Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44192
   


Автор запитання: Христина із міста: Львів :: Запитання: 45037  
Христина запитує:
Доброго дня! Підкажіть літературу на тему «Співвідношення права і насильства». Дякую!!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Право як поняття та підходи до його розуміння
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VKNU_Yur_2011_87_18.pdf
Критерії відмежування поняття «насильство» від іншим суміжних понять
http://lsej.org.ua/5_2017/25.pdf
Насильство: визначення поняття та приклади
https://www.coe.int/uk/web/compass/peace-and-violence
Сучасні аспекти правового регулювання запобігання та протидії домашньому насильству в Україні
http://www.lsej.org.ua/3_2020/57.pdf
Парахонський Б. О. Легітимація насильства у міжнародних відносинах / Б. О. Парахонський // Стратегічні пріоритети. Серія : Філософія. - 2016. - № 1. - С. 24-32
http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2016_1_5
https://www.researchgate.net/publication/338913553_Valter_Benamin_pro_nasilla_ak_socialnij_fenomen
https://www.osce.org/files/f/documents/9/6/471033.pdf
https://don.kyivcity.gov.ua/files/2018/5/22/mon.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/8/1/93319.pdf
Правові та психологічні аспекти домашнього насильства
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/12/46.pdf
Законодавчі та нормативно-правові акти щодо запобігання та протидії насильства
https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/zakonodavchi-ta-normatyvno-pravovi-akty-shchodo-zapobihannia-ta-protydii-nasyl-stva/

.: Розділ: Держава і право :: 16.12.2020 18.36.29 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марко із міста: Моршин :: Запитання: 45036  
Марко запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу для написання курсової роботи за темою "Адміністративна деліктоздатність в системі права" Потрібно 4-5 джерел.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галунько В.,
Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.
http://univd.edu.ua/science-issue/issue/2984
Адміністративна деліктоздатність
http://lib-net.com/content/10076_Administrativna_diezdatnist.html
Щодо визначення поняття адміністративної деліктоздатності
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/57935/7/Pasichnyk_Shchodo_vyznachennia_poniattia.pdf;jsessionid=B6384B831C87E5804A5B461F8EDDC09F
Шульга Є. В. Особливості правосуб’єктності осіб в адміністративно-деліктних відносинах / Є. В. Шульга // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: Юридичні науки. - 2017. - № 3. - с. 44-4
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/mnjiu_2017_3_10.pdf
http://lib.univd.edu.ua/?controller=service&action=downloadRep&id=115478
Надьон В. В. Структура правосуб’єктності / Надьон В. В. // Сучасні проблеми цивілістики: матеріали «круглого столу», присвяч. пам'яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова, 20 груд. 2013 р. – Харків, 2014. – с. 49–53. http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5743/1/Nadon_49-53.pdf
Деліктоздатність неповнолітніх фізичних осіб за цивільним законодавством Ураїни та зарубіжних країн: порівняльно-правовий аналіз
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/8517/33.pdf.pdf?sequence=1

.: Розділ: Держава і право :: 16.12.2020 17.46.32 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євген із міста: Бровари :: Запитання: 45029  
Євген запитує:
Добрий день! Дуже необхідні джерела для реферату про адвокатську етику в Україні та світі. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Євгене! Пропонуємо вашій увазі такі джерела інформації:
Адвокатська етика: правила та проблеми [Електронний ресурс] // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2016. — № 6. — С. 18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2016_6_6.
Варфоломеєва Т. Впровадження міжнародних правил адвокатської етики в Україні [Електронний ресурс] / Т. Варфоломеєва // Вісник Академії адвокатури України. — 2009. — Число 1. — С. 7-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2009_1_1.
Гребеньков Г. Юридична етика : Навч. посіб. / Г. Гребеньков, Д. Фіолевський. — 2-е вид., виправл. — Київ : Алерта, 2005. — 212 c.
Денисенко Т. Історичні аспекти розвитку адвокатської етики [Електронний ресурс] / Т. Денисенко // Часопис Київського університету права. — 2016. — № 2. — С. 384-389. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2016_2_90.
Стародубцев А. Нормативне закріплення питань адвокатської етики в українському законодавстві [Електронний ресурс] / А. Стародубцев // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2018. — Вип. 25. — С. 155-158. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2018_25_43.
Таварткіладзе Н. Етичні основи діяльності адвоката-захисника: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Н. Таварткіладзе ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2003. — 20 с.
Ткаченко К. Засади адвокатської етики в сучасній Німеччині [Електронний ресурс] / К. Ткаченко // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 124. — С. 237-240. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_124_61.
Хотенець П. Правовий статус адвоката в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / П. Хотенець ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Харків, 2002. — 19 с.
Череватюк В. Адвокатська етика і практика: невідповідності та шляхи їх подолання [Електронний ресурс] / В. Череватюк, А. Рогатюк // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2013. — № 4. — С. 36-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2013_4_9.

.: Розділ: Держава і право :: 15.12.2020 16.33.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Ірпінт :: Запитання: 44972  
Олександр запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка у пошуку літератури до теми:"Філософсько-правове вчення Богдана Кістяківського". Завчасно дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Олександре! Пропонуємо вам опрацювати наступні джерела інформації:
Альчук М. Праворозуміння у філософії права Б. Кістяківського: проблема синтезу [Електронний ресурс] / М. Альчук // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2012. — Вип. 2. — С. 18-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2012_2_4.
Альчук М. Філософія Богдана Кістяківського в українському філософсько-правовому дискурсі кінця XIX - початку XX ст.: автореф. дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.05 / М. Альчук ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2011. — 32 с.
Альчук М. Філософсько-правові проблеми у дисертації Богдана Кістяківського "Gesellschaft und Einzelwesen…" [Електронний ресурс] / М. Альчук // Sententiae. — 2010. — № 2. — С. 173-186. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/senten_2010_2_14.
Боровікова В. Конституціоналізм правової держави: інтерпретаційні підходи Б. Кістяківського [Електронний ресурс] / В. Боровікова, М. Кельман // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. — 2014. — Вип. 4. — С. 19-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2014_4_6.
Войтович Н. Інтерпретація сутності держави у теоретичній спадщині Б. Кістяківського [Електронний ресурс] / Н. Войтович // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2013. — Вип. 6-2(1). — С. 30-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2013_6-2(1)__9.
Войтович Н. Проблема взаємовідносин індивіда та держави у науковій спадщині Б. Кістяківського [Електронний ресурс] / Н. Войтович // Часопис Київського університету права. — 2014. — № 2. — С. 45-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2014_2_11.
Войтович Н. Суб’єктивні права людини та громадянина в науковій інтерпретації Б. Кістяківського [Електронний ресурс] / Н. Войтович // Юридичний вісник. — 2014. — № 6. — С. 234-238. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2014_6_41.
Гоменюк З. Онтологічні підходи Б. Кістяківського до з’ясування взаємозалежності права і держави [Електронний ресурс] / З. Гоменюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. — 2013. — Вип. 1. — С. 438-446. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2013_1_51.
Гоменюк З. Плюралістична інтерпретація сутності держави: філософсько-правовий підхід (на основі концепції правової держави Б. Кістяківського) [Електронний ресурс] / З. Гоменюк // Митна справа. — 2014. — № 2(2.2). — С. 57-62. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2014_2(2.
Гоменюк З. Філософський зміст функціонування правової держави у державознавчій теорії Б. Кістяківського [Електронний ресурс] / З. Гоменюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. — 2016. — № 845. — С. 373-384. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_845_60.
Гоменюк З. Філософсько-правове обґрунтування феномена державної влади (за Б. Кістяківським) [Електронний ресурс] / З. Гоменюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. — 2014. — Вип. 3. — С. 314-322. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2014_3_33.
Даценко В. Б. О. Кістяківський і позитивізм [Електронний ресурс] / В. Даценко // Гуманітарний часопис. — 2009. — № 2. — С. 99-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2009_2_16.
Даценко В. Соціальна філософія Б. О. Кістяківського: автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / В. Даценко ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с.
Жукова Н. Соціально-політична концепція Б. Кістяківського [Електронний ресурс] / Н. Жукова // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2016. — Вип. 8. — С. 16-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2016_8_4.
Кушинська Л. Політико-правові погляди Богдана Кістяківського у контексті сучасних українських реалій [Електронний ресурс] / Л. Кушинська // Українознавчий альманах. — 2013. — Вип. 14. — С. 228-231. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2013_14_67.
Малишев Б. Розуміння права як теологічно обумовленого явища у концепції Богдана Кістяківського [Електронний ресурс] / Б. Малишев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. — 2010. — Вип. 83. — С. 49-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2010_83_16.
Малишев Б. Розуміння права як теологічно обумовленого явища у концепції Богдана Кістяківського [Електронний ресурс] / Б. Малишев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. — 2010. — Вип. 84. — С. 25-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2010_84_9.
Павко А. Концепція конституціоналізму Б. Кістяківського в контексті модернізації сучасної конституційно-правової системи в Україні [Електронний ресурс] / А. Павко // Віче. — 2015. — № 16. — С. 13-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2015_16_5.
Семикрас В. Теоретико-методологічні засади філософсько-правового вчення Богдана Кістяківського [Електронний ресурс] / В. Семикрас // Гуманітарні студії. — 2014. — Вип. 24. — С. 78-85. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gums_2014_24_11.
Семикрас В. Методологічний плюралізм у філософсько–правовому вченні Богдана Кістяківського [Електронний ресурс] / В. Семикрас // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 129. — С. 135-140 . — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_129_38.
Тимошенко В. Сутність державної влади у вченні Б. О. Кістяківського [Електронний ресурс] / В. Тимошенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2013. — № 8. — С. 137-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2013_8_21.
Толстов І. Б. Кістяківський — засновник української інтегральної філософії права [Електронний ресурс] / І. Толстов // Гуманітарний часопис. — 2015. — № 1. — С. 52-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2015_1_9.
Фінько А. Етичні засади політико-правової теорії Богдана Кістяківського: Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.07 / А. Фінько ; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — Київ, 2007. — 18 с.

.: Розділ: Держава і право :: 4.12.2020 15.33.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роза із міста: м.Хмельницький :: Запитання: 44967  
Роза запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріал з книг на такі питання як: Громадянське і політичне суспільство Вплив процесів трансформації на форму громадянських суспільств Функціональні моделі громадянського суспільства Національні особливості громадянського суспільства Особливості громадянського суспільства в Європі Структура громадянського суспільства: інститути, норми, суб'єкти, культура, цінності.
Наша відповідь:
Доброго дня, Розо! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – Громадянське суспільство України: політика сприяння та залучення, виклики та трансформації : аналіт. доп. / [В. М. Яблонський та ін. ; за заг. ред. О. А. Корнієвського, Ю. А. Тищенко, В. М. Яблонського] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2020. – 111 с.
– Головка А.А. Громадянське суспільство як суб’єкт протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері : автореф. дис. … канд. політ. наук : 21.01.01 / Головка Анатолій Анатолійович ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2019. – 20 с.
– Громадянське суспільство проти корупції в регіонах України: рекомендації щодо (міжнародної) допомоги : полісі-бріф / О. Нестеренко, М. Бадер, О. Гус, А. Мелешевич. – Київ : [б. в.], 2019. – 10 с. : іл.
– Матеріали науково-практичної конференції ”Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ” : ([м. Дніпро], 22–23 лют. 2019 р.). – Дніпро ; Херсон : Молодий вчений, 2019. – 102 с.
– Громадянське суспільство: питання та відповіді : практ. посіб. / [О. В. Літвінов, Ю. В. Семеніхіна, О. М. Андрєєв ; за ред. О. В. Літвінова] ; ЦПГКІ ”Тамариск”. – Дніпро : Монолит, 2019. – 50, [1] с.
– Дем’яненко О.О. Громадянське суспільство як чинник політичної модернізації : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.02 / О.О.Дем’яненко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с.
– Національна ідентичність і громадянське суспільство / Є. Бистрицький [та ін.]. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : Дух і літера, 2018. – 462, [1] с.
– Гавриленко І.М. Громадянське суспільство / І. М. Гавриленко. – Львів : Новий світ-2000, 2018. – 713 с.
– Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації : [у 2 т.] / Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України ; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка, О. В. Скрипнюка. – Київ : Юрид. думка, 2017-.
– Бєльська Т.В. Глобальне громадянське суспільство: сутність, генеза та вплив на державну політику України / Т. В. Бєльська ; [за наук. ред. Е. А. Афоніна] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Укр. т-во сприяння соц. інноваціям. – Київ ; Ніжин : ВАДНД : Лисенко М. М., 2016. – 299 с. : іл., табл.
– Громадянське суспільство України : звіт за результатами дослідж. / Л. Паливода [та ін.] ; Творчий центр ТЦК. – Київ : Творчий центр ТЦК, 2016. – 74 с. : табл.
– Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : 1–2 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. гуманіт. ун-т, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. гуманіт. ун-т, 2016. – 178 с.
– Петрашкін А.В. Громадянське суспільство та держава: питання розвитку / А. В. Петрашкін. – Київ : Логос, 2015. – 167 с. : портр.
– Розвиток громадянського суспільства в Україні : аналіт. доп. / [Яблонський В. М. та ін. ; за ред. О. А. Корнієвського, М. М. Розумного] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2015. – 57 с.
– Громадянське суспільство України: сучасний стан і перспективи впровадження європейських стандартів взаємодії з державою : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 12 груд. 2013 р.) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [упоряд. В. М. Яблонський, О. А. Корнієвський, П. Ф. Вознюк ; за заг. ред. О.А. Корнієвського]. – Київ : НІСД, 2014. – 191 с.
– Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи / [Бондар В. Д. та ін.] ; заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького ; Нац. ун-т ”Острозька акад.”, Ін-т глобал. стратегій упр. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту ”Острозька акад.”, 2014. – 326 с.
– Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук концепції співпраці : аналіт. доп. / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013. – 371 с.
– Громадянське суспільство: політичні та соціально-правові проблеми розвитку / [Г. Ю. Васильєв та ін.] ; за ред. М. П. Требіна ; Нац. ун-т ”Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого”. – Харків : Право, 2013. – 535 с.
– Громадянське суспільство і правова держава: теоретичні моделі та досвід реалізації / [В. Д. Гвоздецький та ін.] ; за заг. ред. В. Д. Гвоздецького. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – 326 с.
– Громадянське суспільство: історія та сучасність / [Т. В. Розова та ін.] ; за ред. Т. В. Розової ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Одеса : Юрид. л-ра, 2010. – 342 с.
– Громадянське суспільство: проблеми теорії та практики : [зб. ст. / упоряд. і наук. ред. С. Рябов ; Фонд ”Освіта для демократії”]. – Київ : НаУКМА, 2008. – 156 с.
– Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії / [А.І.Кудряченко, В.М.Бебик, В.І.Бортніков та ін.] ; за заг. ред. Кудряченка А.І. – Київ : [НІСД], 2007. – 395 с.
– Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку / [Ф.М.Рудич, Р.В.Балабан, Ю.С.Ганжуров та ін.] ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. – Київ : Парлам. вид-во, 2006. – 407, [3] с.
– Громадянське суспільство в Україні : [Збірник] / [Ред.-упоряд.: Н.Демчук, Л.Кудіна]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2004. – 57 с.
http://politics.ellib.org.ua/pages-1916.html
https://engage.org.ua/hromadianske-suspilstvo-poniattia-oznaky-struktura/
https://studfile.net/preview/5734738/page:14/
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/politolog/17111/
https://www.sworld.com.ua/simpoz4/136.pdf
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3169:informatsijni-strukturi-gromadyanskogo-suspilstva-v-protsesi-rozbudovi-pravovoji-derzhavi&catid=81&Itemid=415
http://cpk.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=713
http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/10902/1/Gromad_suspilstvo_2013.pdf
https://mk-eu.at.ua/material/naukpratsi/matjaz.pdf
http://veche.kiev.ua/journal/4544/
https://engage.org.ua/modeli-hromadyanskykh-suspilstv/
http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2018/34.pdf
https://pidru4niki.com/77052/kulturologiya/modeli_gromadyanskogo_suspilstva_istorichni_natsionalni_analitichni
https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-gromadyanskogo-suspilstva-problema-vzaemovidnosin-lyudini-ta-derzhavi/viewer
http://ks.dsp.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/znpnudps_2011_1_40.pdf
https://engage.org.ua/stanovlennya-hromadyanskoho-suspilstva-v-ukrayini/
http://ippi.org.ua/sites/default/files/12koissu.pdf
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-12/dopov_gromad-suspilstvo_druk_04_12_2019.pdf

.: Розділ: Держава і право :: 3.12.2020 14.13.23 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.266107 seconds