Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45065
   


Автор запитання: Саша із міста: Львів :: Запитання: 46495  
Саша запитує:
Військовий стан, порушення
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дебренюк А. П. Психологічна сумісність військових операторів радіалокаційних станцій під час виконання службових завдань в особливих умовах : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.09 / А. П. Дебренюк ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. — Київ, 2018. — 19 с. : табл.
Замотаєва Н. В. Розвиток культуротворчої компетентності викладачів гуманітарних дисциплін вищих військових навчальних закладів із використанням кейс-технології : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. В. Замотаєва ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл.
Індикатори стану внутрішнього контролю у військових частинах та рекомендації щодо порядку їх застосування : метод. рек. / М. О. Науменко, В. М. Черкашина, К. А. Фісун, В. М. Герасименко ; Нац. гвардія України, Нац. акад. Нац. гвардії України. — Харків : НАНГУ, 2021. — 120 с. : іл., табл.
Методологія комплексного використання військових і невійськових сил та засобів сектору безпеки і оборони для протидії сучасним загрозам воєнній безпеці України / [Богданович В. Ю., Романченко І. С., Свида І. Ю., Сиротенко А. М.] ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. — Львів : НАСВ, 2019. — 267 с. : іл., табл.
Предиткевич О. С. Формування готовності командирів військових підрозділів Збройних сил України до педагогічної фасилітації у системі післядипломної освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / О. С. Предиткевич ; М-во освіти і науки України, Хмельн. гуманітар.-пед. акад. — Хмельницький, 2018. — 19 с.
Розлуцький Н. В. Боротьба радянського режиму проти українського визвольного руху на території Станіславської області (1944–1956 рр.): військовий аспект : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Н. В. Розлуцький ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ ”Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника”. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с.
Романцов О. Становлення інституту військових губернаторів на теренах Правобережної України (кінець XVIII – перша третина XIX ст.) / О. Романцов ; [наук. ред.: О. П. Реєнт] ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ : Ін-т історії України НАН України, 2017. — 267 с.
Україна. Закони. Закон України ”Про військовий обов’язок і військову службу” ; Закон України ”Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” : станом на 22 берез. 2021 р. : відповідає офіц. тексту. — Офіц. вид. — Харків : Право, 2021. — 118 с.
Україна. Закони. Закон України ”Про військовий обов’язок і військову службу” ; Закон України ”Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” : станом на 24 квіт. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. — Офіц. вид. — Харків : Право, 2019. — 112 с.
Шкатула О. П. Методика використання курсантами вищих військових навчальних закладів інтернет-ресурсів у процесі навчання історії України : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / О. П. Шкатула ; НАПН України, Ін-т педагогіки. — Київ, 2018. — 20 с. : табл.
Юр’єв С. О. Методика розвитку рухових якостей курсантів військових закладів вищої освіти у процесі фізичного виховання : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / С. О. Юр’єв ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2020. — 20 с. : іл., табл.

.: Розділ: Держава і право :: 10.06.2022 23.44.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліна із міста: Збараж :: Запитання: 46485  
Ліна запитує:
Добрий день. Мене цікавить питання правової герменевтики. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам такі джерела літератури:
Вдовичин І. Я. Перспективи застосування герменевтичного підходу для дослідження української політико-правової думки першої половини ХХ століття [Електронний ресурс] / І. Я. Вдовичин // Митна справа. — 2013. — № 6(2.2). — С. 42-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2013_6(2.
Гетьман І. Правова герменевтика і адаптація законодавства України в умовах становлення європейського правового простору [Електронний ресурс] / І. Гетьман // Вісник Академії правових наук України. — 2012. — № 4. — С. 43-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2012_4_6.
Гетьман І. В. Трансформації у правовій доктрині: плюралізм методологій, концепція правового спілкування, правова герменевтика [Електронний ресурс] / І. В. Гетьман // Проблеми законності. — 2014. — Вип. 125. — С. 24-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2014_125_6.
Дудаш Т. І. Праворозуміння: герменевтичне дослідження: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Т. І. Дудаш ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2008. — 16 с.
Дудченко В. В. Герменевтика права: розвиток юриспруденції : навч. посіб. / В. В. Дудченко, М. Р. Аракелян, В. В. Завальнюк. — Одеса : Фенікс, 2014. — 183 c.
Косцова І. П. Герменевтичний метод тлумачення норм права: історична та юридична дивергенція / І. П. Косцова // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». — 2015. — № 827. — С. 153-158.
Москаленко Я. Л. Герменевтика та праворозуміння (до питання про підходи до вивчення проблеми) [Електронний ресурс] / Я. Л. Москаленко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. — 2014. — Вип. 65. — С. 45-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2014_65_9.
Нетреб’як О. Сутність та значення правової герменевтики [Електронний ресурс] / О. Нетреб’як // Підприємництво, господарство і право. — 2017. — № 5. — С. 189-192. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_5_43.
Сатохіна Н. Правова герменевтика між універсалізмом і контекстуалізмом [Електронний ресурс] / Н. Сатохіна // Філософія права і загальна теорія права. — 2013. — № 1. — С. 169-179. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filpr_2013_1_16.
Сатохіна Н. І. Розуміння у здійсненні права: герменевтичний підхід: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Н. І. Сатохіна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2010. — 20 с.
Стовба О. В. Що зветься герменевтикою права? Сенс і засади правової герменевтики [Електронний ресурс] / О. В. Стовба // Актуальні проблеми держави і права. — 2009. — Вип. 50. — С. 102-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_50_20.
Шелестов К. О. Праворозуміння та герменевтика [Електронний ресурс] / К. О. Шелестов // Актуальні проблеми держави і права. — 2009. — Вип. 50. — С. 108-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_50_21.

.: Розділ: Держава і право :: 8.06.2022 13.39.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діана із міста: Кропивницький :: Запитання: 46480  
Діана запитує:
Добрий день. Потрібна література на тему:Роль міжнародних неурядових організацій. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо вам опрацювати наступні джерела:
Балабін В. В. Міжнародні неурядові організації : навч. посіб. / В. В. Балабін, О. В. Плахотнік, О. О. Безносюк, В. І. Коряк, С. В. Лєнков, Л. В. Солодєєва; Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. — Київ : Інфодрук, 2008. — 118 c.
Балута І. В. Аналіз діяльності міжнародних неурядових організацій в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / І. В. Балута // Актуальні проблеми державного управління. — 2017. — № 1. — С. 106-112. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2017_1_18.
Горбатюк С. Є. Міжнародні неурядові організації як суб’єкти забезпечення соціогуманітарної безпеки [Електронний ресурс] / С. Є. Горбатюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. — 2017. — № 4. — С. 107-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2017_4_16.
Ільницька У. Особливості міжнародно-правової суб’єктності неурядових організацій / У. Ільницька // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. — 2012. — Вип. 24. — С. 84-90.
Ільницька У. Процес інституціоналізації неурядових міжнародних організацій у світовій політиці / У. Ільницька // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. — 2013. — Вип. 25. — С. 119-123
Кіян Л. Роль неурядових організацій в системі міжнародних відносин [Електронний ресурс] / Л. Кіян // Історико-політичні проблеми сучасного світу. — 2010. — Т. 21-22. — С. 241-244. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ippss_2010_21-22_50.
Кривонос Р. Рада Європи та міжнародні неурядові організації / Р. Кривонос // Людина і політика. — 1999. — № 6. — С. 21-24.
Курсоніс В. М. Неурядові організації та їх роль у глобалізованому світі / В. М. Курсоніс // Вісн. Маріуп. держ. ун-ту. Сер. Право. — 2014. — Вип. 7. — С. 224-236.
Матвєєва О. В. Віртуальні спільноти як неурядові актори світової політики : автореф. дис. канд. політ. наук : 23.00.04 / О. В. Матвєєва; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2015. — 20 c.
Монастирьова Є. Діяльність міжнародних неурядових організацій із протидії торгівлі людьми [Електронний ресурс] / Є. Монастирьова // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2018. — Вип. 16. — С. 167-173. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2018_16_26.
Сазонець І. Л. Роль неурядових організацій у системі регулювання міжнародних економічних відносин [Електронний ресурс] / І. Л. Сазонець, Н. А. Сіпайло // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. — 2016. — Вип. 3. — С. 166-172. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2016_3_20.
Снігурська І. Г. Особливості правосуб’єктності міжнародних неурядових організацій / І. Г. Снігурська // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. — 2001. — Вип. 11. — С. 533-538.
Чернявська Л. Н. Суб’єктність міжнародних неурядових організацій у світовій політиці : автореф. дис... канд. політ. наук / Л. Н. Чернявська; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. — Київ, 2007. — 20 c.

.: Розділ: Держава і право :: 7.06.2022 18.02.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ілля із міста: Київ :: Запитання: 46479  
Ілля запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про Гната Михайличенка. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 46296.

.: Розділ: Держава і право :: 7.06.2022 14.16.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Київ :: Запитання: 46476  
Сергій запитує:
Добрий день. Необхідна інформація про принципи міжнародного гуманітарного права. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Базов В. П. Принципи міжнародного гуманітарного права [Електронний ресурс] / В. П. Базов // Юридична Україна. — 2020. — № 12. — С. 35-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2020_12_6.
Бескоровайний С. Я. Проблеми імплементації норм міжнародного гуманітарного права [Електронний ресурс] / С. Я. Бескоровайний, В. Ф. Іванов // Юридична наука. — 2013. — № 1. — С. 96-101. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2013_1_14.
Грушко М. Джерела міжнародного гуманітарного права та внутрішньодержавного права [Електронний ресурс] / М. Грушко // Підприємництво, господарство і право. — 2018. — № 12. — С. 351-354. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2018_12_67.
Дмитрієв А. І. Міжнародне гуманітарне право: основи концепції / А. І. Дмитрієв; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — Київ : Логос: Фахівець, 1999. — 119 c.
Жаровська І. М. Історія виникнення й розвитку міжнародного гуманітарного права [Електронний ресурс] / І. М. Жаровська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2015. — Вип. 1(1). — С. 12-14. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_1(1)__4.
Климчук Ю. В. Система принципів міжнародного гуманітарного права: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Ю. В. Климчук ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — Харків, 2003. — 17 с.
Коваль Д. О. Міжнародне гуманітарне право в контексті міжнародного права прав людини [Електронний ресурс] / Д. О. Коваль // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. — 2016. — Т. 181. — С. 144-147. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAun_2016_181_35.
Лук’янов О. Л. Гуманітарна інтервенція в міжнародному праві [Електронний ресурс] / О. Л. Лук’янов, Н. М. Салатюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. — 2009. — № 31. — С. 48-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2009_31_18.
Сорока Г. Міжнародне гуманітарне право у ХХІ столітті [Електронний ресурс] / Г. Сорока // Віче. — 2013. — № 18. — С. 24-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2013_18_9.
Цюрупа М. В. Антропоцентричний зміст міжнародного гуманітарного права як галузі знання і навчальної дисципліни та проблеми її вивчення [Електронний ресурс] / М. В. Цюрупа, В. Т. Марценківський // Військова освіта. — 2014. — № 1. — С. 213-220. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vios_2014_1_27.
Шевченко В. В. Історичні аспекти створення та становлення міжнародного гуманітарного права [Електронний ресурс] / В. В. Шевченко // Актуальні проблеми сучасної медицини. — 2015. — Т. 15, Вип. 2. — С. 54-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsm_2015_15_2_15.
Щоголєв Д. С. Норми і принципи міжнародного гуманітарного права як об’єкт кримінально-правової охорони [Електронний ресурс] / Д. С. Щоголєв // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : Юридичні науки. — 2018. — № 8. — С. 38-45. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjiu_2018_8_8.
Ярмакі В. Х. Галузеві принципи міжнародного гуманітарного права [Електронний ресурс] / В. Х. Ярмакі // Південноукраїнський правничий часопис. — 2013. — № 1. — С. 227-229. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2013_1_75.

.: Розділ: Держава і право :: 7.06.2022 09.12.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.251022 seconds