Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45629
   


Автор запитання: Антоніна із міста: Кременчук :: Запитання: 36191  
Антоніна запитує:
Доброго вечора. Допоможіть знайти матеріали для курсової роботи з теми "Народознавчі мотиви повісті минулих літ", дякую
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступні матеріали з Вашої теми:

1. Повість врем’яних літ : Літопис (За Іпатським списком) / [пер. з давньоруської, післяслово, комент. В. Яременка]. – К. : Рад. письменник, 1990. – 558 с.
2. Повесть временных лет / Под ред. и с пред. В.П. Адриановой-Перетц. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – 239 с.
3. Повесть временных лет / подгот. текста, пер. ст. и коммент. Д. С. Лихачев. — 3-е изд. — Санкт-Петербург : Наука, 2007. — 667 с.
*****
4. Кирчів Р. Донаукові зацікавлення українським фольклором та етнографією / Р. Кирчів // Нар. творчість та етнографія. - 2005. - № 1. - С. 40-48. - Бібліогр.: с. 47-48. – [Проаналізовано літописні пам'ятки XI - XVII ст. "Повість минулих літ", "Слово о полку Ігоревім", Галицько-Волинський літопис, які являються багатими та цінними джерелами про давню усну творчість українського народу].
5. Клименко Т. Є. Архетипна символіка у "Повісті минулих літ" : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Т. Є. Клименко; МОНМС України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2012. - 20 c.
6. Клименко Т. Житомирщина на сторінках руських літописів / Т. Клименко // Волинь - Житомирщина . - 2012. - № 23. - С. 180-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vg_2012_23_17.pdf
7. Лихачев Д.С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. – М.-Л.: Издательство АН СССР, 1947. – 500 с.
8. Марчук К. А. Ґендерний аспект у "Повісті врем’яних літ" / К. А. Марчук // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство . - 2012. - Т. 200, Вип. 188. - С. 50-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdufl_2012_200_188_13.pdf
9. Никитин А. Л. ОСНОВАНИЯ РУССКОЙ ИСТОРИИ: Мифологемы и факты. «Повесть временных лет» как исторический источник http://coollib.com/b/163764/read#n184
10. Никольский Н.К. Повесть временных лет как источник для истории начального периода русской письменности и культуры // Сборник по русскому языку и словесности. – Л.: Изд-во АН СССР, 1930. – Т. 2. – Вып. 1. – С. 1 – 106.
11. Никольский Н.К. Повесть временных лет, как источник для истории начального периода русской письменности и культуры. / Н.К. Никольский. – Л, 1930. – 107с.
12. Сирцова О. М. Історіософська концепція "Повістей минулих літ": візантійсько-слов`янський контекст / О. М. Сирцова // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв . - 2013. - № 3. - С. 27-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vdakkkm_2013_3_9.pdf
13. Сліпушко О. М. Християнсько-історичний світогляд літопису "Повість врем’яних літ" / О. М. Сліпушко // Русская литература. Исследования . - 2011. - Вып. 15. - С. 280-288. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rli_2011_15_27.pdf
14. Троцька В. З історії вивчення використання глиняних виробів у звичаях та обрядах на Русі в Х–ХІІІ століттях / В. Троцька // Етнічна історія народів Європи . - 2010. - Вип. 31. - С. 55–61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2010_31_9.pdf
15. Ушаков І. Дослід перевірки образу української спільноти "врем'яних літ" фольклорною традицією / І. Ушаков // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 4. - С. 42-45.; № 6. - С. 33-36.; № 9. - С. 25-28. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2013_4_13.pdf ;
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2013_6_10.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2013_9_10.pdf
16. Хабургаев Г. А., Этнонимия «Повести временных лет». - М., 1979. – 232 с. http://bookfi.org/book/762366 ; http://bookre.org/reader?file=762366

.: Розділ: Література :: 24.02.2015 23.38.14 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Душина Світлана із міста: м. Київ :: Запитання: 36183  
Душина Світлана запитує:
Доброго дня! Я аспірантка НПУ імені М. П. Драгоманова. Пишу роботу на тему: "Епістолярій Максима Рильського: жанрова система, типологія, стиль". Прошу Вашої допомоги щодо літератури.
Наша відповідь:
Добрий день, Світлано! Радимо використати такі матеріали:

Дробний, І. Вереснева золота печаль [Текст] : вибрані твори / І. Дробний. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2005. - 528 с.
Анотація: До видання увійшли кращі поетичні твори, що писалися упродовж 1955-2005 років і входили до збірок "Добридень, люди", "Білий світ", "Троїсті музики", "Блакитне дерево Дніпра", "Груша серед поля", та частина з тих, що лишилися поза збірками… Вперше друкуються листи до автора Максима Рильського, Івана Драча, Василя Симоненка, Миколи Негоди, Василя Захарченка, Михайла Масла та інших з коментарями до них, рецензії і відгуки на його твори

Зіновська, А. Відкриті листи письменників : за рядками епістолярної полеміки М.Рильського і К.Паустовського. / А. Зіновська // Київська старовина . – 2003. – N 4. - С.59-63.

Кузьменко , Марина За рядками листів Леоніда Вишневського до Максима Рильського [Текст] / Марина Кузьменко // Київська старовина. - 2005. - № 5. - С. 140 - 145

КУЗЬМЕНКО В. За рядком листа : З епістолярної спадщини Максима Рильського // Слово і час.- 1994.- №3.- С.62-64.

Листування митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ: Києво-Могилянська академія, 2006. – 568 с.

Ляхова Ж. Теоретичні питання дослідження епістолярію українського письменства // Третій Міжнародній Конгрес україністів . – Харків, 1996. – Том: Літературознавство . – С. 85–91.

Новиченко Л. Поетичний світ Максима Рильського. Кн.2: 1941 – 1964. – К., 1993. – С.84.

Підпала Н. "Чуттів та мислей повнота ...": Епістолярна спадщина М. Рильського // Наука і культура. – Щорічник. – К.: Знання. – 1988. – Вип. 20. – С. 371–376.

Рильський М. Зібрання творів : У 20-ти т.: Листи. Т. 20 / Редкол.: Л. Новиченко (голова) та ін . – К.: Наук. Думка, 1990. – 896 с.

Стріха М. Доторк до спадщини великих. Переднє слово до листування Максима Рильського і Григорія Кочура (епістолярій) / М. Стріха. // -Кур'єр Кривбасу. - 2012 . - № 266/267 - С. 321-354.

Ткачук, М. Ідеали правди і краси Володимира Кузьменка. / М. Ткачук; М. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2008. - № 4. - С. 119-121.
Аннотация: Вчений провів дослідження епістолярної спадщини українських письменників тоталітарної доби: Максима Рильського, Олександра Довженка, Юрія Яновського, Остапа Вишні, Бориса Антоненка-Давидовича, Григорія Тютюнника, Василя Стуса та інших.

Астаф'єв О. НЕВІДОМИЙ ЛИСТ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО НА ЗАХИСТ ІВАНА
ЧАПЛІ
http://www.philology.kiev.ua/library/zagal/Literaturoznavchi_studii_2012_34/010_013.pdf

Душина С.О. ВІДОБРАЖЕННЯ РОБОТИ НАД ВИДАННЯМ ПОВНОГО РОСІЙСЬКОМОВНОГО КОБЗАРЯ ШЕВЧЕНКА У ПЕРЕПИСЦІ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО ТА МИКОЛИ УШАКОВА
http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/fil/04dec2014/03.pdf

Кузьменко В.І Письменницький епістолярій в українському літературному процесі 20-50-х років XX ст. 1999 года. Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Кузьменко В.І.; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 1999. — 34 с.
http://disser.com.ua/contents/5130.html

Лєцкін М. У СИЛОВОМУ ПОЛІ КИЄВА (Іван Огієнко та Максим Рильський
http://eprints.zu.edu.ua/7002/1/07lmoysp.pdf

Микитенко О.О.АВТОГРАФИ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО ТА НЕВІДОМИЙ ЛИСТ ДО НЬОГО ПЕТРА БОГАТИРЬОВА (з архіву Валентини Бобкової)
http://ss.etnolog.org.ua/zmist/2011/234.pdf

ПЕЛИПАСЬ М. ЛІНГВІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО
http://www.br.com.ua/referats/dysertacii_ta_autoreferaty/51102-1.html

Мазоха Г.С. ПРИВАТНІ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО В
ЛІТЕРАТУРНОМУ КОНТЕКСТІ 50–60-х років ХХ століття
http://www.philology.kiev.ua/library/zagal/Literaturoznavchi_studii_2012_34/140_147.pdf

Ющенко О. З ЛЮБОВ’Ю ДО ЛЮДЕЙ (Зі спогадів про Максима Рильського)
http://eureka.ucoz.ua/publ/149-1-0-714

Янкова Н. ЛИСТУВАННЯ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО : ТЕМАТИЧНІ ОРІЄНТИРИ
ТА СТИЛЬОВІ ДОМІНАНТИ // Літературознавчі студії –К.: 2011. Вип. 23. – 321-328 с.
http://www.philology.kiev.ua/library/zagal/Literaturoznavchi_studii_2012_34/321_328.pdf

.: Розділ: Література :: 24.02.2015 11.39.05 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Суми :: Запитання: 36162  
Марина запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, із літературою по темі П. Мідянка "Мараморозький розлом". Дякую. Будь ласка, щось про збірку знайдіть літературу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино!
Нажаль дуже мало матеріалу за Вашим запитом. Пропонуємо переглянути наступні джерела інформації:
Анісімова, Ніна. Художнє трансформування архетипу землі-матері в поезії Петра Мідянки / Анісімова, Ніна // Українська мова і література в школі. - 2010. - № 1. - Спец. вип. - С. 58-64.
Бедзір, Наталія. Поетичний код Петра Мідянки / Бедзір, Наталія // Мідянка, Петро Миколайович. Ільмовий листочок. - Ужгород, 2012. - С. 3-14.
Бедзір, Наталія. Карпатський поетичний код - на перехресті мов і культур / Бедзір, Наталія // Мідянка, Петро Миколайович. Марамороський розлом. - Ужгород, 2011. - С. 3-15.
Біографічна довідка про Петра Мідянку // Мідянка, Петро Миколайович. Марамороський розлом. - Ужгород, 2011. - С. 16.
Марамороський розлом - http://knugoman.org.ua/books/maramoroskiy_rozlom
"Марамороський розлом" Петра Мідянки: Карпатський поетичний код – на перехресті мов і культур - http://194.44.151.65/News/91380-Maramoroskyi-rozlom-Petra-Midianky-Karpatskyi-poetychnyi-kod-–-na-perekhresti-mov-i-kultur
Мідянка Павло Миколайович - http://uk.wikipedia.org/wiki/Мідянка_Петро_Миколайович
Перехрест, Ольга. Шевченківська / Перехрест, Ольга // Українська культура. - 2012. - № 2-3. - С. 4-5.
Слюсар, А. Ф. Лине слово з полонини / А. Ф. Слюсар // Все для вчителя. - 2013. - № 11. - С. 144-145.
Шевченківською премією нагородили двох письменників // Бібліотечна планета. - 2012. - № 1. - С. 34.
http://zakarpattya.net.ua/News/91279-V-uzhhorodskomu-vydavnytstvi-Karpaty-pobachyla-svit-nova-knyzhka-Petra-Midianky
http://litakcent.com/2011/11/29/petro-midjanka-–-leksykohraf-centralnojevropejskoji-mahiji/

.: Розділ: Література :: 22.02.2015 10.34.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Харків :: Запитання: 36160  
Марина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка. Час і простір в українській літературі. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Астаф'єв О. Г. Лірика української еміграції: еволюція стильових систем / О. Г. Астаф'єв. - К. : Смолоскип, 1998. - 313 c.
Бестюк І. А. "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського: феномен тексту в контексті неоміфологізму української літератури початку ХХ століття : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І.А. Бестюк ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07bialps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Буркалець Н. В. Поетика малої прози Богдана Лепкого : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Н.В. Буркалець ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 1999. — 16 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/99bnvpbl.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Вихор І. В. Дискурс міста в українській поезії кінця XIX - першої половини XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / І. В. Вихор ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2011. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11VIVVUP.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Голобородько К. Ю. Ідіостиль Олександра Олеся: лінгвокогнітивна інтерпретація : монографія / К. Ю. Голобородько; ред.: Л. А. Лисиченко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Харк. іст.-філол. т-во. - Х., 2010. - 525 c.
Гончарук Є. Л. Поезія українського бароко: концептуальний простір : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Є. Л. Гончарук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2013. - 20 c.
Журба С. Художній світ української імпресіоністичної повісті 20-х років ХХ століття / С. Журба. - Т. : СМП "Астон", 2000. - 120 c.
Козлов Р. А. Художній час і художній простір у драматургії (на матеріалі української літератури XVII - XVIII ст.) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Р.А. Козлов ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2005. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05krauls.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Колядич Ю. В. Особливості поетики малої прози Романа Іваничука : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Ю. В. Колядич ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08kyvpri.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Кривонос І. В. Психологічна структура українського національного характеру: реконструкція за творами художньої літератури : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / І. В. Кривонос ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2008. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08kivthl.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Кузьменко М.В. Діалогічність філософської лірики Леоніда Вишеславського : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / М.В. Кузьменко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08kmvllv.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Нікульшина Т. М. ЛСП "Простір": зіставний аспект дослідження (на матеріалі англійських та українських казок) / Т. М. Нікульшина // Одес. лінгвіст. вісн. : зб. наук. пр. - 2013. - Вип. 1. - С. 100-111.
Нікульшина Т. М. Метафоризований простір і час (на матеріалі англійських та українських народних казок) (Частина І) [Електронний ресурс] / Т. М. Нікульшина // Записки з романо-германської філології. - 2014. - Вип. 1. - С. 133-142. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/zrgf_2014_1_20.pdf.
Поляруш О. Є. Крізь час і простір. До глибин художнього слова / О. Є. Поляруш. - Кіровоград : КДПУ, 2010. - 224 c.
Порпуліт О.О. Ономастичний простір українських чарівних казок (у зіставленні з російськими казками) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.О. Порпуліт ; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2000. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2000/00poozpk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Тараненко О. Г. Семантико-когнітивний підхід у лінгвоаналізі (на прикладі концептів-універсалій мудрість та простір) : монографія / О. Г. Тараненко, С. Б. Фоміна. - Луганськ : Ноулідж, 2014. - 183 c.
Тодчук Н. Є. Роман Івана Франка "Для домашнього огнища": простір і час / Н. Є. Тодчук ; Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім. Т. Г.Шевченка НАН України. - Л., 2002. - 204 c. - (Франкозн. сер.; Вип. 4).
Федорчук Л. П. Український фольклор як фактор національного самовиразу Григорія Сковороди : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Л.П. Федорчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2000/00flpsgs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.

.: Розділ: Література :: 21.02.2015 17.10.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Харків :: Запитання: 36157  
Марина запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію. Час і простір в англійській літературі. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Абдуллах Савфан Поетикально-стильові особливості романної творчості Редьярда Кіплінга : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Савфан Абдуллах ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. - Сімферополь, 2014. - 20 c.
Александрук І. В. Вербалізація можливих світів у жанрі фентезі (на матеріалі творів сучасних англійських та американських авторів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / І. В. Александрук ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Х., 2011. - 20 c.
Доміненко Н. В. Письменницький епістолярій англійських романтиків : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Н. В. Доміненко; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. - Сімф., 2013. - 20 c.
Зуєнко М. Міфопоетичний час і простір в англійській бароковій літературі [Електронний ресурс] / М. Зуєнко // Філологічні науки. - 2013. - Вип. 15. - С. 23-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fil_Nauk_2013_15_6.pdf.
Калінюк О. О. Композиційно-мовленнєва форма "опис" в науково-фантастичному тексті (на матеріалі науково-фантастичних творів англійських та американських авторів ХХ століття) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / О. О. Калінюк ; Одес. держ. ун-т ім. І. І.Мечникова. — О., 1999. — 16 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/99kooont.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Ліщинська Н. М. Парадигма зла в сучасному українському, польському й англійському романі (Валерій Шевчук, Стефан Хвін, Вільям Голдінг) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Н. М. Ліщинська ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2007. — 18 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07lnmhvg.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Мочернюк Н. Д. Сновидіння в поетиці романтизму: часо-просторова специфіка : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Н.Д. Мочернюк ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2005. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05mndcps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Нікульшина Т. М. ЛСП "Простір": зіставний аспект дослідження (на матеріалі англійських та українських казок) / Т. М. Нікульшина // Одес. лінгвіст. вісн. : зб. наук. пр. - 2013. - Вип. 1. - С. 100-111.
Нікульшина Т. М. Метафоризований простір і час (на матеріалі англійських та українських народних казок) (Частина І) [Електронний ресурс] / Т. М. Нікульшина // Записки з романо-германської філології. - 2014. - Вип. 1. - С. 133-142. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/zrgf_2014_1_20.pdf.
Нямцу А. Є. Міфопоетика Вільяма Голдінга : монографія / А. Є. Нямцу, О. М. Литвинюк ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, НДЦ "Біблія і Культура". - Чернівці, 2011. - 232 c.
Попадинець О. О. Історична романістика Вальтера Скотта і Михайла Старицького: проблема типологічного підходу : монографія / О. О. Попадинець. - Кам'янець-Подільський, 2011. - 240 c.
Тараненко О. Г. Семантико-когнітивний підхід у лінгвоаналізі (на прикладі концептів-універсалій мудрість та простір) : монографія / О. Г. Тараненко, С. Б. Фоміна. - Луганськ : Ноулідж, 2014. - 183 c.
Федосєєва О. О. Поетика художнього простору в романах Г. Філдінга : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / О.О. Федосєєва ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2008. — 17 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08fooprf.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.

.: Розділ: Література :: 20.02.2015 17.11.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.4102 seconds