Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44826
   


Автор запитання: Савелій із міста: Ізяслав :: Запитання: 46752  
Савелій запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка з пошуком літератури на тему: «Філософський зміст української національної символіки». Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Савелію! Радисо Вам використати наступні посилання: – file:///C:/Users/User/Desktop/12021-Текст статті-24009-1-10-20181221.PDF
https://osvita.ua/vnz/reports/dpju/24393/
https://www.ar25.org/article/rozgadano-tayemnyy-sens-gerba-ukrayinskoyi-derzhavy.html
http://kul.kiev.ua/images/chasop/2011_2/335.pdf
https://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/dissertations/K08.051.19/dissertation_615df74c58b37.pdf
http://evolv.ho.ua/Ukraine_History_and_Culture/Ukraine_Kultura/Lozko/2.5 ukrayinski_simvoli_svyascheni_zaki.html
https://borinfo.com.ua/boryspil-products-news-2011-06-278-4/
http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/1_2018/4.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/4670/3/Українська національна символіка як репрезентант національної ідентичності.pdf

– Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / В.В. Жайворонок. – Київ : Довіра, 2006. – 702 с.
– Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу / І.Нечуй-Левицький. – Київ : Обереги, 1992. – 87 с.
– Хархаліс У.М. Звичай, традиція, обряд, ритуал як форми відображення суспільних відносин / У.М. Хархаліс // Мультиверсум. Філософський альманах. – 2004. – № 44. – С.22-34.
– Бєлов О.Ф. Український тризуб: історія дослідження та історичний ре конструкт / О.Ф.Бєлов, Г.І.Шаповалов ; НАН України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Запоріжжя : Дике Поле, 2008. – 264 с.
– Паучок В.К. Етногенез українського народу і становлення національної символіки / В.К.Паучок. – Тернопіль, 1993. – 200 с.
– Стецюк П.Б. До концепції законодавства про державні символи України. Концепція розвитку законодавства України : матеріали науково-практичної конференції / П.Б.Стецюк. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. – 494 с.
– Головченко В. Історико-правова генеза державної символіки України / В. Головченко // Віче. – 2009. – № 8. – С. 8-11.
– До питання про українську символіку // Основи національного виховання. Українознавство: історичний, філософсько-релігієзнавчі аспекти : хрестоматія / Й. Сележан. – Чернівці : Книги, 2006. – Лекція 1. – С. 21-48.
– Мицик В. Образ світу: [витоки української національної символіки] / В. Мицик // Українська культура. – 1994. – № 11-12. – С. 36-38.
– Братко О. А. Уявлення про світобудову та їх відображення в українській національній символіці (нова наукова гіпотеза) / О. А. Братко. – Київ : Вид-во Інституту історії АН УРСР, 1990. – 28 с.;
– Сергійчук В. І. Доля української національної символіки / В. І. Сергійчук. – Київ, 1990. – 48 с.
– Сергійчук В.І. Національна символіка України : науково-художня книжка / В. І. Сергійчук ; худ. Л. В. Демчишина. – Київ : Веселка, 1992. – 109 с.
– Шумка М. Л. Українська національна символіка як репрезентант національної ідентичності / М. Л. Шумка // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2016. – Вип. 9. – С. 153-157.
– Шаян В. Українська символіка / В. Шаян. – Київ : Цент учбової літератури, 2021. – 35 с.

.: Розділ: Інше :: 20.10.2022 13.53.18 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Стефанія із міста: Київ :: Запитання: 46751  
Стефанія запитує:
Добрий день. Допоможіть будьласка з пошуком літератури на тему: "Ідея гуманізму: від Відродження до сучасності". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Балл Г. О. Сучасний гуманізм і освіта : соц.-філос. та психол.-пед. аспекти / Г. О. Балл ; АПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Рівнен. наук.-практ. лаб. гуманізації навчання. — Рівне : Ліста-М, 2003. — 127 с.
Гуманізм: сучасні інтерпретації та перспективи / [В. С. Пазенок, В. В. Лях, О. М. Соболь та ін.] ; [відп. ред. В. С. Пазенок] ; Ін-т філос. ім. Г. С .Сковороди. НАН України. Київ. ін-т туризму, економіки і права. — Київ : Укр. Центр духов. культури, 2001. — 378 с.
Гуманізм у контексті динаміки сучасного суспільства : зб. матеріалів круглого столу (19 груд. 2007 р., м. Чернігів) / за ред. Прядко Н. А. ; М-во праці та соц. політики України, Черніг. держ. ін-т права, соц. технологій та праці, Каф. гуманіт. дисциплін. — Чернігів : ЧДІПСТП, 2008. — 91 с.
Жадько В. А. Ідея гуманізму в історії філософської думки: староіндійська філософія [Електронний ресурс] / В. А. Жадько // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2010. — Вип. 42. — С. 25-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2010_42_5.
Зінченко В. В. Стратегії суспільно-антропологічного розвитку в ідеях і системі сучасної соціальної філософії освіти: інтеграція моделі інструменталізму і неопрагматизму з концепцією «нового гуманізму» [Електронний ресурс] / В. В. Зінченко // Антропологічні виміри філософських досліджень. — 2013. — Вип. 4. — С. 52-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Avfd_2013_4_8.
Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні : Ідеї гуманізму епохи Відродження в укр. філософії XV – початку XVII ст. / В. Литвинов ; [Філос. ред. Я.Стратій]. — Київ : Основи, 2000. — 470 с.
Москальчук М. М. Ідея толерантності в філософії гуманізму і трансгуманізму [Електронний ресурс] / М. М. Москальчук // Молодий вчений. — 2020. — № 3(2). — С. 326-331. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_3(2)__35.
Попович О. В. Історична українська наукова думка: інтерпретація ідей гуманізму [Електронний ресурс] / О. В. Попович, Ю. С. Сабадаш // Грані. — 2018. — Т. 21, № 5. — С. 66-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2018_21_5_9.
Сабадаш Ю. С. Гуманізм як феномен італійської культури: традиції та сучасний стан : автореф. дис. … д-ра культурології : 26.00.01 / Ю. С. Сабадаш ; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2009. — 32 с.
Сабадаш Ю. С. Інтерпретація ідей гуманізму у вітчизняній науковій думці [Електронний ресурс] / Ю. С. Сабадаш // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. — 2012. — Вип. 18(2). — С. 3-8. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2012_18(2)__3.
Сисак М. М. Етичний вимір світського гуманізму : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.07 / М. М. Сисак ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. — Київ, 2015. — 19 с.
Трачук М. Трансформація ідеї гуманізму у філософській думці [Електронний ресурс] / М. Трачук // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. — 2012. — Вип. 16. — С. 145-151. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_filos_psihol_2012_16_27.

.: Розділ: Література :: 20.10.2022 11.07.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 46750  
Яна запитує:
Доброго дня, мені потрібна книжка Українська культура: лекції (1993 р.). Чи є у вашій бібліотеці?
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Потрібна вам книга є у фонді НБУ для дітей, відділ обслуговування дітей середнього і старшого віку та організаторів дитячого читання. Крім того, ви можете переглянути дану книгу в електронному форматі за адресою: http://litopys.org.ua/cultur/cult.htm.

.: Розділ: Література :: 20.10.2022 09.17.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Кропивницький :: Запитання: 46749  
Аліна запитує:
Доброго дня, можете, будь ласка, підібрати літературу до теми "Методика викладання написання есе"
Наша відповідь:
Добрий день, Аліно! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://www.slideshare.net/reedbok/ss-69984741
https://kiu.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/56/2020/12/Методичні-рекомендації-з-підготовки-написання-есе-з-історії-України.pdf
http://csbc.edu.ua/documents/news/691_3.pdf
https://na5ku.com.ua/uk/kak-napisat-strukturu-esse/
http://galyna-zhukova.edukit.dn.ua/vse_dlya_vchitelya_svitovoi_literaturi/metodichni_materiali/napisannya_ese/
https://gapon.te.ua/rubryka-metodysta/dorobok-metodysta/metodychni-rekomendatsii/item/848-ese
https://naurok.com.ua/scho-take-ese-ta-yak-yogo-pisati-163950.html
https://naurok.com.ua/yak-pracyuvati-z-ese-u-pochatkoviy-shkoli-217781.html
https://oplatforma.com.ua/article/2437-napisannya-ese-v-pochatkovy-shkol-nush
https://www.pedagogic-master.com.ua/Drobotenko.pdf
https://eprints.oa.edu.ua/8592/1/Шостак_І_В_metod_recom_ese.pdf

– Філінюк В. Готуємо учнів до написання есе : формування вміння чути, бачити, переживати й передавати словами / В. Філінюк, Н. Білозор // Учитель початкової школи. – 2019. – № 4. – С. 20-24.
– Цінько С. В. Підготовка майбутнього вчителя словесності до написання есе з учнями / С. В. Цінько // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2018. – Серія : Психолого-педагогічні науки, № 4 : Шості Бугайківські читання. – С. 155-159.
– Дроботенко М.М. Практикум з підготовки та написання есе / М. М. Дроботенко. – // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2017. – № 5. – С. 40-46.
– Опалюк Т. Л. Дидактико-методичні матеріали для написання соціально-педагогічного есе / Т. Л. Опалюк // Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України. – 2018. – № 3. – С. 77-84.
– Ханчук І. Написання твору-есе на одну із запропонованих тем : урок-підсумок вивчення теми “Із сучасної української літератури” : укр. мова, 8 кл. / І. Ханчук, О. Янкович // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 10. – С. 39-42.
– Щур О. В. Навчання студентів написання академічного есе / О.В. Щур // Іноземні мови. – 2003. – № 1. – С. 23-27.
– Огарь Ю. Власне висловлення у форматі ЗНО: рекомендації до написання академічного есе / Ю. Огарь // Українська мова і література в школах України. – 2019. – № 7/8. – С. 46-49.
– Гаврилова Л. Г. Жанр есе: поняття, специфіка, ознаки, поради щодо його підготовки та написання / Л. Г. Гаврилова // Історія та правознавство. – 2011. – № 32. – С. 2-5.
– Грекало Т. Есе, види есе, вимоги до написання. Підготовка до написання есе "Мить щастя" / Т. Грекало, А. Доценко, І. Жила // Українська мова та література. – 2019. – № 10. – С. 65-67.
– Зінченко Н. Вчимося писати есе / Н. Зінченко // Початкова школа. – 2017. – № 6. – С. 14-15.

.: Розділ: Мовознавство :: 19.10.2022 15.54.52 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Коростишів :: Запитання: 46748  
Світлана запитує:
Доброго дня, мені потрібна інформація за темою "Краєзнавчі ресурси бібліотек України". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Волошінська Н. Краєзнавчі ресурси Національної історичної бібліотеки України (за результатами дослідження) : бібліотечне краєзнавство / Н. Волошінська // Бібліотечна планета. - 2020. - № 4. - С. 10-14.
Денисенко С. О. Інтеграція краєзнавчих фондів бібліотек регіону в умовах інформатизації : автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец.: 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / С. О. Денисенко. - Харків : ХДАК, 2003. – 22 с.
Кушнаренко Н. М. Бібліотечне краєзнавство : підручник / Н. М. Кушнаренко. — Київ : Знання, 2007. — 502 с.
Онищенко С. Краєзнавчі ресурси на сайтах обласних бібліотек / С. Онищенко // Бібліотечна планета. - 2009. - № 2. - С. 18-22.
Прокопчук В. Бібліотечне краєзнавство: сутність і перспективи
(на прикладі наукової бібліотеки Камянець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка / В. Прокопчук // Краєзнавство. – 2012. – № 34. – С.15–22.
Борейко В. М. Корпоративні краєзнавчі ресурси бібліотек області [Електронний ресурс] / В. М. Борейко // Публічні бібліотеки Хмельниччини в умовах умовах реформування місцевого самоврядування: практика, досвід,
перспективи : зб. матер. обл. наук.-практ. конф., 25 вересня 2018 року, м. Хмельницький / Хмельниц. ОУНБ. - Хмельницький : ПП Стрихар А.М., 2018. . - С. 139-143. - Режим доступу:
Забіянов Є. Краєзнавчі електронні ресурси в освітньому процесі [Електронний ресурс] : прикладні аспекти інформаційної, бібліотечної та архівної справи / Є. Забіянов // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. - 2021. - № 8. - С. 74-90. - Режим доступу: http://librinfosciences.knukim.edu.ua/article/view/247586/245330.
Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформ. бюлетень [Електронний ресурс] : Вип. 23 / Нац. іст. б-ка України; підгот. : В. П. Кисельова, О. В. Михайлова, І. В. Чеховська; ред. Т. С. Кудласевич. – Київ, 2012. – Режим доступу: http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/krznv4_rob_v23.pdf.
Кузнецова М. М. Комунікаційно-корпоративні ресурси з краєзнавства як результат діяльності бібліотечних об'єднань у регіоні [Електронний ресурс] / М. М. Кузнецова // Вісник Харківської державної академії культури. - 2011. - Вип. 33. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/hak_2011_33_11.pdf.
Михайлова О. Краєзнавчі веб-ресурси регіональних бібліотек на сайті Національної історичної бібліотеки України [Електронний ресурс] / О. Михайлова, І. Чеховська // Бібліотечний вісник. - 2013. - № 6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2013_6_6.pdf.
Любовець Н. І. Мемуарний потенціал ресурсів бібліотечного краєзнавства [Електронний ресурс] / Н. І. Любовець // Українська біографістика. - 2015. - С. 359-376. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ubi_2015_12_21.pdf.
Тишкевич К. І. Краєзнавчий інформаційний ресурс у бібліотеках України для юнацтва [Електронний ресурс] / К. І. Тишкевич // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2017. - № 2. - С. 53-57. - Режим доступу: https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/nauka/vydannia/bibliotek_dok_inform/BDI_2_2017.pdf#page=53.
Чеховська І. Путівник по мережевих краєзнавчих ресурсах ОУНБ України на сайті Національної історичної бібліотеки України [Електронний ресурс] / І. Чеховська // Краэзнавство. - 2016. - — № 3-4. — С. 297-301. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/166760.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 19.10.2022 15.17.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.257913 seconds