Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41947
   


Автор запитання: Дмитро із міста: Київ :: Запитання: 43916  
Дмитро запитує:
Потрібна інформація ,а також практичні аспекти на тему Управління просуванням логістичних послуг
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Абрамова Т. С. Экологические направления развития логистики / Т. С. Абрамова, Е. С. Кускова, Н. П. Карпова // Проблемы экономики и менеджмента. – 2014. – № 6. – С. 21-23.
Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. / Б. Андерсен; пер с англ. С. Ариничева; научн. ред. Ю. Адлер. – М. : РИА «Стандарты и качество», 2003. – 272 с.
Дыбская В. Логистика: интеграция и оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок: учебник / В. Дыбская, Е. Зайцев, В. Сергеев, А. Стерлигова. – М.: Эксмо, 2008. – 944 с.
Кальченко А. Проблеми логістичного ринку послуг / А. Кальченко // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 1. – С. 59-63.
Кислий В. Розвиток транспортно-логістичних кластерів в Україні / В. Кислий, Т. Жарик // Економіка України. – 2010. – № 12. – С. 28-36.
Кривов’язюк І. Реінжиніринг логістичних бізнес - процесів і систем як основа їх самовдосконалення та розвитку / І. Кривов’язюк, Ю. Кулик // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 2. – С. 87-94.
Кристофер М. Логістика та управління ланцюжками постачань / М. Кристофер / пер. з англ. В. С. Лукинського. – СПб.: Питер, 2005. – 316 с.
Солодка О. Реінжиніринг логістичних бізнес - процесів як спосіб їх вдосконалення / О. Солодка // Вісн. нац. ун-ту «Львівська політехніка»: Логістика. – 2010. – № 669. – С. 317-322. Мельник О. Нові концептуальні підходи в логістиці [Електронний ресурс] / О. Мельник // Ефективна економіка. – 2013. – № 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
Якусев Г. Логистическое предприятие: стратегия развития как научнопрактическая проблема / Г. Якусев // РИСК. – 2004. – № 3. – С. 18-21.

.: Розділ: Інше :: 15.03.2020 20.34.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Константин Гасаненко із міста: Львов :: Запитання: 43915  
Константин Гасаненко запитує:
Доброго дня! Могли би Ви порадити мені літературу для написання курсової роботи на тему "Конституційні засоби захисту прав людини в Україні: поняття, значення, види
Наша відповідь:
Добронго дня, Костянтине! Перегляньте наступні джерела:
Загальна теорія держави та права : підручник для студ. юрид. вищих навч. закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. - Харків : Право, 2011. - 584 с.
Заворотченко Т. М. Політичні права і свободи людини та громадянина в Україні : моногр. / Т. М. Заворотченко. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2013. – 424 с.
Колодій А. М. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні : підручник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. - Київ : Всеукр. асоціація видавців «Правова єдність», 2008. - 305 с.
Олійник А. Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні : моногр. / А. Ю. Олійник. - Київ : Алерта ; КНТ ; Центр навч. літ., 2008. - 153 с.
Подорожна Т. С. Правовий порядок: теоретико-методологічні засади конституціоналізації : моногр. / Т. С. Подорожна. - Київ : Юрінком Інтер, 2016. - 536 с.
Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посіб. – Вид. 9-те, зі змінами. – Львів : Край, 2007. – 192 с.
Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун. - 2-ге вид. - Київ : Алерта ; ЦУЛ, 2011. - 520 с.
«Захист прав і свобод людини є найважливішим завданням держави» – переконані учасники Міжнародного наукового семінару, що відбувся у Конституційному Суді України (доповнено) [Електронний ресурс] / відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу // Конституційний Суд України : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: http://web.ccu.gov.ua/novyna/zahyst-prav-i-svobod-lyudyny-ye-nayvazhlyvishym-zavdannyam-derzhavy-perekonani-uchasnyky-0.
Конституційні права людини і громадянина. Механізм реалізації цих прав. Захист прав людини і громадянина [Електронний ресурс] // Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: http://mykolaivska.land.gov.ua/конституційні-права-людини-і-громадя/. – Назва з екрану.
Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина [Електронний ресурс] // Конституційне право України : мультимедійн. навч. посіб. / Нац. Академія внутрішніх справ. – Режим доступу: https://arm.naiau.kiev.ua/books/konst_pu/rozdil/rozdil5.html.
Пацкан В. В. Способи забезпечення прав та свобод людини та громадянина [Електронний ресурс] / В. В. Пацкан // Наук. вісник Академії муніцип. управління. Серія : Право. - 2013. - Вип. 1-2. - С. 16-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_pr_2013_1-2_5.
Прієшкіна О. В. Забезпечення прав людини в Україні: стан та перспективи [Електронний ресурс] / О. В. Прєшкіна // Наук. записки НаУКМА. Серія: Юридичні науки. – 2017.,т. 200. – С. 109-114. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12528/Priieshkina_Zabezpechennia_prav_liudyny.pdf.
Пробко І. Б. Поняття та класифікація конституційних прав, свобод і обов’язків людини та громадянина, гарантії їх реалізації [Електронний ресурс] / І. Б. Пробко // // Наук. записки Львів. ун-ту бізнесу та права. - 2013. - Вип. 11. - С. 86-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2013_11_24.
Романова А. А. Система забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні [Електронний ресурс] / А. А. Романова // Форум права. - 2012. - № 2. - С. 599-602. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2012_2_95.
Троян Я. Інститут забезпечення конституційних прав і свобод: поняття, основні ознаки [Електронний ресурс] / Я. Троян // Підприємництво. Господарське право. – 2018. - № 9. – С. 210-215. – Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/6/39.pdf.
Халюк С. О. Поняття та структура конституційної системи захисту прав людини та громадянина в Україні [Електронний ресурс] / С. О. Халюк // Митна справа. – 2013. – № 4. – С. 37-43. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ms_2013_4(2.2)__9.pdf.

.: Розділ: Держава і право :: 15.03.2020 17.10.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Новоград-Волинськ :: Запитання: 43914  
Інна запитує:
Доброго дня))) Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової, що стосується інформаційного простору України та інформаційного простору Житомирщини Зазделегідь щиро вдячна))))
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Пропонуємо переглянути наступні джерела:


Барна О. С. Інформаційний простір України як чинник суспільної консолідації в умовах гібридної війни [Електронний ресурс] / О. С. Барна // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2019. – Вип. 86. – С. 365-376. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2019_86_35
Голованова Н. М. Інформаційний простір Україна — ЄС: ціннісні орієнтири, історія та сучасність [Електронний ресурс] / Н. М. Голованова // Новий Колегiум. – 2017. – № 4. – С. 30-34. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NovKol_2017_4_10
Закіров М. Національна ідентичність перед викликами нових інформаційних реалій. Рецензія на монографію Половинчак Ю. М. Сучасне інформаційно-комунікаційне середовище як простір трансформації української національної ідентичності : монографія / Юлія Половинчак ; наук. ред. В. М. Горовий; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – 372 c. [Електронний ресурс] / М. Закіров // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. –2018. – Вип. 1. – С. 100-101. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujlis_2018_1_11
Конах В. К. Національний інформаційний простір України: проблеми формування та регулювання [Електронний ресурс] / В. К. Конах // Стратегічні пріоритети. – 2013. – № 2. – С. 97-103. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2013_2_15

Матвієнків С. Вплив національно-політичної свідомості сучасного українського суспільства на інформаційний простір держави [Електронний ресурс] / С. Матвієнків // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. – 2018. – № 2. – С. 126-136. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvckrc_2018_2_16

Матвієнків С. М. Інформаційний простір сучасної України: законодавчий аспект [Електронний ресурс] / С. М. Матвієнків // Держава і право. Серія : Політичні науки. - 2019. – Вип. 83. – С. 74-84. –Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drpn_2019_83_9
Набруско В. Інформаційний простір України: загрози національній ідентичності та інформаційному суверенітету [Електронний ресурс] / В. Набруско // Українознавчий альманах. – 2014. – Вип. 15. – С. 143-148. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2014_15_45

Нестеряк Ю. В. Розвиток національного інформаційного простору України (2005–2014 рр.) [Електронний ресурс] / Ю. В. Нестеряк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. – 2018. – № 3. – С. 181-188. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2018_3_25

Нестеряк Ю. В. Розвиток національного інформаційного простору України (1994 – 2004 рр.) [Електронний ресурс] / Ю. В. Нестеряк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. – 2018. – № 2. – С. 98-104. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2018_2_16

Нестеряк Ю. В. Становлення національного інформаційного простору України (період 1989–1993 років) [Електронний ресурс] / Ю. В. Нестеряк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. – 2018. – № 1. – С. 11-17. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2018_1_4

Олійник О. В. Інформаційний простір як основа соціально-економічного, політичного і культурного забезпечення інформаційної безпеки в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Олійник // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 4. – С. 98-104. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2012_4_16

Тарасюк В. М. Інформаційний простір в Україні: виклики і загрози [Електронний ресурс] / В. М. Тарасюк // Правова держава. – 2018. – Вип. 29. – С. 375-381. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2018_29_50

Цимбал І. В. Інформаційний простір демократичних змін: проблемне поле і наукові дослідження у сучасній Україні [Електронний ресурс] / І. В. Цимбал, О. Б. Плугова, О. О. Шугалій // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2016. – Вип. 20. – С. 82-87. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2016_20_16

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 14.03.2020 18.07.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: м.Калуш :: Запитання: 43913  
Катерина запитує:
Вплив християнства на формування правової системи України
Наша відповідь:
Катерино, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Барабаш О. В. Герменевтика моралі у становленні ідеї права: проекції Старого Завіту і християнства / О. В. Барабаш // Філософські обрії. – 2010. – № 23. – С. 213–228.

Вовк Д. Про особливості християнської правової традиції в умовах сучасного права / Д. Вовк // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 3 (66). – С. 45–54.

Вовк Д. Право і релігія у християнській правовій традиції на постсекуляризованому етапі: онтологічні та антропологічні аспекти // Антропологія права: філософські та юридичні виміри (стан, проблеми, перспективи): Статті учасників Міжнародного «круглого столу» (м. Львів, 3–5 грудня 2010 р.). – Львів : Гали цький друкар, 2010. – С. 98–111.

Вовк Д. Співвідношення права і релігії у християнській правовій традиції: етап постсекуляризації / Д. Вовк // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2010. – № 4. – С. 58–67;

Волинець О. О. Українська Греко-Католицька Церква і держава: теорія та практика взаємодії / О. О. Волинець, М. П. Гетьманчук, Л. П. Ржиський. – Львів : Львів. політехніка, 2007. – 264 с.

Каленюк О. М. Вплив християнських цінностей на сучасне українське державотворення /О.М.Каленюк
https://azov-academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/vpliv_khristijanskikh_cinnostej_na_suchasne_ukrajinske_derzhavotvorennja_o_m_kalenjuk/1-1-0-123

Карась А. Г. Роль релігійних цінностей у процесі формування права / А. Г. Карась // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 4. – С. 58–62.

Кліменко О. Формування українського права та його взаємодія з іншими правовими системами// Право України. – 2001. – №9. – С.85-88.

Коваленко С. Право людини на свободу віровизнання і деякі питання юридичного врегулювання прав релігійних організацій в Україні / С. Коваленко // Права людини в Україні. – 2005. – Вип. 13. – С. 51–55

Лавренюк В. М. Право і християнство як чинники механізму реалізації прав людини / В. М. Лавренюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. – 2009. – № 4. – С. 379–385.

Луцький І. М. Втілення морально-етичних і релігійних норм у засадничих положеннях Конституції України / І. М. Луцький // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ : РВВ Івано-Франківського ун-ту права ім. Короля Данила Галицького, 2012. – Вип. 6. – С. 17–22.

Луцький І. М. Вплив християнських цінностей на сучасне державотворення / І.Луцький, О. Каленюк // Теорія та історія держави і права. – 2010. - № 2. - С. 12-14.

Палій М.В. Значення взаємозв'язку релігії і права: Філософсько_правовий аспект// Проблеми правознавства і правоохоронної діяльності. – 2004. – Вип.1. – С.3-11.

Полешко, А. "Круглий стіл" з проблеми взаємовідносин права і релігії / А.Полешко // Право України. - 2000. - № 5. - С. 115-116

Право і релігія : зб. матеріалів та нормативно-правових актів / під ред. В. В. Костицького]. – Івано-Франківськ : ЛІК, 2000. –116 с.

Рябошапко Л. І. Релігійні норми як один із напрямів розвитку правової системи в Україні / Л. І. Рябошапко // Роль релігії та церкви в утвердженні загальнолюдських цінностей : матеріали між університет. круглого столу (Львів – Івано-Франківськ, 29 жовт. 2010 р.). – Івано-Франківськ, 2010. – С. 21–23.

Федоренко Т. М. Місце церковного права у правовій системі Давньої Русі X – першої третини XIII ст. // Вісник. Юридичні науки. Випуск 39. – Київ: Київський університет. – 2000. – С. 38 – 42.

Федоренко Т. М. Історико- правові аспекти визначення права церкви епохи Київської Русі // Держава і права: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 10. – Київ: Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України; Спілка юристів України, 2001. – С. 103 –113.

Черник Н.С. ВПЛИВ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ НА ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/9302/1/ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 1_p124-126.pdf

.: Розділ: Інше :: 13.03.2020 14.49.13 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Житомир :: Запитання: 43912  
Олександра запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу (якщо це можливо, надавати перевагу монографіям) "Рекламне газетно-журнільне видання "Aviso" в інформаційному просторі Житомирщини".
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександро! Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Васьківський Ю. П. Економічний аспект діяльності друкованих ЗМІ України : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.08 / Ю. П. Васьківський; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. - Київ, 1999. - 19 c.

Виткалов В. Інформаційний простір сучасної Рівненщини / В. Виткалов, С. Виткалов // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: «Філософія, культурологія, соціологія». — 2012. — Вип. 3. — С. 31—40.

Гурьєва С.А. Типологія сучасної преси Східної України: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / С.А. Гурьєва ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. — Київ, 2006. — 18 с.

Кобинець А. В. Газета - соціотворча структура й підприємство : навч. посіб. для студ. напряму "Журналістика" / А. В. Кобинець; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2011. - 263 c.

Левченко А. М. Роль регіональних ЗМІ у соціокультурній, економіч-
ній та політичній системах суспільства [Електронний ресурс] /
А. М. Левченко. — Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.
php?act=arcticle&arcticle=1381.

Мілясевич І. В. Періодичні видання Волинської губернії ХІХ — початку
ХХ ст. : іст.-бібліогр. дослідж. / І. В. Мілясевич. — Луцьк, 2004. — 376 c.

Шпак В. Розвиток друкованих засобів масової інформації в тематичному, мовному і регіональному аспектах (1990-2010 роки) [Електронний ресурс] / В. Шпак. — Режим доступу: file:///C:/Documents and Settings/User/Мои документы/Downloads/Ip_2013_29_13.pdf

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 13.03.2020 13.40.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.321228 seconds