Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45732
   


Автор вопроса: Аня из города: Вінниця :: Вопрос: 47328  
Аня спрашивает:
Добрий день. Цікавить література про сучасний стан особистого страхування. Дякую за допомогу.
Наш ответ:
Добрий день, Аню! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Александрова Г. М. Аналіз сучасного стану особистого страхування в Україні [Електронний ресурс] / Г. М. Александрова, Д. В. Мулеса // Молодий вчений. — 2016. — № 3. — С. 8-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_3_5.
Волохова Л. Ф. Значення євроінтеграційних процесів для розвитку національного ринку особистого страхування [Електронний ресурс] / Л. Ф. Волохова, В. В. Захаренко // Финансовые услуги. — 2017. — № 4. — С. 26-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/finu_2017_4_7.
Горбань Н. С. Договір страхування життя / Н. С. Горбань // Часоп. Київськ. ун-ту права. — 2017. — № 1. — С. 150-155.
Каракулова І. Фонди гарантування виплат за договорами страхування життя: зарубіжний досвід / І. Каракулова // Вісн. Київськ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Економіка. — 2012. — Вип. 133. — С. 47-49.
Клименко В. О. Дослідження характеру функціональних зв’язків між основними інтегральними показниками ринку добровільного особистого страхування в Україні [Електронний ресурс] / В. О. Клименко, О. С. Сокирко // Бізнес Інформ. — 2013. — № 11. — С. 75-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_11_13.
Курочка В. Л. Особисте страхування. Cучасний стан добровільного медичного страхування в Україні [Електронний ресурс] / В. Л. Курочка, З. В. Лашкул, В. Ф. Посний, В. С. Авраменко, В. А. Одринський, Я. Ю. Фершал, І. Г. Бібик // Сучасні медичні технології. — 2012. — № 1. — С. 85-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Smt_2012_1_17.
Міловська Н. Правова природа договору особистого страхування [Електронний ресурс] / Н. Міловська // Підприємництво, господарство і право. — 2018. — № 12. — С. 43-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2018_12_7.
Мних М. В. Соціально-економічні проблеми ефективності функціонування особистого страхування в Україні [Електронний ресурс] / М. В. Мних // Агросвіт. — 2016. — № 17. — С. 14-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2016_17_4.
Мужилівський В. В. Застосування оцінки вартості життя людини в обов’язковому особистому страхуванні [Електронний ресурс] / В. В. Мужилівський // Бізнес Інформ. — 2012. — № 9. — С. 205-208. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_9_42.
Мусієнко В. В. Цивільно-правове регулювання особистого страхування [Електронний ресурс] / В. В. Мусієнко, А. А. Сіпєєв // Dictum factum. — 2022. — № 2. — С. 16-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dicf_2022_2_5.
Роговенко Д. С. Актуальні питання гарантування страхових виплат за договорами страхування життя / Д. С. Роговенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2013. — № 12. — С. 156-162.
Сокирко О. С. Розвиток особистого страхування в умовах транзитивної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / О. С. Сокирко; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. — Ірпінь, 2016. — 20 c.
Третяк Д. Д. Аналіз страхування життя як важливої складової особистого страхування в Україні [Електронний ресурс] / Д. Д. Третяк, А. В. Горай // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. — 2018. — Вип. 33. — С. 117-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2018_33_18.
Худолій Л. М. Місце ринку особового страхування в ринковій системі і його сегментація / Л. М. Худолій, І. В. Собко // Вісн. Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. — 2018. — Вип. 191. — С. 92-98.
Цимбал Б. М. Парадигма соціальної безпеки особистості у системі публічного управління охороною праці в Україні / Б. М. Цимбал // Держава та регіони. Сер. Публ. упр. і адміністрування. — 2022. — № 1. — С. 68-71.
Шимон Л. С. Про визнання страхування особистим видом забезпечення виконання зобов’язання [Електронний ресурс] / Л. С. Шимон // Прикарпатський юридичний вісник. — 2018. — Вип. 4(1). — С. 152-154. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2018_4(1)__35.
Шолойко А. С. Ринок особистого страхування в Україні та його інфраструктура [Електронний ресурс] / А. С. Шолойко // Причорноморські економічні студії. — 2018. — Вип. 26(2). — С. 131-135. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_26(2)__29.

.: Раздел: Государство и право :: 7.07.2023 09.20.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Мирослава из города: Чернівці :: Вопрос: 47327  
Мирослава спрашивает:
Добрий день. Потрібно літературу про розвиток цивільного права в Україні. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Мирославо! Радимо для опрацювання таку літературу:
Бойко І. Й. Вплив римського приватного права на розвиток правового регулювання цивільних відносин в Україні [Електронний ресурс] / І. Й. Бойко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. — 2013. — Вип. 2. — С. 87-96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2013_2_12
Бойчук Д. С. Право людини на захист: загальнотеоретична характеристика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Д. С. Бойчук; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 20 c.
Борисовва В. Тенденції розвитку цивільного права як галузі приватного права / В. Борисовва // Приватне право. — 2013. — № 1. — С. 81-93.
Ізарова І. О. Зближення та гармонізація як основні тенденції розвитку цивільного процесуального права / І. О. Ізарова // Часоп. Київ. ун-ту права. — 2014. — № 2. — С. 182-187.
Колосов Р. В. Сучасні тенденції розвитку цивільно-процесуального права в Україні [Електронний ресурс] / Р. В. Колосов // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. — 2011. — Вип. 1. — С. 70-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_pr_2011_1_12
Колосов Р. В. Сучасні тенденції розвитку цивільно-процесуального права в Україні / Р. В. Колосов // Вісн. Маріуп. держ. університету. Сер. Право. — 2011. — Вип. 1. — С. 70-75.
Кохановська О. В. Особливості оновлення цивільного законодавства України у сфері права на інформацію в умовах розвитку глобального віртуального середовища [Електронний ресурс] / О. В. Кохановська // Вісник Національної академії правових наук України. — 2020. — Т. 27, № 4. — С. 166-187. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2020_27_4_12
Нестерцова-Собакарь О. В. Особливості становлення та розвитку спадкових правовідносин в історичній ретроспективі цивільного права України [Електронний ресурс] / О. В. Нестерцова-Собакарь // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2021. — № 4. — С. 145-150. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2021_4_23
Пижов О. М. Формування та розвиток громадянського суспільства в Україні (цивільно-правові аспекти) [Електронний ресурс] / О. М. Пижов, О. О. Грохольський // Приватне право і підприємництво. — 2017. — Вип. 17. — С. 89-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppip_2017_17_22
Покровська А. О. Історичні умови формування та розвитку самозахисту як форми захисту цивільних прав на теренах України [Електронний ресурс] / А. О. Покровська // Право і суспільство. — 2021. — № 2. — С. 44-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2021_2_9
Сучасні проблеми цивільного права та процесу : навч. посіб. / [С. О. Сліпченко та ін.] ; за ред. Ю. М. Жорнокуя та Л. В. Красицької ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків : Право, 2017. — 805 с.
Тимошенко О. А. Правове регулювання касаційного провадження в цивільному процесі України: історія становлення та розвитку [Електронний ресурс] / О. А. Тимошенко // Правничий часопис Європейського університету. — 2015. — № 1. — С. 37-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prch_2015_1_8
Шабалін А. В. Становлення та розвиток цивільно-процесуального захисту речових прав на землю в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Шабалін // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2020. — № 6. — С. 147-155. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2020_6_18

.: Раздел: Государство и право :: 6.07.2023 09.19.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катя из города: Ужгород :: Вопрос: 47325  
Катя спрашивает:
Добрий день. Цікавить література про шенгенський простір, дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Катю! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Лаба О. Напрями співпраці України та Європейського Союзу щодо міграційних питань / О. Лаба // Іст.-прав. часоп. — 2016. — № 1. — С. 46-53.
Мітряєва С. Шенгенський візовий режим між Україною та ЄС: прикордонні території [Електронний ресурс] / С. Мітряєва // Геополітика України: історія і сучасність. — 2014. — Вип. 2. — С. 74-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gpuis_2014_2_9
Мушак Н. Б. Правові засади формування візової інформаційної системи Європейського Союзу в межах Шенгенського простору [Електронний ресурс] / Н. Б. Мушак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2015. — № 1. — С. 96-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2015_1_23
Мушак Н. Б. Правові засади функціонування Шенгенського простору : монографія / Н. Б. Мушак; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Одеса : Фенікс, 2017. — 438 c.
Мушак Н. Б. Правові основи співпраці України з державами-учасницями Шенгенського простору [Електронний ресурс] / Н. Б. Мушак // Часопис Київського університету права. — 2017. — № 2. — С. 279-282. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2017_2_65
Мушак Н. Б. Шенгенське acquis у праві Європейського Союзу : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Н. Б. Мушак; Національна академія наук України, Інститут держави і права імені В. М. Корецького. — Київ, 2019. — 36 c.
Мушак Н. Правові основи співпраці України з державами-учасницями Шенгенського простору [Електронний ресурс] / Н. Мушак // Evropsk? politick? a pr?vn? diskurz. — 2017. — Sv. 4, Vyd. 6. — С. 19-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2017_4_6_5
Мушак Н. Шенгенські acquis та Україна [Електронний ресурс] / Н. Мушак // Віче. — 2014. — № 22. — С. 3-9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2014_22_3
Пономарьова О. П. Правове регулювання порядку перетинання кордонів країн Шенгенської зони (не) громадянами ЄС [Електронний ресурс] / О. П. Пономарьова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2008. — Вип. 43. — С. 35-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2008_43_8
Прилуцький С. В. Практичні аспекти дослідження Шенгенського простору [Електронний ресурс] / С. В. Прилуцький // Часопис Київського університету права. — 2017. — № 3. — С. 327-328. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2017_3_73
Шпачук В. В. Стратегічне управління державним зовнішнім боргом України : автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В. В. Шпачук ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Одеса, 2004. — 20 с.

.: Раздел: Государство и право :: 4.07.2023 16.03.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юля из города: Тернопіль :: Вопрос: 47324  
Юля спрашивает:
Добрий день. Потрібно літературу на тему: Імплементація Римського статуту в Україні. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Юля! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 46720, 47024.

.: Раздел: Государство и право :: 4.07.2023 10.01.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Віктор из города: Полтава :: Вопрос: 47280  
Віктор спрашивает:
Добрий день! Цікавить інформація про автотранспортне страхування в Україні. Дякую.
Наш ответ:
Временко Л. В. Пряме врегулювання збитків в автотранспортному страхуванні: значення та результати впровадження [Електронний ресурс] / Л. В. Временко, А. В. Рибалко // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2018. — № 64. — С. 292-299. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2018_64_42
Золотарьова О. В. Автотранспортне страхування та напрями його розвитку в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Золотарьова, Л. В. Постольник // Бізнес-навігатор. — 2019. — Вип. 3-2. — С. 84-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2019_3-2_18
Кривошлик Т. Д. Оцінка вартості життя як чинник розвитку страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів [Електронний ресурс] / Т. Д. Кривошлик // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 23. — С. 17-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2018_23_5
Марценюк-Розарьонова О. В. Розвиток ринку автострахування в Україні: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / О. В. Марценюк-Розарьонова, Ю. Ю. Марчук. // Ефективна економіка. — 2018. — № 3. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_3_33
Моташко Т. П. Каталізатори та інгібітори розвитку автотранспортного страхування в Україні [Електронний ресурс] / Т. П. Моташко, Р. Р. Олійник // Економіка та держава. — 2020. — № 3. — С. 110-114. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2020_3_22
Попович Д. В. Проблеми та перспективи розвитку ринку автотранспортного страхування в Україні [Електронний ресурс] / Д. В. Попович, О. О. Браточенко, І. Й. Врубель // Молодий вчений. — 2018. — № 10(2). — С. 864-867. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_10(2)__105
Русул Л. В. Проблеми та шляхи розвитку автотранспортного страхування в Україні [Електронний ресурс] / Л. В. Русул, Т. В. Цвігун // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. — 2017. — № 4. — С. 110-115. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2017_4_19
Салайчук О. М. Інвестиційні інструменти фінансового механізму гарантування у системі автотранспортного страхування [Електронний ресурс] / О. М. Салайчук // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 6. — С. 22-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2018_6_6
Салайчук О. М. Особливості фінансового механізму гарантій у системі автотранспортного страхування [Електронний ресурс] / О. М. Салайчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2018. — № 1. — С. 148-155. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2018_1_28
Слобода Л. Я. Сучасні тенденції та особливості розвитку ринку автотранспортного страхування в Україні [Електронний ресурс] / Л. Я. Слобода, З. М. Руденко // Бізнес Інформ. — 2021. — № 3. — С. 170-178. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2021_3_26
Товстиженко О. В. Аналіз розвитку автострахування в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Товстиженко, К. М. Горбенко // Чернігівський науковий часопис. Серія 1 : Економіка і управління. — 2017. — Вип. 1. — С. 87-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chnch_ekon_2017_1_15
Третяк Д. Д. Інноваційні технології в автотранспортному страхуванні [Електронний ресурс] / Д. Д. Третяк, Я. С. Поруба // Інвестиції: практика та досвід. — 2019. — № 1. — С. 30-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2019_1_7
Федорович І. М. Проблеми та перспективи розвитку автострахування в Україні [Електронний ресурс] / І. М. Федорович // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. — 2019. — Вип. 39. — С. 79-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2019_39_12
Шаповал Л. П. Розвиток системи автотранспортного страхування "Зелена картка" в Україні [Електронний ресурс] / Л. П. Шаповал, Ю. С. Колотій // Економіка. Фінанси. Право. — 2017. — № 11(2). — С. 41-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2017_11(2)__12

.: Раздел: Государство и право :: 4.06.2023 16.02.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.320377 seconds