Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45653
   


Автор запитання: Аньоніна із міста: Київ :: Запитання: 46809  
Аньоніна запитує:
Доброго дня, мені треба знайти літературу за темою 'Філософська антропологія'. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоніно! Перегляньте наступні джерела:
Хамітов Н. В. Філософська антропологія: актуальні проблеми. Від теоретичного до практичного повороту : [монографія] / Н. В. Хамітов. — Київ : КНТ, 2017. — 394 с.
Кузьменко В. В. Онтологія, антропологія, аксіологія, гносеологія філософсько-правової концепції Фоми Аквінського / В. В. Кузьменко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2018. - № 4. - С. 11-19.
Бандура О. О. Антропологія права як складова філософської антропології
(загальний нарис) [Електронний ресурс] / О. О. Бандура // Філософські та методологічні проблеми права. - 2019. - № 1 (17). - С. 8-14. - Режим доступу: https://philosophy.naiau.kiev.ua/index.php/philosophy/article/view/1131.
Бандура О. О. Антропологія права як складова філософії права [Електронний ресурс] / О. О. Бандура // Філософські та методологічні проблеми права. - 2017. - № 1 (13). - С. 102–111. - Режим доступу: https://philosophy.naiau.kiev.ua/index.php/philosophy/article/view/354.
Деркач В.Л. Філософська антропологія [Електронний ресурс] / В. Л. Деркач. - Режим доступу: http://projects.dune-hd.com/bitstream/
handle/2010/32433/pos_filos_19_r_14.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Количева Т. В. Філософська антропологія [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Т. В. Количева. – Харків: УкрДУЗТ 2016. – 25 с. - Режим доступу: http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2973/1/Конспект лекцій.pdf.
Хамітов Н. В. Філософська антропологія: світовий та вітчизняний контексти [Електронний ресурс] / Н. В. Хамітов // Вісник Національної академії наук України. — 2021. — № 5. — С. 81-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2021_5_12.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 8.11.2022 10.39.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46756  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти українських філософіф і зарубіжник, які досліджували філософії в Україні. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Катерино! Радимо Вам скористатися наступними джерелами:– http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dict.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/Історія_української_філософії
https://shron1.chtyvo.org.ua/Kraliuk_Petro/Istoriia_filosofii_Ukrainy.pdf?PHPSESSID=gpm73dleulhoje75al5edqjnc0
https://www.oa.edu.ua/ua/etc/istoriya-filosofiyi-ukrayiny
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=12836
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Istorija_ukr_filosofii
https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/VISNIK_38_13.pdf
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Istorija_ukr_filosofii
http://kpeklntu.at.ua/e-book/philosofija/page35.html
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/6953/vilchynskyi__14.pdf?sequence=2

– Гончарук Т. Олександр Кульчицький в контексті світової філософії / Т. В. Гончарук ; Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 280 с.
– Вандишев В.М. Феномен української філософії: пошук ідей : монографія. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – 144 с.
– Возняк С.М. Філософська думка України: імена та ідеї : навч.-метод. посіб./ С.М. Возняк [та ін.] ; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. – 2.вид., доп. – Івано-Франківськ : Плай, 2003. – 135 с.
– Горбач Н.Я. Філософські переконання Івана Франка / Н. Я. Горбач. – Львів : Каменяр, 2006. – 112 с.
– Горбач Н.Я. Специфіка української філософії / Н. Я. Горбач. – Львів : Каменяр, 2006. – 215 с.
– Горський В.С. Історія української філософії : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Горський, К. В. Кислюк. – Київ : Либідь, 2004. – 488 с.
– Горський В.С. Історія української філософії : курс лекцій : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. С. Горський. – Київ : Наукова думка, 1996. – 286 с
– Горський В.С. Філософія в українській культурі: (методологія та історія) : філос. нариси / В. С. Горський. – Київ : Центр практичної філософії, 2001. – 235 с.
– Історія української філософії : хрестоматія / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка ; упоряд. М. В. Кашуба. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – 356 с.
– Розвиток філософської думки в Україні : курс лекцій / Ю.М. Вільчинський, М.А. Скринник, З.Е Скринник. – 2-е вид. – Київ : ВІПОЛ, 1994. – 272 с.
– Федів Ю.О. Історія української філософії : навч. посібник / Ю. О. Федів, Н. Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2000. – 511 с.
– Огородник І.В. Українська філософія в іменах : [навч. посібник] / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – 328 с.
– Кримський С. Дмитро Чижевський про національне визначення історико-філософського процесу в Україні / С.Кримський // Філософська думка. – 1998. – № 3. – С.103-110.
– Погорійлий А.О. Постать Дмитра Чижевського в українській філософській культурі : монографія / А. О. Погорілий ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2020. – 215 с.
– Крисаченко В.С. Історія української філософії : хрестоматія-довідник / В. С. Крисаченко ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Ін-т вищої освіти АПН України, Ін-т українознавства М-ва науки і освіти України. – Київ : Леся, 2006. – 468 с.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 20.10.2022 17.02.46 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Шепетівка :: Запитання: 46747  
Катя запитує:
Добрий день.Допоможіть будь ласкаіз пошуком літераткри на тему: "Ідеї гуманізму: від Відродження до сьогодення"
Наша відповідь:
Добрий день, Катерино! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://osvita.ua/vnz/reports/philosophy/13165/
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/Гуманізм_епохи_Відродження.html
http://conf.vntu.edu.ua/humed/2010/txt/morozova.php
https://revolution.allbest.ru/philosophy/00469392_0.html
http://litopys.org.ua/human/hum01.htm
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/63812/09-Gusarev.pdf? sequence=1
http://referat-ok.com.ua/work/gumanizm-jak-princip-kulturi-vidrodzh/
https://uk.warbletoncouncil.org/caracteristicas-humanismo-12047
https://www1.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/library/visnyky/nvsy/02_2011/11gaiufv.pdf
https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/19023/1/20211203_301.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/images/conf-2017-04/s1/1-Проценко_Є.А_Садовой-стаття-.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/4692/3/Трансформація гуманістичних ідей в сучасності (2).pdf
http://8ref.com/5/referat_59684.html

– Гуманізм і духовність / Під ред. Й. М. Гаха. – Івано-Франківськ : ІМЕ, 2002. – 364 с.
– Пазенок В. С.Гуманізм: сучасні інтерпретації та перспективи / В.С.Пазенок, В.В.Лях, О.М.Соболь. – Київ : Укр. Центр духовної культури, 2001. – 380 с.
– Сабадаш Ю. С. Інтерпретація ідей гуманізму у вітчизняній науковій думці / Ю.С.Сабадаш // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. – 2012. – Вип. 18(2). – С. 3-8.
– Трачук М. Трансформація ідеї гуманізму у філософській думці / М.Трачук // Вісник Прикарпатського університету. – 2012. – Вип. 16. – C. 145-151.
– Жадько В. А. Ідея гуманізму в історії філософської думки: староіндійська філософія / В. А. Жадько // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Запорізька держ. інжен. акад. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 42. – С. 25-34.
– Сипченко В. В. Зародження і розвиток ідей гуманізму в епоху Київської Русі / В.В. Сипченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний зб. / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ін-т. – Слов'янськ, 2001. – Вип. 11. – С. 165-169.
– Народження гуманізму // Українська культура в європейському контексті / Ю. П. Богуцький [та ін.]. – Київ, 2007. – С. 91-95.
– Маценко Ж. Духовність: ідеї гуманізму в українській психології XIX ст. : концепції М. Максимовича, К. Ушинського та ін. / Ж. Маценко // Психолог. – 2017. – № 13/14. – С. 4-6.
– Грищук О. В. Формування та розвиток ідеї гуманізму в праві : монографія / О. В. Грищук, А. І. Гелеш. – Хмельницкий : ХУУП, 2013. – 288 с.
– Кадієвська І.А. Оптимістичні та песимістичні погляди на майбутнє ідей гуманізму / І.А.Кадієвська // Грані : науково-теорет. альманах. – 2010. – № 6. – С. 63-67.
– Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні : ідеї гуманiзму епохи Вiдродження в українськiй фiлософiї ХV-початку ХVII столiття : монографія / В.Литвинов. – Київ : Основи, 2000. – 472 с.
– Ільїн В. В. Український гуманізм: тотожність раціонального та ірраціонального (три ступені сходження до істини) : монографія. – Київ : Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1999. – 412 с.
– Михайлюк Л. Становлення уявлень про гуманізм та гуманність: історико-логічний аналіз / Л.Михайлюк // Психологія і суспільство : укр. теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – 2004. – № 4. – С.189-196.
– Гуманізм у контексті динаміки сучасного суспільства : зб. матеріалів круглого столу (19 груд. 2007 р., м. Чернігів) / за ред. Прядко Н. А. ; М-во праці та соц. політики України, Черніг. держ. ін-т права, соц. технологій та праці, Каф. гуманіт. дисциплін. – Чернігів : ЧДІПСТП, 2008. – 91 с.
– Гуманізм: сучасні інтерпретації та перспективи / [Пазенок В.С., Лях В.В., Соболь О.М. та ін.] ; [Відп. ред. В.С.Пазенок] ; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди. НАН України. Київ. ін-т туризму, економіки і права. – Київ : Укр. Центр духов. культури, 2001. – 378, [1] с.
– Шевель А. О. Витоки українського гуманізму / А. О. Шевель // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2017. – Вип. 15. – С. 159-162.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 19.10.2022 14.21.48 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерій із міста: Львів :: Запитання: 46648  
Валерій запитує:
Догма про Богоматеринство
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам опрацювати такі джерела літератури за вашим запитом:
Бачинська О. В Сучасний розвиток зображення Богоматері Оранти у різних видах мистецтва [Електронний ресурс] / О. В Бачинська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. — 2012. — Вип. 29. — С. 32-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2012_29_7.
Брюховецька Ю. Концепція культової містики в рамках православної догматичної традиції [Електронний ресурс] / Ю. Брюховецька // Українське релігієзнавство. — 2012. — № 64. — С. 201-208. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2012_64_25.
Гай–Нижник П. П. Історико–герменевтична інтерпретація понять «єдиносущність» і «подібносущність» у ранньохристиянський період в контексті церковно–теологічних догматів Символа Віри (візантійство – латинство – аріанство) (Ч. 1) [Електронний ресурс] / П. П. Гай–Нижник, О. П. Батрак // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 106. — С. 9-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_106_4.
Гріднєва Ю.Г. Еволюція візантійської традиції в іконографії літургійного шитва пізнього середньовіччя: автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.05 / Ю.Г. Гріднєва ; Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Харків, 2008. — 20 с.
Джиджора Є. Символізація образу Діви Марії у Службі на Різдво Богородиці [Електронний ресурс] / Є. Джиджора // Діалог: медіа-студії. — 2013. — Вип. 17. — С. 33-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dialog_2013_17_5.
Длінна Т. Сотеріологічні аспекти образу Богородиці в українській народно-християнській традиції: за фольклорними джерелами [Електронний ресурс] / Т. Длінна // Матеріали до української етнології. — 2012. — Вип. 11. — С. 30-36. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mdue_2012_11_8.
Зайцева С. Л. До відношення «енергія-сутність» у догматиці православ’я [Електронний ресурс] / С. Л. Зайцева // Філософські проблеми гуманітарних наук. — 2014. — № 23. — С. 71-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fpgn_2014_23_12.
Ісайкова О. С. Втілення конфесійних особливостей християнського віровчення в образі Богородиці [Електронний ресурс] / О. С. Ісайкова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. — 2012. — № 2. — С. 192-196. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2012_2_33.
Лисенко О. В. Єдність містики та догматики, апофатики та катофатики як умови смислообразності «Фаворського світла» в релігійному досвіді православ’я [Електронний ресурс] / О. В. Лисенко // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 80. — С. 235-239. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_80_62.
Мельник В. А. Новий штрих до мистецького образу собору Богородиці в Холмі (за літописним переказом та археологічними дослідженнями) [Електронний ресурс] / В. А. Мельник // Княжа доба: історія і культура. — 2015. — Вип. 9. — С. 177-181. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdik_2015_9_11.
Сиротинська Н. І. Еволюція образу Богородиці у гимнографії Східної Церкви [Електронний ресурс] / Н. І. Сиротинська // Молодий вчений. — 2017. — № 1. — С. 153-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_1_38.
Стадник М. Догма, її поняття та генеза в християнстві [Електронний ресурс] / М. Стадник // Українське релігієзнавство. — 1999. — № 10. — С. 28-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_1999_10_6.
Цугорка О. П. Образ Богоматері в українському бароковому іконописі: минуле і сучасність [Електронний ресурс] / О. П. Цугорка // Мистецтвознавчі записки. — 2019. — Вип. 35. — С. 144-150. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mz_2019_35_26.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 1.09.2022 20.42.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Арсен із міста: Вінниця :: Запитання: 46614  
Арсен запитує:
Добрий день. Цікавить питання про філософію Еріха Фромма. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Буряк Н. Б. Вплив марксистської філософії на гуманістичну концепцію релігії Еріха Фромма [Електронний ресурс] / Н. Б. Буряк // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2015. — Вип. 5. — С. 32-35. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2015_5_9.
Буряк-Стефанова Н. Б. Феномен релігії у філософії Еріха Фромма: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Н. Б. Буряк-Стефанова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 23 с.
Вегеш І. М. Людина і концепт масового суспільства у політичній філософії Е. Фромма [Електронний ресурс] / І. М. Вегеш // Регіональні студії. — 2018. — № 12. — С. 52-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/regst_2018_12_11.
Габрієлян А. А. Богословсько-релігієзнавчий аналіз феномену «деструктивності» в психоаналітичній філософії Е. Фромма [Електронний ресурс] / А. А. Габрієлян // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. — 2019. — Вип. 41. — С. 31-37. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_7_2019_41_6.
Гречкосій Р. М. Самореалізація особистості у філософії Ф. Ніцше та Е. Фромма: релігієзнавчий аспект [Електронний ресурс] / Р. М. Гречкосій // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 72. — С. 598-604. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_72_116.
Гречкосій Р. М. Творчість як самореалізація особистості в філософії Ф. Ніцше та Е. Фромма [Електронний ресурс] / Р. М. Гречкосій // Філософські обрії. — 2013. — Вип. 29. — С. 39-47. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filo_2013_29_6.
Литвин І.-Р. Гуманістична спрямованість соціально-філософської концепції Еріха Фромма : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / І.-Р. Литвин; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Дніпропетроськ, 2013. — 19 c.
Матвієнко І. С. Місце дзен–буддизму та психоаналізу у філософській системі Еріха Фромма [Електронний ресурс] / І. С. Матвієнко // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 85. — С. 209-213. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_85_55.
Матвієнко І. С. Соціально-філософська концепція Еріха Фромма [Електронний ресурс] / І. С. Матвієнко // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2014. — Вип. 8. — С. 77-80. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2014_8_20.
Матвієнко І. С. Філософське осягнення людини: інтегральний гуманізм Ж. Марітена та гуманістичний психоаналіз Е. Фромма : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / І. С. Матвієнко; МОНМС України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2012. — 18 c.
Пісна Ю. В. Проблема конфлікту у філософії Еріха Фромма [Електронний ресурс] / Ю. В. Пісна // Філософія та політологія в контексті сучасної культури. — 2019. — Т. 11, № 2. — С. 24-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2019_11_2_5.
Сенченко М. Інформаційна агресія та її вплив на культуру / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 1. — С. 3-6.
Сенченко О. Аномія суспільства як результат інформаційно-мережевих війн / О. Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 9. — С. 20-25.
Сподін Л. А. Діалектика свободи у філософії Е. Фромма [Електронний ресурс] / Л. А. Сподін, Ю. Д. Генсіцький // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. — 2012. — Т. 20, вип. 22(2). — С. 128-132. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2012_20_22(2)__29.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 1.08.2022 14.05.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.372486 seconds