухи як специфічний різновид книжки­картинки [Електронний ресурс] / А. Єфремова // Збірник праць Науково­-дослідного інституту пресознавства. - 2017. - Вип.7. - С.477-486. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_2017_7_35.
Єфремова А. Вімельбухи завойовують книжковий ринок [Електронний ресурс] / А. Єфремова // Видавництво Старого Лева : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://starylev.com.ua/news/vimelbuhy-zavoyovuyut-knyzhkovyy-rynok. - Назва з екрана.
Побідаш І. Л. Огляд німецького видавничого ринку вімельбухів [Електронний ресурс] / І. Л. Побідаш // Обрії друкарства. - 2022. - № 1. - С. 180-196. - Режим доступу: http://horizons.vpi.kpi.ua/article/view/261725/258637.
Чому діти обожнюють вімельбухи? [Електронний ресурс] // Видавництво Ранок : [блог]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.ranok.com.ua/blog/chomu-dity-obozhnyuyut-vimelbuhy-71.html. - Назва з екрана.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 14.11.2022 13.57.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдан із міста: Київ :: Запитання: 46813  
Богдан запитує:
Доброго дня. необхідна література за останні пару років( в ідеалі від 2020) Поняття та сутність контрабанди під час митного оформлення товарів
Наша відповідь:
Березюк В. Рекомендації штабам органів охорони державного кордону щодо оцінки та прогнозування загроз за напрямками контрабандної діяльності в пунктах пропуску на кордонах з країнами Європейського Союзу [Електронний ресурс] / В. Березюк, М. Токарчук, В. Бойко, В. Колесніков // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Військові та технічні науки. — 2021. — № 1. — С. 20-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_vtn_2021_1_4
Бондаренко О. С. Загальнізасади юридичної відповідальності за контрабанду відповідно до кримінального закону України [Електронний ресурс] / О. С. Бондаренко, В. О. Сагайдак // Журнал східноєвропейського права. — 2020. — № 82. — С. 16-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2020_82_4
Данів Р. І. Боротьба з контрабандною діяльністю як один із пріоритетів державної прикордонної служби України [Електронний ресурс] / Р. І. Данів // Інвестиції: практика та досвід. — 2021. — № 19. — С. 137-140.
Дудоров О. О. Про рекриміналізацію товарної контрабанди в контексті євроінтеграційних прагнень України [Електронний ресурс] / О. О. Дудоров, Р. О. Мовчан // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2021. — Вип. 3. — С. 75-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2021_3_8
Живко З. Б. Контрабанда та митна безпека: основні схеми контрабандних поставок [Електронний ресурс] / З. Б. Живко, Т. М. Головач, Ю. З. Боруцька // Вчені записки університету "КРОК". Серія : Економіка. — 2021. — Вип. 3. — С. 161-168. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzuk_2021_3_21
Кадала В. В. Відповідальність як пріоритетний інструмент боротьби з контрабандою [Електронний ресурс] / В. В. Кадала, О. П. Гузенко // Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика. — 2021. — № 1. — С. 142-150. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uptzp_2021_1_19
Кукшинова О. О. Перспективи боротьби та запобігання контрабандної злочинності в межах українського законодавства [Електронний ресурс] / О. О. Кукшинова, Д. С. Носенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2021. — Вип. 67. — С. 241-245. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2021_67_48
Лисий М. Дослідження щілинної магнітної антени для георадарів як засобів пошуку підповерхневої контрабанди через державний кордон [Електронний ресурс] / М. Лисий, О. Стрельницький, Т. Суслов, А. Чуканов // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Військові та технічні науки. — 2020. — № 2. — С. 291-301. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_vtn_2020_2_22
Лисий М. Методика оцінювання функціональної ефективності георадарів як засобів пошуку підповерхневої контрабанди через державний кордон [Електронний ресурс] / М. Лисий, В. Сівак, А. Добровольський, А. Чуканов // Social development & Security. — 2020. — Vol. 10, Iss. 3. — С. 29-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/socdevsec_2020_10_3_5
Мартинюк В. Шляхи вдосконалення тактики дій мобільних підрозділів щодо протидії організованій злочинності у сфері незаконної міграції, торгівлі людьми, незаконного переміщення через державний кордон осіб, зброї, засобів терору та контрабанди [Електронний ресурс] / В. Мартинюк, В. Демчишин, В. Балашов // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Військові та технічні науки. — 2020. — № 2. — С. 168-178. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_vtn_2020_2_13
Найденко О. Є. Боротьба з контрабандою як один із методів забезпечення митної безпеки держави [Електронний ресурс] / О. Є. Найденко, Є. С. Рєзнікова // Modern economics. — 2019. — № 17. — С. 172-176. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2019_17_29
Нетяга В. В. Проблема визначення моменту закінчення контрабанди в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Нетяга // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2021. — № 2. — С. 232-237. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2021_2_43
Паламарчук Г. В. Контрабанда – транснацiональний чи трансграничний злочин: визначення понять [Електронний ресурс] / Г. В. Паламарчук // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. — 2019. — № 21. — С. 87-93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vprc_2019_21_13
Рогатинська Н. З. Вплив контрабанди на митну безпеку держави [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Актуальні проблеми правознавства. — 2021. — Вип. 1. — С. 127-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2021_1_21
Рогатинська Н. З. Вплив контрабанди на митну безпеку держави [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Актуальні проблеми правознавства. — 2021. — Вип. 1. — С. 127-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2021_1_21
Сіцінський Н. А. Актуальні питання запобігання контрабанді на прикордонних територіях в умовах розвитку системи інтегрованого управління кордонами [Електронний ресурс] / Н. А. Сіцінський, Р. І. Данів // Інвестиції: практика та досвід. — 2021. — № 18. — С. 54-58.
Тимошенко А. В. Протидія контрабандним діям в Україні: перспективи мінімізації [Електронний ресурс] / А. В. Тимошенко // Вчені записки університету "КРОК". Серія : Економіка. — 2021. — Вип. 1. — С. 209-218. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzuk_2021_1_25
Тимошенко А. В. Характеристика сучасних контрабандних схем [Електронний ресурс] / А. В. Тимошенко // Вчені записки університету "КРОК". Серія : Економіка. — 2021. — Вип. 2. — С. 109-114. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzuk_2021_2_14
Чумак В. В. Особливості діяльності митних органів щодо протидії контрабанді [Електронний ресурс] / В. В. Чумак // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2020. — Вип. 3. — С. 320-328. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2020_3_28

.: Розділ: Держава і право :: 12.11.2022 12.16.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.258518 seconds