Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 43502
   


Автор запитання: Крістіна із міста: Ужгород :: Запитання: 45322  
Крістіна запитує:
Добрий день! Підскажіть, будь ласка, літературу про образ Лесі Українки у творчості Ліни Костенко (вірш "Біль єдиної зброї").
Наша відповідь:
Доброго дня! На жаль в доступних для нас джерелах вдалось знайти лише таку інформацію:
Стецик М. Український культурний іменник як фрагмент поетичного ономастикону Ліни Костенко [Електронний ресурс] / М. С. Стецик // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. — 2016. — Вип. 10(3). — С. 94-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2016_10(3)__20

.: Розділ: Література :: 31.03.2021 08.10.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Вінниця :: Запитання: 45308  
Людмила запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти літературу до теми "Конотація лексичного значення «любов» в художній літературі"
Наша відповідь:
Добрий день, Людмило! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 44732; 44879. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Айдин Ахмет Алі. Концепт Любов в інивідуально-авторських картинах світу І. О. Буніна й Я. К. Беятли : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.17 / Ахмет Алі Айдин; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2015. — 18 с. : табл.
Войцешук Л. Асоціативні та образні уявлення в українському поетичному мовленні (на матеріалі поезій Д.Павличка) / Л. Войцешук, Н. Мандрик // Нова пед. думка. — 2012. — № 3. — С. 101-104.
Єщенко Н. Змістовий потенціал концепту «любов» в українській мові / Н. Єщенко // Зап. з укр. мовознавства. — 2017. — Вип. 24, т. 2. — С. 43-51.
Жулай В. Любов як соціальна цінність особистості в суспільних відносинах: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / В. Жулай ; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — Київ, 2004. — 20 с.
Кришмарел В. Теоретико-методологічні аспекти дослідження понять «смерть» та «любов» (філософський та релігієзнавчий виміри) : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / В. Кришмарел; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2010. — 20 c
Парошина Р. Озброїти серця любов’ю / Р. Парошина // Соц. психологія. — 2007. — № 4. — С. 149-156.
Потапенко О. Лінгвокультурологія. Концепт любов / О. Потапенко. — Корсунь-Шевченківський : Гавришенко В. М., 2014. — 257 с.
Романова Е. Любовь и самосознание личности в русской литературе : монография / Е. Романова; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара. — Днепропетровск : Нов. идеология, 2012. — 286 c.
Степаненко О. Логіко-семантичні та структурно-композиційні прийоми актуалізації метафоричних значень полісемів (на матеріалі любовної лірики Дмитра Павличка) / О. Степаненко // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Філол. науки. — 2008. — Т. 85. — С. 63-68.
Туренко В. Гомер та Гесіод: до питання про конотації любові в давньогрецьких епосах [Електронний ресурс] / В. Туренко // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Сер. : Філологічні науки. — 2014. — № 1. — С. 63-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduepf_2014_1_9.
Туренко В. Cутність та значення ревнощів в дискурсі любові: філософський аспект проблеми [Електронний ресурс] / В. Туренко // Політологічний вісник. — 2014. — Вип. 73. — С. 214–223. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2014_73_22.
Ходарєва І. Лексико-семантичне й асоціативне поле любов у мові творів Павла Загребельного : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / І. Ходарєва; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Харків, 2009. — 19 c.

.: Розділ: Література :: 27.03.2021 15.08.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Артем із міста: Луцьк :: Запитання: 45307  
Артем запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, потрібно літературу про творчість Джеймса Джойса. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Артеме! Перегляньте такі джерела за вашим запитом:
Бебякова Т. Еволюція героя-протагоніста в контексті хронотопної організації роману Джеймса Джойса "Портрет митця замолоду” [Електронний ресурс] / Т. Бебякова // Питання літературознавства. — 2005. — Вип. 13. — С. 168-169. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2005_13_26.
Волошина О. Деякі особливості використання сенсорної лексики та її констектуальна конотація, як засобу створення художньої образності в романі Джеймса Джойса «Портрет художника в юності» [Електронний ресурс] / О. Волошина // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). — 2016. — Вип. 23. — С. 185-190. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2016_23_39.
Гончаренко Е. Проза Джеймса Джойса і проблема новаторства в англійському модернізмі початку XX століття: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.04 / Е. Гончаренко ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — Київ, 2001. — 36 с.
Єфименко В. Деякі стилістичні риси роману Джеймса Джойса "Улісс" та особливості їх перекладу / В. Єфименко // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Філол. науки. — 2004. — № 3. — С. 152-158.
Краснящих А. Джеймс Джойс: специфіка художнього світу та проблема творчого методу (роман "Улісс"): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / А. Краснящих ; Дніпропетр. держ. ун-т. — Дніпропетровськ, 1999. — 19 с.
Ломакіна І. Міфологема міста у романах Джеймса Джойса "Уліс” та Дона Деліло "Космополіс” [Електронний ресурс] / І. Ломакіна // Вісник Львівського університету. Серія : Іноземні мови. — 2012. — Вип. 20(1). — С. 233-237. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_in_mov_2012_20(1)__36.
Мітроусова Т. Просторово-часові характеристики "Дублінців” Джеймса Джойса [Електронний ресурс] / Т. Мітроусова // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2011. — Вип. 27. — С. 223-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2011_27_52.
Мітроусова Т. Фабульний і сюжетний час роману Джеймса Джойса "Улісс” [Електронний ресурс] / Т. Мітроусова // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2010. — Вип. 23. — С. 141-145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2010_23_31.
Сафіюк О. Концепція людини в "паралізованому” світі збірки оповідань Джеймса Джойса "Дублінці” [Електронний ресурс] / О. Сафіюк // Волинь філологічна: текст і контекст. — 2009. — Вип. 7. — С. 280-286. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2009_7_34.
Сафіюк О. Рецептивна поетика модерні стичного роману Джеймса Джойса "Улісс" [Електронний ресурс] / О. Сафіюк // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. — 2010. — Вип. 15. — С. 229-235. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2010_15_39.
Сафіюк О. Філософія екзистенціалізму міської людини у творчості Джеймса Джойса та українській літературі 20-30-х років XX століття [Електронний ресурс] / О. Сафіюк // Питання літературознавства. — 2010. — Вип. 79. — С. 314-319. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2010_79_41.
Ситник Ю. "Дублінці" Джеймса Джойса у рецепції радянської та зарубіжної критики [Електронний ресурс] / Ю. Ситник // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2010. — Вип. 1.2. — С. 49-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzl_2010_1.
Сушко С. Еволюція форм психологізму в новітній англомовній літературі: від Джеймса Джойса до постмодерністського та неовікторіанського роману [Електронний ресурс] / С. Сушко // Іноземна філологія. — 2014. — Вип. 126(2). — С. 145-153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/infil_2014_126(2)__22.

.: Розділ: Література :: 26.03.2021 14.56.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Костя із міста: Чернігів :: Запитання: 45305  
Костя запитує:
Доброго дня, мені потрібна література про М. Селімовича. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Костянтине! Перегляньте наступні джерела:
Татаренко А. Трагедія втраченої віри в романі М. Селімовича "Дервіш і смерть" та Е. Станева "Антихрист" / А. Татаренко // Проблеми слов’янознавства. - Львів, 1993. - Вип. 45.
Щеголь Л. Д. М. Селімович і Ф. Кафка: спільне та відмінне / Л. Д. Щеголь // Літературознавчі студії. - 2011. - С. 586-590.
Босняк із сербською ідентичністю : Меші Селімовичу виповнюється 108 років [Електронний ресурс] // Bukvoid.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/events/culture/2018/04/26/073230.html. - Назва з екрана.
Про що не сказав Меша Селімович [Електронний ресурс] // Kurs.if.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://kurs.if.ua/blogs/pro_shcho_ne_skazav_mesha_selimovych_60245.html/. - Назва з екрана.
Селімович Меша [Електронний ресурс] // 1576: бібліотека українського світу : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://1576.ua/people/4618. - Назва з екрана.
Селимович М. Дервиш и смерть [Електронний ресурс] / М. Селимович. - Режим доступу: https://librusec.pro/b/590963.
Слабошпицький М. Академік Гримич [Електронний ресурс] / М. Слабошпицький // Слово Просвіти. - 2018. - 5 лютого. - Режим доступу: http://slovoprosvity.org/2018/02/05/akademik-hrymych/.
Татаренко А. Життя на терезах оповіді: особливості наративної стратегії роману Меші Селімовича "Дервіш і смерть" [Електронний ресурс] / А. Татаренко // Проблеми слов'янознавства. - 2018. - Вип. 67. - С. 183-193. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ps_2018_67_13.
Щеголь Л. Д. Автобіографізм творчості Меши Селімовича на прикладі роману Дервіш і смерть / Л. Д. Щеголь // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. - 2010. - Вип. 12. - С. 382-385. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2010_12_63.
Щеголь Л. Д. Жанрова дефініція роману М. Селімовича "Дервіш і смерть" [Електронний ресурс] / Л. Д. Щеголь // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. - 2013. - Вип. 21. - С. 355-361. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2013_21_48.
Щеголь Л. Д. Екзистенціалізм творчості Меші Селімовича на прикладі роману "Дервіш і смерть" [Електронний ресурс] / Л. Д. Щеголь // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. - 2011. - Вип. 16. - С. 358-362. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2011_16_51.
Щеголь Л. Д. Творчість Меші Селімовича. Роман "Дервіш і смерть" Електронний ресурс] / Л. Д. Щеголь // Літературознавчі студії. - 2013. - Вип. 37(2). - С. 454-459. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_37(2)__71.

.: Розділ: Література :: 26.03.2021 09.42.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Херсон :: Запитання: 45303  
Оля запитує:
Добрий день. Треба джерела про поезію Поля Верлена. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олю! Перегляньте наступні джерела:
Бігун О. Дискурс речовізму в «паризькому тексті» Поля Верлена [Електронний ресурс] / О. Бігун // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2017. — Вип. 27(1). — С. 76-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2017_27(1)__23.
Бігун О. Imago urbis: Париж у поезіях у прозі Поля Верлена [Електронний ресурс] / О. Бігун // Султанівські читання. — 2019. — Вип. 8. — С. 93-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/culs_2019_8_12.
Бігун О. Типологія жанру поезії в прозі (французька та українська літератури кінця XIX — поч. XX ст.): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / О. Бігун ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Тернопіль, 2008. — 20 с.
Гінгіна О. Осінь у мистецтві : 11-й клас / О. Гінгіна // Світова література (Шкільний світ). — 2015. — № 11-12. — С. 29-37.
Гуль І. Музичність поезії Поля Верлена "Осіння пісня" та поезії Ліни Костенко "Осінній день, осінній день, осінній!" / І. Гуль // Зарубіжна література в школах України. — 2015. — № 9. — С. 48-49.
Костюк М. Засоби вираження порівняння у французькій мові (на матеріалі поезії П.Верлена та А. Рембо [Електронний ресурс] / М. Костюк // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. — 2014. — Вип. 30. — С. 30-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2014_30_5.
Ніколенко О. Поезія французького символізму. Шарль Бодлер, Поль Верлен, Артюр Рембо : Посіб. для вчителя / О. Ніколенко. — Харків : Ранок, 2003. — 144 c. — (Скарбниця словесника).
Онопрієнко А. Мотив "ennui de vivre" у поезії П. Верлена та І. Анненського: компаративний аспект [Електронний ресурс] / А. Онопрієнко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. — 2017. — Вип. 76. — С. 84-88. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2017_76_20.
Рижова О. Поети ХІХ століття: Волт Вітмен, Шарль Бодлер, Поль Верлен, Артюр Рембо : проект із зарубіжної літератури : 10 клас / О. Рижова // Всесвітня література в сучасній школі. — 2016. — № 10. — С. 50-55.
Сіренко О."Поет без болю в серці - не поет" : 10-й клас : літературна вітальня / О. Сіренко // Зарубіжна література в школі. — 2020. — № 15-16. — С. 47-53.
Содомора А. Дощовий пейзаж Поля Верлена: "Il pleure dans mon coeur" (рефлексії перелкладача) [Електронний ресурс] / А. Содомора // Іноземна філологія. — 2014. — Вип. 127(2). — С. 53-59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/infil_2014_127(2)__9.
Тихонова Ю. Звуконаслідування як явище звукопису у поезії Поля Верлена [Електронний ресурс] / Ю. Тихонова // Молодий вчений. — 2019. — № 6(1). — С. 68-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_6(1)__17.
Фартух Л. Традиції й новаторські зрушення в поезії кінця ХІХ— початку ХХ ст. : цикл уроків. 10-й клас / Л. Фартух // Зарубіжна література (Шкільний світ). — 2016. — № 1. — С. 30-70.
Циховська Е. Сугестивність лірики Леопольда Стаффа і Поля Верлена [Електронний ресурс] / Е. Циховська // Київські полоністичні студії. — 2010. — Т. 16. — С. 282-290. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kps_2010_16_30.
Янков А. Фонетичні та семантичні особливості відтворення образу осені Поля Верлена (на матеріалі перекладів з французької вірша Chanson d’automne (Осіння пісня) українською та англійською мовами) [Електронний ресурс] / А. Янков, Е. Коляда // Нова філологія. — 2010. — № 41. — С. 248-255. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2010_41_44.

.: Розділ: Література :: 26.03.2021 09.06.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.308891 seconds