Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 42720
   


Автор запитання: Юрій із міста: Житомир :: Запитання: 44688  
Юрій запитує:
Добрий день! Мене цікавить література про французького філософа і мислителя Жана-Поля Сартра.
Наша відповідь:
Добрий день, Юрію! Радимо Вам опрацювати наступні джерела за Вашим запитом:
Беслюбняк О. Гуманістичні інваріанти екзистенціалізму: Ж.-П. Сартр та Н. Аббаньяно : автореф. дис... канд. філософ. наук / О. Беслюбняк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2007. — 18 c.
Бочаров Д. Концепти "ситуації” і "позиції” у філософії Ж.-П. Сартра (візуальна метафора та правовий аспект) [Електронний ресурс] / Д. Бочаров // Правова позиція. — 2016. — № 2. — С. 7–22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2016_2_3.
Васильєв Є. Драматургія Французького Опору : П'єси Ж.Ануя "Антігона" та Ж.-П.Сартра "Мухи" / Є. Васильєв // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2006. — № 3. — С. 2-9.
Васильєв Є. Міфи, вписані у шар реальності, або Античні герої в окупованому Парижі : Матеріали до вивчення п'єс "Антігона" Ж.Ануя і "Мухи" Ж.-П.Сартра / Є. Васильєв // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2004. — № 5. — С. 14-23.
Заєць О. Екзистенціально-феноменологічна концепція свідомості Ж.-П. Сартра (історико-філософський аналіз): автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / О. Заєць ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 17 с.
Ковальчук В. Антропологічний аспект феноменології Ж.-П. Сартра [Електронний ресурс] / В. Ковальчук // Вісник Львівського університету. Серія : Філософські науки. — 2012. — Вип. 15. — С. 253-259. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_philos_2012_15_32.
Ковальчук В. Феномени свободи та любові в екзистенціальній філософії XX ст.: М. Бердяєв та Ж.-П. Сартр : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.05 / В. Ковальчук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2015. — 24 с.
Матвієнко І. Проблема людської природи та екзистенції у філософській системі Ж.–П. Сартра [Електронний ресурс] / І. Матвієнко // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 100. — С. 128-130. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_100_35.
Нечипоренко А. Дорогою в дюнах... : літературна точка на глобусі: Литва : методика, пошук, досвід / А. Нечипоренко // Всесвітня література в школах України. — 2019. — № 7-8. — С. 58-59.
Одарченко М. Екзистенціалізм Жана-Поля Сартра та діалектика (до 100-річчя з дня народж. філософа) / М. Одарченко // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". — 2006. — № 550. — С. 114-115.
Прудка Т. Свобода в екзистенціальній філософії Сартра [Електронний ресурс] / Т. Прудка // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. — 2019. — Вип. 40. — С. 204-210. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_7_2019_40_29.
Савонова Г. Взаємозв’язок моральності та свободи у філософському баченні Ж.-П. Сартра [Електронний ресурс] / Г. Савонова // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2018. — Вип. 18. — С. 196-202. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2018_18_30.
Савонова Г. Зло, Страх, Ніщо, Інший в філософії гуманізму Ж.-П. Сартра [Електронний ресурс] / Г. Савонова // Людинознавчі студії. Серія : Філософія. — 2018. — Вип. 36. — С. 83–95. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstudf_2018_36_9.
Цимбал Т. Індетермінованість локального виміру екзистування у філософії Ж.-П.Сартра [Електронний ресурс] / Т. Цимбал // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. — 2011. — № 2. — С. 174-177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_fpp_2011_2_33.
Шморгун О. Гуманістичні виміри свободи в екзистенційній драматургії Лесі Українки та Ж.-П. Сартра / О. Шморгун // Слово і час. — 2010. — № 2. — С. 41-53.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 14.09.2020 10.01.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Вінниця :: Запитання: 44687  
Анастасія запитує:
Гендерні ролі у комедії В. Шекспіра
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Затонський Д. Вічна загадка Шекспіра : літературознав. дослідж. / Д. Затонський ; ред. Д. С. Андрухів. — Київ : Веселка, 2005. — 22 с.
Куцевол О. Світ Шекспіра : Навч.-метод. посіб.: Посіб. для вчителя / О. Куцевол. — Харків : Ранок : Веста, 2003. — 287 с.
Морозов, В. Г. Изучение творчества В. Шекспира в 8 классе / В. Г. Морозов // Все для вчителя. — 2014. — № 4. — С. 37-40.
Свербілова Т. Г. Шекспірівський інтертекст як жанроутворююча домінанта водевільної ситуації в комедії О.Корнійчука "В степах України" [Електронний ресурс] / Т. Г. Свербілова // Ренесансні студії. — 2011. — Вип. 16-17. — С. 217-231. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/renst_2011_16-17_16
Торкут Н. М. Трансформація міфологічного сюжету в поемі Вільяма Шекспіра "Венера і Адоніс": гендерний аспект [Електронний ресурс] / Н. М. Торкут, Г. М. Храброва // Ренесансні студії. — 2012. — Вип. 18-19. — С. 60-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/renst_2012_18-19_5
Храброва Г. М. Історія розвитку і сучасний стан гендерного шекспірознавства [Електронний ресурс] / Г. М. Храброва // Ренесансні студії. — 2014. — Вип. 22. — С. 71-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/renst_2014_22_7
Храброва Г. М. Специфіка художньої репрезентації гендерного дискурсу в ранніх поемах В. Шекспіра : автореф. дис. канд. філол. наук : 10.01.04 / Г. М. Храброва; Чорномор. держ. ун-т ім. П. Могили. — Миколаїв, 2012. — 22 c.

.: Розділ: Література :: 11.09.2020 18.12.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валентина із міста: Київ :: Запитання: 44686  
Валентина запитує:
Трансцендентні криві
Наша відповідь:
Доброго дня, Валентино! Перегляньте наступні джерела:
Власенко К. В. Вища математика. Векторна алгебра й аналітична геометрія : навч. посібник для практ. занять та самост. роботи / К. В. Власенко, А. І. Степанов, Л. П. Москаленко ; Донбас. держ. машинобудівна академія. - Краматорськ : ДДМА, 2009. - 71 с.
Клочко В. І. Комп'ютерно-орієнтована методика узагальнення і систематизації знань та вмінь в процесі навчання студентів аналітичної геометрії : моногр. / В. І. Клочко, М. Б. Ковальчук ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2009. - 115 с.
Кузнецов Е. Б. Наилучшая параметризация при построении кривых / Е. Б. Кузнецов // Журнал вычислит. математики и математ. физики. - 2004. - Т. 44. - № 9. - С. 1540-1551.
Лавріненко Н. М. Лінійна алгебра і аналітична геометрія : навч. посіб. для студ. вузів / Н. М. Лавріненко, С. М. Латинін ; Донецьк. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. - 312 с.
Бадаєв Ю. І. Компютерна реалізація проектування криволінійних обводів методом NURBS-технологій вищих порядків [Електронний ресурс] / Ю. І. Бадаєв, А. О. Блиндарук // Сучасні проблеми моделювання. - 2014. - Вип. 2. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/cpm_2014_2_3.pdf.
Зайцева Л. Л. Аналiтична геометрія в прикладах і задачах [Електронний ресурс] / Л. Л. Зайцева, А. В. Нетреба. – Київ : Видавн.-поліграф. центр «Київський унiверситет», 2008. – 200 с. - Режим доступу: http://matphys.rpd.univ.kiev.ua/downloads/courses/angem/AGLA.pdf.
Лісковець С. М. Методи дослідження окремих плоских трансцендентних кривих [Електронний ресурс] / С. М. Лісковець // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2015. – Вип. 18. – С. 187-. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Kitonv_2015_18_32.pdf.
Тимченко С. В. Про загальний вигляд тангенціальної кривої [Електронний ресурс] / С. В. Тимченко // Математ. Моделі. – 2010. – № 2 . - С. 11-13 . – Режим доступу: http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/74/67/3st-14.pdf.

.: Розділ: Математика :: 11.09.2020 11.23.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антон із міста: Бровари :: Запитання: 44685  
Антон запитує:
Можна підібрати літературу про історію вулиці Сікорського. Дякую .
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоне! На жаль, на даний запит дуже мало літератури:
Вулиці Києва : довідник / упоряд. А. М. Сігалов та ін. - 2-ге вид., випр. й допов. - Київ : Реклама, 1979. - 415 с.
Вулиці Києва : довідник / з ред. А. В. Кудрицького ; упоряд. А. В. Кудрицький, Л. П. Пономаренко, О. О. Різник.. – Київ : Укр. енциклопедія, 1995. – 348 с.
Київ : енцикл. довід. / за ред. А. В. Кудрицького. - Київ : Гол. редакція УРЕ, 1981. - 735 с.
Гирич І. Б. Історичний путівник по Києву : укр. Київ XIX - поч. XX ст. : культуролог. есей / І. Б. Гирич ; худож. С. Ковика-Алієв. - Київ : Укр. пропілеї, 2016. - 706 c. - (In corpore).
Вулиця Танкова у Києві переіменована на честь авіаконструктора Сікорського [Електронний ресурс] // УНІАН : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://www.unian.ua/economics/realestate/560680-vulitsya-tankova-u-kievi-pereimenovana-na-chest-aviakonstruktora-sikorskogo.html. – Назва з екрана.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 11.09.2020 11.15.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 44684  
Марина запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу про роман І. Павлюка "Буг". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Дроздовський Д. «Біблійна фізика» в романі «Буг» Ігоря Павлюка : красне письменство / Д. Дроздовський // Україна молода. - 2020. - 2 вересня. - С. 13.
Волинський поет Ігор Павлюк підтримує ідею культурної експансії України [Електронний ресурс] // Буг : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://bug.org.ua/news/volynskyj-poet-ihor-pavlyuk-pidtrymuje-ideyu-kulturnoji-ekspansiji-ukrajiny-24280/. - Назва з екрана.
Жайворон М. М. Жайворон про книгу «Буг» / М. Жайворон // Світ : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://svit.gov.ua/index.php?ukey=news&blog_id=25. – Назва з екрана.
Ігор Павлюк. «Буг» [Електронний ресурс] // Буквоїд : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/news/prose/2020/02/11/205838.html. – Назва з екрана.
Ольшевський І. Есхатологія Ігоря Павлюка, або «Буг пам’ятає все» [Електронний ресурс] / І. Ольшевський // Буквоїд : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2020/07/20/083831.html?fbclid=IwAR1dOyVhKr2UjOoJ1W1Z3Q8aCKNxi8Ov0b8uEqVo7xOPzAHLqU0qvUXROXw. – Назва з екрана.

.: Розділ: Література :: 11.09.2020 11.10.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.397958 seconds