Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45521
   


Автор запитання: Маша із міста: ужгород :: Запитання: 36245  
Маша запитує:
Добрий день. Допоможіть із літературою до теми: Культура мовлення сучасного студента. Дякую.
Наша відповідь:
Козак, Людмила.
Роль гуманітарних дисциплін у формуванні культури мовлення та спілкування студентів / Людмила Козак // Мандрівець. - 2003. - № 6. - С. 53-55. - Бібліогр.: 5 назв.


Пентилюк, Марія.
Професійна підготовка студентів-філологів : Засвоєння лінгводидактичної термінології / М. Пентилюк // Дивослово. - 2005. - № 11. - С. 21-24. - Бібліогр.: 9 назв.

Шляхова, Валентина.
Удосконалення мовленєвої компетенції студентів засобами російсько-українського перекладу / В. Шляхова // Українська мова і література в школі. - 2006. - № 5. - С. 55-58. - Бібліогр.: 7 назв.

Юрійчук, Наталія.
Форми організації навчальної діяльності студентів з курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" [Текст] / Наталія Юрійчук // Українська мова і література в школі. - 2010. - № 5. - С. 29-33. - Бібліогр. в кінці ст.

Дроздова, Ірина.
Навчання читання текстів за фахом як основа формування професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ [Текст] / Ірина Дроздова // Українська мова ілітература в школі. - 2010. - № 5. - С. 33-38


Музинчук, Любов.
Форми і методи роботи з формування мовної культури студентів [Текст] / Любов Музинчук // Українська мова та література. - 2012. - № 5 (березень). - С. 23-29. - Бібліогр. в кінці ст.

Скрипник, Любов.
Самостійна робота студентів з використанням технології ОЗОН [Текст] / Любов Скрипник // Дивослово. - 2014. - № 12. - С. 2-6


Авдєєва, Світлана Леонідівна
Методичний посібник з ділової української мови [Текст] : (для студентів факультету іноземних мов) / Світлана Леонідівна Авдєєва ; М-во освіти України; КДПУ ім. В.Винниченка. - Кіровоград : [б. и.], 2000. - 113,[1] с.

На сайтах в кінці статей є література.
http://eprints.zu.edu.ua/9042/1/климова мовна норма.pdf
http://library.udpu.org.ua/library_files/probl_sych_vchutela/2014/8_2/1.pdf
http://ukrsence.com.ua/zmist-zhurnalu/ukraїnskij-smisl-1-2012/formuvannya-movlennyevoї-kulturi-studentiv-vishhix-texnichnix-navchalnix-zakladiv/
http://ukrmova.com.ua/2009/Artcl_09.pdf

.: Розділ: Література :: 3.03.2015 17.58.33 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Любов із міста: Перечин :: Запитання: 36215  
Любов запитує:
Доброго дня. Підскажіть,будь ласка, критичну літературу до твору В. Дрозда "Листя землі". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Любове!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дашко Н. С. Жанрова своєрідність твору ”Листя землі” В. Дрозда / Н. С. Дашко // Вісн. Дніпропетровського університету. — 2013. — Т. 21, № 12. - С. 36-42.
Дашко Н. Концепція життя в романі В.Дрозда "Листя землі" / Н. Дашко // Слово і час. - 2008. - № 1. - С. 18-24.
Дашко Н. Народнопоетичні рецепції в романі-епопеї "Листя землі" В. Дрозда [Електронний ресурс] / Н. Дашко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. - 2011. - Вип. 15. - С. 73-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/spml_2011_15_18.pdf.
Дашко Н. С. Проблемно-стильовий поліфонізм роману-епопеї "Листя землі" В. Дрозда : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / Н. С. Дашко; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. - Д., 2008. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08dnslzd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Дашко Н. С. Проблемно-стильовий поліфонізм роману-епопеї "Листя землі" Володимира Дрозда : монографія / Н. С. Дашко. - Д. : ІМА-прес, 2010. - 223 c.
Карпенко О. А. Використання фольклорно-міфологічної символіки як домінанта художнього стилю Володимира Дрозда (на матеріалі роману-діалогії «Листя землі») / О. А. Карпенко // Наукові записки. — Х., 2008. — Вип. 1, ч. 1 (53). — С. 149-158.
Карпенко, О. А. Елементи міфу в художній структурі дилогії Володимира Дрозда «Листя землі» / О. А. Карпенко // Наукові записки. — Х., 2007. — Вип. 4, ч. 1 (52). — С. 155-162.
Карпенко О. А. Роман-дилогія Володимира Дрозда "Листя землі": проблеми міфопоетики : автореф. дис... канд. філол. наук / О. А. Карпенко; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2008. - 18 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08koazpm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Колошук Н. Г. Про специфіку сюжето- й характеротворення в сучасному українському романі-епопеї (В.Дрозд «Листя землі») / Н. Г. Колошук // Литературоведческий сборник. — Донецк, 2004. — Вып. 20. — С. 131-150.
Семененко Н. В. Принципи переоцінки історії у романі В.Дрозда «Листи землі» / Н. В. Семененко // Наука і сучасність. — К., 2001. — Т. 27. — С. 255-26.
Семененко Н. В. Роман В. Дрозда «Листя землі» як осмислення долі українського народу від вісімдесятих років 19-го століття до вісімдесятих років 20-го століття / Н. В. Семененко // Наука і сучасність. — К., 2001. — Т. 28. — С. 228-237.
Січкар О. М. Історія з жіночим обличчям (на матеріалі романів В. Дрозда із циклу "Листя землі") [Електронний ресурс] / О. М. Січкар // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. - 2012. - № 4. - С. 171-179. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vznu_fi_2012_4_39.pdf.
Чередніченко О. А. Основні риси ментальності українців та їх відображення у романі-дилогії Володимира Дрозда "Листя землі" [Електронний ресурс] / О. А. Чередніченко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. - 2010. - Вип. 4.1. - С. 135-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2010_4.1_20.pdf.
Яшина Л. І. Міфопоетика епіки В.Дрозда : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / Л. І. Яшина; Дніпропетр. держ. ун-т. - Д., 1999. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/www.nbuv.gov.ua&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Яшина Л. І. Проза Володимира Дрозда: міфопоетичний дискурс : монографія / Л. І. Яшина. - Д. : ООО "Баланс-клуб", 2003. - 175 c.
Яструбецька Г. Експресіоністичний вимір роману ”Листя землі” Володимира Дрозда / Г. Яструбецька // Слово і час. — 2013. — № 12. - С. 82-91.

.: Розділ: Література :: 27.02.2015 16.38.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: наталія із міста: львів :: Запитання: 36208  
наталія запитує:
доброго дня) допоможіть,будь ласка, підібрати матеріали для курсової роботи на тему"Образ Тараса Шевченка в творчості Є.Маланюка" щиро вдячна
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Актуальні проблеми слов'янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. Вип. 20. Лінгвістика і літературознавство / ред.: В. А. Зарва ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Ін-т філол. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т філол. Бердян. держ. пед. ун-ту, Дніпропетр. нац. ун-т, Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Донец. нац. ун-т, Жешув. ун-т (Польща). - Донецьк : Юго-Восток, 2009. - 557 с.
Астаф’єв О. Гонта у Тараса Шевченка і Євгена Маланюка: розбіжність художніх правд / О. Астаф’єв // Слово Просвіти. — 2014. — 3-9 лип. (№ 26) - С. 13.
Будянський В. І. Є. Маланюк про Т. Г.Шевченка / В. І. Будянський // Євген Маланюк. Життя і творчість. — Суми, 1998. — С. 41-44.
Гольник О. Практика монографічного портретування Євгена Маланюка (на матеріалі розвідок про Т. Шевченка та М. Гоголя) / О. Гольник // Серія: Філологічні науки. // Наукові записки. — Кіровоград, 2013. — Серія: Філологічні науки. — С. 86-95.
Історія української літератури 20 століття : навч. посібник. Кн. 1 : 1910-1930-ті рр. / за ред. В.Г.Дончина. - К. : Либідь, 1993. - 782 с.
Клочек Г. Д. Конгеніальність Шевченкіани Євгена Маланюка / Г. Д. Клочек // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки. Вип. 124 / ред. Г. Д. Клочек [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ, - 2013. – С .3-8.
Краснощок В. Концепти "геніальність" та "месіанство" в шевченкіані Є. Маланюка [Електронний ресурс] / В. Краснощок // Українознавчий альманах. - 2013. - Вип. 12. - С. 127-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ukralm_2013_12_37.pdf.
Краснощок В. В. Літературознавчий дискурс есеїстики Євгена Маланюка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / В. В. Краснощок ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2013. - 20 c.
Куценко Л. В. Боян степової Еллади / Л. В. Куценко. - Кіровоград : Вечірня газета, 1993. - 55 с.
Маланюк Є. Книга спостережень : фрагменти : від Кобзаря до нації : студії і роздуми / Є. Маланюк ; Київ. наук. Т-во ім. П. Могили. — К. : Атіка, 1995. — 235, [2] с.
Маланюк Є. Шлях до Шевченка [Текст] / Є. Маланюк ; наук. ред. Л. Белей ; Ужгородський національний ун-т, НДІ україністики ім. Михайла Мольнара. - Ужгород : Гражда, 2008. - 48 с.: портр. - (Ucrainica : ad fontes).
Маланюк Є. Шлях до Шевченка / Є. Маланюк // Хроніка – 2000. — К., 2011. — Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН). — С. 8-22.
Мирошкіна Н. Постать Т. Шевченка в есеїстичних розвідках Є. Маланюка [Електронний ресурс] / Н. Мирошкіна // Шевченкознавчі студії. - 2008. - Вип. 10. - С. 160-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Shs_2008_10_27.pdf.
Настасієнко О. Образ Тараса Шевченка в поезії Є. Маланюка "Шевченко" [Електронний ресурс] / О. Настасієнко // Шевченкознавчі студії. - 2013. - Вип. 16. - С. 62-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Shs_2013_16_11.pdf.
Нахлік Є. К Творчість Шевченка в поетичному освоєнні та публіцистично-літературознавчому осмисленні Євгена Маланюка / Є. К. Нахлік, О. М. Нахлік // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2009. – Вип. 20. – С. 69–87.
Нахлік О. Шевченко в есеїстиці та поезії Євгена Маланюка / О. Нахлік // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 1999. - 1. - С.85-93.
Салига Т. Від «Кобзаря» до нації… : (Тарас Шевченко у світогляді Євгена Маланюка) / Т. Салига // Тарас Шевченко і європейська культура. — Київ; Черкаси, 2000. — С. 238-247.

.: Розділ: Література :: 27.02.2015 11.48.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Ужгород :: Запитання: 36207  
Світлана запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, із творчістю В. Шкляра, хто досліджував його творчість та про твір "Маруся". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією:
1. Андрій Дрозда: Вестерн із жіночим обличчям. – Режим доступу: http://litakcent.com/2014/12/10/vestern-iz-zhinochym-oblychchjam/
2. Василь Шкляр «Маруся» . – Режим доступу: http://www.chytomo.com/issued/najochikuvanishi-romani-pid-forum-vidavciv-karpa-andruxovich-shklyar-ta-inshi
3. Василь Шкляр презентував у Полтаві новий історичний роман “Маруся”. – Режим доступу: http://www.ltava.poltava.ua/news/10123
4. Василь Шкляр презентує роман “Маруся” на Тернопільщині. – Режим доступу: http://realno.te.ua/novyny/василь-шкляр-презентує-роман-маруся/
5. Гуцуляк Микола. Вальтер Скотт би плакав (рецензія на роман "Маруся" Василя Шкляра) . – Режим доступу: http://m-gutsuliak.vkursi.com/7748.html
6. Захарченко Артем. Василь Шкляр: Крим, як ложка дьогтю, він ніколи не був українським : [розмова з письменником]. – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SaBZPjKa-_QJ:life.pravda.com.ua/interview/4c98c106df7cd/ &cd=38&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
7. Коняєва Т. Василь ШКЛЯР: «В українській свідомості утвердилося імперське поняття: «Від Сяну до Дону». – Режим доступу: http://www.wz.lviv.ua/interview/130436
8. "Маруся" Шкляра минулого року вийшла найбільшим накладом. – Режим доступу: http://espreso.tv/news/2015/01/15/quotmarusyaquot_shklyara_mynuloho_roku_vyyshla_naybilshym_nakladom
9. На «Форумі видавців» Василь Шкляр представить свою «Марусю» . – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/events/pesentation/2014/08/06/160956.html
10. На Майдані ми боролися проти Росії, як і сто років тому, – Василь Шкляр. – Режим доступу: http://www.gazeta-misto.te.ua/news/na-majdani-my-borolysya-proty-rosiji-yak-i-sto-rokiv-tomu-vasyl-shklyar/
11. Отаманша Маруся – це зовсім юна дівчина, а не демонічна жінка, якою собі її уявляють, - Василь Шкляр про свій новий роман. – Режим доступу: http://www.pohlyad.com/news/n/48796
12. Презентація нового роману Василя Шкляра «Маруся» . – Режим доступу: http://masterklass.ua/ua/events/shklyar-vasyl/
13. Роман «Маруся» про український повстанський рух Василь Шкляр презентував у Черняхові. – Режим доступу: http://www.zhitomir.info/news_140517.html
14. Те сааме. – Режим доступу: http://www.1.zt.ua/themes/politika/roman-marusya-pro-ukrayinskiy-povstanskiy-ruh-vasil-shklyar-prezentuvav-u-chernyahovi-video.html
15. У Львові на Форумі видавців Василь Шкляр презентує роман «Маруся» . – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RjGrAh-BV4oJ:zik.ua/ua/news/2014/08/06/u_lvovi_na_forumi_vydavtsiv_vasyl_shklyar_prezentuie_roman_marusya_512365 &cd=11&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
16. Федюк Тарас. Люди, які "тримають Україну": рецензія на книжку Василя Шкляра (Маруся. - Клуб сімейного дозвілля, 2014) . – Режим доступу: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/2014/10/141028_book_2014_review_shklyar_fedyuk
17. Хамедюк Анжела. Василь Шкляр «Маруся» . – Режим доступу: http://poradnik.rv.ua/news/vasil_shkljar_marusja/2014-10-30-703
18. ЦИМБАЛІСТА Вікторія. Василь Шкляр представив новий роман "Маруся". – Режим доступу: http://gazeta.ua/articles/culture/_vasil-sklyar-predstaviv-novij-roman-marusya/580747
19. Читацькі нотатки. ч. IV. (за романом В. Шкляра "Маруся"). – Режим доступу: http://www.mukachevo.net/ua/Blogs/view_post/1449-Читацькі-нотатки-ч-IV-за-романом-В-Шкляра-Маруся
20. “Чорний Ворон” і “Маруся” допоможуть воювати “Азову”: письменник Василь Шкляр подарував бійцям свої книги. – Режим доступу: http://cossackland.org.ua/2014/11/03/chornyj-voron-i-marusya-dopomozhut-voyuvaty-azovu-pysmennyk-vasyl-shklyar-podaruvav-bijtsyam-svoji-knyhy/
***
21. Василь Шкляр : [добірка статей про письменника] . – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Tag/Василь Шкляр
22. Василь Шкляр: "Я не пишу книжок під "актуальність". – Режим доступу: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/2014/12/141204_book_2014_interview_shklyar
23. ВАСИЛЬ ШКЛЯР: «НЕСТЕРПНА ЛЕГКІСТЬ ЖАНРУ ДЛЯ НАШИХ ПИСЬМЕННИКІВ ВИЯВИЛАСЯ НАЙТЯЖЧОЮ» // Дзеркало тижня. Україна. – 2003. – 18 КВІТ.(№15) . – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/CULTURE/vasil_shklyar_nesterpna_legkist_zhanru_dlya_nashih_pismennikiv_viyavilasya_naytyazhchoyu.html
24. Василь ШКЛЯР: «РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА ТРИВАЄ» : [бесіда з письменником] . – Режим доступу: http://www.universum.lviv.ua/journal/2011/2/exclus.htm
25. ВЕГЕШ Анастасія. РОЛЬ ПРОМОВИСТИХ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІХ АНТРОПОНІМІВ У РОМАНІ ВАСИЛЯ ШКЛЯРА «ЗАЛИШЕНЕЦЬ. ЧОРНИЙ ВОРОН» . – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/spml_2012_17_5.pdf.
26. Книжки українського письменника Василя Шкляра краще реалізуються за твори світового класика Пауло Коельо : [бесіда з письменником] . – Режим доступу: http://zakarpattya.net.ua/News/8346-Knyzhky-ukrainskoho-pysmennyka-Vasylia-Shkliara-krashche-realizuiutsia-za-tvory-svitovoho-klasyka-Paulo-Koelo
27. Поліщук К. Василь Шкляр. «Ключ», «Чорний Ворон»: жанрові особливості романів. Частина 1. Творча біографія письменника. – Режим доступу: http://gre4ka.info/blog/entry/vasyl-shkliar-kliuch-chornyi-voron-zhanrovi-osoblyvosti-romaniv-chastyna-1-tvorcha-biohrafiia-pysmennyka
28. Поліщук К. Василь Шкляр. «Ключ», «Чорний Ворон»: жанрові особливості романів. Частина 2. Постать і творчість В. Шкляра в літературно-критичному висвітленні. – Режим доступу: http://k-polishchuk.vkursi.com/7368.html
29. Постаті: Шкляр Василь. – Режим доступу: http://1576.ua/people/3786
***
30. Голобородько, Я. Енергетика Шаолиня : [В. Шкляр – майстер енігматич. сюжет. екстриму в різних жанрово-проблем. упаковках] // СУЧАСНІСТЬ . - 2008 . - № 8. - С.117-122.
31. Голобородько Я. Ретрансляція кітчу ("Елементал" Василя Шкляра) / Я. Голобородько // Слово і час. - 2003. - № 2. - С. 45-47. - укp.
32. Голобородько Я. "Чоловіча" проза Василя Шкляра / Я. Голобородько // Вісн. НАН України. - 2010. - № 4. - С. 57-63. - укp.
33. Долженкова, І. Останній романтик [ укр.письменник В.Шкляр ] // СУЧАСНІСТЬ . - 2010 . - № 3. - С.186-193.
34. Крутивус, З. Знак з того світу : [«Чорний ворон» (Залишенець) Василя Шкляра – коректна відповідь недругам України] // БЕРЕЗІЛЬ (м. Харків ) . - 2011 . - № 3/4. - С. 180-185.
35. Шкляр, Василь. ”Голос крові сильніший за ядерну зброю” : [розмова з письменником про сучасний стан та перспективи розвитку української літератури] / Василь Шкляр ; спілкувалася Наталя Куліш // Слово Просвіти. — 2015. — 29 січ. - 4 лют. (№ 4) - С. 3.
36. Шкляр, Василь. В Кривом Роге ко мне подошли молодые ребята и попросили: ”Покажите, где умереть за Украину”. Позже я их встретил на Майдане, а сейчас они воюют на Донбассе : новый роман известного писателя «Маруся» возглавил список наиболее продаваемых книг украинских издательств. Писатель рассказал о своей необыкновенной героине, мистике в творчестве и связи времен / Василь Шкляр; беседовал А. Топчий // Факты и комментарии. — 2014. — 31 окт. - С. 11.

.: Розділ: Література :: 27.02.2015 10.23.34 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: олена із міста: луцьк :: Запитання: 36206  
олена запитує:
Чи є у вас в бібліотеці книги Марії Матіос
Наша відповідь:
Доброго вечора, Олено!
Зверніться, будь ласка, до Волинської обласної бібліотеки для дітей (м. Луцьк, пр. Волі, 37), там Ви зможете взяти книги Марії Матіос. Сайт бібліотеки: http://www.biblioteka.volyn.ua/.

.: Розділ: Література :: 26.02.2015 18.45.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.617584 seconds