Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 44390
   


Автор запитання: Анна із міста: Черкаси :: Запитання: 28241  
Анна запитує:
Масова та елітарна літератури: поняття, риси, критерії розмежування
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо вам наступні джерела:
1.Видавнича справа: статистичні дані [Електронний ресурс] // офіційний сайт Державного комітету телебачення і радіомовлення України. – Режим доступу: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=34099.
2.Випуск видавничої продукції в Україні [Електронний ресурс] // офіційний сайт Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова». – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/.
3.Літературний форум [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrcenter.com/Форум//30991/Ірен-Роздобудько.
4.Набоченко О. Чужой плен: Великое прошлое и туманное будущее украинской книги [Электронный ресурс] / О. Набоченко // Зеркало недели. – 2008. – № 25. – Режим доступа: http://zn.ua/CULTURE/chuzhoy_ plen_ velikoe_ proshloe_i_tumannoe_buduschee_ukrainskoy_knigi-4231.html.
5.Сидорова М. Ю. Квалифицированный читатель и массовая литература (лингвистический аспект проблемы) // Библиотека в эпоху перемен. – М., 2003. – Вып. 4. – С. 16–25.

http://forum.ostriv.in.ua/theme/code-3d15a7e086931
http://eprints.zu.edu.ua/6376/
http://h.ua/story/20495/
http://uk.wikipedia.org/wiki/Масова_література
http://uk.wikipedia.org/wiki/Елітарна_література

.: Розділ: Література :: 11.05.2012 15.37.37 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдана із міста: Дніпропетровськ :: Запитання: 28218  
Богдана запитує:
Доброї ночі, прошу Вашої допомоги з такого питання:"Які літературознавчі праці присвячені 20-30-м рокам ХХ ст."
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо вам наступні джерела:

Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / за ред. М. Зубрицької. – Львів, 1996.

Атом серця : укр. поезія першої половини ХХ ст. : для ст. шк. віку / упоряд. Ю. І. Коваліва. – К. : Веселка, 1992. – 350 с.

Безхутрий Ю. Хвильовий: проблеми інтерпретації. – Харків: Фоліо,
2003. – 495 с. – Бібліогр.: с. 491-495.

Біла А. Український літературний аванґард: пошуки, стильові напрямки: монографія; [ 2-е вид,доп. і переробл.] / Анна Біла. – К.: Смолоскип, 2006. – 464 с.
Білецький О. Завдання та перспективи розвитку україн¬ського літературознавства // Зібрання праць: У 5 т. — К., 1966. — Т. 3.

Білецький О. Літературознавство і критика за 40 років ра¬дянської України // Зібрання праць: У 5 т. — К.,1966. — Т. З

Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики: спроба літературно-наукової методології. – Т. 1. – Прага, 1925. (Перевидання за редакцією М. Ільницького. – К., 1998).

Васьків М. Український роман 1920-х-початку 1930-х років: ґенерика й архітектоніка: монографія / М.С.Васьків. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2007. – 208 с.

Єфремов С. О. Історія українського письменства / С. О. Єфремов. – К. : Феміна, 1995. – 686 c.

Жулинський М. Г. Із забуття – в безсмертя (Сторінки призабутої спадщини). – К. : Дніпро, 1990.

Журенко О. Модерні тенденції української романістики 20-х рр. ХХ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.01 „Українська література” / О.М.Журенко.– К., 2003. – 20 с.

...З порога смерті... : письменники України – жертви сталін. репресій. Вип. 1 / упоряд., передм. О. Г. Мусієнко. – К. : Радянський письменник, 1991. - 494 с.

Іван Франко у критиці: західноукраїнська рецепція 20-30-х років ХХ століття. / упоряд. М. Ільницький. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 432 с.

Ільницький О. Український футуризм 1914-1930 / Олег Ільницький; [перекл. з англ. Рая Тхорук]. – Львів: Літопис, 2003. – 456 с.

Історія української літератури ХХ ст. : у 2 кн. / В. Дончик, В. Агеєва,
Ю. Ковалів та ін. – К. : Либідь, 1993. – Кн. 1. – 382 с.
Історія української літературної критики та літературознав¬ства : У 2 кн. : хрестоматія / упоряд. П. Федченко, М. Павлюк, Т. Бовсунівська. – К., 1996, 1998.

Лавріненко Ю. А. Розстріляне відродження : антологія 1917-1933 : поезія-проза-драма-есей / упоряд. Ю. А. Лавріненко. – 2-е вид. – К. : Смолоскип, 2003. – 983 с.

Мовчан Р. Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер’єрі: монографія / РаїсаМовчан. – К.: ВД „Стилос”, 2008. – 544 с.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі: монографія; [2-е вид., переробл. І доп.] / Соломія Павличко. – К.: Либідь, 1999. – 447 с.

Петров В. Проблеми літературознавства за останнє 25- ліття – 1920-1945 // Українське слово. – К., 1994. – Т. 1.

Письменники Радянської України : збірник. – К. : Рад письменник, 1955. – Вип. 14 : 20-30 роки : нариси творчості / упоряд. С. А. Крижанівський. – 1989. – 407 с.

Репресоване "відродження" / упоряд. О. І. Сидоренко, Д. В. Табачник. – К. : Україна, 1993. – 399 с.

Розстріляне Відродження : шедеври укр. репресованої прози / ред.-уклад. С. Заготова. – Донецьк : БАО, 2008. – 415 с.

Сеник Л. Роман опору: український роман 20-х років: проблеми національної ідентичності /Любомир Сеник. – Львів: Академічний Експрес, 2002. – 239 с.

Становлення і нищення шкіл та напрямів у літературознавстві 20–30-х років XX ст. (Наєнко М. К. Історія українського літературознавства : підруч.)
http://litmisto.org.ua/?p=3954

.: Розділ: Література :: 9.05.2012 01.09.15 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Дніпропетровськ :: Запитання: 28199  
Оля запитує:
Доброї ночі! Допоміжіть, будь ласка, знайти в мережі /або у друков.вигляді монографії, збірники статей про творчість Т. Шевченка і Григорія Квітку. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Олю!
Деяка інформація міститься у наступних джерелах:
1. Горболіс Л. М. Т. Шевченко і Г. Квітка-Основ’яненко // Наукова шевченківська конференція (31; 1994; Луганськ). XXXI наукова шевченківська конференція 9–11 березня 1994 року. — Луганськ, 1994. — С.30–33.
2. Шевченко Т. До Основ’яненка: [Коментар] // http://litopys.org.ua/shevchenko/shev113.htm
3. Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. 23 жовтня 1840. Основа: [Коментар] // http://ua-kobzar.livejournal.com/70260.html
4. Шевченко З. Художній світ Т. Шевченка // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/vg/2010_21/24_21.pdf
5. Наративно-жанрова специфіка української, польської, російської прози першої половини XIX ст.: автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 [Електронний ресурс] / Н.Г. Петриченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2010. — 39 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10pngppp.zip
6. Владимирова В.М. Пантелеймон Куліш – дослідник української літератури // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ltkp/2010_59/fil/0013.pdf
7. Петриченко Н.Г. Рецепція прозових творів українських і російських авторів першої половини хіх століття в контексті культурного пограниччя // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/apif/2009_3/Petrichenko.pdf

.: Розділ: Література :: 8.05.2012 00.05.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Дніпр. :: Запитання: 28196  
Оля запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати критичний матеріал про спорідненість творчості Тараса Шевченка та Григорія Квітки (спільність у поетиці: теми, мотиви, образи та ін.) та про добу, в яку вони творили. Дякую!
Наша відповідь:
Вітаємо, Олю!
Пропонуємо Вам переглянути наступні посилання:
1) матеріал до теми:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=спорідненість творчості Квітки-Основ'яненка Тараса Шевченка&source=web&cd=13&ved=0CGoQFjACOAo&url=http://www-philology.univer.kharkov.ua/katedras/prof_sites/serdega/bibliograph_materials_serdega.pdf&ei=47GoT_LZO8bP4QTDxa3YAQ&usg=AFQjCNHHbBCvsFsaq9hCleVdHf2dpDixeA&cad=rja
2) матеріал до теми:
http://www.ukrtvory.com.ua/referaty/lit101.html
3) матеріал до теми:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Квітка-Основ'яненко_Григорій_Федорович
4) матеріал до теми:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Шевченко_Тарас_Григорович
5) матеріал до теми:
http://www.ukrlib.com.ua/bio/printout.php?id=187
6) матеріал до теми:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev113.htm
7) матеріал до теми:
http://www.ukrlit.vn.ua/article/225.html
8) матеріал до теми:
http://www.ukrlit.vn.ua/info/folk/2_2.html
9) матеріал до теми:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=спорідненість творчості Квітки-Основ'яненка Тараса Шевченка&source=web&cd=3&ved=0CGQQFjAC&url=http://journ.univ.kiev.ua/HLJ/Ukr_lit_text_leckciypdf.pdf&ei=ULGoT4yIEerl4QSul9W0CQ&usg=AFQjCNEQGSLTvHFKcdpm8IXrHkO65_sjxg&cad=rja
10) матеріал до теми:
http://referatcentral.org.ua/linguistics_philology_load.php?id=865
11) матеріал до теми:
http://disser.com.ua/contents/3814.html
12) матеріал до теми:
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev316.htm
13) матеріал до теми:
http://ua-kobzar.livejournal.com/74296.html
14) матеріал до теми:
http://www.parta.com.ua/ukr/composition/list/page_19/
15) матеріал до теми:
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=31520
16) матеріал до теми:
http://referat.24i.com.ua/?r_desc=12226&scroll=4
17) матеріал до теми:
http://refsmarket.com.ua/searchdirect.php?ID=1201207
18) матеріал до теми:
http://www.ukrtvory.com.ua/referaty/lit105.html
19) матеріал до теми:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=творчість Квітки-Основ'яненка Тараса Шевченка&source=web&cd=21&ved=0CGcQFjAAOBQ&url=http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/vg/2010_21/24_21.pdf&ei=hrOoT6r7NOjY4QS1toG3CQ&usg=AFQjCNHs3gq06-avgChRHb0xzLvnpW6wpQ&cad=rja
20) матеріал до теми:
http://disser.com.ua/contents/3213.html
21) матеріал до теми:
http://tvori.com.ua/geroїchne-minule-ukraїnskogo-narodu-v-rannij-tvorchosti-t-gshevchenka/
22) матеріал до теми:
http://www.ukrlit.vn.ua/zno/63.html
23) матеріал до теми:
http://www.oblosvita.kiev.ua/5088/osnovyani-pro-tvorchist-t-shevchenka/
24) матеріал до теми:
http://referats.allbest.ru/literature/7900077969.html
25) матеріал до теми:
http://refsmarket.org.ua/referat.php?diplomID=3835
26) матеріал до теми:
http://www.refine.org.ua/pageid-2522-3.html
Всього найкращого!

.: Розділ: Література :: 7.05.2012 17.20.34 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Влад із міста: Журжинці :: Запитання: 28193  
Влад запитує:
Доброго дня!!! Будь ласка, Допоможіть мені знайти сайт, де можна безкоштовно скачати електронну книгу Олександра Бушкова "Піранія"!!! Дякую))
Наша відповідь:

.: Розділ: Література :: 7.05.2012 15.28.19 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.281623 seconds