Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44826
   


Автор запитання: Богдан із міста: Київ :: Запитання: 46757  
Богдан запитує:
Доброго дня! Цікавить свіжа література по даній темі! Ретроспективний розвиток нормативно-правового регулювання протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Допілко В. О. Правові засоби протидії контрабанді та порушенням митних правил на транспорті: сучасний стан [Електронний ресурс] / В. О. Допілко, Р. В. Явдощук // Lex portus. — 2019. — № 4. — С. 90-104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/LP_2019_4_8.
Дьяченко О. В. Митний контроль як один із засобів виявлення правопорушень у сфері митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] / О. В. Дьяченко, Т. Л. Вишинська, С. М. Литвин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2016. — № 2(1). — С. 218-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2016_2(1)__43.
Живко З. Б. Контрабанда та митна безпека: основні схеми контрабандних поставок [Електронний ресурс] / З. Б. Живко, Т. М. Головач, Ю. З. Боруцька // Вчені записки університету «КРОК». Серія : Економіка. — 2021. — Вип. 3. — С. 161-168. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzuk_2021_3_21.
Кекіш І. П. Зарубіжний досвід використання митного контролю у протидії контрабанді товарів [Електронний ресурс] / І. П. Кекіш // Економіка та митно-правові відносини. — 2019. — Вип. 11-12. — С. 48-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eccuslerel_2019_11-12_9.
Комзюк В. Т. Актуальні питання вдосконалення законодавства України, яке регулює запобігання і протидію контрабанді, та окремих юридичних складів порушень митних правил [Електронний ресурс] / В. Т. Комзюк, А. А. Комзюк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2018. — № 3. — С. 20-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2018_3_5.
Крисоватий А. І. Діяльність митних органів у забезпеченні митної безпеки України у сфері протидії порушенням митних правил [Електронний ресурс] / А. І. Крисоватий, І. В. Новосад // Науковий погляд: економіка та управління. — 2017. — № 2. — С. 66–76. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2017_2_8.
Ліпенцев А. В. Протидія корупції в митних органах у контексті забезпечення ефективності публічного управління [Електронний ресурс] / А. В. Ліпенцев, О. Є. Войтик, Н. Г. Мазій // Ефективність державного управління. — 2021. — Вип. 1. — С. 11-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2021_1_3.
Найденко О. Є. Боротьба з контрабандою як один із методів забезпечення митної безпеки держави [Електронний ресурс] / О. Є. Найденко, Є. С. Рєзнікова // Modern economics. — 2019. — № 17. — С. 172-176. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2019_17_29.
Рогатинська Н. З. Вплив контрабанди на митну безпеку держави [Електронний ресурс] / Н. З. Рогатинська // Актуальні проблеми правознавства. — 2021. — Вип. 1. — С. 127-132. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2021_1_21.
Сучасні виклики забезпечення митної безпеки в Україні : монографія / [А. І. Крисоватий та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. А. І. Крисоватого ; Західноукр. нац. ун-т. — Тернопіль : Університетська думка, 2020. — 413 с. : рис., табл.
Ткачик Ф. П. Митний контроль у забезпеченні економічної безпеки України [Електронний ресурс] / Ф. П. Ткачик, І. А. Гуцул // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. — 2019. — Т. 30(69), № 5(2). — С. 126-130. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2019_30(69)_5(2)__24.
Циклаурі О. Б. Сучасний стан нормативно-правового регулювання запобігання і протидії контрабанді та іншим незаконним переміщенням товарів через митний кордон України [Електронний ресурс] / О. Б. Циклаурі, М. Є. Єжижанський // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Право. — 2016. — Вип. 12. — С. 162-168. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_pr_2016_12_25.
Ченшова Н. В. Проблема боротьби з корупцією в митних органах і шляхи її вирішення [Електронний ресурс] / Н. В. Ченшова, М. І. Панченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2016. — Вип. 6(3). — С. 102-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_6(3)__26.
Чумак В. В. Особливості діяльності митних органів щодо протидії контрабанді [Електронний ресурс] / В. В. Чумак // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2020. — Вип. 3. — С. 320-328. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2020_3_28.
Швидкий Я. Ю. Удосконалення нормативно-правового забезпечення протидії корупції в Україні [Електронний ресурс] / Я. Ю. Швидкий // Економіка та держава. Серія : Державне управління. — 2020. — № 1. — С. 20-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddu_2020_1_6.

.: Розділ: Держава і право :: 20.10.2022 20.33.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 46756  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти українських філософіф і зарубіжник, які досліджували філософії в Україні. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Катерино! Радимо Вам скористатися наступними джерелами:– http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dict.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/Історія_української_філософії
https://shron1.chtyvo.org.ua/Kraliuk_Petro/Istoriia_filosofii_Ukrainy.pdf?PHPSESSID=gpm73dleulhoje75al5edqjnc0
https://www.oa.edu.ua/ua/etc/istoriya-filosofiyi-ukrayiny
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=12836
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Istorija_ukr_filosofii
https://old-zdia.znu.edu.ua/gazeta/VISNIK_38_13.pdf
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Istorija_ukr_filosofii
http://kpeklntu.at.ua/e-book/philosofija/page35.html
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/6953/vilchynskyi__14.pdf?sequence=2

– Гончарук Т. Олександр Кульчицький в контексті світової філософії / Т. В. Гончарук ; Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 280 с.
– Вандишев В.М. Феномен української філософії: пошук ідей : монографія. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – 144 с.
– Возняк С.М. Філософська думка України: імена та ідеї : навч.-метод. посіб./ С.М. Возняк [та ін.] ; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. – 2.вид., доп. – Івано-Франківськ : Плай, 2003. – 135 с.
– Горбач Н.Я. Філософські переконання Івана Франка / Н. Я. Горбач. – Львів : Каменяр, 2006. – 112 с.
– Горбач Н.Я. Специфіка української філософії / Н. Я. Горбач. – Львів : Каменяр, 2006. – 215 с.
– Горський В.С. Історія української філософії : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Горський, К. В. Кислюк. – Київ : Либідь, 2004. – 488 с.
– Горський В.С. Історія української філософії : курс лекцій : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. С. Горський. – Київ : Наукова думка, 1996. – 286 с
– Горський В.С. Філософія в українській культурі: (методологія та історія) : філос. нариси / В. С. Горський. – Київ : Центр практичної філософії, 2001. – 235 с.
– Історія української філософії : хрестоматія / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка ; упоряд. М. В. Кашуба. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – 356 с.
– Розвиток філософської думки в Україні : курс лекцій / Ю.М. Вільчинський, М.А. Скринник, З.Е Скринник. – 2-е вид. – Київ : ВІПОЛ, 1994. – 272 с.
– Федів Ю.О. Історія української філософії : навч. посібник / Ю. О. Федів, Н. Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2000. – 511 с.
– Огородник І.В. Українська філософія в іменах : [навч. посібник] / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – 328 с.
– Кримський С. Дмитро Чижевський про національне визначення історико-філософського процесу в Україні / С.Кримський // Філософська думка. – 1998. – № 3. – С.103-110.
– Погорійлий А.О. Постать Дмитра Чижевського в українській філософській культурі : монографія / А. О. Погорілий ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2020. – 215 с.
– Крисаченко В.С. Історія української філософії : хрестоматія-довідник / В. С. Крисаченко ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Ін-т вищої освіти АПН України, Ін-т українознавства М-ва науки і освіти України. – Київ : Леся, 2006. – 468 с.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 20.10.2022 17.02.46 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Львів :: Запитання: 46755  
Софія запитує:
Добрий день! Потрібна література по темі: "Атрибуція та експертиза меблів"
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://violity.shop/osnovy-atributsii-antikvariata/
https://inconsulting.com.ua/uk/antikvariat-ua/ocinka-antykvariatu.html
https://inconsulting.com.ua/uk/antikvariat-ua/mistectvoznavcha-ekspertiza.html
http://library.nakkkim.edu.ua:8080/libdoc/knugu/knygy2/mystectvoznavci/bitaev_metod_zasady.pdf
http://www.afo.com.ua/doc/Boris_Platonov_Fundamentals_of_evaluation_activity.pdf
https://ekspert-ocenka.com/iak-vidbyvaietsia-ocinka-antikvariaty-kriterii-ta-osoblivosti/
file:///C:/Users/User/Desktop/61240257.pdf
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/2322/1/Ідентифікація та вартісна оцінка культурних цінностей.pdf
http://bigenergy.com.ua/fnansi/bznes-dlya-pdpri/1068-nezalezhna-ekspertiza--5-krokiv-yak-provesti-ekspertizu-dosvid.html#0d8c2
https://jak.bono.odessa.ua/articles/nezalezhna-ekspertiza-mebliv-ekspertna.php

– Архипов В.В. Методика визначення вартості рухомих речей, що становлять культурну цінність : посібник для слухачів навчальних закладів / В.В.Архипов. – Київ : АФО, 2005. – 33 с.
– Архіпов В.В. Методика визначення вартості рухомих речей, що становлять культурну цінність / В.В. Архіпов. – Київ, 2006.
– Чебан В.О. Декоративно-прикладне мистецтво доби модерну: типологія та стилістика виробів / В. О. Чебан // Мистецтвознавчі записки : [збірник наукових праць] / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 246-251.
– Стрілець В.Ф. Виникнення меблевого формотворення в доісторичний період / В. Ф. Стрілець // Мистецтвознавчі записки = NOTES ON ART CRITICISM : збірник наукових праць. - 2019. – Вип. 35. – С. 160-166.
– Кравченко М. Я. Атрибуція антикварних меблів / М. Я. Кравченко // Криміналістичний вісник. – 2007. – № 2(8). – Київ : Ін Юре / ДНДЕКЦ МВС України, Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. – С. 157-161.
– Петрова І. А. Експертне дослідження меблів при проведенні судово-товарознавчих експертиз / І.А.Петрова // Право і суспільство. – 2011. – № 6. – С. 191-196.
– Актуальні питання організації та проведення державної експертизи культурних цінностей (предметів декоративно-ужиткового мистецтва) : матеріали семінару-практикуму (21–25 трав. 2018 р., Київ) : науково-методичний збірник. – Київ: Національний КиєвоПечерський історико-культурний заповідник, Видавництво “Фенікс”, 2018. – 112 с.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.10.2022 16.31.29 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Київ :: Запитання: 46754  
Валерія запитує:
Добрий день. Цікавить питання: охорона психічного здоров'я підлітків. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам опрацювати таку літературу:
Арефьєв В. Г. Здоров’я підлітків і рухова активність [Електронний ресурс] / В. Г. Арефьєв // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. — 2014. — Вип. 118(3). — С. 6-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2014_118(3)__3.
Мельник Л. П. Особливості просоціальної поведінки в підлітковому та юнацькому віці [Електронний ресурс] / Л. П. Мельник, О. М. Чайковська // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2016. — Вип. 27. — С. 135-146. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2016_27_17.
Михайлова Н. А. Аналіз дослідження психофізіологічних чинників навчальної успішності підлітків, як основи психічного здоров’я [Електронний ресурс] / Н. А. Михайлова, О. В. Гончаров, Л. А. Гончарова // Молодий вчений. — 2016. — № 1(3). — С. 30-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_1(3)__7.
Мозгова Т. П. Від лікування розладів поведінки — доохорони психічного здоров’я підлітків [Електронний ресурс] / Т. П. Мозгова, І. В. Лещина, С. В. Федорченко // Український вісник психоневрології. — 2016. — Т. 24, вип. 1. — С. 73-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2016_24_1_18.
Уханова А. І. Просоціальна поведінка в контексті психічного здоров’я підлітків [Електронний ресурс] / А. І. Уханова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Психологія. — 2020. — Вип. 10. — С. 97-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2020_10_18.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 20.10.2022 14.36.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Костя із міста: Бориспіль :: Запитання: 46753  
Костя запитує:
Доброго дня, мені потрібна література про українську ілюстраторку Вікторію Ковальчук. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Костя! Переглянь наступні джерела:
Гажаман Н. О. Художник і дитяча книжка : [із збірки "Книга творить людину"] / Н. О. Гажаман, Н. В. Загайна ; Національна бібліотека України для дітей // Шк. бібліотека. - 2013. - № 3-4. - С. 31-45.
Дмитрук С. Визначено лауреатів премії імені Лесі Українки / С. Дмитрук // Урядовий кур'єр. - 2014. - 7 лютого - С. 10.
Лауреати премії імені Лесі Українки // Літературна Україна. - 2014. - 6 лютого. - С. 16.
Парад майстрів : (про укр. худож.-ілюстр.) : біобібліогр. покажч. для читачів серед. та ст. шк. віку / Державний заклад "Національна бібліотека України для дітей" ; авт.-уклад. Н. В. Загайна. - Київ : [б. в.], 2011. - 44 с. : портр.
Чердинцева А. Казковий світ Вікторії Ковальчук : образотворче мистецтво / А. Чердинцева // Культура і життя. - 2011. - 30 груд. - С. 4.
Вікторія Ковальчук [Електронний ресурс] // Видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА : [сайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://ababahalamaha.com.ua/uk/Ковальчук_Вікторія. - Назва з екрана.
Від коронавірусу померла ілюстраторка й письменниця Вікторія Ковальчук [Електронний ресурс] // Читомо: культура читання і мистецтво книговидання : [сайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://chytomo.com/vid-koronavirusu-pomerla-iliustratorka-j-pysmennytsia-viktoriia-kovalchuk/. - Назва з екрана.
Гоян Я. П. Ковальчук Вікторія Володимирівна [Електронний ресурс] / Я. П. Гоян // Енциклопедія сучасної України : [сайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=7177. - Назва з екрана.
Ковальчук Вікторія [Електронний ресурс] // Barabooka.com.ua : [сайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.barabooka.com.ua/viktoriya-koval-chuk/. - Назва з екрана.
Ковальчук Вікторія [Електронний ресурс] // Volart.com.ua : [сайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://volart.com.ua/art/kovalchuk_viktoriya/. - Назва з екрана.
Міфічний реалізм художниці Вікторії Ковальчук // Korali.info : [сайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://korali.info/cikavi-lyudi/mifichnii-realizm-hudozhnici-viktorii-kovalchuk.html. - Назва з екрана.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.10.2022 14.36.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.257114 seconds