Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43487
   


Автор запитання: Софія із міста: Київ :: Запитання: 44901  
Софія запитує:
Трудове право, види
Наша відповідь:
Доброго дня, Софія! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 33931, 36051, 42168, 42572.

.: Розділ: Держава і право :: 19.11.2020 22.03.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роза із міста: м.Хмельницький :: Запитання: 44891  
Роза запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу на тему Плюралізм як принцип громадянського суспільства. І як можна більше інформації про сам плюралізм в Україні від початку незалежності до сьогодення! Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Розо! Пропонуємо вам переглянути наступну літературу:

Анікін, В. Державна етнополітика та формування громадянського суспільства / В. Анікін // Політичний менеджмент. – 2004. - № 5(8). - С. 63-70.

Барков, В. Ю. Соціально-політичне становлення громадянського суспільства в Україні : автореферат дис. … д-ра політичних наук / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького . - К., 1999. - 38 с.

Берченко, Г. В. Конституційні засади громадянського суспільства в Україні : дис.. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право [Електронний ресурс] / Г. В. Берченко ; Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». - Харків, 2011. – Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/75686/mod_resource/content/1/Берченко АР про конституційні засади громадянського суспільства 2012.doc

Білокопитов Д. В. Сутність громадянського суспільства та його функції в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Д. В. Білокопитов // Актуальні проблеми державного управління. – 2016. - № 1(49). – С. 1-8. - Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2016-1/doc/7/03.pdf
Бойчук, М. А. Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії / М. А. Бойчук. – К. : Атлант ЮЕмСі, 2007.

Валевський, О. Державна політика в Україні : монографія / О. Валевський. - К. : НІСД, 2001. - 242 с.

Гонюкова, Л. Політичний плюралізм як умова розвитку демократичної держави : європейський досвід [Електронний ресурс] / Л. Гонюкова // Вісник Національної академії державного управління. Серія «Політологія і право». – С. 195-201. – Режим доступу: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2009-3-25.pdf

Горбуля, Г. «Політичний плюралізм» в Україні : стан і перспективи [Електронний ресурс] / Г. Горбуля. – Режим доступу: http://i-soc.com.ua/assets/files/book/stepanenko/st2.doc

Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку /за заг. ред. Ф. М. Рудич. - К. : Парламентське вид-во, 2006. - 412 с.

Громадянське суспільство як здійснення свободи : центрально-східноєвропейський досвід : зб. наук. пр. / за ред. А. Карася ; Львівський національний університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 1999. - 384 с.

Дикун, І. Плюралістичний напрямок в теорії демократії : історичні витоки та природа [Електронний ресурс] / І. Дикун. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/151/app-36_Dikun_I_M_(301-309).pdf?sequence=1&isAllowed=y

Лук’яненко, Є. Інформаційний суверенітет та інформаційний плюралізм – реальність чи відсутність явищ? / Є. Лук’яненко // Віче. – 1998. – № 8. – C. 33-36.

Остапенко, М. Громадянські ініціативи в умовах плюралістичного суспільства [Електронний ресурс] / М. Остапенко // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2009. – Вип. 1. – С. 92-96. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/3170/1/Ostapenko.pdf

Остапенко, М. Ідеологічний плюралізм: проблема необхідності розвитку і збереження цілісності демократичного суспільства [Електронний ресурс] / М. Остапенко. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/26754/01-Ostapenko.pdf?sequence=1

Остапенко, М. Філософські основи плюралізму / М. Остапенко // Віче. – 2007. – № 12. – C. 26-28.

Павшук, К. О. Принцип плюралізму як основа розвитку демократичної держави [Електронний ресурс] / К. О. Павшук. – Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/14407/1/Pavshuk_92-93.pdf

Пушкіна, О. В. Право на участь в управлінні державними справами як системоутворююча складова політичних прав людини і громадянина / О. В. Пушкіна // Вісник Запорізького юрид. ін-ту. - 2004. - № 4 (29). - С. 72–83.

Третяк, С. М. Формування поняття “громадянське суспільство” в західній та українській політико-правовій думці [Електронний ресурс] / С. М. Третяк. – Режим доступу: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Tretyak_2002_1.pdf

Троян, С. Партійно-політична система України в 1989-2002 рр. : від української атомізації до європейського плюралізму / С. Троян // Історія України. – 2003. – № 45. – C. 9-13.

Щербина, Н. Ф. Політико-ідеологічний плюралізм в сучасній Україні: теоретичні й практичні аспекти [Електронний ресурс] / Н. Ф. Щербина, Ю. Б. Махінла // Молодий вчений. – 2016. - № 4. – С. 327-332. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/4/80.pdf

Якімов, В. В. Значення політичного плюралізму для розвитку демократичної держави [Електронний ресурс] / В. В. Якімов // Наукові праці МАУП. – 2015. - Вип. 44(1). - С. 55–60. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npmaup_2015_1_11.pdf

https://www.living-democracy.com.ua/textbooks/volume-3/part-1/unit-3/

.: Розділ: Держава і право :: 17.11.2020 13.01.14 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Київ :: Запитання: 44885  
Наталя запитує:
Підберіть літературу до дипломної роботи Принципи та етика нотаріусів. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя! Перегляньте наступні джерела:
Гасюк Л. М. До проблеми визначення сутності поняття «професійна етика» / Л. М. Гасюк // Теоретичні питання освіти та виховання. — Київ, 2001. — Вип.14. — С. 100-102.
Гребеньков Г. В. Юридична етика : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Г. В. Гребеньков, Д. П. Фіолевський. — 2-е вид., випр. — Київ : Алерта, 2005. — 211 с.
Єлісовенко Ю. П. Професійна етика юриста : навч. посіб. / Ю. П. Єлісовенко // Відкритий міжнародний інститут розвитку людини "Україна". – Київ : "Ділова Україна", 2002. – 119 с.
Захарченко В. Ю. Юридична відповідальність державних службовців та проблема порушень службової етики / В. Ю. Захарченко // Держава і право. — 2003. — Вип. 20. — С. 223-231.
Захарчук С. Співвідношення права та моралі : історико-теоретичні аспекти / С. Захарчук // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 4. – С. 133-136.
Єфименко Л. В. Принципи та функції нотаріальної охорони цивільних прав та інтересів / Л. В. Єфименко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - № 9. - С. 36-43.
Єфіменко Л. В. Розвиток нотаріату України: стан та проблеми / Л. В. Єфіменко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 8. – С. 11–12.
Комаров В. Український нотаріат : перспективи розвитку / В. Комаров // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - № 5. - С. 153-161.
Левченко І. В. Етика нотаріальної діяльності / І. В. Левченко, В. В. Клемпарська // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - № 9. - С. 44-49.
Леко Б. А. Юридична етика : навч. посіб. — Чернівці : Книги - ХХІ, 2008. — 280 с.
Нелін О. І. Інститут нотаріату в Україні: від минувшин до сьогодення : монографія / О. І. Нелін. – Київ : Київ. ун-т, 2013. –
130 с.
Нотаріат в Україні : підручн. / М-во освіти і науки України ; за ред. В. В. Комарова. – Київ : ЮрІнком Інтер, 2006. – 319 с.
Руда Н. Г. Співвідношення понять професійної та прикладної етики / Н. Г. Руда// Наук. часопис. — 2007. — Вип. 12. — С. 200-206.
Сливка С. С. Мораль і право в умовах формування правової держави / С. С. Сливка // Проблеми формування суверенної правової української держави : зб. наук. статей. – 1993. – С. 104.
Черемиш В. Проблеми нормотворчого врегулювання нотаріальної діяльності / В. Черемиш // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - № 5. - С. 162-166.
Гулєвська Г. Ю. Організаційно-правові аспекти державного регулювання нотаріальної діяльності в Україні [Електронний ресурс] : дис... канд. юрид. наук, спеціальність : 12.00.07 / Г. Ю. Гулевська ; Держ. податк. адміністрація України ; Нац. академія держ. податкової служби України. - Ірпінь, 2004. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/liter/33921.html.
Комаров В. В. Нотаріат в Україні [Електронний ресурс] : підручник / В. В. Комаров, В. В. Баранкова. - Харків : Право, 2011. - 384 с. - Режим доступу: http://kizman-tehn.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/Notariat_2011.pdf.
Левченко І. В. Етика нотаріальної діяльності [Електронний ресурс] / І. В. Левченко, В. В. Клемпарська // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - № 9. - С. 44-49. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bmju_2013_9_7.
Принципи та етика нотаріусів [Електронний ресурс] // Нотаріальна палата України : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://npu.ua/palata/etyka/. - Назва з екрана.
Черниш В. М. Правова політика і проблеми нотаріальної діяльності професії : наук.-правов. дискурс / В. М. Черниш // Наук. вісник Нац. академії внутрініх справ. - 2017. - № 1. - С. 139-144. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvknuvs_2017_1_15.pdf.

.: Розділ: Держава і право :: 16.11.2020 16.12.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валентина із міста: Вознесенськ :: Запитання: 44820  
Валентина запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему "види норм права"
Наша відповідь:
Доброго дня, Валентино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Види норм права [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://pidru4niki.com/70656/pravo/vidi_norm_prava. — Назва з екрана.
Норми права, її ознаки [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://pidru4niki.com/1930081643107/pravo/norma_prava_oznaki. — Назва з екрана.
Правові та нормативні документи з видавничої справи : темат. добірка / Держ. наук. установа ”Книжкова палата України ім. І. Федорова” ; [уклад. Г. М. Плиса]. — Київ : Кн. палата України, 2010. — 53 с.
Сидоренко О. О. Процесуальні норми права: поняття, особливості, різновиди / О. О. Сидоренко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Право, 2014. — 190 с.
Теорія держави і права [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://pidruchniki.com/70606/pravo/teoriya_derzhavi_i_prava. — Назва з екрана.
Теорія держави і права [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://pidruchniki.com/1584072021816/pravo/teoriya_derzhavi_i_prava. — Назва з екрана.
Швидка та невідкладна медична допомога : [Збірник] / [Голов. ред. В.М.Заболотько]. — Київ : МВЦ «Медінформ», 2003. — 224 с.

.: Розділ: Держава і право :: 30.10.2020 20.30.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роза із міста: м.Хмельницький :: Запитання: 44819  
Роза запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти літературу на тему корпоративні норми і норми права, характеристика і співвідношення. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Бутрин-Бока Н. С. Поняття "корпоративне право" та "корпоративні права" у законодавстві України [Електронний ресурс] / Н. С. Бутрин-Бока // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2015. — Вип. 3(1). — С. 84-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_3(1)__22
Вінник О. М. Правове регулювання корпоративних відносин в умовах громадянського суспільства та цифровізації [Електронний ресурс] / О. М. Вінник // Юридична Україна. — 2018. — № 3-4. — С. 90-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2018_3-4_12
Гриньова Я. Г. Корпоративні відносини в сучасний період: суспільні запити щодо удосконалення нормативно-правового регулювання [Електронний ресурс] / Я. Г. Гриньова // Теорія і практика управління соціальними системами. — 2015. — № 4. — С. 20-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tipuss_2015_4_5
Івахненков С. В. Нормативне забезпечення автоматизації корпоративного фінансового контролю: світовий досвід [Електронний ресурс] / С. В. Івахненков // Фінанси України. — 2008. — № 10. — С. 95-105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2008_10_11
Карпенко Г. В. Нормативно-правове забезпечення корпоративного управління: проблеми залучення інвестицій на вітчизняні підприємства [Електронний ресурс] / Г. В. Карпенко, А. П. Данькевич // Фінанси України. — 2009. — № 7. — С. 39-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2009_7_5
Колосов Р. В. Суб’єкт та учасник корпоративних правовідносин: особливості юридичного розуміння та тлумачення [Електронний ресурс] / Р. В. Колосов // Актуальні проблеми правознавства. — 2018. — Вип. 1. — С. 135-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2018_1_25
Кривоус В. Становлення норм і правил корпоративної взаємодії – запит суспільства в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / В. Кривоус // Вісник Тернопільського національного економічного університету. — 2016. — Вип. 3. — С. 98-105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2016_3_11
Кужелєв М. Нормативно-правове забезпечення системи корпоративного контролю в Україні [Електронний ресурс] / М. Кужелєв // Схід. — 2013. — № 3. — С. 29-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2013_3_6
Мелех Л. В. Проблематика правового регулювання корпоративних правовідносин: перспективи використання законодавчого досвіду Європейського Союзу в правовому полі України [Електронний ресурс] / Л. В. Мелех, К. І. Круць // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. — 2016. — Вип. 1. — С. 102-108. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2016_1_14
Олійник О. С. Джерела корпоративного права України: особливості систематизації [Електронний ресурс] / О. С. Олійник // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. — 2019. — Вип. 51. — С. 49-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2019_51_8
Оліфіренко Л. Д. Нормоутворююча функція держави у механізмі взаємодії корпоративних структур із інституціональним середовищем [Електронний ресурс] / Л. Д. Оліфіренко // Ефективність державного управління. — 2012. — Вип. 30. — С. 234-240. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2012_30_30
Петровська О. К. Корпоративні норми в регулюванні діяльності інститутів громадянського суспільства [Електронний ресурс] / О. К. Петровська // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Юридичні науки. — 2019. — Т. 30(69), № 6. — С. 18-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_law_2019_30(69)_6_6
Попов О. Є. Нормативне упорядкування корпоративних відносин в акціонерному товаристві [Електронний ресурс] / О. Є. Попов // Бізнес Інформ. — 2012. — № 10. — С. 235-239. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_10_55
Посохов І. М. Удосконалення нормативної бази фінансово-економічних показників для аналізу ризиків корпоративної діяльності [Електронний ресурс] / І. М. Посохов // Економiчний часопис-XXI. — 2013. — № 7-8(1). — С. 46-49. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2013_7-8(1)__13
Рябова К. О. Правова природа корпоративних договорів [Електронний ресурс] / К. О. Рябова // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2018. — № 4. — С. 163-169. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2018_4_24
Сіднєва Ж. К. Нормативна основа концепції корпоративної соціальної відповідальності [Електронний ресурс] / Ж. К. Сіднєва, Т. В. Рибачук–Ярова // Формування ринкових відносин в Україні. — 2015. — № 10. — С. 136-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2015_10_37
Сіроха Д. І. Юридична природа корпоративних норм та їх місце у системі локального нормотворення [Електронний ресурс] / Д. І. Сіроха // Актуальні проблеми права: теорія і практика. — 2016. — № 32. — С. 176-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2016_32_20
Смітюх А. В. Щодо класифікації корпоративних прав, їх суб’єктів та корпоративних правовідносин [Електронний ресурс] / А. В. Смітюх // Правова держава. — 2016. — № 21. — С. 94-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2016_21_17
Солов'ян Ю. Розвиток нормативного забезпечення корпоративного сектора України [Електронний ресурс] / Ю. Солов'ян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. — 2009. — Вип. 107-108. — С. 112-114. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2009_107-108_34
Соляр С. Корпоративна нормотворчість інститутів громадянського суспільства [Електронний ресурс] / С. Соляр // Вісник Академії правових наук України. — 2010. — № 4. — С. 80-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2010_4_8

.: Розділ: Держава і право :: 30.10.2020 20.21.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.260572 seconds