Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45249
   


Автор запитання: Надія із міста: Калуш :: Запитання: 47219  
Надія запитує:
Добрий день. Прошу запропонувати літературу для доповіді "ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ". Щиро дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Надіє! РАдимо Вам використати наступні посилання: – https://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/12875/1/Шляхи впровадження чистоти мовлення студентів на заняттях з курсу української мови.doc
https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/77dbe2d3-b6c6-4072-8e30-d3945058e6fc/content
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31708/2/Формування культури мовлення студентів.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/formuvannya-kulturi-profesiynogo-usnogo-movlennya-studentiv-vischih-navchalnih-zakladiv-ukrayini/viewer
http://repozitory.zhatk.zt.ua/bitstream/123456789/164/1/Культура мовлення як основний критерій.pdf
http://infiz.dp.ua/misc-documents/repozit/ZO-A1/A1-0000-08-L1-09.pdf

– Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А.П.Загнітко, І.Г.Данилюк. – Донецьк : БАО, 2016. – 480 с.
– Лю Мяоні. Формування вокально-мовленнєвої культури майбутніх учителів музики у процесі фахової підготовки : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика музичного навчання / Лю Мяоні ; [наук. керівник Т.В. Жигінас] ; Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 21 с.
– Берегова Г.Д. Культура мовлення у системі професійної підготовки молоді : монографія / Г. Д. Берегова, О. Г. Предместніков. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2021. – 269 с.
– Булик-Верхола С.З. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник для студентів музичних спеціальностей / С. З. Булик-Верхола ; Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка. – 5-е вид. зі змінами і доп. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 308 с.
– Культура фахового мовлення : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [уклад.: Бабич Н. Д. та ін. ; за заг. ред. Н. Д. Бабич]. – 4-те вид., уточн. і допов. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2014. – 556 с.
– Мацько Л.І. Культура української фахової мови : навч. посіб. / Л.І. Мацько, Л.В. Кравець. – Київ : Академія, 2007.– 360 с.
– Нечаєнко Т. В. Усне публічне мовлення як складова професіограми спеціаліста культурно-мистецької сфери / Т.В. Нечаєнко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – 2002. – Вип. 8. – С. 293-301.
– Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б. Гриценко ; М-во освіти і науки України, Нац. аграр. ун-т. – Київ : Центр навч. літ., 2005. – 536 с.
– Подолання типових орфоепічних помилок ("акання") у студентів акторського та режисерського факультетів українського театрального вузу : метод. рек. для студентів 1-4 курсів / Харків. ін-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Харків : [ХІМ], 1992. – 22 с.
– Мадишева Т. П. Співак і мова : культура співу мовою оригіналу: теорія та практика / Т. П. Мадишева. – Харків : Штріх, 2002. – 159, [1] с.

.: Розділ: Мовознавство :: 4.05.2023 11.24.51 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Львів :: Запитання: 47218  
Анастасія запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про жіночу освіту а Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо для опрацювння таку літературу:
Аніщенко О. В. Розвиток професійної освіти жінок в Україні (друга половина XIX – початок XX століття) : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / О. В. Аніщенко ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — Київ, 2000. — 20 с.
Білавич Г. В. Громадські ініціативи щодо природничо-математичної освіти жінок в Україні (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ століття) [Електронний ресурс] / Г. В. Білавич // Педагогічний альманах. — 2019. — Вип. 42. — С. 217-223. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2019_42_36
Давидюк О. О. Роль освіти у формуванні соціального статусу жінок : Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / О. О. Давидюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2004. — 18 с.
Єфремова Н. Право жінок на вищу юридичну освіту в Україні кінця ХІХ - початку ХХ ст. на матеріалах державних архівів Києва та Одеси [Електронний ресурс] / Н. Єфремова // Evropsk? politick? a pr?vn? diskurz. — 2017. — Sv. 4, Vyd. 5. — С. 43-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2017_4_5_9
Іванцова Н. І. До питання сільськогосподарської освіти жінок в Україні у 20-х рр. XX ст. [Електронний ресурс] / Н. І. Іванцова // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Серія : «Історія та географія». — 2011. — Вип. 40. — С. 117-120. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2011_40_28
Ільченко О. Меценатство жінок в освіті України (ХІХ – початок ХХ століття) [Електронний ресурс] / О. Ільченко // Естетика і етика педагогічної дії. — 2016. — Вип. 14. — С. 70-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2016_14_9
Кобченко К. А. Київські вищі жіночі курси в контексті боротьби за освіту жінок в Україні (1878 - 1920) : автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / К. А. Кобченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2004. — 20 с.
Кобченко К.А. Київські вищі жіночі курси в контексті боротьби за освіту жінок в Україні (1878 - 1920) : Автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / К.А. Кобченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2004. — 20 с.
Кобченко К. Початки вищої медичної освіти українського жіноцтва (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / К. Кобченко // Українознавчий альманах. — 2011. — Вип. 5. — С. 128-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2011_5_43
Корнюш Г. В. Роль М. М. Ланге в становленні вищої жіночої освіти півдня України [Електронний ресурс] / Г. В. Корнюш // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. — 2014. — Вип. 35. — С. 36-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_35_6
Міхневич Л. Вища жіноча юридична освіта в Україні на початку ХХ ст.: стан наукової розробки проблеми [Електронний ресурс] / Л. Міхневич // Юридична Україна. — 2015. — № 6. — С. 92-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2015_6_15
Огородник Л. М. Гендерні дослідження: місце українських жінок в освіті та науці [Електронний ресурс] / Л. М. Огородник // Педагогічний дискурс. — 2011. — Вип. 9. — С. 251-254. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2011_9_60
Салтан Н. М. Професійна освіта як фактор соціалізації жіноцтва України в 1920 – на початку 30-х рр. [Електронний ресурс] / Н. М. Салтан // Гуржіївські історичні читання. — 2013. — Вип. 6. — С. 166-168. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gurit_2013_6_63
Султанова Н. Особливості розвитку жіночої освіти у навчальних закладах України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) [Електронний ресурс] / Н. Султанова // Гірська школа Українських Карпат. — 2019. — № 20. — С. 61-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2019_20_14
Філоненко О. Становлення та розвитку жіночої освіти в центральному регіоні України у другій половині XIX-на початку XX століття [Електронний ресурс] / О. Філоненко // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2011. — Вип. 99. — С. 239-246. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2011_99_34
Шандра В. С. Освіта як фактор зростання ролі жіноцтва в українському суспільстві (1880-ті рр. – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / В. С. Шандра // Карпатський край. — 2018. — № 1-2. — С. 78-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kkr_2018_1-2_11
Шкода Н. Діяльність українського жіноцтва в галузі освіти в другій половині ХIХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Н. Шкода // Українознавчий альманах. — 2014. — Вип. 16. — С. 65-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2014_16_15

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 4.05.2023 10.10.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 47217  
Лариса запитує:
Добрий ранок, якщо можливо знайти матеріали з питання розвитку емоційного інтелекту у дошкільників 2019-2023 років. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий ранок, Ларисо! Ми відповідали на запит з питання розвитку емоційного інтелекту у дошкільників. Ви можете знайти - Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 46982. Новіші матеріали за даною темою:
Ґоулман Д. Емоційний інтелект / Д. Ґоулман. – Харків : Віват, 2019.
Лазаренко В. В. Розвиток емоційного інтелекту дітей дошкільного віку у театралізованій діяльності / В. В. Лазаренко // Молодий вчений. – 2019. – No 12 (76). – С. 279–282.
Розвиток інтелекту / К. В. Четвертаков [та ін.] ; пер. В. Дяченко ; худож. І. Савіна, Є. Карпович. - Київ : Перо, 2008. - 16 с. : іл. - (Розвиток дитини. 4-5 років).
Клевака Л. П. Розвиток емоційного інтелекту дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Л. П. Клевака, О. І. Гришко, В. М. Заіка // Технології розвитку інтелекту. – 2022. – Т. 6, № 1 (31). – Режим доступу: http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/article/view/590.
Смола О. Розвиток емоційного інтелекту в дошкільному та молодшому шкільному віці засобами тетралізації [Електронний ресурс] / О. Смола // Вересень. - 2022. - Т. 2. № 93. - С. 67-76. - Режим доступу: https://september.moippo.mk.ua/index.php/sept/article/view/198/178.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 4.05.2023 08.54.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марк із міста: Київ :: Запитання: 47216  
Марк запитує:
Добрий день! Чи є у вашій бібліотеці книга "Як протидіяти маніпуляціям". На жаль, не пам'ятаю автора. Заздалегідь вдячний за відповідь.
Наша відповідь:
Добрий день! Книжка Сандвіка Г. Як протидіяти маніпуляціям (2021) є у наявності у Національній бібліотеці України для дітей.

.: Розділ: Загальні :: 3.05.2023 14.30.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Житомир :: Запитання: 47215  
Катя запитує:
Добрий день. Цікавлюсь образотворчим мистецтвом і, зокрема, цікавить література про абстрактне мистецтво в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Радимо для опрацювання наступні джерела:
Дубрівна А. Особливості українського аванґардного руху та його значення у формуванні абстрактного мистецтва України [Електронний ресурс] / А. Дубрівна // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — 2017. — Вип. 31. — С. 109-120. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnam_2017_31_11
Дубрівна А. П. Абстрактне мистецтво як модус міжкультурної взаємодії в умовах глобалізації (на прикладах українсько-іспанських культурно-мистецьких проектів) [Електронний ресурс] / А. П. Дубрівна // Культура України. Серія : Культурологія. — 2017. — Вип. 58. — С. 16-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kukl_2017_58_4
Дубрівна А. П. Абстрактне мистецтво як сегмент української художньої культури [Електронний ресурс] / А. П. Дубрівна // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. — 2016. — Вип. 1. — С. 103-107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvkfm_2016_1_22
Дубрівна А. П. Просторово-часовий вимір українського абстрактного мистецтва [Електронний ресурс] / А. П. Дубрівна // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2017. — № 4. — С. 141-145. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2017_4_30
Дубрівна А. П. Стародавня образотворча культура як першооснова абстрактного мистецтва України [Електронний ресурс] / А. П. Дубрівна // Мистецтвознавчі записки. — 2016. — Вип. 29. — С. 209-218. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mz_2016_29_26
Одайник О. В. Синтези реального та абстрактного в образотворчому мистецтві [Електронний ресурс] / О. В. Одайник // Технологія і техніка друкарства. — 2011. — Вип. 1. — С. 222-223. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Titd_2011_1_36
Павельчук І. Розвиток постімпресіонізму в українській абстракції [Електронний ресурс] / І. Павельчук // Художня культура. Актуальні проблеми. — 2007. — Вип. 4. — С. 183-200. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2007_4_16
Павельчук І. Феноменологія як актуальний метод теоретичного аналізу абстрактного мистецтва [Електронний ресурс] / І. Павельчук // Культурологічна думка. — 2010. — № 2. — С. 66-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultdum_2010_2_12
Приходько О. О. Двовимірні локалізовані структури в нелінійних середовищах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / О. О. Приходько ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. — Київ, 2011. — 19 с.: рис.
Щербак Ю. До проблеми сприймання й розуміння сучасного абстрактного мистецтва (На прикладі абстрактних композицій О. Маліса) [Електронний ресурс] / Ю. Щербак // Художня культура. Актуальні проблеми. — 2007. — Вип. 4. — С. 230-244. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2007_4_20

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 3.05.2023 13.56.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.266542 seconds