Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43931
   


Автор запитання: Світлана із міста: Одеса :: Запитання: 45944  
Світлана запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу з теми:"Рисувальна школа Миколи Мурашка". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо вам переглянути наступні матеріали:
Амеліна Л. Думки про мистецтво (зі щоденника Миколи Мурашка) [Електронний ресурс] / Л. Амеліна. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/43535/09-Amelina.pdf?sequence=1
Антонець М. Мистецько-педагогічні погляди Миколи Мурашка: до 160-річчя від дня народження / М. Антонець // Мистецтво та освіта. – 2009. – № 4. – С. 10
Білоус Л. Художнє життя Києва останньої третини XIX ст. / Л. Білоус // Перші читання пам’яті М. Ф. Біляшівського : матеріали наукової конференції : 22 червня 2005 р., м. Київ. – К. : Артанія Нова, 2006. – 178 с.
Волинська О. Традиції художньої освіти в Україні: досвід шкіл М. Раєвської і М. Мурашка / О. Волинська // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта : зб.наук. праць / ред. кол. І. А.Зязюн, С. О.Черепанова, Н. Г. Ничкало, О. П. Рудницька та ін. – Львів : Світ, 2000. – Вип. 5. – 488 с.
Добріян Д. Внесок Олександра Мурашка у створення Київського Товариства Художників та участь у його діяльності : матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. - К., 2017. - С. 176-178.
Добріян Д. М. Мистецька, педагогічна та громадська діяльність Олександра Мурашка (1875–1919) дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 «історія України» / Д. М. Добріян ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2018. – 253 с. - Режим доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Dobriian_Daria/Mystetska_pedahohichna_ta_hromadska_diialnist_Oleksandra_Murashka_18751919.pdf?PHPSESSID=fi92mmlshubi4sf5lamilm0ur7
Дубовик С. О. Школа Миколи Мурашка у документах ЦДАМЛМ України [Електронний ресурс] / С. О. Дубовик. – Режим доступу: https://archives.gov.ua/wp-content/uploads/12-20.pdf
Киевская рисовальная школа 1875-1901 : Воспоминания старого Учителя (репринтне видання). – К.: Видавець Філюк, 2014. – 283 с.
Київська рисувальна школа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Київська_Рисувальна_школа
Ковпаненко Н. Г. Київська рисувальна школа / Н. Г. Ковпаненко // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. - К. : Наукова думка, 2007. - Т. 4 : Ка-Ком. - С. 230. - 528 с. : іл.
Мурашко М. І. Спогади старого вчителя / М. І. Мурашко. - К.: Мистецтво, 1964.
Павліченко Р. В. Виставкова діяльність Київської рисувальної школи 1875-1901 рр. / Р. В. Павліченко. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2635/Pavlichenko_Vystavkova_diialnist_kyivskoi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Русакова Л. І. Становлення та особливості розвитку приватної художньої освіти в Україні другої половини хіх-початку хх століття / Л. І. Русакова. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/06nov2014/05.pdf
Снагощенко В. В. М. І. Мурашко – фундатор Київської Рисувальної школи (1875–1901) [Електронний ресурс] / В. В. Снагощенко. – Режим доступу: https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/6116/1/Murashko.pdf
Таланти Миколи Мурашка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://hutsul.museum/events/2014/mykola-murashko/
Турченко Ю. Київська рисувальна школа / Ю. Турченко. - К.: Видавництво АН УРСР, 1956.
Турченко Ю. М. І. Мурашко : нарис про життя, творчість і педагогічну діяльність / Ю. Турченко. – К.: Держвидав образотворчого мистецтва і муз. літератури, 1956. – 35 с.
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=11245
http://wek.kiev.ua/uk/Малювальна_школа_Мурашка

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 22.10.2021 13.38.54 :.
.: ip адресса: :: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кирило із міста: Бровари :: Запитання: 45943  
Кирило запитує:
Допоможіть знайти літературу за темою "Картографічне краєзнавство - ключовий аспект пізнавальної діяльності учнів. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Кирило! Перегляньте наступні джерела:
Байназаров А. М. Принципи розробки еколого-природоохоронного атласу адміністративної області як засобу навчання / А. М. Байназаров // Модернізація і реформування середньої, вищої і післядипломної географічної та картографічної освіти в країнах СНД : досвід, проблеми, перспективи : матер. XII Міжнар. наук.-метод. семінару. – Вінниця : Антекс-УЛТД, 2003. – С. 330-334.
Баранский Н. Н. Методика преподавания экономической географии / Н. Н. Баранский. – М. : Просвещение, 1990. – 300 с.
Бенедюк В. В. Краєзнавство : психолого-педагогічні основи краєзнавчої роботи / В. В. Бенедюк. - Львів : ВАЕ, 2005. – 110 с.
Бенедюк В. В. Краєзнавчий принцип навчання : історичний аспект / В. В. Бенедюк // Географія та основи економіки в школі. - Львів : ВАЕ, 1997. – 165 с.
Гнєдашев В. М. Організація роботи учнів зі створення краєзнавчих карт для аматорського шкільного атласу / В. М. Гнєдашев // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Київ : Ін-т передових технологій, 2005. – С. 42-45.
Дем'янчук Г. С. Українське краєзнавство : сторінки історії / Г. С. Дем'янчук. - Київ : Просвіта, 2006. - 293 с.
Ісаєнко О. О. Краєзнавчі інформаційні ресурси : виявлення, відбір, створення та науково-бібліографічне опрацювання : наук.-метод. рек. / О. О. Ісаєнко ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — Київ, 2018. — 145 с.
Історичне краєзнавство в системі освіти України : здобутки, проблеми, перспективи : наук. зб. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2002. – 424 с.
Корнєєв О. В. Методика шкільного географічного краєзнавства / О. В. Корнєєв. - Харків : Вид. група «Основа», 2007. – 145 с.
Манько А. Потенціал природних краєзнавчо-туристичних ресурсів України / А. Манько // Вісн. Львів. уні-ту. Серія : Міжнародні відносини. — 2008. — Вип. 24. — С. 192—200.
Петранівський В. Л. Туристичне краєзнавство : навч. посіб. / В. Л. Петранівський, М. Й. Рутинський. — 2-ге вид., виправ. — Київ, 2008. — 575 с.
Петранівський В. Л. Туристичне краєзнавство : навч. посіб. / М. Й. Рутинський ; за ред. проф. Ф. Д. Заставного. - Київ : Знання, 2006. - 575 с.
Горбенко М. І. Картографічне краєзнавство – ключовий аспект туристично-пізнавальної діяльності учнів [Електронний ресурс] / М. І. Горбенко // Молодий вчений. — 2018. — № 4 (2). — С. 115-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_4.
Даценко Л. М. Особливості змісту навчальної дисципліни "Картографія та картографічні методи в туризмі" [Електронний ресурс] / Л. М. Даценко, І. О. Підлісецька // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. — 2014. — Вип. 20. — С. 32-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbgo_2014_20_11.
Марченко О. В. Історична географія та картографія в мережі інтернет: огляд закордонних веб-ресурсів [Електронний ресурс] / О. В. Марченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. — 2017. — № 6. — С. 117-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlui_2017_6_14.
Олішевська Ю. Шкільне географічне краєзнавство [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. Олішевська. - Київ : ФО-П Кравченко, 2020. - 175 с. - Режим доступу: https://geo.knu.ua/images/doc_file/navch_lit/Olichevska_geograf_krainoznavstvo.pdf.
Прокопчук В. С. Шкільне краєзнавство [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. С. Прокопчук. – Київ : Кам’янець-Подільський : Кондор, 2010. - 240 с. - Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Прокопчук В.С..pdf.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 22.10.2021 09.17.10 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анжеліка Гановська із міста: Житомир :: Запитання: 45941  
Анжеліка Гановська запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Формування комунікативної компетентності у дітей молодшого дошкільного віку засобами казки" Дуже дякую, ганого Вам дня та хорошого настрою!
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо вам опрацювати таку літературу:
Бредіхіна, О. А. Казкова терапія : казкотерапія у роботі з дітьми дошкільного віку / О. А. Бредіхіна // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 7. — С. 15-19.
Вінгаль Н. Казкотерапія як інноваційна технологія : дошкільна освіта / Н. Вінгаль // Педагогічна трибуна. — 2017. — № 4. — С. 7-8.
Гордій Н. М. Гра як засіб розвитку комунікативної компетентності дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Н. М. Гордій, І. В. Корякіна, А. П. Дмитренко // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 82(3). — С. 91-98. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2018_82(3)__20.
Дитина замовляє розвиток : спецвипуск за матеріалами Всеукраїнського дня Дошкілля : [добірка статей] // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2008. — № 25-26. — С. 1-48.
Єленко Л. Подорож у Країну іграшок : заняття для дітей молодшого дошкільного віку / Л. Єленко // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 14-20.
Заславська М. Ранній вік — наша турбота / М. Заславська // Психолог дошкілля (Шкільний світ). — 2012. — № 10. — С. 13-19.
Іванюк Н. «Кольорові казки» лікують, розвивають, розважають / Н. Іванюк // Дошкільне виховання. — 2012. — № 2. — С. 16-19.
Казкотерапія як засіб гармонійного розвитку особистості дошкільника [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/kazkoterapia-ak-zasib-garmonijnogo-rozvitku-osobistosti-doskilnika-89956.html. — Дата звернення : 22.10.2021.
Комунікативні компетенції : [добірка матеріалів] // Психолог дошкілля (Шкільний світ). — 2020. — № 7-8. — С. 8-73.
Косенчук О. Дитина в соціумі : впроваджуємо Базовий компонент дошкільної освіти / О. Косенчук // Дошкільне виховання. — 2021. — № 4. — С. 3-8.
Мухіна М. І. Використання казки на заняттях з дітьми дошкільного віку : методичні орієнтири / М. І. Мухіна // Дошкільний навчальний заклад. — 2019. — № 8. — С. 16-22.
Опалко Г. Комунікативна діяльність дошкільників залежно від мовної компетентності вихователів [Електронний ресурс] / Г. Опалко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2013. — № 47. — С. 28-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2013_47_8.
Рогальська-Яблонська І. Компетентнісний підхід як основа формування соціально-комунікативної компетентності особистості у дошкільному дитинстві [Електронний ресурс] / І. Рогальська-Яблонська // Людинознавчі студії. Педагогіка. — 2016. — Вип. 2. — С. 204–211. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2016_2(34)__23.
«Розвиток діалогічного мовлення дітей дошкільного віку засобами казкотерапії» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rozvitok-dialogicnogo-movlenna-ditej-doskilnogo-viku-zasobami-kazkoterapii-209181.html. — Дата звернення : 22.10.2021.
«Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку засобами казки» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rozvitok-komunikativnih-zdibnostej-ditej-doskilnogo-viku-zasobami-kazki-140073.html. — Дата звернення : 22.10.2021.
Роль казки у формуванні мовлення дітей [Електроннй ресурс] // На Урок: освітній проект [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/search/index.php?page=278&type_val=на урок&type=answer&razdel=all. — Дата звернення : 22.10.2021.
Семінар-практикум для вихователів «Розвиток мовленнєвої компетенції засобами художнього слова» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/seminar-praktikum-dla-vihovateliv-rozvitok-movlennevoi-kompetencii-zasobami-hudoznogo-slova-132295.html. — Дата звернення : 22.10.2021.
Фантазії вихователя : [добірка матеріалів]. Вип. 12 : Мова та мовлення // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2019. — № 24. — С. 4-39.
Формування комунікативної компетентності дітей засобами народознавства [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/formuvanna-komunikativnoi-kompetentnosti-ditej-zasobami-narodoznavstva-129431.html. — Дата звернення : 22.10.2021.
Шаваран Г. Стежками улюблених казок : ігротека : [настільна гра] / Г. Шаваран ; мал. Марії Пилипенко // Джміль. — 2013. — № 3. — С. 15-17.
Шестопал С. Віртуальна дошка : альтернативний засіб комунікації в ЗДО / С. Шестопал, О. Коваленко // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2019. — № 19. — С. 36-39.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 21.10.2021 23.11.38 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: одеса :: Запитання: 45940  
Наталія запитує:
Доброго дня. Допоможить будь ласка, найти матеріали для написання роботи на тему "Державне регулювання розвитку туристичного потенціалу України" Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Радимо Вам опрацювати наступні джерела: – https://pidru4niki.com/2015060965062/turizm/derzhavne_regulyuvannya_rozvitku_turizmu_ukrayini
http://reposit.uni-sport.edu.ua/bitstream/handle/787878787/2331/Держ рег туризму_Опанасюк.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://buklib.net/books/35866/
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/998/1/KRASILYCH M. MEMTzim-51.pdf
http://global-national.in.ua/archive/9-2016/108.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8978/4/Державне регулювання сфери туризму України в контексті процесів євроінтеграції.pdf
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=513
https://protocol.ua/ru/pro_turizm_stattya_6/
http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives/2019/11-2019/16.pdf
http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2019/1/9.pdf
http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/4_72_1_2019_ukr/2.pdf
http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2011/2011_04(11)/11sbvmtu.pdf
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/180
http://academy.gov.ua/ej/ej5/txts/07svotsu.htm
http://www.evd-journal.org/download/2017/2(48)/pdf/11-Siryk.pdf
http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/12030/1/AkhmedovaOO.pdf

– Кифяк В. Ф. Opгaнiзaцiя туpиcтичнoї дiяльнocтi в Укpaїнi. / В. Ф. Кифяк. – Чepнiвцi : Книги-XXI, 2003. – 300 c.
– Бoгдaнoвa Ж. A. Пoняття тa види туpиcтичнoї дiяльнocтi в Укpaїнi / Ж. A. Бoгдaнoвa // Вicник Житoмиpcькoгo дepжaвнoгo тeхнoлoгiчнoгo унiвepcитeту. – 2009. - № 4(50). – C. 194-198. – (Cep. Eкoнoмiчнi нaуки).
– Гoнтapжeвcькa Л. I. Pинoк туpиcтичних пocлуг в Укpaїнi : нaвч. пociб. / Л. I. Гoнтapжeвcькa. – Дoнeцьк : Cхiдний видaвничий дiм, 2008. – 180 c.
– Димчук A. В. Пiдхoди дo визнaчeння cутнocтi тa знaчeння pинку туpиcтичних пocлуг у нaцioнaльнiй eкoнoмiчнiй cиcтeмi. / A. В. Димчук // Вicник Хмeльницькoгo нaцioнaльнoгo унiвepcитeту. – 2010. – № 3. – Т. 2. – C. 97-101. – (Cep. Eкoнoмiчнi нaуки).
– Ceмeнoв В. Ф. Дepжaвнe peгулювaння тa упpaвлiння peгioнaльним poзвиткoм туpизму / В. Ф. Ceмeнoв // Экoнoмикa и упpaвлeниe. – 2010. – № 1. – C. 40-44.
– Cтoйкa В. O. Aктуaльнi пpoблeми тa пepcпeктиви poзвитку туpиcтичнoї гaлузi як пpiopитeтнoгo нaпpяму iнвecтувaння coцiaльнoї cфepи. / В. O. Cтoйкa // Нaукoвий вicник ЧДIEУ: зб. нaук. Праць. – 2011. – № 1 (9). – C. 93-101. – (Cep. Eкoнoмiкa).
– Биpкoвич В. I. Удocкoнaлeння дepжaвнoгo peгулювaння poзвитку туpизму нa peгioнaльнoму piвнi. / В. I. Биpкoвич // Cтpaтeгiчнi пpiopитeти. – 2007. – № 4(5). – C. 157-163.
– Шупiк Б. В. Пoняття й eфeктивнi мeтoди дepжaвнoгo peгулювaння мiжнapoднoгo туpизму в Укpaїнi. / Б. В. Шупiк // Дepжaвa тa peгioни. – 2010. – № 1. – C. 130-135. – (Cep. Дepжaвнe упpaвлiння).
– Oмeльчaк К. O. Дepжaвнe peгулювaння туpиcтичнoї гaлузi нa нaцioнaльнoму, peгioнaльнoму тa мicцeвoму piвнях / К. O. Oмeльчaк // Дepжaвa тa peгioни. – 2010. – № 1. – C. 80-85. – (Cep. Дepжaвнe упpaвлiння).
– Килин O. В. Дepжaвнe peгулювaння туpиcтичнoї пoлiтики / O. В. Килин // Нaукoвий вicник НЛТУ Укpaїни. – 2011. – Вип. 21.15. – C. 199-203.
– Cтpучoк Н. М. Вплив дepжaвнoгo peгулювaння нa pинoк туpиcтичних пocлуг в Укpaїнi. / Н.М. Cтpучoк // Нaукoвий вicник НЛТУ Укpaїни: зб. нaук.-тeхн. пpaць. – Львiв: PВВ НЛТУ Укpaїни, 2011. ? Вип. 21.5. – C. 93-98.
– Герасименко В.Г. Управління національним туризмом у контексті міжнародного досвіду / В.Г. Герасименко, С.С. Галасюк // Вісник ДІТБ. – 2008. – № 12. – С. 19-24. – (Серія: Економіка, організація і управління підприємствами (в туристичній сфері)).
– Антонюк Н.В. Державна політика України у сфері туризму: досвід і проблеми реалізації / Н.В. Антонюк, Ю.С. Занько // Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». – 2008. – Вип. 24. – C. 7–12.
– Близнюк А.М. Механізми державного регулювання сфери туризму: сутність і шляхи удосконалення / А.М. Близнюк, Л.І. Давиденко, Н.Й. Коніщева // Вісник ДІТБ. Серія «Економіка, організація і управління підприємствами (у туристичній сфері)». – 2007. – № 11. – С. 76–84.

.: Розділ: Туризм :: 21.10.2021 17.09.14 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Федір із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 45939  
Федір запитує:
Добрий день, прошу підібрати список інтернет-ресурсів для вивчення твору Сервантеса "Дон Кіхот".
Наша відповідь:
Шановний Федоре, скористуйтеся, будь ласка, наступною інформацією:

1.“Дон Кіхот” аналіз (паспорт) твору [Електронний ресурс] // [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://dovidka.biz.ua/don-kihot-analiz/ - Назва з екрана.

2.Вікторина за романом Мігеля де Сервантеса «Дон Кіхот» [Електронний ресурс] // [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://skarb-papcha.ru/uk/literaturnye-igry/6914-viktorina-za-romanom-migelya-de-servantesa-don-kikhot.html - Назва з екрана.

3.Роман «Дон Кіхот» вікторина [Електронний ресурс] // [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://www.myshared.ru/slide/1156145/ - Назва з екрана.

4.Дон Кіхот (Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі)[Електронний ресурс] // [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=277 - Назва з екрана.

5.Сервантес "Дон Кіхот" [Електронний ресурс] // [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://youtu.be/Nq-GtGGi24M - Назва з екрана.

6.Розробка "Мігель де Сервантес Сааведра – автор роману "Дон Кіхот" із зарубіжної літератури у 8-му класі [Електронний ресурс] // [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/in_lit/58059/ - Назва з екрана.

7.Урок. 8 клас. Зарубіжна література. Сервантес. "Дон Кіхот" [Електронний ресурс] // [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://naurok.com.ua/urok-8-klas-zarubizhna-literatura-servantes-don-kihot-10329.html - Назва з екрана.

8.Конспект уроку із зарубіжної літератури у 8 класі "Мігель де Сервантес Сааведра. «Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі». Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота і буденної дійсності, неможливості реалізації ідеалів героя" [Електронний ресурс] // [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-iz-zarubiznoi-literaturi-u-8-klasi-migel-de-servantes-saavedra-premudrij-gidalgo-don-kihot-z-lamanci-konflikt-visokih-pragnen-don-kihot-116238.html - Назва з екрана.

9.Серія уроків за темою "Відродження. Мігель де Сервантес. "Дон кіхот" за новою програмою (8 клас) [Електронний ресурс] // [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://naurok.com.ua/seriya-urokiv-za-temoyu-vidrodzhennya-migel-de-servantes-don-kihot-za-novoyu-programoyu-8-klas-4737.html- Назва з екрана.

.: Розділ: Література :: 21.10.2021 13.39.15 :.
.: ip адресса: :: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.250123 seconds