Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 38831
   


Автор запитання: Юлія із міста: Калуш :: Запитання: 40758  
Юлія запитує:
Доброго дня) Допомможіть знайти інформацію про "основні документальні колекції та довідковий апарвт Центрального державного історичного архіву України , м. Київ".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Бєлашов В. І. Огляд документальної бази історії Гетьманщини у фондах Центрального державного історичногоархіву України у Києві [Електронний ресурс] / В. І. Бєлашов // Сіверщина в історії України. - 2012. - Вип. 5. - С. 167-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sviu_2012_5_40.
2. Бугаєва О. Інформаційні ресурси архівів Києва: проблема джерел української іконографії / О. Бугаєва // Бібл. вісн.. - 2008. - № 4. - С. 25-31.
3. Василюк О. Д. Документи східної тематики із фондів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ [Електронний ресурс] / О. Д. Василюк // Східний світ. - 2009. - № 2. - С. 5-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2009_2_3.
4. Василюк О. Д. Східні джерела у фонді "Архіву Коша Нової Запорозької Січі" Центрального державного історичного архіву України, м. Київ [Електронний ресурс] / О. Д. Василюк // Східний світ. - 2008. - № 1. - С. 16-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2008_1_4.
5. Глизь Ю. І. Документи Центрального державного історичного архіву України, м. Київ про діяльність Київської міської думи [Електронний ресурс] / Ю. І. Глизь // Архіви України. - 2012. - № 6(282). - С. 62-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2012_6(282)__7.
6. Горькова А. О. Джерела з історії пам’яткоохоронної роботи київських громадських установ у фондах Центрального державного історичного архіву України в м. Києві [Електронний ресурс] / А. О. Горькова // Праці Центру пам'яткознавства. - 2016. - Вип. 29. - С. 16-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pcp_2016_29_4.
7. Журавльов С. А. Педагогічна, фольклорна та письменницька діяльність Григорія Івановича Грушевського в Україні в кінці ХІХ – першій третині ХХ століття [Електронний ресурс] / С. А. Журавльов // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - 2013. - Вип. 36. - С. 104-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2013_36_20.
8. Іржицький В. Ю. Історичні джерела до історії полків Гетьманщини у фондах центрального державного історичного архіву України у м. Києві (на матеріалах Київського полку) [Електронний ресурс] / В. Ю. Іржицький // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. - 2010. - Вип. 18. - С. 321-328. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2010_18_65.
9. Каталог стародрукованих книг, що зберігаються у Центральному державному історичному архіві України у м. Києві (ЦДІАК України) 1494-1764 рр. [Електронний ресурс] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; упоряд. О. Г. Полегайлов [та ін]. - Київ : [б. в.], 1999. - 266 с. – Режим доступу: http://cdiak.archives.gov.ua/files/Katalog_starodrukiv_CDIAK.pdf.
10. Качковська Л. Діяльність Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва (за матеріалами Центрального державного історичного архіву м. Києва) [Електронний ресурс] / Л. Качковська // Питання історії України. - 2009. - Т. 12. - С. 252-257. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu_2009_12_46.
11. Київський центральний архів давніх актів. 1852-1943 [Текст] : зб. док. : у 2 т. / керівник проекту О. В. Музичук ; Державний комітет архівів України, Центральний держ. Історичний архів України. - Київ, 2002 . - Т. 1 :: 1852-1921 / упоряд. Л. М. Муравцева [та ін.]. - [Б. м.] : [б.в.], 2002. - 456 с.
12. Крішан А. Самоврядування волинських міст у 60–80-х рр. XVII ст. (за матеріалами Центрального державного історичного архіву України, м. Київ) [Електронний ресурс] / А. Крішан // Архіви України. - 2012. - № 3(279). - С. 56-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2012_3_6
13. Полегайлов О. Кириличні стародруки XVI - XVIII ст. у збірці Центрального державного історичного архіву України (м. Київ): попередні підсумки вивчення / О. Полегайлов // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2000. - Вип. 4. - С. 73-82.
14. Поліщук Ю. Фонди Центрального державного історичного архіву України в м. Києві як джерело вивчення національної політики російського царизму в Правобережній Україні (кінець XVIII – початок XX століття) [Електронний ресурс] / Ю. Поліщук // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. - 2007. - Вип. 34. - С. 406-417. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2007_34_39.
15. Український археографічний щорічник. Вип. 8/9, т. 11/12 / ред.: П. Сохань ; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. - Київ : Вид-во М.П.Коць; Нью-Йорк, 2004. - 811 с.
16. Щербак М. Г. Листування цензурних установ як історичне джерело / М. Г. Щербак, В. В. Юрченко // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Історія України. Історіогр., джерелознавство та спец. іст. дисципліни. - 2012. - № 18. - С. 5-13.
17. Центральний державний історичний архів України, м.Київ (ЦДІАК України). Довідковий апарат архіву: Фонди. Список фондів. Міжфондові покажчики. Огляди фондів (список літератури) тощо. – Режим доступу: http://cdiak.archives.gov.ua/daparat.php.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 21.05.2017 09.58.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 40757  
Світлана запитує:
Доброго дня, прошу допомоги у пошувках літератури та джерел з теми: Динаміка навчальної мотивації молодших школярів в 3-4 класах загальноосвітнього навчального закладу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано, радимо скористатись наступними джерелами інформації:

Воронка М. Мотивація навчальної діяльності як засіб підвищення якості знань учнів / Майя Воронка // Початкова школа. - 2008. - № 4. - С. 21-24; № 5. – С. 28-31.

Жадан О. М. Психологічний супровід формування в учнів мотивації до навчання / О. М. Жадан // Педагогічна майстерня. - 2014. - № 9. - С. 26-29.

Жила В. Допомагає інноватика, або Як підвищити мотивацію учнів до навчання / Вікторія Жила // Початкова школа. - 2013. - № 10. - С. 50-51.

Ібряшкіна Н. Формування у дитини позитивного ставлення до навчання : матеріали для роботи з батьками / Наталя Ібряшкіна // Початкова школа. - 2010. - № 5. - С. 55-56.

Ілляшенко Т. Чому дитина втрачає інтерес до навчання / Т. Ілляшенко // Початкова школа. – 2011. – № 11. – С. 43-44.

Казачінер О. С. Формування позитивної мотивації щодо вивчення англійської мови в початкових класах / О. С. Казачінер // Англ. мова та л-ра : наук.-метод. журн. - 2012. - № 4.

Кириленко В. Використання методик для діагностики мотивації учіння молодших школярів : досвід використання діагностичних методів дослідження // Початкова школа. 2007. № 11. С. 40-44.

Крутий В. А. Активізація навчальної діяльності молодших школярів у процесі використання дидактичних ігор : дис. канд. пед. наук: 13.00.09 / В. А. Крутий ; Рівнен. екон.-гуманіт. ін-т. - Рівне : [Б. в.], 2001. - 306 с.

Лапіна Г. О. Формування мотивації навчання молодших школярів / Г. О. Лапіна // Початкове навчання та виховання. – 2011. - №25. – С. 2-26.

Павленко, Т. М. Формування навчальної мотивації молодших школярів. Корекційно-розвивальна програма / Т. М. Павленко, Н. Ю. Балагутрак // Шкільному психологу. Усе для роботи. - 2013. - № 8. - С. 21-37 : табл.

Рацул А. Б. В. О. Сухомлинський про мотивацію навчальної діяльності учнів початкової школи / А. Б. Рацул // Педагогічний вісник. - 2009. - № 3-4. - С. 119-123.

Сергєєва Н. Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках української мови / Наталія Сергєєва // Початкова школа. - 2013. - № 1. - С. 10-13.

Стрілець С. Заради чого вчаться діти : батьківські збори : 3 клас / Світлана Стрілець
// Початкова школа. - 2016. - № 11. - С. 51-52.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 21.05.2017 06.51.34 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Рівне :: Запитання: 40756  
Ольга запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, правильно оформити список літератури для дипломної роботи. Наперед дякую! 1. Азарова, Л.Є. Структурна організація складних слів (концепція "золотої пропорції"): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук: спец. 10.02.01 "Українська мова" / Л.Є. Азарова. – К., 2002. – 32 с. 2. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. - М.: Наука, 1959. – С.150. 3. Бургман Н.Г. Сложные существительные в современном английском языке Л.: Наука, 1955. - С.70. 4. Василевич А.П. Концепт телосложения в восприятии наивного носителя языка: часть и целое // Язык и когнитивная деятельность / Под ред. Р.М. Фрумкиной. – М.: Изд-во АН СССР. – 1989. – С. 114-125. 5. Васильєва, О.Г. Концептуальна семантика субстантивних композитів –бахуврихі (на матеріалі антропосемічної лексики сучасної англійської мови): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / О.Г. Васильєва. – К., 2006. – 20 с. 6. Верба, Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов: посібник [для перекла- дацьких відділень вузів] / Л.Г. Верба. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 160 с. 7. Волков В.В. О регулярности реализации типовой словообразовательной парадигмы русских прилагательных со значением цвета // Филологические науки. – 1989. – № 1. – С. 42-46. 8. Гинзбург Е.Л. Синтаксическая типология сложных слов (“Внутренний” синтаксис сложений) // Проблемы структурной лингвистики. – М.: Наука, 1968. – С. 203-239. 9. Гинзбург Е.Л. Словообразование и синтаксис. – М.: Наука, 1979. – 264 с. 10. Гонта И.А. Структурные и семантические особенности композит-метафор в американском сленге: Дис... канд. филол. наук: 10.02.04. – К., 2000. – 194 с. 11. Горпинич, В.О. Словотворення і словотвір української мови / В.О. Горпинич: [текст лекцій] / Державний комітет України з питань науки і технологій. – К., 1995. – 68 с. 12. Деменчук О.В. Когнітивно-ономасіологічні особливості ідіоматичних бахуврихі антропосемічного поля в англійській мові. // Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія Філологія. – Т. 7. –№2. - К.: КНЛУ, 2004 – С.41 – 44. 13. Деменчук О.В. Колоративна композита і текст: інтерпретація через призму колірної категоризації // Тези V-ої Всеукраїнської конференції “Нові підходи до філології у вищій школі” / За ред. А.М. Науменко. – Запоріжжя: Запорізьк. держ. ун-т. – 2002. – С. 300-301. 14. Деменчук О.В. Колоративна композита у когнітивно-ономасіологічному аспекті // Тези Всеукраїнської наукової філологічної конференції “Проблеми сучасної світової літератури та лінгвістики” / За ред. В.К. Шпака. – Черкаси: Черкаськ. інженер.-тех. ін-т. – 2001. – С. 66-67. 15. Деменчук О.В. Колоративна композита у мовній картині світу української та англійської націй: досвід когнітивно-ономасіологічного аналізу // Проблеми зіставної семантики. Зб. наук. статей / Відп. ред. М.П. Кочерган. – К.: Київськ. держ. лінгв. ун-т. – 2001. – Вип. 5. – С. 85-89. 16. Деменчук О.В. Колоративна композита: особливості семантичної структури // Проблеми семантики слова, речення та тексту. Зб. наук. статей. – К.: Київськ. нац. лінгв. ун-т. – 2001. – Вип. 7. – С. 65-71. 17. Дюжикова Е.А. Некоторые особенности семантической организации сложных существительных, образованных способом словосложения в современном английском языке // Словосочетания и сложные слова в терминосистемах и литературной норме. – Владивосток: Дальневост. науч. центр АН СССР. – 1984. – С. 43-57. 18. Дюжикова Е.А. Ономасиологическое исследование формирования значений субстантивных композитов современного английского языка // Словообразование и его место в курсе обучения иностранному языку. – Владивосток: Дальневост. гос. ун-т. – 1987. – С. 90-99. 19. Зацний Ю.А. Розвиток словникового складу англійської мови в 80-ті–90-ті роки ХХ століття: Автореф. дис... д-ра филол. наук: 10.02.04 / Київськ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 1999. – 32 с. 20. Ибрагимоходжаева И.И. Лексикология английского язика М.: Наука, 1978. – С.185. 21. Иванова Е.В. Сложные существительные с метонимическим переносом // Словообразование и его место в курсе обучения иностранному языку. – Владивосток: Дальневост. гос. ун-т. – 1985. – С. 88-95. 22. Иванова И.П. О характеристике сложного слова в английском языке. - Л.: Издательство Ленингр., ун – та, 1967. – С.132. 23. Каращук П.М. Роль семантических факторов в образовании сложных прилагательных в английском языке // Словообразование и его место в курсе обучения иностранному языку. – Владивосток: Дальневост. гос. ун-т. – 1978. – Вып. 5. – С. 14-21. 24. Карпіловська Є.А. Конструювання складних словотворчих одиниць. – К.: Наук. думка, 1990. – 156 с. 25. Кибрик, А. А. Функционализм / Кибрик А. А., Плунгян В. А. // Фундаментальные направления современной американской лингвистики / Под ред. А. А. Кибрика, И. М. Кобозевой, И. А. Секериной. – М.: Изд-во МГУ, 1997. – С. 276–339 Studia Linguistica. Випуск 3/2009 160 26. Крайняк, Л.К. Композити з першим дієслівним компонентом у сучасній англійській мові: се- мантико-когнітивний аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / Л.К. Крайняк. – К., 2001. – 19с. 27. Кращук П.М. Словообразование английского языка. - М.: Высшая школа, 1977. – С.303. 28. Кубин Е.П. Синтаксическая типология сложных слов. - М.: Наука, 1969. - С.196. 29. Кубрякова Е.С. Словообразование. В кн.: Общее языкознание. Внутриняя структура языка. - М.: Наука, 1972. - С.393. 30. Кубрякова Е.С. Словосложение как процесс номинации и его отличительные формальные и содержательные характеристики // Теоретические основы словосложения и вопросы создания сложных лексических единиц. – Пятигорск: Изд-во Пятигорск. гос. пед. ин-та иностр. яз., 1988. – С. 3-23. 31. Кубрякова, Е.С. Словосложение как процесс номинации и его отличительные формальные и содержательные характеристики / Е.С. Кубрякова // Теоретические основы словосложения и вопросы создания сложных лексических единиц: [межвуз. сборн. науч. трудов] / Пятигорский гос. пед. ин-т иностр. яз. – Пятигорск, 1988. – С. 3-23 32. Лопатин В.В., И.С. Улуханов Лексикология современного английского языка. - М.: Наука, 1973. – С.180. 33. Мейе А. Словообразование в английском языке. - Л.: наука, 1961. – С.176. 34. Никитина Ф.А. Сложные слова как проявление тенденции к семантическому подчеркиванию // Омосемия и омография в естественных и машинных языках. – Владивосток: Дальневост. науч. центр АН СССР. – 1986. – С. 47-58. 35. Никошкова Е.В. Соотносительность сложных слов и словосочетаний. - Уч. зап. I МГПИИЯ. М.: Наука, 1969. - С.199. 36. Омельченко Л.Ф. Английская композита: структура и семантика: Дис... д-ра филол. наук: 10.02.04. – К., 1989. – 493 с. 37. Сейлус Т. Лексикология английского языка. - Л.: Наука, 1957. – С.129. 38. Селіванова О.О. Складне слово: мовні моделі світу /основи зіставної композитології російської та української мов/. – Черкаси: Черкаськ. держ. ун-т. 1996. – 297 с. 39. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. – М.: Изд-во литературы на иностр. языке, 1956. – С.291. 40. Уоррен Б. Словосложение в современном английском языке. Л.: Наука, 1960. – с.100. 41. Хаскина Е.М. Продвинутые способы словообразования в современном английском языке. - М.: Наука, 1953. – С.258. 42. Хидекель С.С. Словообразование английского языка. - М.: Наука, 1980. – С.261. 43. Царев П.В. Сложные прилагательные типа blue-eyed в современном английском языке. - М.: Наука, 1952. – С.418. 44. Царев П.В. Сложные слова в английском языке. – М.: Изд-во МГУ, 1979. – 126 с. 45. Шубин Е. П. Синтаксическая типология сложных слов. М.: Наука, 1969. – С.196. 46. Ball A.M. Compounding in the English Language. - New York, 1951. – P. 521. 47. Bloomfield L. Language. – In: Khidekel S.S., Ginzburg R.S., Knyazeva G. Y., Sankin A.A. Readings in modern English Lexicology. - Moskow Higher School Publishing House, 1969. - P.238. 48. Carr Ch. Nominal Compounds in Germanic. - Oxford, Oxford University Press, 1939. – P.67. 49. Ginzburg R.S. A Course in Modern English Lexicology. - Moscow Higher School Publishing House, 1966. – P.172. 50. Jesperson O. A Modern English grammar. - London, 1954. - P. 342. 51. Marchand H. The categories and types of present – day English word – formation. - Wiesbaden, 1969. – P.120. 52. Marchand H. Modern English. - London, 1970. – P. 376. 53. Potter R. Compounding in the English Language. - New York, 1963. – P.280. 54. Англійські структурно-складні бахуврихі [Електрон.ресурс] / Л.Ф. Омельченко, О.О. Жихарєва // Бібліотека наукових статей, - Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/filologiya/31/1873-anglijski-strukturno-skladni-baxuvrixi.html 55. Hornby A. S. Oxford Advanced Learner's Dictionary / A. S. Hornby. – Oxford: Oxford University Press, 2010. – 1796 с. Словники з мережі Інтернет: 1. The Free Dictionary [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.thefreedictionary.com. 2. Словник української мови в 11 томах (СУМ-11) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh. 3. Merriam Webster Dictionary [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.merriam-webster.com.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Ваш запит дуже об'ємний. Ми відредагували тільки половину джерел. Задайте це ж питання ще раз, але з № 21.
1. Азарова Л.Є. Структурна організація складних слів (концепція "золотої пропорції"): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук: спец. 10.02.01 "Українська мова" / Л. Є. Азарова. – Київ, 2002. – 32 с.
2. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка : учебник / И. В. Арнольд. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Наука, 2012. - 376 с.
3. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка / И. В. Арнольд. – М. : Наука, 1959. – С. 150.
4. Бургман Н.Г. Сложные существительные в современном английском языке / Н. Г. Бургман. - Л. : Наука, 1955. - С. 70.
5. Василевич А. П. Концепт телосложения в восприятии наивного носителя языка: часть и целое / А. П. Василевич // Язык и когнитивная деятельность / под ред. Р.М. Фрумкиной. – М. : изд-во АН СССР. – 1989. – С. 114-125.
6. Васильєва О. Г. Концептуальна семантика субстантивних композитів –бахуврихі (на матеріалі антропосемічної лексики сучасної англійської мови): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / О. Г. Васильєва. – Київ, 2006. – 20 с.
7. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов: посібник [для перекла- дацьких відділень вузів] / Л.Г. Верба. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 160 с.
8. Волков В. В. О регулярности реализации типовой словообразовательной парадигмы русских прилагательных со значением цвета / В. В. Волков // Филологические науки. – 1989. – № 1. – С. 42-46.
9. Гинзбург Е. Л. Синтаксическая типология сложных слов (“Внутренний” синтаксис сложений) / Е. Л. Гинзбург // Проблемы структурной лингвистики. – М. : Наука, 1968. – С. 203-239.
10. Гинзбург Е.Л. Словообразование и синтаксис / Е. Л. Гинзбург. – М. : Наука, 1979. – 264 с.
11. Гонта И. А. Структурные и семантические особенности композит-метафор в американском сленге [Текст] : дис... канд. филол. наук: 10.02.04 / И. А. Гонта ; Киевский гос. лингвистический ун-т. - Київ, 2000. - 194 с.
12. Горпинич В. О. Словотворення і словотвір української мови / В.О. Горпинич: [текст лекцій] / Державний комітет України з питань науки і технологій. – Київ, 1995. – 68 с.
13. Деменчук О. В. Когнітивно-ономасіологічні особливості ідіоматичних бахуврихі антропосемічного поля в англійській мові. / О. В. Деменчук // Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія Філологія. – Т. 7. – № 2. – Київ : КНЛУ, 2004 – С. 41 – 44.
14. Деменчук О. В. Колоративна композита і текст: інтерпретація через призму колірної категоризації / О. В. Деменчук // Тези V-ої Всеукраїнської конференції “Нові підходи до філології у вищій школі” / за ред. А.М. Науменко. – Запоріжжя : Запорізьк. держ. ун-т. – 2002. – С. 300-301.
15. Деменчук О. В. Колоративна композита у когнітивно-ономасіологічному аспекті / О. В. Деменчук // Тези Всеукраїнської наукової філологічної конференції “Проблеми сучасної світової літератури та лінгвістики” / за ред. В.К. Шпака. – Черкаси : Черкаськ. інженер.-тех. ін-т. – 2001. – С. 66-67.
16. Деменчук О. В. Колоративна композита у мовній картині світу української та англійської націй: досвід когнітивно-ономасіологічного аналізу / О. В. Деменчук // Проблеми зіставної семантики. Зб. наук. статей / відп. ред. М. П. Кочерган. – Київ : Київськ. держ. лінгв. ун-т. – 2001. – Вип. 5. – С. 85-89.
17. Деменчук О. В. Колоративна композита: особливості семантичної структури / О. В. Деменчук // Проблеми семантики слова, речення та тексту. Зб. наук. статей. – Київ: Київськ. нац. лінгв. ун-т. – 2001. – Вип. 7. – С. 65-71.
18. Дюжикова Е. А. Некоторые особенности семантической организации сложных существительных, образованных способом словосложения в современном английском языке / Е. А. Дюжикова // Словосочетания и сложные слова в терминосистемах и литературной норме. – Владивосток : Дальневост. науч. центр АН СССР. – 1984. – С. 43-57.
19. Дюжикова Е. А. Ономасиологическое исследование формирования значений субстантивных композитов современного английского языка / Е. А. Дюжикова // Словообразование и его место в курсе обучения иностранному языку. – Владивосток : Дальневост. гос. ун-т. – 1987. – С. 90-99.
20. Зацний Ю. А. Розвиток словникового складу англійської мови в 80-ті–90-ті роки ХХ століття: Автореф. дис... д-ра филол. наук: 10.02.04 / Ю. А. Зацний // Київськ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 32 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 20.05.2017 23.23.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Чернівці :: Запитання: 40755  
Олена запитує:
Доброго дня.Допоможіть із пошуком літератури на тему "рейсовий чартер та коносамент, загальні та відмінні риси". наперед дякую)
Наша відповідь:
Олено, добрий день! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Бездітний В. Перевезення морськими шляхами // Юридична газета. — 2012. — № 31-32. — С. 11- 12.

Вавженчук, Сергій. Сутність сталійного часу за договором чартеру [Текст] / Сергій Вавженчук, Тарас Рябченко // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 1. - С. 18-21.

Вавженчук, Сергій.Проблеми класифікації коносамента: компаративістський нарис [Текст] / Сергій Вавженчук, Тарас Рябченко // Підприємництво, господарство і право. - 2014. - № 6. - С. 3-5.

Вавженчук, С. Я. Коносамент: концептуальні антимонії [Текст] / С. Я. Вавженчук // Вісник господарського судочинства : Офіційний друкований орган вищого господарського суду України. - 2014. - № 3. - С. 104-109

Василенко, І. В. Система організації обслуговування довгомірних, негабаритних та надважких вантажів групою вантажних авіакомпаній чартерного типу / І.В. Василенко // Залізничний транспорт України. - 2009. - № 5. - С. 55-57.

Діковська, І. А.Колізійні питання договору повітряного чартеру в міжнародному приватному праві [Текст] / І.А. Діковська // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Юридичні науки. - 2002. - вип. 45/48. - С. 64-68

Єршов, Р. В. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил на морському транспорті [Текст] / Р.В. Єршов // Митна справа. - 2007. - № 4. - С. 17-22.

Коструба , А.Особливості цивільно-правового регулювання відносин, пов'язаних з обігом коносамента / А.Коструба // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 9. - С. 55-58

Коструба, А. Реквізити коносаменту та їх правове значення [Текст] / А. Коструба // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 1. - С. 51-54.

Коструба, А. Юридична сутність коносаменту [Текст] / А. Коструба // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 2. - С. 31-33

Леонтьева, Ю. О. Воздушные монополии [] / Ю. О.Леонтьева // ЭКО. - 2002. - № 7. - С. 20-32

Литвиненко, С. Л.Економіко-організаційні засади використання інформаційних систем "SolidWorks" у роботі чартерних вантажних авіаперевізників в Україні / С. Л. Литвиненко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 10. - С. 269-276 :

Международная конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 г. // Шемякин А. Н., Короткий Т. Р. Правовое регулирование морской перевозки грузов и пассажиров. — Одесса: Латстар, 1999. — С. 78-87.

Ніцевич, Артур. "Українська криза": що врахувати в чартері? [Текст] / А. Ніцевич, Н. Мірошниченко // Агробізнес Україна : Інформаційно-рекламний журнал. - 2014. - № 2. - С. 40-41

Пашковская, Л. И. Слот-чартер в таможенном деле / Л. И. Пашковская // Митна справа. - 2011. - № 4. - С. 10-16.

Проформы коносаментов: “Congenbill”, “Conlinebill”, “Intankbill”: Учебно-методическое пособие Сост. Е.В. Додин, С.А. Кузнецов // Библиотека журнала «Торговое мореплавание» (Серия: Рабочие тетради). – 1999. – № 11/ IV. – 24c.

Тараба, Наталия. Чартерный кейс [Текст] : украинская практика показывает, что чартерный договор о морской перевозке грузов необходимо заключать только в письменной форме / Наталия Тараба // Юридическая практика. - 2015. - 28 апреля. - С. 11, 17

Трояновський, О. В. Колізійні питання міжнародного торговельного мореплавства / О. В. Трояновський // Митна справа. - 2011. - № 5. - С. 87-94.

Щербанин, Ю. Международные контейнерные перевозки: евро-азиатский аспект [Текст] / Ю.Щербанин // Логистика. - 2001. - № 3. - С. 10-12

Договірні відносини на морському транспорті
http://buklib.net/books/25927/

Договор чартера (фрахтования)
http://pravo-ukraine.org.ua/resyrsi/biblioteka/civil-pravo/grazhdanskoe-pravo-ukrainy-uchebnik-dzera-v/10402-55-10-dogovor-chartera-fraxtovaniya

Несімко О. Д. ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ МОРСЬКОГО ЧАРТЕРУ
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/26775/1/032-180-186.pdf

Перевезення морськими шляхами
http://www.interlegal.com.ua/blog/?p=1352

Реферат Рейсовий чартер
http://ukrbukva.net/70353-reiysovyiy-charter.html

.: Розділ: Держава і право :: 20.05.2017 18.42.25 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Львів :: Запитання: 40754  
Ірина запитує:
Доброго дня!Прошу допомогти з пошуком матеріалів до теми:"Термінолексика української фольклористики:становлення,розвиток,системна організація". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино. Пропонуємо вам переглянути наступні джрела:
З історії формування терміносистеми українського фольклору
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3Tb9UuYdcFcJ:http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11866/1/22.pdf+Терміни фольклору&safe=strict&hl=ru-UA&gbv=2&ct=clnk
Синоніми та варіанти у термінолексиці української фольклористики
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VNULPUT_2014_791_29.pdf
Структурне моделювання терміносистеми української фольклористики
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nznuoaf_2012_27_20.pdf
Дериваційні особливості термінолексики української фольклористики
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk733/TK_wisnyk733_4_mjahkota.htm
http://nayrok.com.ua/teorialiteratyru/2965-rozvitok-ukrayinskoyi-folkloristiki.html
а http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mik_2014_17_4_25.pdf
http://old.philology.lnu.edu.ua/visnyk/43_2010/43_2010_Sokil_H.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/108835/34-Maslikova.pdf?sequence=1

.: Розділ: Мовознавство :: 20.05.2017 11.50.14 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.72757 seconds