Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45097
   


Автор запитання: Михайло із міста: Мукачево :: Запитання: 46464  
Михайло запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про митне право України. Дякую вам за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо вам для опрацювання таку літературу:
Бабалик Є. П. Адміністративно-правові основи інформаційного забезпечення митних органів в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Є. П. Бабалик ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 18 с.
Білоус-Осінь Т. І. Місце уповноваженого економічного оператора серед суб’єктів митного права України [Електронний ресурс] / Т. І. Білоус-Осінь // Митна справа. — 2013. — № 5(1). — С. 121-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2013_5(1)__20.
Василенко В. М. Митні правовідносини в Україні: поняття, ознаки та структура [Електронний ресурс] / В. М. Василенко // Право і Безпека. — 2013. — № 3. — С. 27-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2013_3_7.
Вишновецький В. М. До питання про місце митного права в системі права України [Електронний ресурс] / В. М. Вишновецький // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2008. — № 3. — С. 58-62. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2008_3_13.
Ігонін В. К. Ідеологічні (доктринальні) джерела митного права України [Електронний ресурс] / В. К. Ігонін // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. — 2010. — № 1. — С. 40-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2010_1(4)__7.
Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Т. О. Коломоєць ; Нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2005. — 43 с.
Комаров О. В. Удосконалення фіскальної політики в галузі державної митної справи / О. В. Комаров // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Сер. Держ. упр. — 2017. — № 4. — С. 62-67.
Куліш А. М. Правове регулювання становлення завдань та функцій Державної митної служби України [Електронний ресурс] / А. М. Куліш // Форум права. — 2011. — № 1. — С. 542-546. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Ліпинський В. В. Новації Митного кодексу України в частині притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення порушень митних правил [Електронний ресурс] / В. В. Ліпинський // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. — 2012. — № 2. — С. 11-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2012_2_4.
Мельник М. В. Інститут митних режимів в митному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. В. Мельник; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». — Київ, 2016. — 21 c.
Мельник Т. Інституціональне забезпечення митного регулювання України в умовах євроінтеграції / Т. Мельник, О. Дьяченко // Зовн. торгівля: економіка, фінанси, право. — 2017. — Вип. 4. — С. 5-15.
Митна політика України: економічні та правові аспекти, 8 червня 2018 р., м. Запоріжжя : матеріали наук.-практ. круглого столу, 8 черв. 2018 р., Запоріжжя / Класич. приват. ун-т, Держ. фіск. служба України у Запоріз. обл., Держ. фіск. служба України, Громад. орг. «Всеукр. асоціація кримін. Права». — Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2018. — 123 c.
Мостовий А. Митне право України в контексті розвитку фінансового права [Електронний ресурс] / А. Мостовий // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. — 2013. — Вип. 57. — С. 189-193. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2013_57_25.
Нападистий О. Митний режим в Україні та його види / О. Нападистий // Право України. — 2000. — № 7. — С. 70-73.

.: Розділ: Держава і право :: 2.06.2022 19.37.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Максим із міста: Київ :: Запитання: 46462  
Максим запитує:
Добрий день. Правотворча діяльність Костя Левицького. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Максиме! Перегляньте таку літературу:
Андрухів І. Кость Левицький: політик, громадський діяч, правник (1859 — 1941) : монографія / І. Андрухів, С. Сворак, В. Ковалик. — Надвірна : Надвірнян. друк., 2009. — 104 c.
Андрусяк Т. Г. Кость Левицький — правник і просвітитель [Електронний ресурс] / Т. Г. Андрусяк // Часопис Київського університету права. — 2017. — № 4. — С. 6-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2017_4_3.
Василик І. Б. Громадсько-політична діяльність Костя Левицького (остання чверть XIX ст. — 1918 р.) : автореф. дис... канд. іст. наук / І. Б. Василик; НАН України. Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2007. — 20 c.
Василик І. Б. Діяльність Костя Левицького в НТШ [Електронний ресурс] / І. Б. Василик // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2004. — Вип. 8. — С. 82-85. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2004_8_17.
Кіндюк Б. В. Основні напрями правотворчої діяльності Костя Левицького [Електронний ресурс] / Б. В. Кіндюк, А. В. Стечишин // Право України. — 2019. — № 6. — С. 157-174. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2019_6_14.
Кіндюк Б. В. Правотворча діяльність Костя Левицького з протидії колоніальній політиці Австрійської влади в Галичині / Б. В. Кіндюк, А. В. Стечишин // Право України. — 2020. — № 11. — С. 173-187.
Музика І. В. Кость Левицький очима історика-біографіста [Електронний ресурс] / І. В. Музика // Правова держава. — 2013. — Вип. 24. — С. 578-580. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2013_24_85.
Регульський В. Правнича думка у творчій спадщині та діяльності Костя Левицького [Електронний ресурс] / В. Регульський // Етнічна історія народів Європи. — 2001. — Вип. 11. — С. 61–64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2001_11_15.
Рибак В. О. філософське осмислення права у спадщині Костя Левицького [Електронний ресурс] / В. О. Рибак // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. — 2014. — Вип. 3. — С. 331-336. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2014_3_35.
Сворак С. Д. Утвердження народовладного концепту у державно-правових поглядах та політичній діяльності Костя Левицького [Електронний ресурс] / С. Д. Сворак // Право і Безпека. — 2013. — № 2. — С. 50-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2013_2_11.
Стечишин А. В. Кость Левицький як представник нового покоління державотворчої інтелігенції Галичини [Електронний ресурс] / А. В. Стечишин // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія : Право. — 2016. — № 2. — С. 70-77. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2016_14_12.
Стечишин А. В. Юридичний професіоналізм і модерний патріотизм Костя Левицького як джерела державотворчих сил [Електронний ресурс] / А. В. Стечишин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2016. — Вип. 4. — С. 50-61. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2016_4_10.

.: Розділ: Держава і право :: 2.06.2022 10.48.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Шаргород :: Запитання: 46459  
Вікторія запитує:
Добрий день. Шукаю інформацію про соціальні функції держави. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторія! Ми вже відповідали на подібне питання. Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений доступ — Пошук за номером запитання — № 45244.

.: Розділ: Держава і право :: 1.06.2022 18.12.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Київ :: Запитання: 46457  
Андрій запитує:
Добрий день. Потребую вашої допомоги. Шукаю будь-які джерела, що стосуються Конвенції ООН про права дитини. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо вам переглянути таку літературу:
Волинець Л. С. Права дитини в Україні: проблеми та перспективи / Л. С. Волинець; Укр. ін-т соц. дослідж. — Київ : Логос, 2000. — 75 c.
Гайдай-Бандурка І. О. Відповідність національного законодавства з питань захисту дітей факультативному протоколу конвенції ООН про права дитини [Електронний ресурс] / І. О. Гайдай-Бандурка // Європейські перспективи. — 2014. — № 4. — С. 86-90. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2014_4_17.
Копиленко О. Л. Конвенція про права дитини та законодавство України. Роз'яснення, коментарі / О. Л. Копиленко, О. К. Сусол, Л. В. Хомін, О. В. Коваленко, О. О. Ластовецький, В. Я. Гальченко; Дит. фонд ООН. Представництво ЮНІСЕФ в Україні. — Київ, 2002. — 199 c. — (Сер. Майбут. нашим дітям).
Кудрявцева О. М. Конвенція ООН про права дитини 1989 року: сутність, зміст, перспективи розвитку правозахисного потенціалу [Електронний ресурс] / О. М. Кудрявцева // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2015. — № 3. — С. 42-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2015_3_16.
Левченко К. Б. Які зміни до статті 301 Кримінального кодексу України відповідатимуть вимогам Факультативного Протоколу до Конвенції ООН про права дитини (коментар до законопроекту 3221) [Електронний ресурс] / К. Б. Левченко // Форум права. — 2009. — № 3. — С. 399-402. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Маніна М. А. Імплементація положень конвенції ООН про права дитини в законодавство України / М. А. Маніна // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. — 2003. — Спец. вип. — С. 165-169.
Сірант М. М. Механізми міжнародного права щодо захисту прав дитини / М. М. Сірант // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». — 2015. — № 824. — С. 164-168.
Трестер Ю. О. До питання аналізу конвенції ООН про права дитини [Електронний ресурс] / Ю. О. Трестер // Інвестиції: практика та досвід. — 2014. — № 9. — С. 156-159. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2014_9_37.

.: Розділ: Держава і право :: 1.06.2022 11.29.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євгенія із міста: Стрий :: Запитання: 46446  
Євгенія запитує:
Добрий день. Допоможіть з пошуком літератури на тему: Юридична відповідальність у публічному праві. Дякую заздалегідь.
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо вам опрацювати такі джерела:
Губанов О. О. Соціальне значення позитивної юридичної відповідальності публічних службовців у країнах ЄС [Електронний ресурс] / О. О. Губанов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2016. — Вип. 41(2). — С. 17-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_41(2)__5.
Єсімов С. С. Юридична відповідальність суб’єктів публічного управління за порушення інформаційного законодавства України [Електронний ресурс] / С. С. Єсімов // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. — 2017. — Вип. 3. — С. 82-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2017_3_11.
Миколенко О. І. Сучасні тенденції у сфері юридичної відповідальності публічних службовців, службового права України та їх критичний аналіз [Електронний ресурс] / О. І. Миколенко, О. М. Миколенко // Правова держава. — 2021. — № 41. — С. 61-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2021_41_10.
Осауленко А.О. Нормативна конструкція ретроспективної юридичної відповідальності в публічному праві сучасної України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / А.О. Осауленко ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — Київ, 2007. — 18 с.
Солоха Д. В. Державне забезпечення й імплементація правових основ юридичної відповідальності у сфері публічних закупівель [Електронний ресурс] / Д. В. Солоха // Менеджер. — 2020. — № 1. — С. 155-172. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2020_1_13.
Терещук М. М. Історичні аспекти становлення юридичної відповідальності в публічному праві [Електронний ресурс] / М. М. Терещук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2015. — Вип. 3(1). — С. 41-45. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_3(1)__12.
Терещук М. М. Методологія дослідження інституту юридичної відповідальності в публічному праві [Електронний ресурс] / М. М. Терещук // Філософські та методологічні проблеми права. — 2017. — № 2. — С. 130-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmpp_2017_2_12.

.: Розділ: Держава і право :: 27.05.2022 10.45.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.266495 seconds