Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45530
   


Автор запитання: Наталія із міста: Харків :: Запитання: 47466  
Наталія запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти інформацію з теми "Концепції загального недорозвинення мовлення, порушення мовного розвитку» або «специфічного порушення мови»."
Наша відповідь:
Добрий день! Ви можете використати таку літературу:
Барна Х. В. Педагогічна підтримка дошкільників із мовленнєвими порушеннями в інклюзивному просторі [Електронний ресурс] / Х. В. Барна, Л. В. Кашуба, Ж. Г. Вальо // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2022. — Вип. 89. — С. 11-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2022_89_4.
Брецко І. І. Класифікації порушень мовленнєвого розвитку [Електронний ресурс] / І. І. Брецко, Т. Ю. Ямчук // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». — 2022. — № 15. — С. 42-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2022_15_10.
З досвіду роботи : [добірка матеріалів] // Логопед. — 2020. — № 9. — С. 11-23.
Калиновська І. Теоретичні засади психокорекції дошкільників із порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / І. Калиновська // Acta Paedagogika Volynieses. — 2022. — Вип. 1(1). — С. 164-168. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apv_2022_1(1)__28.
Керик О. Є. Особливості особистісного та соціального розвитку дітей із загальним недорозвиненням мовлення [Електронний ресурс] / О. Є. Керик // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 7(1). — С. 165-175. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2016_7(1)__18.
Корисна логоритміка : [тематичний номер] // Палітра педагога. — 2020. — № 2. — С. 2-31.
Корсун В. А. Корекція мовленєвих порушень у дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення засобами логоритміки [Електронний ресурс] / В. А. Корсун, О. М. Денисяка, Н. В. Базима // Логопедія. — 2017. — № 10. — С. 21-40. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2017_10_5.
Крикуненко Ю. О. Теоретичний аналіз дослідження мовленнєвих особливостей у разі аутистичних порушень у дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Ю. О. Крикуненко // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2020. — Вип. 93. — С. 128-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2020_93_21.
Курбатова А. І. Методика вивчення чинників порушень формування синтаксичних узагальнень у молодших школярів із нерізко вираженим недорозвиненням мовлення [Електронний ресурс] / А. І. Курбатова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2011. — Вип. 17. — С. 127-134. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2011_17_37.
Лашко Р. В. Причини мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку і основні напрямки корекційного навчання [Електронний ресурс] / Р. В. Лашко // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2004. — Вип. 8. — С. 422-426. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2004_8_72.
Логопедичний практикум : [добірка матеріалів] // Палітра педагога. — 2021. — № 3. — С. 3-31.
Лукачович Г. О. Теоретичні засади опанування лексикою природничого змісту дошкільниками із загальним недорозвиненням мовлення [Електронний ресурс] / Г. О. Лукачович // Інноваційна педагогіка. — 2022. — Вип. 50(1). — С. 119-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2022_50(1)__27.
Марєєва Т. В. Викладання дисципліни «Основи логопедії з діагностикою мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку» [Електронний ресурс] / Т. В. Марєєва, Г. П. Барсуковська // Інноваційна педагогіка. — 2022. — Вип. 54(2). — С. 65-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2022_54(2)__15.
Махукова Т. В. Психолінгвістичний підхід у логопедичному дослідженні мовної здібності у дітей із тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Т. В. Махукова, І. В. Макаренко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2022. — № 6. — С. 92-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2022_6_16.
Особливі діти : [добірка матеріалів] // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2021. — № 1-2. — С. 6-45.
Судак Т. Чому грамота важлива? : [тематична добірка] / Т. Судак // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2021. — № 7-8. — С. 8-29.
Черніченко Л. Характеристика та аналіз порушень мовленнєвого розвитку дітей раннього віку [Електронний ресурс] / Л. Черніченко // Освіта. Інноватика. Практика. — 2023. — Т. 11, № 3. — С. 47-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/edinpr_2023_11_3_9.
Чупахіна С. В. Розвиток слухомовленнєвої пам’яті у дітей із порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / С. В. Чупахіна, Н. Р. Кирста, Н. М. Кіндрачук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2023. — Вип. 91. — С. 243-248. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2023_91_53.

.: Розділ: Інше :: 20.10.2023 21.33.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Бахмач :: Запитання: 47465  
Світлана запитує:
Доброго часу доби, шановні добродії! Вдячна Вам за таку важливу роботу, яку Ви проводите. Дуже потрібна Ваша допомога у пошуку нових (2018-2023 року видання) підручників та посібників з Економіки праці. Буду дуже вдячна і за покликання на електронні версії. Дякую і чекаю відповідь.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Азьмук Н. А. Сучасні виклики ринку праці при переході до цифрової економіки [Електронний ресурс] / Н. А. Азьмук // Modern economics. — 2020. — № 19. — С. 6-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2020_19_3.
Азьмук Н. А. Трансформація зайнятості при переході до цифрової економіки: глобальні виклики та стратегії адаптації : [монографія] / Н. А. Азьмук. — Київ : Знання, 2019. — 335 с. : рис., табл. — (Сучасна наука).
Ведерніков М. Д. Концептуальні засади оплати праці в умовах ринкової моделі економіки [Електронний ресурс] / М. Д. Ведерніков, О. М. Баксалова // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. — 2018. — Т. 23, Вип. 7. — С. 68-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2018_23_7_15.
Економіка праці й соціально-трудові відносини : навч. посіб. / [В. А. Ткачук та ін.]. — Київ : НУБіП України, 2022. — 612 с. : рис., табл.
Зелінська Г. О. Розвиток регіонального ринку праці у контексті формування економіки знань [Електронний ресурс] / Г. О. Зелінська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Економіка. — 2019. — № 12. — С. 70-74. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2019_12_13.
Ільєнко А. В. Професійна та територіальна мобільність студента спеціалізації «Управління персоналом та економік праці» ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана на ринку праці [Електронний ресурс] / А. В. Ільєнко, К. О. Олійник // Економічний простір. — 2019. — № 143. — С. 195-211. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2019_143_18.
Ільїч Л. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підруч. : для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за освіт.-проф. програмами підгот. бакалаврів галузей знань 07 «Управління та адміністрування» та 05 «Соціальні та поведінкові науки» / Л. М. Ільїч, О. В. Акіліна. — Вид. 3-тє, доопрац. — Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2020. — 949, [1] с. : рис., табл.
Крикавський Є. В. Економіка і фінанси підприємств : підручник / Є. В. Крикавський, З. С. Люльчак ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — 693 с. : рис., табл. — (Серія «Світ маркетингу і логістики» ; вип. 17).
Лісна І. Ф. Механізм регулювання ринку праці в умовах реформування національної економіки [Електронний ресурс] / І. Ф. Лісна // International journal of education and science. — 2019. — Vol. 2, No. 4. — С. 51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/intjeds_2019_2_4_39.
Македон В. В. Світовий ринок праці в координатах цифрової економіки [Електронний ресурс] / В. В. Македон, В. П. Валіков, Є. Є. Кошляк // Академічний огляд. — 2020. — № 1. — С. 91-106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ao_2020_1_10.
Новікова О. Ф. Рецензія на монографію професора кафедри управління персоналом та економіки праці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, д.е.н. С.О. Цимбалюк «Гідна оплата праці: теоретико-методологічні засади та механізм реалізації» [Електронний ресурс] / О. Ф. Новікова // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Економіка. — 2020. — Вип. 19. — С. 113. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ek_2020_19_14.
Прибиткова І. М. Перехід України до економіки постіндустріального типу як передумова розвитку пересувних ринків праці [Електронний ресурс] / І. М. Прибиткова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. — 2019. — Вип. 42. — С. 51-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISD_2019_42_7.
Рощик І. А. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки шляхом інтелектуалізації праці [Електронний ресурс] / І. А. Рощик // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. — 2019. — Вип. 4. — С. 237-251. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2019_4_24.
Степура Т. Розвиток людського потенціалу в умовах квалітизації економіки України : монографія / Т. Степура. — Умань : Сочінський М. М., 2021. — 599 с. : рис., табл.
Туль С. І. Нові форми праці в умовах діджиталізації економіки та світового ринку праці [Електронний ресурс] / С. І. Туль // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2019. — Вип. 23(2). — С. 100-105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_23(2)__21.
Фінансове право в умовах цифрової трансформації : колект. монографія / [Я. В. Греца та ін. ; за заг. ред. Т. А. Латковської] ; Чернівец. юрид. ін-т Нац. ун-ту «Одес. юрид. акад.». — Чернівці : Технодрук, 2021. — 417 с. : табл.
Хандій О. О. Вплив цифрових трансформацій на економіку та сферу праці: соціально-економічні ризики та наслідки [Електронний ресурс] / О. О. Хандій, Л. Л. Шамілева // Економічний вісник Донбасу. — 2019. — № 3. — С. 181-188. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2019_3_24.
Цифрова економіка та електронний бізнес: окремі проблеми правового регулювання : зб. наук. праць / [О. М. Вінник та ін.] ; за заг. ред. О. М. Вінник ; НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака НАПрН України. — Київ : НДІ ППіП ім. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2019. — 151 с.
Якубенко Б. О. Механізми державного регулювання ринку праці в умовах нової економіки : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Б. О. Якубенко ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. — Київ, 2021. — 20 с.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 20.10.2023 21.23.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Черкаси :: Запитання: 47464  
Анна запитує:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, дібрати джерела інформації за темою: Вихідці з України - лауреати Нобелівської премії з фізики
Наша відповідь:
Анно, добрий день! Радимо вам опрацювати таку літературу за вашим запитом:
Абліцов В. Наші й ненаші лауреати. Нобелівський рух: гідне місце України [Електронний ресурс] / В. Абліцов // Україна дипломатична. — 2016. — Вип. 17. — С. 848-857. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2016_17_83.
Абліцов В. Сторінки з історії інтелектуальної України: Нобелівський рух [Електронний ресурс] / В. Абліцов // Схід. — 2015. — № 3. — С. 3-8. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2015_3_2.
Абліцов В. Український Нобелівський рух: нотатки на тему однойменного інформаційно-просвітницького словника [Електронний ресурс] / В. Абліцов // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2012. — Вип. 21. — С. 877-888. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2012_21_77.
Лауреати Нобелівської премії. 1901 - 2001 : Енциклопед. довід. / уклад.: С. О. Довгий. — Ювілейне вид. — Київ : Укр. вид. центр, 2001. — 763 c.
Левченко О. С. Нобелівська інтелектуальна еліта й Україна / О. С. Левченко. — Тернопіль: Лілея, 2000. — 280 с.: іл.
Лепіх Я. І. Нобелівська премія з фізики і перспективи використання графену в сенсориці / Я. І. Лепіх // Сенсор. електрон. і мікросистем. технології. — 2011. — № 1. — С. 5-9.
Локтєв В. Геніальний фізик і великий педагог. (До 100-річчя від дня народження академіка Л. Д. Ландау) / В. Локтєв // Вісн. НАН України. — 2008. — № 1. — С. 36-44.
Луговий В. І. Авторська інтеграція і диференціація в дослідженнях: контекст найвищих досягнень / В. І. Луговий, О. М. Слюсаренко, Ж. В. Таланова // Наука та наукознавство. — 2020. — № 1. — С. 3-21.
Муринович Л. Видатний фізик-теоретик Лев Давидович Ландау : (1908-1968) / Л. Муринович // Фізика для допитливих. — 2012. — № 1. — С. 20-22.
Пальті А. М. Про затоплений струмінь в’язкої рідини : фізика / А. М. Пальті // Країна знань. — 2017. — № 6. — С. 3-6.
Петруняк Я. Українці на підступах до Нобелівської премії з літератури [Електронний ресурс] / Я. Петруняк // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 1. — С. 20-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2019_1_7.
Пугач О. Одесит Георгій Гамов, тричі не лауреат Нобелівки : репер Нобеля / О. Пугач // Культура і життя. — 2022. — № 1-2. — С. 6-7.
Фатула М. І. Українці – лауреати Нобелівської премії [Електронний ресурс] / М. І. Фатула, Ю. М. Фатула // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Медицина. — 2011. — Вип. 3. — С. 204-222. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UNUMED_2011_3_47.
Чекман І. «Україно, обітована земле мого серця!» : Нобелівські лауреати — вихідці з України [Електронний ресурс] / І. Чекман // Вісник Національної академії наук України. — 2006. — № 10. — С. 44-53. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2006_10_6.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 20.10.2023 20.23.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Одеса :: Запитання: 47463  
Іван запитує:
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка сучасну літературу на тему: "Міське планування як прогресивна форма просторово-економічної трасформації".
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Блащук Л. В. Стратегічне планування як функція управління міським розселенням [Електронний ресурс] / Л. В. Блащук // Економіка та держава. — 2011. — № 11. — С. 138-141. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2011_11_39.
Гамалія К. М. Інформативний потенціал архітектурно-урбаністичного канону в становленні культури міського простору : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / К. М. Гамалія; Національна музична академія України імені П. І. Чайковського. — Київ, 2018. — 32 c.
Гукалова І. В. Якість життя як цільовий імператив концепцій міського розвитку: висновки для України / І. В. Гукалова // Укр. геогр. журн.. — 2018. — № 1. — С. 30-38.
Дьомін М. М. Містобудівні інформаційні системи. Містобудівний кадастр. Первинні елементи структури об’єктів містобудування та територіального планування : [для викладачів і студентів спец. «міське будівництво» та «господарство, містобудування, архітектура»] / М. М. Дьомін, О. І. Сингаївська ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, Спілка урбаністів України. — Київ : Фенікс, 2015. — 212, [1] с. : рис., табл.
Завальний О. В. Об’ємно-просторове кодування як один з методів планування міських територій [Електронний ресурс] / О. В. Завальний, М. С. Колоша // Містобудування та територіальне планування. — 2020. — Вип. 73. — С. 118-128. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2020_73_12.
Колоша М. С. Об’ємно-просторове планування міського простору – удосконалена методика проектування територій та забудови міста [Електронний ресурс] / М. С. Колоша // Містобудування та територіальне планування. — 2022. — Вип. 81. — С. 199-207. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2022_81_16.
Колоша М. С. Об’ємно-просторове планування територій як інтегрований метод формування міського простору [Електронний ресурс] / М. С. Колоша // Містобудування та територіальне планування. — 2023. — Вип. 83. — С. 123-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2023_83_13.
Колоша М. С. Об’ємно-просторове планування територій як інтегрований метод формування міського простору [Електронний ресурс] / М. С. Колоша // Просторовий розвиток. — 2023. — Вип. 4. — С. 29-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spdev_2023_4_5.
Лясковський О. Й. Трансформація поняття естетики міського середовища в контексті європейських урбаністичних пріоритетів [Електронний ресурс] / О. Й. Лясковський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. — 2022. — Вип. 64. — С. 83-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2022_64_9.
Маргіта Н. О. Особливості планування сталої міської мобільності [Електронний ресурс] / Н. О. Маргіта, Р. М. Вороніна, О. І. Карий // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика. — 2015. — № 833. — С. 42-49. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPL_2015_833_9.
Матвійчук Т. О. Стратегічне планування просторового розвитку міських підсистем [Електронний ресурс] / Т. О. Матвійчук // Економічні науки. Серія : Економіка та менеджмент. — 2014. — Вип. 11. — С. 192-204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnem_2014_11_22.
Нестеренко О. С. Просторова організація міського планування на основі закономірностей ритмічного розвитку : дис... канд. архітектури: 18.00.04 / О. С. Нестеренко ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — Київ, 2003. — 181 с.: рис.
Палеха Ю. М. Планування забудови міського середовища / Ю. М. Палеха. — Київ : [б.в.], 2008. — 121 с.: рис., табл. — (Серія «Навчальні програми для працівників органів місцевого самоврядування» ; кн. 24).
Планування соціально-економічного розвитку міста : монографія / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. регіон. упр. та місц. самоврядування та упр. містом ; [авт.-упоряд.: О. В. Берданова та ін. ; за ред.: В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого]. — Київ : НАДУ : Фенікс, 2011. — 159 с. — (Бібліотека міського голови).

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 20.10.2023 12.40.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марк із міста: Бровари :: Запитання: 47462  
Марк запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про роман Германа Гессе "Степовий вовк". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Алієва О. Г. Важливість вивчення літературних творів філософів у старшій школі (на прикладі роману Г. Гессе «Степовий вовк») [Електронний ресурс] / О. Г. Алієва, Н. В. Ярова // Молодий вчений. — 2019. — № 10(1). — С. 107-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_10(1)__27.
Гумений В. В. Особливості збереження наративної моделі «автор-оповідач-персонаж» у перекладі німецькомовних творів (на матеріалі роману Г. Гессе «Степовий вовк») [Електронний ресурс] / В. В. Гумений // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2020. — № 2. — С. 65-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2020_2_11.
Гумений В. В. Особливості збереження функціонування та впливу інтертекстуального оповідача на реципієнта під час перекладу (на матеріалі творів Г. Гессе «Гра в Бісер» та «Степовий Вовк») [Електронний ресурс] / В. В. Гумений // Закарпатські філологічні студії. — 2021. — Вип. 19(2). — С. 86-90. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/trphst_2021_19(2)__19.
Мегела І. П. Структура оповіді в романі Гессе «Степовий вовк» [Електронний ресурс] / І. П. Мегела // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. — 2012. — Вип. 22. — С. 172-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2012_22_23.
Медицька М. Художня парадигма маски: літературний контекст Заходу і Сходу : (на матеріалі прози Л. Піранделло, Г. Гессе, В. Гомбровича, Юкіо Місіми, Г. Тютюнника) / М. Медицька // Зарубіжна література в школах України. — 2010. — № 4. — С. 2-9.
Пірошенко С. Відтворення моделюючого принципу інтермедіальності у структурі художнього образу роману Г. Гессе «Степовий вовк» [Електронний ресурс] / С. Пірошенко // Філологічний дискурс. — 2016. — Вип. 4. — С. 130-139. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2016_4_15.
Пірошенко С. Ю. Філософська концепція світосприйняття Г.Гессе: синтетична художня мова роману «Степовий вовк» [Електронний ресурс] / С. Ю. Пірошенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. — 2018. — Вип. 1. — С. 94-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2018_1_21.
Слюніна О. В. Конфлікт людини й оточення: еволюція героя у творах Германа Гессе (на матеріалі творів «Степовий вовк», «Гра в бісер» та «Сіддхартха») [Електронний ресурс] / О. В. Слюніна // Наукові записки Національного університету «Острозька академія», Серія : Філологія. — 2018. — Вип. 1(2). — С. 162-164. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2018_1(2)__45.
Шевченко О. Дві душі, дві долі, дві правди : за романом Германа Гессе «Степовий вовк» : літературний турнір у формі дебатів : 11 клас / О. Шевченко // Всесвітня література в сучасній школі. — 2019. — № 1. — С. 30-32.

.: Розділ: Література :: 20.10.2023 10.18.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.572677 seconds