Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 43663
   


Автор вопроса: Анатолій из города: Київ :: Вопрос: 44933  
Анатолій спрашивает:
Доброго дня! Підберіть літературу до теми про охорону авторського права. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Анатолій! Перегляньте наступні джерела:
Актуальні питання права інтелектуальної власності : навч. посіб. / за ред. М. М. Гуренко-Вайцман. – Київ : НАУ, 2009. – 332 с.
Арданов О. Розвиток партнерства для подолання цифрового піратства та налагодження схем легального використання об’єктів авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет / О. Арданов // Інтелектуальна власність. – 2010. – № 8. – С. 20-30.
Дроб’язко В. Актуальні проблеми авторського права і суміжних прав у цифровому середовищі / В. Дроб’язко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2010. – № 5. – С. 66-81.
Кузнєцова Н. С. Проблеми захисту права інтелектуальної власності в Україні / П’яті цивілістичні читання, присвячені 85-річчю з Дня народження професора О. А. Підопригори, 3 березня 2011 року: зб. наук. доп. і статей / Н. С. Кузнєцова, О. В.Кохановська. – Київ : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2012. – С. 24-26.
Цивільне право України : загальне частина : підручн. / за ред. І. А. Бірюкова, Ю. О. Заіки. – Київ : КНТ, 2006. – 480 с.
Грабовська Г. М. Способи та форми захисту авторського права [Електронний ресурс] / Г. М. Грабовська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2012. – Вип. 19, т. 2. – С. 38-40. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/14315/1/СПОСО БИ ТА ФОР МИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА.pdf.
Капіца Ю. М. Спеціальні механізми захисту авторського права і суміжних прав у мережі інтернет [Електронний ресурс] / Ю. М. Капіца, О. А. Рассомахіна, К. С. Шахбазян // Інформація і право. – 2012. - № 3. – С. 129-140. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Infpr_2012_3_18.pdf.
Рудник Т. В. Відповідальність за порушення авторського права [Електронний ресурс] / Т. В. Рудник // Часопис Київського університету права. – 2012. - № 2. – С. 248-251. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Chkup_2012_2_61.pdf.
Рудник Т. В. Деякі проблемні питання захисту авторського права в Україні [Електронний ресурс] / Т. В. Рудник // Юридичний вісник. – 2009. - № 1. – С. 74-77. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npnau_2009_1_17.pdf.
Штефан А. С. Авторське право і суміжні права: особливості правової охорони, здійснення та захисту : моногр. / А. С. Штефан. — Київ : НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2017. — 150 с. – Режим доступу: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57598168/Штефан_-_АП_і_СП.pdf?1540022159=&response-content-disposition=inline; filename=57598168.pdf&Expires=1606399504&Signature=CH~o21UBCUCT1ljWhycL-fNrEOasKaHKv920P50mKati95laMni6iuOUedHniI7Ywow9ds7Tt~rZt4RkRBeLDEsLZLZ8muMeC5~uuzEokEGPBFUnumS3Qd-3njLkUZnfcS2xdf7uJLcZqMkruKko01ctZgL0Hi7XUKZOiKYuPx~BJdG2mXKrabagI4o-2G110-ERFuxyGceraGm20ngSifT7Kt24EIawvCBfzNg7LM3JzZyOkJSiNiRpS95wyp9suzwRE6Gxxg8j32JFFGW77pk8Gi-5hfB9OZFNP4Kuy~HckpVM7WIpSnwksn~fpVpQIlzXiGAmddmqBg0j8j8C2w__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.

.: Раздел: Государство и право :: 26.11.2020 14.43.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Софія из города: Київ :: Вопрос: 44901  
Софія спрашивает:
Трудове право, види
Наш ответ:
Доброго дня, Софія! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 33931, 36051, 42168, 42572.

.: Раздел: Государство и право :: 19.11.2020 22.03.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Роза из города: м.Хмельницький :: Вопрос: 44891  
Роза спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу на тему Плюралізм як принцип громадянського суспільства. І як можна більше інформації про сам плюралізм в Україні від початку незалежності до сьогодення! Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Розо! Пропонуємо вам переглянути наступну літературу:

Анікін, В. Державна етнополітика та формування громадянського суспільства / В. Анікін // Політичний менеджмент. – 2004. - № 5(8). - С. 63-70.

Барков, В. Ю. Соціально-політичне становлення громадянського суспільства в Україні : автореферат дис. … д-ра політичних наук / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького . - К., 1999. - 38 с.

Берченко, Г. В. Конституційні засади громадянського суспільства в Україні : дис.. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право [Електронний ресурс] / Г. В. Берченко ; Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». - Харків, 2011. – Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/75686/mod_resource/content/1/Берченко АР про конституційні засади громадянського суспільства 2012.doc

Білокопитов Д. В. Сутність громадянського суспільства та його функції в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Д. В. Білокопитов // Актуальні проблеми державного управління. – 2016. - № 1(49). – С. 1-8. - Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2016-1/doc/7/03.pdf
Бойчук, М. А. Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії / М. А. Бойчук. – К. : Атлант ЮЕмСі, 2007.

Валевський, О. Державна політика в Україні : монографія / О. Валевський. - К. : НІСД, 2001. - 242 с.

Гонюкова, Л. Політичний плюралізм як умова розвитку демократичної держави : європейський досвід [Електронний ресурс] / Л. Гонюкова // Вісник Національної академії державного управління. Серія «Політологія і право». – С. 195-201. – Режим доступу: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2009-3-25.pdf

Горбуля, Г. «Політичний плюралізм» в Україні : стан і перспективи [Електронний ресурс] / Г. Горбуля. – Режим доступу: http://i-soc.com.ua/assets/files/book/stepanenko/st2.doc

Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку /за заг. ред. Ф. М. Рудич. - К. : Парламентське вид-во, 2006. - 412 с.

Громадянське суспільство як здійснення свободи : центрально-східноєвропейський досвід : зб. наук. пр. / за ред. А. Карася ; Львівський національний університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 1999. - 384 с.

Дикун, І. Плюралістичний напрямок в теорії демократії : історичні витоки та природа [Електронний ресурс] / І. Дикун. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/151/app-36_Dikun_I_M_(301-309).pdf?sequence=1&isAllowed=y

Лук’яненко, Є. Інформаційний суверенітет та інформаційний плюралізм – реальність чи відсутність явищ? / Є. Лук’яненко // Віче. – 1998. – № 8. – C. 33-36.

Остапенко, М. Громадянські ініціативи в умовах плюралістичного суспільства [Електронний ресурс] / М. Остапенко // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2009. – Вип. 1. – С. 92-96. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/3170/1/Ostapenko.pdf

Остапенко, М. Ідеологічний плюралізм: проблема необхідності розвитку і збереження цілісності демократичного суспільства [Електронний ресурс] / М. Остапенко. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/26754/01-Ostapenko.pdf?sequence=1

Остапенко, М. Філософські основи плюралізму / М. Остапенко // Віче. – 2007. – № 12. – C. 26-28.

Павшук, К. О. Принцип плюралізму як основа розвитку демократичної держави [Електронний ресурс] / К. О. Павшук. – Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/14407/1/Pavshuk_92-93.pdf

Пушкіна, О. В. Право на участь в управлінні державними справами як системоутворююча складова політичних прав людини і громадянина / О. В. Пушкіна // Вісник Запорізького юрид. ін-ту. - 2004. - № 4 (29). - С. 72–83.

Третяк, С. М. Формування поняття “громадянське суспільство” в західній та українській політико-правовій думці [Електронний ресурс] / С. М. Третяк. – Режим доступу: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Tretyak_2002_1.pdf

Троян, С. Партійно-політична система України в 1989-2002 рр. : від української атомізації до європейського плюралізму / С. Троян // Історія України. – 2003. – № 45. – C. 9-13.

Щербина, Н. Ф. Політико-ідеологічний плюралізм в сучасній Україні: теоретичні й практичні аспекти [Електронний ресурс] / Н. Ф. Щербина, Ю. Б. Махінла // Молодий вчений. – 2016. - № 4. – С. 327-332. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/4/80.pdf

Якімов, В. В. Значення політичного плюралізму для розвитку демократичної держави [Електронний ресурс] / В. В. Якімов // Наукові праці МАУП. – 2015. - Вип. 44(1). - С. 55–60. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npmaup_2015_1_11.pdf

https://www.living-democracy.com.ua/textbooks/volume-3/part-1/unit-3/

.: Раздел: Государство и право :: 17.11.2020 13.01.14 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Наталя из города: Київ :: Вопрос: 44885  
Наталя спрашивает:
Підберіть літературу до дипломної роботи Принципи та етика нотаріусів. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Наталя! Перегляньте наступні джерела:
Гасюк Л. М. До проблеми визначення сутності поняття «професійна етика» / Л. М. Гасюк // Теоретичні питання освіти та виховання. — Київ, 2001. — Вип.14. — С. 100-102.
Гребеньков Г. В. Юридична етика : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Г. В. Гребеньков, Д. П. Фіолевський. — 2-е вид., випр. — Київ : Алерта, 2005. — 211 с.
Єлісовенко Ю. П. Професійна етика юриста : навч. посіб. / Ю. П. Єлісовенко // Відкритий міжнародний інститут розвитку людини "Україна". – Київ : "Ділова Україна", 2002. – 119 с.
Захарченко В. Ю. Юридична відповідальність державних службовців та проблема порушень службової етики / В. Ю. Захарченко // Держава і право. — 2003. — Вип. 20. — С. 223-231.
Захарчук С. Співвідношення права та моралі : історико-теоретичні аспекти / С. Захарчук // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 4. – С. 133-136.
Єфименко Л. В. Принципи та функції нотаріальної охорони цивільних прав та інтересів / Л. В. Єфименко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - № 9. - С. 36-43.
Єфіменко Л. В. Розвиток нотаріату України: стан та проблеми / Л. В. Єфіменко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 8. – С. 11–12.
Комаров В. Український нотаріат : перспективи розвитку / В. Комаров // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - № 5. - С. 153-161.
Левченко І. В. Етика нотаріальної діяльності / І. В. Левченко, В. В. Клемпарська // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - № 9. - С. 44-49.
Леко Б. А. Юридична етика : навч. посіб. — Чернівці : Книги - ХХІ, 2008. — 280 с.
Нелін О. І. Інститут нотаріату в Україні: від минувшин до сьогодення : монографія / О. І. Нелін. – Київ : Київ. ун-т, 2013. –
130 с.
Нотаріат в Україні : підручн. / М-во освіти і науки України ; за ред. В. В. Комарова. – Київ : ЮрІнком Інтер, 2006. – 319 с.
Руда Н. Г. Співвідношення понять професійної та прикладної етики / Н. Г. Руда// Наук. часопис. — 2007. — Вип. 12. — С. 200-206.
Сливка С. С. Мораль і право в умовах формування правової держави / С. С. Сливка // Проблеми формування суверенної правової української держави : зб. наук. статей. – 1993. – С. 104.
Черемиш В. Проблеми нормотворчого врегулювання нотаріальної діяльності / В. Черемиш // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - № 5. - С. 162-166.
Гулєвська Г. Ю. Організаційно-правові аспекти державного регулювання нотаріальної діяльності в Україні [Електронний ресурс] : дис... канд. юрид. наук, спеціальність : 12.00.07 / Г. Ю. Гулевська ; Держ. податк. адміністрація України ; Нац. академія держ. податкової служби України. - Ірпінь, 2004. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/liter/33921.html.
Комаров В. В. Нотаріат в Україні [Електронний ресурс] : підручник / В. В. Комаров, В. В. Баранкова. - Харків : Право, 2011. - 384 с. - Режим доступу: http://kizman-tehn.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/Notariat_2011.pdf.
Левченко І. В. Етика нотаріальної діяльності [Електронний ресурс] / І. В. Левченко, В. В. Клемпарська // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - № 9. - С. 44-49. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bmju_2013_9_7.
Принципи та етика нотаріусів [Електронний ресурс] // Нотаріальна палата України : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://npu.ua/palata/etyka/. - Назва з екрана.
Черниш В. М. Правова політика і проблеми нотаріальної діяльності професії : наук.-правов. дискурс / В. М. Черниш // Наук. вісник Нац. академії внутрініх справ. - 2017. - № 1. - С. 139-144. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvknuvs_2017_1_15.pdf.

.: Раздел: Государство и право :: 16.11.2020 16.12.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Валентина из города: Вознесенськ :: Вопрос: 44820  
Валентина спрашивает:
Доброго дня, допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему "види норм права"
Наш ответ:
Доброго дня, Валентино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Види норм права [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://pidru4niki.com/70656/pravo/vidi_norm_prava. — Назва з екрана.
Норми права, її ознаки [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://pidru4niki.com/1930081643107/pravo/norma_prava_oznaki. — Назва з екрана.
Правові та нормативні документи з видавничої справи : темат. добірка / Держ. наук. установа ”Книжкова палата України ім. І. Федорова” ; [уклад. Г. М. Плиса]. — Київ : Кн. палата України, 2010. — 53 с.
Сидоренко О. О. Процесуальні норми права: поняття, особливості, різновиди / О. О. Сидоренко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Право, 2014. — 190 с.
Теорія держави і права [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://pidruchniki.com/70606/pravo/teoriya_derzhavi_i_prava. — Назва з екрана.
Теорія держави і права [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://pidruchniki.com/1584072021816/pravo/teoriya_derzhavi_i_prava. — Назва з екрана.
Швидка та невідкладна медична допомога : [Збірник] / [Голов. ред. В.М.Заболотько]. — Київ : МВЦ «Медінформ», 2003. — 224 с.

.: Раздел: Государство и право :: 30.10.2020 20.30.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.516173 seconds