Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44612
   


Автор запитання: Вікторія із міста: Рівне :: Запитання: 46583  
Вікторія запитує:
Добрий день. Цікавить література на тему: історичні витоки монополізму. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторіє! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Апаров А. М. Актуальні проблеми монополізму в господарській діяльності [Електронний ресурс] / А. М. Апаров, А. О. Полякова // Право та державне управління. — 2015. — № 3. — С. 32-35. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptdu_2015_3_9.
Гойко А. Ф. Мікроекономіка : навч. посіб. / А. Ф. Гойко, Ю. В. Четверіков, А. Л. Скрипник; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — Київ, 2009. — 80 c.
Демків О. Б. Соціальний капітал в умовах державного монополізму: до методології соціологічного дослідження [Електронний ресурс] / О. Б. Демків // Соціологічні студії. — 2012. — № 1. — С. 55-61. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/socst_2012_1_12.
Зелінська О. М. Державне регулювання монополізму в трансформаційній економіці України: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / О. М. Зелінська ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2009. — 20 с.
Ковальчук В. М. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / В. М. Ковальчук, М. В. Лазарович, М. І. Сарай. — Київ : Знання, 2008. — 647 c.
Молчанов В. Б. Роль місцевого самоврядування в усуненні проявів монополізму в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / В. Б. Молчанов // Грані Історії. — 2019. — Вип. 2. — С. 132-144. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/grist_2019_2_27.
Пожуєва Т. О. Обмеження монополізму та проблеми розвитку конкуренції в Україні [Електронний ресурс] / Т. О. Пожуєва // Економіка промисловості. — 2010. — № 1. — С. 25-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2010_1_5.
Пономарьов О. В. Становлення державного захисту від монополізму в Україні: історико-правовий та порівняльно-правовий аспекти [Електронний ресурс] / О. В. Пономарьов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2007. — № 38. — С. 166-171. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2007_38_29.
Сологуб І. А. Конкуренція чи інновації: «скільки» монополізму потрібно для технічного прогресу? / І. А. Сологуб // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Екон. науки. — 2005. — Т. 44. — С. 60-67.
Швалагіна К. Еволюція теорії секуляризації: від монополізму до кризи [Електронний ресурс] / К. Швалагіна // Українське релігієзнавство. — 2008. — № 45. — С. 31-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2008_45_7.
Юхименко П. І. Історія економічних учень : навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. — 3-є вид., виправл. — Київ : Знання-Прес, 2002. — 514 c. — (Сер. «Вища освіта ХХІ ст.»).

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 10.07.2022 20.56.51 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Дніпро :: Запитання: 46582  
Ірина запитує:
Добрий день. Мені потрібно література на тему: секуляризація у суспільстві. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 46080. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Бегей О. І. Стан та майбутнє релігії в секулярному суспільстві [Електронний ресурс] / О. І. Бегей // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 109. — С. 203-206. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_109_53.
Бродецький О. Концепт справедливості у релігійній і секулярній етиці: потенціал ідейної синергії [Електронний ресурс] / О. Бродецький // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. — 2012. — Вип. 621-622. — С. 174-179. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_fil_2012_621-622_34.
Вашрова Н. В. Модель релігійне / секулярне в методології соціологічного дослідження [Електронний ресурс] / Н. В. Вашрова // Вісник Львівського університету. Серія : Соціологічна. — 2013. — Вип. 7. — С. 129-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_sociology_2013_7_16.
Долгопол К. Ю. Секулярність як соціальний конструкт [Електронний ресурс] / К. Ю. Долгопол // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 96. — С. 219-222. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_96_56.
Жиртуєва Н. С. Компаративний аналіз містичних традицій Сходу та Заходу : автореф. дис. ... д-ра філософ. наук: 09.00.11 / Н. С. Жиртуєва; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2009. — 33 c.
Лапутько А. В. Між секулярним та релігійним – гідність як вища цінність людського духу [Електронний ресурс] / А. В. Лапутько // Освітній дискурс. — 2020. — Вип. 28. — С. 99-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddcsp_2020_28_11.
Лубський В. І. Історія релігій : підручник. Т. 2 / В. І. Лубський, М. В. Лубська; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2008. — 423 c.
Мателешко Ю. П. Націоналізм як релігія (крізь призму семивимірної моделі секулярних ідеологій Н. Смарта) [Електронний ресурс] / Ю. П. Мателешко // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 90. — С. 368-371. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_90_91.
Преображенський С. І. Позахристиянські компоненти в свідомості православного віруючого: український контекст : автореф. дис. ... канд. філос. наук. : 09.00.11 / С. І. Преображенський; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — Київ, 2010. — 20 c.
Распопов Є. І. Проблеми секуляризації в полікультурному суспільстві / Є. І. Распопов, С. С. Возняк // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. — 2011. — № 24. — С. 148-154.
Яроцька О. Секулярна релігійність як виявлення утрати досвіду «живої віри» [Електронний ресурс] / О. Яроцька // Релігія та соціум. — 2016. — № 1-2. — С. 190-198. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/relsoc_2016_1-2_25.

.: Розділ: Історія :: 10.07.2022 20.48.52 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роман із міста: Київ :: Запитання: 46581  
Роман запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про творчість Миколи Руденка. Дякую вам.
Наша відповідь:
Добрий день! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна довідка — Розширений пошук — Пошук за номером запиту — № 46164.
Бондаренко О. В. Художня проза Миколи Руденка в літературному контексті шістдесятництва : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / О. В. Бондаренко; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2002. — 19 c.
Браїлко Ю. І. Конфесійні оніми як засіб зображення сакрального і профанного світів у поезії Миколи Руденка [Електронний ресурс] / Ю. І. Браїлко // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. — 2013. — Вип. 1. — С. 86-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvkfm_2013_1(1)__15.
Бровко О. О. Лірика Миколи Руденка. Проблеми поетики : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / О. О. Бровко; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2001. — 20 c.
Глуховцева І. Фраземіка поетичних творів Миколи Руденка [Електронний ресурс] / І. Глуховцева // Лінгвістика. — 2020. — № 1. — С. 79-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ling_2020_1_10.
Зубар Л. С. Особливості власних назв у науково-фантастичному романі Миколи Руденка «Син Сонця – Фаетон» [Електронний ресурс] / Л. С. Зубар // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. — 2013. — Вип. 8. — С. 133-139. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2013_8_21.
Капленко О. М. Микола Руденко: реалізація світоглядних ідей у дитячій літературі [Електронний ресурс] / О. М. Капленко // Література та культура Полісся. Сер. : Філологічні науки. — 2013. — Вип. 74. — С. 125-137. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2013_74_14.
Колесникова Л. Філософсько-економічні рукописи Миколи Руденка: неоцінений нащадками неоцін?нний скарб [Електронний ресурс] / Л. Колесникова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філософські науки. — 2014. — № 18. — С. 33-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufn_2014_18_8.
Кудрявцев М. Г. Трагедія Миколи Руденка «На дні морському»: антитоталітарний дискурс [Електронний ресурс] / М. Г. Кудрявцев // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2013. — Вип. 34. — С. 354-358. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2013_34_100.
Логвиненко Ю. В. В’язнична лірика Миколи Руденка як відображення епохи [Електронний ресурс] / Ю. В. Логвиненко // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2014. — № 1. — С. 60-67. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2014_1_10.
Логвиненко Ю. В. Микола Руденко: феномен у світовій науці та українській літературі : монографія / Ю. В. Логвиненко, В. О. Мазуренко; Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. — Суми : СОІППО, 2018. — 245 c.
Логвиненко Ю. В. Трагедія Миколи Руденка «На дні морському» на тлі епохи / Ю. В. Логвиненко // Філол. трактати. — 2015. — 7, № 2. — С. 15-21.
Логвиненко Ю. Предтеча дня сьогоднішнього: національний і державницький масштаби творчості Миколи Руденка [Електронний ресурс] / Ю. Логвиненко // Мандрівець. — 2014. — № 5. — С. 59-62. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mandriv_2014_5_12.
Логвиненко Ю. Спогади Миколи Руденка «Найбільше диво – життя» у дискурсі української мемуаристики ХХ століття [Електронний ресурс] / Ю. Логвиненко // Мандрівець. — 2014. — № 4. — С. 40-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mandriv_2014_4_10.
Логвиненко Ю. Трагедія Голодомору у творчості Миколи Руденка [Електронний ресурс] / Ю. Логвиненко // Слово і час. — 2017. — № 9. — С. 69-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2017_9_10.
Пастух Б. Феномен екокритики в романі Миколи Руденка «Орлова балка» [Електронний ресурс] / Б. Пастух // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2014. — Вип. 60(2). — С. 347-352. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2014_60(2)__43.
Черкашина Т. Своєрідність спогадового дискурсу Миколи Руденка [Електронний ресурс] / Т. Черкашина // Філологічний дискурс. — 2017. — Вип. 5. — С. 177-185. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2017_5_18.

.: Розділ: Література :: 10.07.2022 20.35.59 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 46580  
Яна запитує:
Доброго дня, мені потрібна література про книгу Н. Геймана "Кораліна". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Дзеркало як наскрізна художня деталь: від Андерсена до Геймана : на прикладі програмових творів: Г. К. Андерсен "Снігова королева", Г. Уеллс "Чарівна крамниця", М. Гоголь "Шинель", Н. Гейман "Кораліна" : методика, пошук, досвід / В. Козієва // Всесвітня література в школах України. - 2020. - № 7-8. - С. 45-47. - Бібліогр.: с. 47. - Вебліогр.: с. 47.
Дубиніна О. Екранізація літературного твору: семіотичний аспект / О.Дубиніна // Іноземна філологія. – 2014. – №126. – ВИП. 126. – Ч. 1. – С. 89-97.
Туряниця В. Сучасна література в юнацькому читанні. Ніл Гейман "Кораліна" : нова програма для 10 класу / В. Туряниця // Зарубіжна література в школах України. - 2018. - № 5. - С. 7-11.
Чотирилапий витівник : 8 серпня - Всесвітній день котів // Шк. б-ка. - 2020. - № 8-9. - С. 12-14.
Ніл Гейман.Життя і творчість. Твір "Кораліна" [Електронний ресурс] // На урок : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://naurok.com.ua/nil-geyman-zhittya-i-tvorchist-tvir-koralina-293043.html. - Назва з екрана.
Романцева Б. «Кораліна» Ніла Ґеймана: пригоди нової Аліси [Електронний ресурс] / Б. Романцева // Букмоль: [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://bokmal.com.ua/books/neil-gaiman-coraline-book-review/. - Назва з екрана.
Шевченко І. С. Порівняльний аналіз стилістичних фігур у казці «Кораліна»
Ніла Геймана та анімаційному фільмі «Кораліна» ГенріІ Селіка [Електронний ресурс] / І. С. Шевченко // Актуальні проблеми сучасної іноземної філології. - 2019. - С. 23-26. - Режим доступу: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/63202813/Aktualni_problemy_suchasnoi__inozemnoi__fililogii_201920200505-128654-1lu2553-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1657286852&Signature=bf-gNLMkyY8ZniUSdNu3kL7HJXbd8YWcBbERKLe8Fvw0txYv6ZxPEjSzTgcREg2SRRSFAwV1FNVjyzRbRaNxuMtbZA08Pj-5MwIycnhKIwDZlCgRosoiYhkQWwLVzpMzg8i9U71UDxmJtTN57sFviKhQiBSRWnq0wtmDlwmwEUHuU-ZG2mh9Na~P2aMjRzwfscsjZFkXBVE6lWNc-jWP1XYEM1whH0IyCYo3GgQKaTZLqYG5HVWj6tdJauNIJW31GNC6w08uQXwWUMGjs8C2UtvOwvjRumh7GOERsbvZAtqi-IH0gfq09KuNV7nDESoaK27LEymvmRWV~cxBeYT4rg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=23.

.: Розділ: Література :: 8.07.2022 14.02.21 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Дніпро :: Запитання: 46579  
Оля запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про діяльність Гельсінської спілки. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олю! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 39283. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела за вишим запитом:
Басараб М. М. Українська Гельсінська спілка в Закарпатті / М. М. Басараб ; Ужгородський національний ун-т. Факультет суспільних наук. Кафедра політології. — Ужгород : Вісник Карпат, 2006. — 66 с.
Ведмідь Л. А. Українська Гельсінська група: історичний огляд / Л. А. Ведмідь. — Київ : Поліграф Центр, 2005. — 22 с.
Вербицький Б. Д. Участь Михайла і Богдана Горинів у створенні і розвитку Української Гельсінської Спілки [Електронний ресурс] / Б. Д. Вербицький // Гілея: науковий вісник. - 2018. - Вип. 137. - С. 303-307. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_137_78.
Геник М. Пошук розуміння в питанні польсько-українського розмежування в контексті Гельсінського процесу / М. Геник // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. НАН України. — 2006. — Вип. 30, кн. 1. — С. 140-151.
Каганов Ю. О. Опозиційний виклик: Україна і Центрально-Східна Європа 1980-х — 1991 рр. : монографія / Ю. О. Каганов. — Запоріжжя : Просвіта, 2009. — 252 c.
Коцур В. Українська гельсінська спілка як складова молодіжного руху в Україні наприкінці 80-х років ХХ ст. [Електронний ресурс] / В. Коцур // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія. — 2014. — Вип. 34. — С. 260-269. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2014_34_34.
Кривдіна І. Б. Гельсінський рух і його вплив на національно-політичні процеси в Україні (1976 - початок 90-х років): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / І. Б. Кривдіна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2001. — 20 с.
Кривдина І. Б. Програмові засади та організаційні форми існування Гельсінського руху в Україні (1976-2010 рр.) [Електронний ресурс] / І. Б. Кривдина // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2010. — Вип. 19. — С. 68-76. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2010_19_9.
Мисечко А. І. Українська Гельсінська Спілка – засіб боротьби за права людини в Україні [Електронний ресурс] / А. І. Мисечко, С. Р. Захарія // Історичний архів. — 2013. — Вип. 10. — С. 67-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ians_2013_10_11.
Михайлов В. В. Діяльність Української Гельсінської Спілки в Південній Україні наприкінці 1980-х - 1991 рр. / В. В. Михайлов // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. — 2013. — Вип. 37. — С. 162-168.
Мокрик Р. Український гельсінський рух та його взаємодія з Заходом (1976-1991) [Електронний ресурс] / Р. Мокрик // Українознавчий альманах. — 2016. — Вип. 19. — С. 137-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2016_19_34.
Орос О. М. Витоки і діяльність Української Гельсінської спілки на Закарпатті : спогади й роздуми учасн. подій / О. М. Орос. — Ужгород : TIMPANI, 2012. — 181 с. : фот.
Сімків О. Діяльність Української Гельсінської спілки в царині формування історичної пам’яті (1988?1990) [Електронний ресурс] / О. Сімків // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2013. — Вип. 23. — С. 671-676. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2013_23_58.

.: Розділ: Історія :: 8.07.2022 08.04.15 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.324504 seconds