Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44707
   


Автор вопроса: Яна из города: сумы :: Вопрос: 30947  
Яна спрашивает:
Допоможіть, будь ласка, знайти потрібну літературу для написання дипломної роботи на тему: Своєрідність рецепції літературного героя в романах Григорія Тютюнника "Вир" та Володимира Лиса "Століття Якова"
Наш ответ:
Доброго дня, Яно!
Ми вже відповідали на це запитання раніше. Див. відповідь: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по Номеру запитання-30506.
Додатково пропонуємо переглянути:
50 знаменитых украинских книг / Андрусенко, Валентина Пантелеевна [и др.]. - Х. : Фолио, 2004. - 509 с. - (100 знаменитых).
Барабаш, Юрий. Трояновка, обыкновенное село / Барабаш, Юрий // Тютюнник Г.М. Водоворот. - М., 1980. - С.3-22.
Бублейник Л.В. Діалоги в композиційно-стилістичній структурі роману Г. Тютюнника "Вир" / Л.В. Бублейник // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки . Філол. науки. Мовознавство. — 2011. — N 1. — С. 27-32.
Гурбанська, Антоніна. Людина і час: роман Г.Тютюнника "Вир" [Текст] / А. Гурбанська ; Апокаліпсис ХХ століття: повість Б.Антоненка-Давидовича "Смерть" / В. Гребньова. - Кіровоград : [б.в.], 2000. - 48 с.
Гурбанська А. Переддень прози шістдесятників (роман Г. Тютюнника «Вир») // Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. Наукові записки. — Кіровоград, 2000. — Вип.27: Сер. Філологічні науки (літературознавство). — С.105–119.
Забужко, Оксана. Направду добра книжка / Забужко, Оксана // Лис, Володимир Савич. Століття Якова. - Х. , 2011. - С. 5-6.
Історія української літератури : В 8 т. Т. 8 : Література післявоєнного часу (1946-1967) / АН УРСР. Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка. - К. : Наукова думка, 1971. - 576 с.
Лісовська С.А. Образ природи як оптика вираження екзистенціальних станів у романі Г. Тютюнника "Вир" / С.А. Лісовська // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Філол. науки . — 2008. — N 1. — С. 169-173.
Мовчан, Раїса. Стильова палітра української прози першої половини XX століття / Мовчан, Раїса // Бібліотечка "Дивослова". - 2009. - № 2. - С. 1-64.
Ніколаєнко І. О. Риси західнополіського діалекту в романі Володимира Лиса "Століття Якова" / І. О. Ніколаєнко // Лінгвістика : зб. наук. пр. — 2012. — N 1, ч. 1. — С. 149-156.
Пастух, Богдан. Зупинка "Історична проза" / Пастух, Богдан // Дзвін. - 2011. - № 2. - С. 140-142. - Рец. на кн.: Харчук, Борис. Вишневі ночі. Панкрат і Юдка. De profandis (три повісті про любов і зраду) / Б. Харчук . - Тернопіль : Джура, 2010. - 188 с. - Рец. на кн.: Лис, Володимир. Століття Якова / В. Лис. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2010. - 240 с.
Поліщук, Ярослав. Герой без героїзму / Поліщук, Ярослав // Дніпро. - 2011. - № 5-6. - С. 176-181. - Рец. на кн.: Лис, Володимир. Століття Якова / В. Лис. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2010. - 240 с.
Соколова А. В. Особові імена з суфіксом -к- у романах Г. Тютюнника «Вир» та В. Земляка «Лебедина зграя» // Записки з ономастики. — Одеса, 2001. — Вип.5. — С.75–81.
Соколова А. В. Романи Г. Тютюнника «Вир» та В. Земляка «Лебедина зграя»: антропонімічні спостереження (суфіксація повної форми імені) // Записки з ономастики. — Одеса, 2002. — Вип.6. — С.128–134.
Соколова А. В. Співвідношення персонажа та його антропонімічного позначення у романах Г. Тютюнника «Вир» і В. Земляка «Лебедина зграя» // Науковий вісник. — Ізмаїл, 2003. — Вип.15: Спецвип. — С.194–196.
Соколова А.В. Онімічний аспект проблеми ідіостилю письменника (на матеріалі зіставлення антропонімії у романах Григорія Тютюнника "Вир" і Василя Земляка "Лебедина зграя"): Автореф. дис... канд. філол. наук / А.В. Соколова ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 19 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03savzlz.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Сташків, Мирон. Життя і слово письменника / Сташків, Мирон // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 1. - С. 49-50.
Черненко, Олена Федотівна. Не зміліє пам'яті криниця : спогади про Григорія та Григора Тютюнників / Черненко, Олена Федотівна. - К. : Ярославів Вал, 2001. - 255 с.

.: Раздел: Литература :: 13.03.2013 16.27.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оля из города: Дніпр. :: Вопрос: 30922  
Оля спрашивает:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал про різновиди "масок" в драматургії Лесі Українки (мене цікавить будь-яка інформація, що стосується самого поняття "маска" в літературознавстві, + які типології "масок" є драматургії Лесі Українки, хто їх досліджував і т.ін.). Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Олю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Боговін О. В. Трансформація традиційних моделей у драмі "Камінний господар" Лесі Українки: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. В. Боговін ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л., 2012. — 20 с.
Галич, Олександр Андрійович. Вступ до літературознавства : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / О. А. Галич; М-во освіти і науки України, Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка» — Луганськ: ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2010. — 287 с.
Горбань А.В. Персонаж-тінь у творах Лесі Українки та В. Винниченка: дублювання та самототожність // Вісник Житомирського педагогічного університету. – № 7. – 2001. – С. 38-41.-http://tvory.net.ua/ukrainska_literatura/statti/2/1547.html
Демська-Будзуляк, Л. Драма свободи в модернізмі. Пророчі голоси драматургії Лесі Українки [Текст] : монографія / Л. Демська-Будзуляк. - К. : Академвидав, 2009. - 184 с. - (Монограф).
Долгушева О. В. «Трикстер» — «простак» — «маска» в українській та американській літературах (до проблеми теорії) // Київський держ. лінгвіст. ун-т. Вісник. Сер. Філологія. — К., , 2000. — Т.3, N2. — С.223–228.
Моклиця М. Стильова функція маски в літературі модернізму // Біблія і культура. — Чернівці, 2003. — Вип.5. — С.38–43.
Наєнко, Михайло Кузьмович. Історія українського літературознавства і критики : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. К. Наєнко. — К.: Академія, 2010. — 514, [1] с. — (Альма Матер: ам).
Поліщук Я. Маска та ім'я автора / Я. Поліщук // Слово і час . — 2006. — N 5. — С. 10-14.
Сєроштан С.І. Топологія маски: філософсько-антропологічний аналіз: автореф. дис... канд. філософ. наук / С.І. Сєроштан ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 19 с.-http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07ssifaa.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Сероштан С.И. Множественность маски и/или множество масок // Філософські перипетії. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, серія: філософія. – Харків: ХНУ. – 2004. – № 638. – С. 181-186.
Сероштан С.И. Маска и ее место в триаде “лик-лицо-личина” // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия “Философия”. – Т. 19 (58). – № 1. – 2006. – Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – С. 182-184.
Сулятицький М.І. Міфологічні парадигми художнього мислення в драматургії Лесі Українки: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / М.І. Сулятицький ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 20 с.-http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07smidlu.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Турган О.Д. Бенкет як реалія культури в драматургії Лесі Українки // Вісник Запорізького державного університету. – 2001. – No1. – С.1 -9.-http://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/648.pdf
Шило А. В. К семиотике портрета: структура и функции «маски» в художественной коммуникации // Вісник. — Х., 2007. — N3: Мистецтвознавство. Архітектура. — С. 137–143.
Шило А.В. Пластика и текст в художественной деятельности / А.В. Шило. — Х.: Основа, 1997. — 260 с.

.: Раздел: Литература :: 11.03.2013 20.31.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Петро из города: Київ :: Вопрос: 30916  
Петро спрашивает:
Цікавлять книги Івана Неходи для дітей молодшого віку.
Наш ответ:

.: Раздел: Литература :: 11.03.2013 19.12.55 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катерина из города: Кіровоград :: Вопрос: 30911  
Катерина спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури на тему: "Тема історичного минулого у дитячій літературі". Красно дякую!!!
Наш ответ:
Доброго дня, Катерино!
Сайти до теми:
http://ua-referat.com/Історична_література_в_читанні_підлітків_10_14_років
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/344718.html
http://ditvora.com.ua/dityacha-literatura-zakarpattya-minulogo-stolittya
http://www.newreferat.com/ref-4224-1.html
Література:
Білецький, Д.М. УкраЇнська дитяча література : посібник для пед ін-тів, пед училищ / Д.М. Білецький, Ю.П. Ступак. - К.: Рад. школа, 1963. - 235 с.
"Книга творить людину" : Підбірка статей // Шкільна бібліотека. - 2011. - №9. - С. 23-30. – (Історична доля України в літературі для дітей і підлітків С. 24. Літературно-історична гра: "За сімома замками": Білик Іван "Меч Арея", Вінграновський Микола "Северин Наливайко", Леонід Горлач "Руїна", Ліна Костенко "Берестечко", Володимир Малик "Чумацький шлях". Літературна вікторина: "Пригоди малих козаків" - за романом В. Рутківського "Джури козака Швайка". Уривки з трилогії В. Рутківського "Джури": "Бій під Синопськими стінами" С. 30)
Денесюк, Л. Як випустити дитячу уяву на волю? : 30 років літератури для 5-го класу // Українська мова та література. - 2004. – вересень (№34). - весь номер
Іллєнко, Л. Художнє осмислення історії // Українська мова та література. - 2006. - №6-8. - С. 5-29. - [Історія у творчості письменників: Куліша П., Королевої Н., Мушкетика Ю. "Яса", Кулаковського В. "Іван Сірко", Малика В. "Таємний посол", Шевченко Т., Гуменної Д.]
Насмінчук, Г. Літературознавство в школі // Українська література в загальноосвітній школі. - 2007. - №7. - С. 2-13. - [Романна історія минулого України у творчості сучасних письменників: Білика І. "Не дратуйте грифонів", Санін Є. "Колісниця Геліоса", Іваничук Р. "Єангеліє від Томи", Мушкетик Ю. "прийдімо, вклонімося...", Вінграновський М. "Наливайко", Стецик І. "Мазепа, гетьман України". Роман П. Куліша "Чорна рада". Історична тематика у творах А. Кащенка]
Рубан, А. Дитяче читання в освітньо-культурному вимірі / Алла Рубан // Вісник книжкової палати. - 2012. -№4. - С. 44-45
Сидоренко, Н. Жанрові модифікації лірико-романтичних повістей про дитинство в українській літературі 60-80-х рр. ХХ ст. // Слово і час. - 2011. - № 9. - С. 72-81
Література про письменників:
Білик І.:
Бакал, Л. Дослідження сюжету й композиції роману П. Мирного та І. Білика "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" : 10 клас // Українська література в загальноосвітній школі. - 2010. - №3. - С. 18-21
Топачевский, А. Зоряні світи Івана Білика / А. Топачевський // Літературна Україна. - 2012. - №47. - С. 13
Вінграновський М.:
Кіт, Д. Література рідного краю : Багатогранний талант // Українська мова і література в школі. - 2006. - №7. - С. 51-53
Ленська, С. Образ дітей війни у творах гр. Тютюнника, В. Близнеця, М. Вінграновського // Українська література в загальноосвітній школі. - 2009. - №5. - С. 15-18
Іваничук Р.:
Залізняк, Б.Роман Іваничук: "50 років творчості - 50 книг" // Літературна Україна. - 2004. – 1 липня (№25). - С. 4
Мельник, О. Магія слова Романа Іваничука // Урядовий кур'єр. - 2008. - 15 травня (№87). - С. 8
Кащенко А.
Гуляк, А. Художня модель героїчної минувшини у прозі Адріана Кащенка // Дивослово. - 2004. - №6. - с.62-68
Дига, Н. Проблемно-пошукові методи активізації пізнавальної діяльності учнів 5-8 класів = У процесі вивчення творів історичної тематики // Українська література в загальноосвітній школі. - 2005. - №2. - С. 21-25
Коваленко, С. Корицька, Г. Трансформації фольклорних мотивів у творчості Андріана Кашенка // Слово і час. - 2012. - №1. - С. 65-78
"Не всі українські інтелігенти відцуралися свого народу"" : Заняття з позакласного читання в 7 класі за нарисом Андріана Кащенка "Щирі малороси" // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). - 2008. - №11. - С. 13-19
Мушкетик Ю.:
Заради свободи й незалежності рідного краю : До 75-річчя Юрія МушкетикаДивослово. - 2004. -№3. - с.59-64
Миколаєнко, А. Останній гетьман очима Юрія Мушкетика : Презентація // Літературна Україна. - 2010. - №20. - С. 2. - [Новий роман Ю. Мушкетика "Останній гетьман"]
Малик В.:
Касян, Л. Роман Володимира Малика "Горить свіча" у контексті художнього відображення історичного минулого // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - №12. - С. 8-12
Малик, В. Нащадок давньоруського Бояна // Урядовий кур'єр. - 2006. – 24 лютого (38). - С.8-9
Ромащенко, Л. Чумацький шлях історичної прози : Про творчість Володимира Малика // Українська мова та література. - 2004. – квітень (№15). - С.7-10
Щербан, Н. Історія і сучасність у романах про Івана Сірка // Українська мова та література. - 2004. – грудень (№48). - С. 24-26. - [На прикладі романів Ю. Мушкетика "Яса", В. Кулаковського "Іван Сірко", тетралогії В, Малика "Таємний посол"]
Рутківський В.:
Братко, В. До проблеми формування літературної компетентності на уроках світової літератури в основній школі : (На матеріалах билин та сучасних художніх творів для дітей) / В. Братко // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - №12. - С. 52-54
Гажаман, Н. Життя та творчість В. Г. Рутківського : Готуємося до уроків... // Шкільна бібліотека. - 2011. - №10. - С. 75-94
Марченко, Н. "Будьмо тут во віки віків!..": Художні твори на уроках історії: історичний роман В. Рутківського "Сині Води" // Історія України (ШС). - 2012. - №13/14. - С. 12-16
Щербакова, Л. Задовго до Гаррі Потера : [про укр.письм. для дітей В.Рутківського та його роман "Джури козака Швайка"] / Людмила Щербакова // КУР`ЄР КРИВБАСУ (Кривой Рог). - 2008. - №1/2. - С. 317-321
Сенкевич Г.:
Головка, Л. Світ дитинства в оповіданні Г. Сенкевича "Янко-музикант" : Урок додаткового читання. 6 клас // Зарубіжна література в школах України. - 2007. - №1. - С. 35-39
Стельмах М.
Макаренко, О. Михайло Стельмах у колі дитячого читання : до 90-ї річниці від дня народження // Дошкільне виховання. - 2002. - №6. - с.16-17
Чебан, О. Гуси-лебеді і тепер летять над його селом : Сьогодні виповнилося 100 років від дня народження письменника Михайла Стельмаха // Урядовий кур'єр. - 2012. - 24 травня (№91). - С. 11

.: Раздел: Литература :: 11.03.2013 14.53.20 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олена из города: Київ :: Вопрос: 30894  
Олена спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти теоретичні джерела, присвячені екзистенціалізму в італійській літературі. Дякую за допомогу.
Наш ответ:
Доброго дня, Олено! Пропонуємо Вам ознайомитися із наступними джерелами:

Аббаньяно Н. Мудрость жизни / Н. Аббаньяно; перевод с итал. – СПб.: Алетейя,
1996. – 320 с.

Аббаньяно Н. Мудрость философии и проблемы нашей жизни / Н. Аббаньяно; перевод с итал. – СПб.: Алетейя, 1998. – 311 с.

Аббаньяно Н. Структура экзистенции. Введение в экзистенциализм. Позитивный экзистенциализм / Н. Аббаньяно; перевод с итал. – СПб.: Алетейя, 1998. – 506 с.

Безлюбняк О.О. Екзистенція як тип існування (Ж. - П. Сартр та Н. Аббаньяно) /
О.О. Безлюбняк // Нова парадигма. – 2007. – Вип. 62. – С. 3-12.

Зорин А.Л. Экзистенциализм и позитивный экзистенциализм Н.
Аббаньяно / А.Л. Зорин // Аббаньяно Н. Структура экзистенции. Введение в экзистенциализм. Позитивный экзистенциализм / Н. Аббаньяно; перевод с итал. – СПб., 1998. – С. 5-18.

Зорин А.Л. Человеческая свобода и социальные утопии / А.Л. Зорин // Аббаньяно Н. Мудрость философии и проблемы нашей жизни / Н. Аббаньяно; перевод с итал.
– СПб., 1998. – С. 5-30.

Лілік О. Художні особливості екзистенціальної прози / О. Лілік // Українська література в загальноосвітній школі. - 2008. - №12. - С.6-9.

Пахаренко В. Биття об стіну буття : Екзистенціалізм: спроба найзагальнішого огляду / В. Пахаренко // Українська мова та література. - 2006.- 32. - С.3-16.

Аббаньяно
http://www.psyoffice.ru/5-enc_philosophy-1.htm

Аббаньяно Н. Введение в экзистенциализм
http://gendocs.ru/v34478/аббаньяно_н._введение_в_экзистенциализм

Аббаньяно Н. Введение в экзистенциализм
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3026617

Аббаньяно. История философии
http://slovare.coolreferat.com/словарь/словарь=история_философии_слово=Аббаньяно

Аббаньяно. История философии
http://enc-dic.com/history_of_philosophy/Abbanjano-7.html

Аббаньяно Нікола
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/fil_dict/02.php

Аббаньяно Никола
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=53944

Аббаньяно Никола
http://religiocivilis.ru/hristianstvo/christ-a/2419-abbanjano-nikola.html

Аббаньяно Никола
http://www.great-people.ru/biog_01_abbanyano.html

Гуманістичні інваріанти екзистенціалізму: Ж.-П. Сартр та Н. Аббаньяно
http://www.br.com.ua/referats/dysertacii_ta_autoreferaty/124241-4.html

Екзистенціалізм
http://ref.co.ua/76124-Ekzistencializm.html

Екзистенціалізм
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=22151

Итальянская литература 1945-1970гг.
http://dissertation1.narod.ru/avtoreferats4/st3.htm

Попытки реформировать экзистенциализм
http://www.intencia.ru/Pages-view-664.html

Практическая философия Н. Аббаньяно
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdnuet/gum/2011_2/Korotich.pdf

Символы в романе Дино Буццати «Татарская пустыня»
http://library.by/shpargalka/belarus/literature/001/lit-007.htm

Феномен свободи в концепції «позитивного «екзистенціалізму»
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/intelekt/2011_9/Podolyan.pdf

Філософія Італії
http://ref.co.ua/75880-Filosofiya_Italii.html

Художньо-стильові напрями і течії в літературі
http://yaneuch.ru/cat_09/hudozhnostilov-napryami--tech-v/25494.1145364.page2.html

Черты экзистенциализма в прозе Чезаре Павезе
http://www.belpaese2000.narod.ru/Univer/Ricerca/Kurs/kotova4.htm

Шевченко С. Осмислення автентичності екзистенції в «позитивному» екзистенціалізмі
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/4889/1/50.pdf

Шевченко С. Фундаментальна проблематичність як феномен коекзистенціальної природи екзистенції у філософії Н. Аббаньяно
http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_72/Shevchenko.pdf

Экзистенциализм
http://bse.sci-lib.com/article125520.html

Экзистенциализм
http://www.scraptreasures.ru/yekzistencializm.html

Этерман А. Смерть и поэтическая метафизика Чезаре Павезе
http://berkovich-zametki.com/2008/Zametki/Nomer6/Eterman1.php

.: Раздел: Литература :: 8.03.2013 14.01.13 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.767603 seconds