Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44823
   


Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 46812  
Світлана запитує:
Добрий день. Потрібна література на тему: необарокові тенденції в творчості українських письменників. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Світлано! Радимо вам таку літературу:
Бійчук Г. Діалог епох: українське бароко і постмодерне необароко у збірці Ю. Андруховича «Екзотичні птахи і рослини» [Електронний ресурс] / Г. Бійчук // Українська література в загальноосвітній школі. — 2011. — № 12. — С. 22-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2011_12_8.
Бродська Р. Сакральний вимір необарокової прози Валерія Шевчука [Електронний ресурс] / Р. Бродська // Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов’янський дискурс. — 2013. — Вип. 678. — С. 61-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_rsd_2013_678_14.
Донченко Л. Міфологічні параметри необарокової прози Валерія Шевчука [Електронний ресурс] / Л. Донченко // Питання літературознавства. — 2010. — Вип. 81. — С. 45-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2010_81_6.
Ковалів Ю. І. Необарокова лірика Юрія Липи [Електронний ресурс] / Ю. І. Ковалів // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2010. — Вип. 21. — С. 45-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2010_21_16.
Міронова Т. Необароковість та неоміфологізм в творчості сучасних українських митців (на прикладі артпроєктів «Mironova Gallery») [Електронний ресурс] / Т. Міронова // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. — 2020. — Вип. 16. — С. 115-121. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mist_2020_16_9.
Панченко В. Творець українського мистецького необароко [Електронний ресурс] / В. Панченко // Українознавство. — 2015. — № 1. — С. 162-176. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2015_1_18.
Скляренко Г. Я. Необарокові тенденції в українському мистецтві кінця 1980-х - 2000-х років: актуальність національного досвіду [Електронний ресурс] / Г. Я. Скляренко // Сучасне мистецтво. — 2020. — Вип. 16. — С. 35-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/S_myst_2020_16_5.
Сусол Л. О. «Записки українського самасшедшого» Ліни Костенко: необарокові образно-поетичні візії універсальних символів на тлі епохи [Електронний ресурс] / Л. О. Сусол // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. — 2011. — Вип. 23. — С. 284-300. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2011_23_33.
Сусол Л. О. Українське необарокове осмислення феномену класичності в епоху постмодернізму (міркування про ідейно-смисловий базис «Річки Геракліта» Ліни Костенко [Електронний ресурс] / Л. О. Сусол // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. — 2011. — Вип. 22. — С. 233-249. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2011_22_26.
Юрчук О. О. Необарокові тенденції в українській літературі ХХ століття : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01. / О. О. Юрчук. — Київ, 2007. — 20 с.

.: Розділ: Література :: 10.11.2022 08.48.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марк із міста: Ніжин :: Запитання: 46811  
Марк запитує:
Добрий ранок. Чи можна знайти літературу про загальну характеристику корнеплодів? Дякую.
Наша відповідь:
Доброго ранку! Відповідь на вш запит шукайте : Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - N 46158.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 10.11.2022 05.20.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 46810  
Світлана запитує:
Доброго дня, потрібна література за темою :Економічні цикли, їхня сутність. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Гальчинський А. С. Криза і цикли світового розвитку/ А. С. Гальчинський. – Київ : АДЕФ-Україна, 2009. – 392 с.
Галушка З. І. Економічні та соціальні цикли: особливості динаміки і взаємозв’язку / З. І. Галушка // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. - 2017. - № 23. - С. 4-7. - Режим доступу: http://vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/23-1-2017/3.pdf.
Дербенцев В. Д. Спектральний аналіз середньо- та довгострокових економічних циклів [Електронний ресурс] ?/ В. Д. Дербенцев, А. А. Овчаренко, І. В. Луняк // Вчені записки : зб. наук. пр. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. Яценко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2021. – Вип. 22. – С. 27–36. - Режим доступу: http://193.110.163.202/bitstream/handle/2010/38186/Luniak.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Кириллова Г. Ю. Теорія економічних циклів і криз: історія і сучасність / Г. Ю. Кириллова, О. В. Ткаченко // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. А. Ф. Павленко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 14, ч. 1. – С. 3–10. - Режим доступу: http://193.110.163.202/bitstream/handle/2010/2177/Kirillova.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Кулаковська Т. А. Циклічність як форма розвитку економіки: концептуальні погляди та сучасні особливості циклів [Електронний ресурс] / Т. А. Кулаковська // Причорноморські економічні студії. - 2019. - Вип. 38. - С. 11-15. - Режим доступу: http://bses.in.ua/journals/2019/38_1_2019/4.pdf.
Павленко І. М. Економічні цикли та адаптаційні процеси на підприємстві [Електронний ресурс] / І. М. Павленко // Стратегія підприємства : адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (1-й і 2-й етапи), 17–18 берез. 2011 р., 17–18 листоп. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 55–57. - Режим доступу: http://193.110.163.202/bitstream/handle/2010/16671/55 - 57.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Примостка Л. О. Економічні цикли, кризи та ризики [Електронний ресурс] / Примостка Л. О. // Сучасні гроші, банківські послуги та фінансові інновації в цифровій економіці : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 23 берез. 2020 р. / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Фін.-екон. ф-т, Каф. банк. справи, Банк. клуб КНЕУ. – Дніпро : Середняк Т. К., 2020. – C. 268–271. - Режим доступу: http://193.110.163.202/bitstream/handle/2010/33783/sgbp_20_3_9.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Раллє Н. В. Вплив економічних циклів на формування засад когнітивного управління розвитком національного господарства [Електронний ресурс] / Н. В. Раллє // Ефективна економіка. - 2015. - № 2. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4169.
Смірнова К. В. Економічний цикл та його сутність [Електронний ресурс] / К. В. Смірнова, Н. І. Богдан // 2016. - Режим доступу: https://jvestnik-ss.donnu.edu.ua/article/view/2241/2275.
Чуб П. М. Вплив інновацій на технологічні цикли сучасної епохи [Електронний ресурс] / П. М. Чуб // Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 4 груд. 2019 р., м. Київ / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.]. - 2019. - С. 639-643. - Режим доступу: http://193.110.163.202/bitstream/handle/2010/32318/Siukf_19_198.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Юрчик Г. М. Вплив циклічності економічного розвитку на ринок праці України [Електронний ресурс] / Г. М. Юрчик // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: В. А. Верба (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – № 40. – С. 35–49. - Режим доступу: http://193.110.163.202/bitstream/handle/2010/21884/35-49.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 9.11.2022 11.43.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аньоніна із міста: Київ :: Запитання: 46809  
Аньоніна запитує:
Доброго дня, мені треба знайти літературу за темою 'Філософська антропологія'. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоніно! Перегляньте наступні джерела:
Хамітов Н. В. Філософська антропологія: актуальні проблеми. Від теоретичного до практичного повороту : [монографія] / Н. В. Хамітов. — Київ : КНТ, 2017. — 394 с.
Кузьменко В. В. Онтологія, антропологія, аксіологія, гносеологія філософсько-правової концепції Фоми Аквінського / В. В. Кузьменко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2018. - № 4. - С. 11-19.
Бандура О. О. Антропологія права як складова філософської антропології
(загальний нарис) [Електронний ресурс] / О. О. Бандура // Філософські та методологічні проблеми права. - 2019. - № 1 (17). - С. 8-14. - Режим доступу: https://philosophy.naiau.kiev.ua/index.php/philosophy/article/view/1131.
Бандура О. О. Антропологія права як складова філософії права [Електронний ресурс] / О. О. Бандура // Філософські та методологічні проблеми права. - 2017. - № 1 (13). - С. 102–111. - Режим доступу: https://philosophy.naiau.kiev.ua/index.php/philosophy/article/view/354.
Деркач В.Л. Філософська антропологія [Електронний ресурс] / В. Л. Деркач. - Режим доступу: http://projects.dune-hd.com/bitstream/
handle/2010/32433/pos_filos_19_r_14.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Количева Т. В. Філософська антропологія [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Т. В. Количева. – Харків: УкрДУЗТ 2016. – 25 с. - Режим доступу: http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973/1/Конспект лекцій.pdf.
Хамітов Н. В. Філософська антропологія: світовий та вітчизняний контексти [Електронний ресурс] / Н. В. Хамітов // Вісник Національної академії наук України. — 2021. — № 5. — С. 81-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2021_5_12.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 8.11.2022 10.39.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кіра із міста: Київ :: Запитання: 46808  
Кіра запитує:
Що можна знайти на тему про павлонію. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Кіро! Перегляньте наступні матеріали:
Кулик М. І. Енергетичні культури: навч. посібник / М. І. Кулик. - Полтава : Астрая, 2016. - 154 с.
Гументик М. Я. Павлонія - високопродуктивна культура для виробництва біопалива та деревини [Електронний ресурс] / М. Я. Гументик, О. О. Ягольник // Біоенергетика. - 2020. - № 2 (16). - С. 6-8. - Режим доступу: http://be.bio.gov.ua/article/view/224982.
Денисенко А. Павловнія для целюлозно-паперової промисловості [Електронний ресурс] / А. Денисенко, С. Яценко, Р. Черьопкіна // Екологія. Людина. Суспільство : матер. XХII Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 травня 2021 р., м. Київ). - 2021. - С. 153-156. - Режим доступу: http://ecoconference.kpi.ua/issue/view/14013.
Коваленко О. Павловнія: як дерево-суперзірка вторглося в Україну [Електронний ресурс] / О. Коваленко // Bbc.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/features-58751570. - Назва з екрана.
Мартенюк Г. М. Павловнія - перспективна деревна порода [Електронний ресурс] / Г. М. Мартенюк, Л. В. Борисевич, Р. В. Бугаєнко // Аспекти сталого розвитку лісового, сільського, водного та енергетичного господарств зони Полісся України : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (08 квітня 2021 р.). - Житомир : ЖАТК, 2021. - С. 120-122. - Режим доступу: https://zhatk.zt.ua/wp-content/uploads/2021/05/zbirnik-2021_final_compressed.pdf#page=120.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 8.11.2022 10.29.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.243322 seconds