Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44071
   


Автор запитання: Софія із міста: Київ :: Запитання: 45203  
Софія запитує:
Добрий день! Потрібні джерела про сімейне право в Україні. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Перегляньте такі джерела інформації:
Боднар Т. Сімейне право в системі права України [Електронний ресурс] / Т. Боднар // Приватне право. — 2013. — № 1. — С. 129-134. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prpr_2013_1_14.
Булеца С. Сімейне право: підручник / за заг. ред. В. Кройтора та В. Євко; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – 512 с. [Електронний ресурс] / С. Б. Булеца // Право і Безпека. — 2016. — № 2. — С. 161. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2016_2_32.
Дякович М. Сімейне право : навч. посіб. / М. Дякович ; Львівський національний ун-т м. Івана Франка. — Київ : Правова єдність, 2009. — 512 с.
Кириченко Ю. Конституційне закріплення права на невтручання в особисте і сімейне життя в Україні та європейських державах: порівняльно-правовий аналіз [Електронний ресурс] / Ю. Кириченко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2013. — № 5. — С. 34-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2013_5_9.
Лепех С. Сімейне право України : навч. посіб. / С. Лепех ; Львів. м. . Ун-т м. І. Франка. — Львів : Вид. центр ЛНУ м. І. Франка, 2010. — 316 с.
Мазур О. Сімейне право України : навч. посіб. Для дистанц, навч. / О. Мазур ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». — Київ : Університет «Україна», 2005. — 116 с.
Мазур О. Сімейне право України : навч. Посіб. Для дистанц. Навч. / О. С. Мазур ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». Інститут дистанційного навчання. — Київ : Університет «Україна», 2006. — 116 с.
Мироненко В. Сімейне право України : підручник / В. Мироненко, С. Пилипенко ; ред. В.. Мироненко. — Київ : «Правова єдність», всеукраїнська асоціація видавців, 2008. — 477 с.
Оніщенко О. Сімейне право : навч. Посібник / О. Оніщенко ; Національний авіаційний ун-т. — Київ : НАУ-друк, 2009. — 111 с.
Сімейне право України у схемах : навч. посібник / В. І. Бобрик [и др.]. — Київ : Атіка, 2005. — 160 с.
Сімейне право. Нотаріат. Адвокатура. Суд: Наук.-практ. посіб.: у 2 кн. з інформ. дод. на лазер. носії. Кн. 1 / С. Фурса, Л. Драгнєвіч, О. Пульнєва, Є. Фурса; Центр прав. дослідж. Фурси. — Київ: Вид. Фурса С.Я., 2005. — 894 с.
Шовкошитна С. Що слід знати про сімейне та спадкове право / С. Шовкошитна. — Київ : Інститут громадянського суспільства, 2004. — 72 с.

.: Розділ: Держава і право :: 4.03.2021 16.54.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антон із міста: Київ :: Запитання: 45193  
Антон запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література до реферату про політичну систему суспільства в умовах гібридної війни. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоне! Перегляньте наступні джерела:
Макаренко Л. П. Політична комунікація у демократичних процесах в Україні : моногр. / Л. П. Макаренко. - Київ : КИИ, 2017. - 324 с.
Політична система сучасного суспільства: навч. посіб. для студентів екон. спец. / [Мадіссон В. В. та ін.]; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ : КНУТД, 2015. - 183 с.
Політична система та інститути громадянського суспільства в Україні: навч. посіб. / Ф. М. Рудич, Р. В. Балабан, Ю. С. Ганжуров та ін. - Київ : Либідь, 2008. - 440 с.
Світова гібридна війна: український фронт : моногр. / за заг. ред. В. П. Горбуліна. - Харків : Фоліо, 2017. - 496 с.
Сенченко М. Організаційна зброя та її латентний вплив на соціально-комунікативний простір : соціокомунікативні технології / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. - 2020. - № 2. - С. 18-23.
Сенченко М. Невидима організаційна війна : колонка гол. редактора / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. - 2019. - № 11. - С. 3-5.
Требін М. П. Феномен «гібридної» війни / М. П. Требін // Гілея : зб. наук. праць. - 2014. - Вип. 87 (№ 8). - С. 366-371.
Ткаченко В. М. Україна - Росія: на сконі «пропащого часу» / В. М. Ткаченко. - Київ : Вид-во Політія, 2018. - 480 с.
Крутій В. О. Політична система України в умовах гібридної війни (досвід 2014-2018 років) [Електронний ресурс] / В. О. Крутій // Наука та новий освітній вимір. Серія: Гуманітарні та соціальні науки. - 2018. - № 6. - С. 11-15. - Режим доступу: https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/httpsdoi.org10.31174send-hs2018-169vi28-02.pdf.
Смолянюк В. Ф. Політична система суспільства в умовах гібридної війни: спрямованість трансформацій [Електронний ресурс] / В. Ф. Смолянюк, В. О. Крутій // Вісник Нац. ун-ту «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Політологія : зб. наук. пр. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; [редкол.: А. П. Гетьман та ін]. – Харків, 2019. – Т 2, № 41. – С. 70-87. - Режим доступу: http://193.110.163.202/bitstream/handle/2010/33842/pol-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

.: Розділ: Держава і право :: 3.03.2021 10.27.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Вижниця :: Запитання: 45175  
Андрій запитує:
Цікавить література про становлення демократії. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Андрію! Радимо вам опрацювати наступні джерела інформації:
Войтович Р. Вплив глобальної демократії на розвиток системи державного управління перехідних суспільств [Електронний ресурс] / Р. Войтович // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2013. — № 1. — С. 5-14. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2013_1_3.
Воропаєва В. Розвиток демократії як глобального процессу [Електронний ресурс] / В. Воропаєва // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2012. — Вип. 49. — С. 233-243. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2012_49_25.
Історія держави і політико-правових вчень Стародавньої Греції та Риму : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти, що навч. за напрямом політологія та правознавство / А. Колісніченко ; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв : Видавництво МФ НаУКМА, 2002. — 274 с.
Історія Стародавньої Греції та Риму : навч. прогр. для спец. "Історія і правознавство" / уклад. Р. А. Дудка ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин : Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. — 31 с.
Ломжець Ю. Розвиток парламентської культури як напрямок демократизації суспільства [Електронний ресурс] / Ю. Ломжець // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. — 2010. — Т. 149, Вип. 137. — С. 43-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2010_149_137_10.
Монєва С. Публічне слово та Афінська демократія (V-IV ст. до н.е.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / С. Монєва ; Харківський держ. ун-т — Харків, 1998. — 15с.
Поліщук С. Інноваційний розвиток вітчизняної освітньої системи в умовах незалежності і демократизації суспільства [Електронний ресурс] / С. Поліщук // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2019. — Вип. 27. — С. 82-87. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2019_27_15.
Самелюк Л. Розвиток партисипативної демократії в умовах реформування місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Л. Самелюк. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. — 2017. — № 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2017_2_25.
Самойленко Л. Розвиток місцевого самоврядування в умовах саморозгортання демократії як головний концепт дослідження [Електронний ресурс] / Л. Самойленко // Економіка та держава. — 2009. — № 10 — С. 96-98. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2009_10_32.
Цирфа Ю. "Лібералізм > демократія > розвиток": європейська формула для України [Електронний ресурс] / Ю. Цирфа // Віче. — 2014. — № 24. — С. 17-19. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2014_24_10.
Шедяков В. Розвиток виробничої демократії та взаємозв’язок рівнів регулятивних можливостей, або сила єдності – в різноманітті [Електронний ресурс] / В. Шедяков // Економіст. — 2014. — № 9. — С. 9-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2014_9_5.

.: Розділ: Держава і право :: 1.03.2021 14.19.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віта із міста: Київ :: Запитання: 45172  
Віта запитує:
Добрий день! Допоможіть з для наукової роботи на тему Міжнародний досвід запобігання та протидії корупції. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Віто! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 39518; 39535; 41078; 43973. Також радимо Вам переглянути наступні посилання:
Візір А. Загальна характеристика міжнародно-правових норм у сфері запобігання та протидії корупції [Електронний ресурс] / А. Візір // Актуальні проблеми права: теорія і практика. — 2010. — № 18. — С. 178-186. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2010_18_25.
Гвоздецький В. Організаційно-правові засади запобігання і протидії корупції в Україні: монографія / В. Д. Гвоздецький; Укр. держ. ун-т фінансів і міжнар. торгівлі. — Київ : МП Леся, 2011. — 591 с.
Дем’янчук Ю. Удосконалення адміністративно-правових засад запобігання та протидії корупції з урахуванням міжнародного досвіду [Електронний ресурс] / Ю. Дем’янчук, Я. Новак // Наука і правоохорона. — 2019. — № 1. — С. 52-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nip_2019_1_9.
Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції": наук.-практ. комент. / О. Бандурка, В. Ковальська, О. Литвинов, О. Безпалова, О. Книженко; ред.: О. Бандурка. — Харікв : НікаНова, 2012. — 224 с.
Корупція як негативне соціальне явище: шляхи її подолання в Україні та міжнародний досвід : метод. матеріали / І. Різак [та ін.]. — Ужгород : Ліра, 2004. — 62 с.
Мандибура В. Корупція: інституційна сутність та механізми подолання / В. Мандибура. — Київ : Парлам. вид-во, 2017. — 487 с. : табл.
Невмержицький Є. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії : [монографія] / Є. Невмержицький ; Академія прокуратури України. — Київ : КНТ, 2008. — 368 с.
Опак К. До питання інституційного вдосконалення протидії корупції в Україні: міжнародний досвід [Електронний ресурс] / К. Опак // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). — 2014. — № 2. — С. 54-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2014_2_14.
Петрашко С. Міжнародно-правовий механізм протидії корупції: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / С. Петрашко; Ін-т законодавства ВР України. — Київ, 2012. — 20 с.
Попов Г. Міжнародно-правове регулювання взаємодії у сфері запобігання і протидії корупції [Електронний ресурс] / Г. Попов // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). — 2012. — Вип. 1. — С. 135-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2012_1_17.
Практичний порадник для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупційних діянь відповідно до Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції": [навч. вид.] / уклад.: С. Серьогін, В. Баштанник, О. Молошна; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Голов. упр. держ. служби України. — Дніпропетровськ, 2011. — 213 с.
Романюк Б. Законодавство України та зарубіжних країн щодо протидії корупції. Міжнародний досвід боротьби з корупцією: монографія / Б. Романюк, О. Бусол; Рада нац. безпеки і оборони України, Міжвідом. наук.-дослід. центр пробл. боротьби з організованою злочинністю. — Київ : ТОВ "Поліграф-Сервіс", 2010. — 627 с.
Сухоребрий I. Порівняльний аналіз вітчизняної та міжнародної правової бази з питань протидії корупційним злочинам [Електронний ресурс] / I. Сухоребрий // Актуальні проблеми держави і права. — 2009. — Вип. 47. — С. 37-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_47_9.
Чемерис І. Політико-правові механізми запобігання та протидії корупції в органах державної влади України: автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / І. Чемерис; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. — Київ, 2012. — 20 с.

.: Розділ: Держава і право :: 1.03.2021 09.28.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Харків :: Запитання: 45171  
Ольга запитує:
Доброго дня! Цікавить інформація про екологічне законодавство в Україні! Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Аганіна А. О. Актуальні питання вдосконалення екологічного законодавства України в контексті євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] / А. О. Аганіна // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. — 2017. — № 4. — С. 100-108. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2017_4_16
Азарова І. Б. Законодавчі та нормативні методи оцінювання екології в Україні [Електронний ресурс] / І. Б. Азарова // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. — 2019. — № 19. — С. 115-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vldubzh_2019_19_15
Анісімова Г. В. Актуальні проблеми законодавчого забезпечення екологічних інтересів у державній політиці України [Електронний ресурс] / Г. В. Анісімова. // Теорія і практика правознавства. — 2018. — Вип. 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2018_2_14
Блавацька Д. А. Реформування екологічного законодавства України – провідний напрямок державної екологічної політики [Електронний ресурс] / Д. А. Блавацька. // Теорія і практика правознавства. — 2015. — Вип. 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2015_2_16
Бригадир І. В. Роль науки екологічного права в розвитку законодавства України [Електронний ресурс] / І. В. Бригадир // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2015. — Вип. 3. — С. 167-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2015_3_25
Гетьман А. П. Сучасні проблеми законодавчого забезпечення використання й охорони природно-ресурсного потенціалу України в контексті державної інноваційної й екологічної політики [Електронний ресурс] / А. П. Гетьман, Г. В. Анісімова // Право та інновації. — 2018. — № 3. — С. 7-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2018_3_3
Задихайло Д. Д. Відносини екологічного господарювання як напрям розвитку законодавства України [Електронний ресурс] / Д. Д. Задихайло // Економічна теорія та право. — 2017. — № 3. — С. 96-107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_etp_2017_3_11
Малиш Н. А. Законодавче забезпечення державної екологічної політики України [Електронний ресурс] / Н. А. Малиш, С. О. Москаленко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. — 2019. — № 3. — С. 39-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2019_3_8
Малишева Н. Р. Наукові засади систематизації екологічного законодавства України [Електронний ресурс] / Н. Р. Малишева, В. І. Олещенко // Правова держава. — 2015. — Вип. 26. — С. 307-318. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2015_26_39
Малишева Н. Р. Розвиток екологічного законодавства України після набуття чинності Угоди про асоціацію [Електронний ресурс] / Н. Р. Малишева // Правова держава. — 2020. — Вип. 3. — С. 222-231. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2020_3_25
Михайський О. Є. Огляд законодавства США в сфері еколого-правового регулювання видобування сланцевого газу – досвід для України [Електронний ресурс] / О. Є. Михайський // Правова держава. — 2020. — Вип. 3. — С. 505-513. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2020_3_57
Салміна Я. О. Аналіз стану систематизаційного процесу екологічного законодавства України: минуле і майбутнє [Електронний ресурс] / Я. О. Салміна // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2017. — № 2. — С. 74-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2017_2_14
Сидор В. Апроксимація екологічного законодавства України до права ЄС: аналіз міжнародної та національної правової бази [Електронний ресурс] / В. Сидор // Історико-правовий часопис. — 2019. — № 1. — С. 29-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2019_1_8
Тютюнник М. О. Адаптація екологічного законодавства України до законодавства Єропейського Союзу [Електронний ресурс] / М. О. Тютюнник // Журнал східноєвропейського права. — 2019. — № 63. — С. 358-364. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2019_63_51
Фасоля О. І. Ретроспектива законодавства України в галузі екологічної освіти [Електронний ресурс] / О. І. Фасоля // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. — 2015. — Вип. 4. — С. 153-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUP_2015_4_32

.: Розділ: Держава і право :: 26.02.2021 09.42.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.25601 seconds