Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45252
   


Автор запитання: Кіра із міста: Бровари :: Запитання: 47213  
Кіра запитує:
Добрий ранок! Мені потрібна література про дитину в звичаях та віруваннях українського народу. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий ранок, Кіро! Перегляньте наступні джерела:
Побірченко Н. С. Дитинство як предмет етнопедагогічних досліджень / Н. С. Побірченко // Шлях освіти. - 2002. - № 2. - С.45-50.
Стельмахович М. Народне дитинознавство / М. Стельмахович. – Київ : Знання, 1991. – 48 с.
Щербак І. М. Діти в обрядах та віруваннях українців ХІХ–початку ХХ ст. (статевовіковий аспект традиційної культури) : дисерт.канд.іст.наук / І. Щербак/ – Київ, 2004. – 185 с.
"Дитина у звичаях і віруваннях українського народу»: у книзі Марка Грушевського та Зенона Кузелі [Електронний ресурс] / розпов. І. Ігнатенко // Youtube.com вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=dF5xECI2e_s. - Назва з екрана.
Бєлан Г. В. Світ дитинства в педагогічному тезаурусі кінця ХІХ–початку ХХ століття [Електронний ресурс] / Г. В. Бєлан // Історико-педагогічний альманах. - 2012. - № 1. – С. 4-6. - Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/5705/Стаття Бєлан Харків.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Білецька С. Еволюція образу дитини у педагогічному просторі західної цивілізації [Електронний ресурс] / С. Білецька // Збірник наукових праць Уман. держ. педагог. ун-ту. - 2012. - № 1. - Режим доступу: http://znp.udpu.edu.ua/issue/view/11458.
Левчук Я. М. Прогностичність окремих складових традиційної української дитячої субкультури [Електронний ресурс] / Я. М. Левчук // Національна ідентичність в мові і культурі: зб. наукових праць / за заг.ред. О. Г. Шостак. – Київ: Талком, 2020. – С. 68-72.- Режим доступу: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/43361/1/Левчук.pdf.
Рогальська Н. (2019). Образ дитинства у звичаях українського народу [Електронний ресурс] // Збірник наукових праць Уман. держ. педагог. ун-ту. - 2012. - № 1. - Режим доступу: http://znp.udpu.edu.ua/article/view/189927.
Ятищук О. Діти в обрядах та віруваннях українського та філіпінського народів (порівняльний аспект) [Електронний ресурс] / О. Ятищук // Наукові записки Тернопіл. нац. педагог. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Серія: "Історія". - 2012. - С. 204-209. - Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/9623/1/Yatyshchuk.pdf.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 3.05.2023 08.50.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 47212  
Яна запитує:
Добрий день! Чи є к вашій бібліотеці книга В.Йорт Йорше+Ганна=любоа 2017 року видання? Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Яно! Книга В. Йорт 2017 року видання є у Національній бібліотеці України для дітей. Чекаємо на вас!

.: Розділ: Література :: 2.05.2023 16.25.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Василь із міста: м. Обухів :: Запитання: 47211  
Василь запитує:
Добрий день. Підскажіть літературу на тему: "Прогресивна форма просторово-економічної трансформації".
Наша відповідь:
Добрий день, Василю! Радимо Вам використати наступні джерела: – http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6092
http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2013/20.pdf
http://re.gov.ua/re201604/re201604_160_ChornyyRS,TsyupakVP.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/14053496.pdf
http://ief.org.ua/docs/mg/281.pdf
http://ief.org.ua/docs/sr/288.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Мальська М. Просторові....pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/8242-Article Text-16379-1-10-20170324.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/8242-Article Text-16379-1-10-20170324 (1).pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/132-Текст статті-385-1-10-20190405.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/nas_dop_2015.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38205/1/econom.uni.mk.ua_27 грудня.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/29776/1/Monografia_Vasina.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/197224392.pdf
https://gj.journal.kspu.edu/index.php/gj/article/view/132/126
https://ev.nmu.org.ua/docs/2015/3/EV20153_009-019.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/PROSTOROVI_CINNIKI_FORMUVANNA_UMOV_EKONOMICNOGO_RO.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20110301a.pdf

– Мазур А. Г. Просторові аспекти розвитку регіональних економічних систем / А. Г. Мазур, С. А. Мазур // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : економічні науки. – 2014. – № 1. – С. 26-32.
– Фащевський М. І. Методологічні засади територіальної організації господарства / М. І. Фащевський // Територіальна організація суспільства: розуміння категорії : матеріали теоретико-методологічного семінару (Київ, 4-11 бер. 2010 р.). – Kиїв, 2010. – Вип. 1. – С. 15-18.
– Підгрушний Г. П. Сучасні процеси територіальної організації промисловості регіонів України / Г. П. Підгрушний // Український географічний журнал. – 2006. – № 1. – С. 29-32.
– Матвієнко Р. О. Механізм формування категорії «простір» / Р. О. Матвієнко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 6(144). – С. 17-20.
– Підгрушний Г.П. Трансформаційні процеси в економіці України: галузевий та регіональний аспекти / Г.П. Підгрушний // Географічна наука і практика: виклики епохи : матер. міжнар. наук. конф., присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16-18 трав. 2013 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – Т. 1. – С. 195-198.
– Мельник М. І. Просторові форми організації бізнесу як чинник забезпечення конкурентоспроможності регіональної економіки / М. І. Мельник // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи : матеріали Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції / наук. ред. І. В. Саух ; Житомирська філія Київського інституту бізнесу та технологій. – Житомир, 2015. – С. 69-70.
– Бавико О.Є. Архітектоніка сучасного регіонального економічного простору / О.Є. Бавико // Економіка та держава. – 2012. – № 7. – С. 18-21.
– Бистряков І.К. Використання простору у площині суспільних перетворень в Україні / І.К. Бистряков, Ю.М. Манцевич // Вісник НАН України. – 2015. – № 11. – С. 67-76.
– Бистряков І.К. Проблеми просторового розвитку України з позиції поглядів П.Аберкромбі / І.К. Бистряков, Ю.М. Манцевич // Економіка України. – 2015. – № 9. – С. 39-48.
– Пепа Т.В. Регіональні проблеми трансформації економічного простору України : теорія, методологія, практика: дис. доктора ек. наук: 08.10.01 / Пепа Т.В. – Київ, 2006. – 410 с.
– Концепції економічних систем та проблеми їх структурної трансформації / [П. Єщенко, С. Гасанов, А. Чухно, П. Леоненко та ін.] // Вища школа. – 2003. – № 2-3. – С. 44-65.
– Бодров В. Г. Теорії економічних трансформацій та досвід ринкових перетворень у Східній Європі (1921-2001 pp.) / В. Г. Бодров // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2003. – Вип. 35–36. – С. 3-16.
– Оліферук С. І. Просторово-економічний розвиток України: узгодження територіального та соціально-економічного прогнозування та планування / С. І. Оліферук // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 17. – С. 49-53.
– Хвесик M. А. Євроінтеграційний концепт забезпечення сталого просторового розвитку України / M. А. Хвесик, I. K. Бистряков, Д. В. Клиновий // Регіональна економіка. – 2018. – № 4. – С. 5-16.
– Щеглюк С. Д. Підходи до визначення ефективності реалізації підприємницького потенціалу регіону в умовах змін просторової організації економіки / С. Д. Щеглюк // Регіональна економіка. – 2017. – № 4. – С. 22-27.
– Титикало В.С. Методологічні основи просторово-процесуального управління економічним потенціалом підприємства в умовах постіндустріального розвитку : автореферат дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / В.С. Титикало ; [офіц. опоненти: В. В. Прохорова, Л. Т. Гораль, С. В. Тумакова] ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2022. – 45 с.
– Ткаченко О.О. Потенціал просторової інтеграції бізнесу у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / О.О. Ткаченко ; [наук. керівник Н. П. Чорна] ; Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАНУ". – Львів, 2018. – 20 с.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 2.05.2023 15.53.35 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Київ :: Запитання: 47210  
Наталія запитує:
Добрий день! Цікавить чи є фонді вашої бібліотеки книга Сергія Плохія "Брама Європи".
Наша відповідь:
Добрий день! У фонді Національної бібліотеки України для дітей є в навності книга:
Плохій С. Брама Європи : історія України від скіфських воєн до Незалежності / С. Плохій ; пер. з англ. Р. Клочка ; дизайнер обкл. М. Тітов. — 2-е вид. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. — 493 с.

.: Розділ: Література :: 2.05.2023 14.03.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніка із міста: Вінниця :: Запитання: 47209  
Ніка запитує:
Добрий день. Допоможіть з літературою про становлення демократії в Україні. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ніко! Радимо вам для опрацювння таку літературу:
Баласинович Н. О. Гендерна демократія: особливості становлення в Україні [Електронний ресурс] / Н. О. Баласинович // Політикус. — 2020. — Вип. 5. — С. 29-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2020_5_6
Венгер О. М. Становлення та особливості функціонування гендерної демократії в сучасному українському суспільстві : автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / О. М. Венгер ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — Київ, 2009. — 19 с.
Виговський Л. Роль релігійних організацій в процесі становлення і розвитку демократичних засад в Україні [Електронний ресурс] / Л. Виговський // Релігійна свобода. — 2010. — № 15. — С. 271-275. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/religfree_2010_15_40
Волощук А. М. Теоретико-правові аспекти реалізації державного управління в умовах демократизації політичної системи : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / А. М. Волощук ; Нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2004. — 18 с.
Кабанець О. С. Теоретико-правові засади становлення демократії в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Кабанець // Часопис Київського університету права. — 2013. — № 2. — С. 57-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2013_2_14
Кравченко Т. Д. Проблема становлення інституту демократії в Україні: основні аспекти [Електронний ресурс] / Т. Д. Кравченко // Наше право. — 2016. — № 2. — С. 19-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2016_2_5
Новак О. М. Конституційна політична культура в умовах становлення в Україні демократичної правової державності [Електронний ресурс] / О. М. Новак // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2013. — № 1062, Вип. 14. — С. 64-68. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2013_1062_14_16
Палас Н. Демократія як політична цінність та становлення її в українському суспільстві [Електронний ресурс] / Н. Палас // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — 2013. — Вип. 25. — С. 91-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unir_2013_25_17
Пильгун Н. В. Особливості механізму держави в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Пильгун, О. В. Хомченко // Журнал східноєвропейського права. — 2016. — № 24. — С. 62-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2016_24_11
Пильгун Н. В. Правова свідомість та правова культура в контексті формування громадянського суспільства [Електронний ресурс] / Н. В. Пильгун, О. О. Ройко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. — 2019. — Вип. 86. — С. 7-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2019_86_4
Стець А. Складний і суперечливий шлях становлення сучасної конституційної демократії та соціально зорієнтованої ринкової економіки в Україні [Електронний ресурс] / А. Стець // Економіка та право. — 2019. — № 2. — С. 158-160. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpr_2019_2_18
Федьков О. Становлення Української соціал-демократичної спілки [Електронний ресурс] / О. Федьков // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. — 2014. — Т. 24. — С. 240-254. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_2014_24_20
Чупрiй Л. В. Аксіологічні засади становлення українського суспільства в умовах демократизації [Електронний ресурс] / Л. В. Чупрiй, Н. Г. Ісхакова // Політикус. — 2019. — Вип. 2. — С. 66-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2019_2_13

.: Розділ: Держава і право :: 2.05.2023 10.01.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.401586 seconds