Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44815
   


Автор вопроса: Ярослава из города: Львів :: Вопрос: 46151  
Ярослава спрашивает:
Добрий день. Шукаю літературу про гуманну педагогіку. Буду вдячна за допомогу.
Наш ответ:
Добрий день, Ярославо! Перегляньте таку літературу:
Біляковська О. Константи гуманної педагогіки в оцінюванні навчальних досягнень учнів [Електронний ресурс] / О. Біляковська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2015. — Вип. 53. — С. 327-332. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2015_53_50.
Вдович С. М. Розвиток ідей гуманної педагогіки в Західній Україні (кінець ХІХ-початок ХХ ст.): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / С. М. Вдович ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — Київ, 1998. — 16 с.
Воронова Л. М. Ідеї гуманної педагогіки в педагогічній спадщині В. Сухомлинського [Електронний ресурс] / Л. М. Воронова // Таврійський вісник освіти. — 2015. — № 1. — С. 5-9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_1_3.
Іванчук Г. П. Основні орієнтири гуманізації вищої педагогічної освіти / Г. П. Іванчук // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини. — 2011. — Ч. 1. — С. 35-39.
Калініченко Н. А. Школи гуманної педагогіки як засіб соціокультурного розвитку особистості [Електронний ресурс] / Н. А. Калініченко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 1.46. — С. 73-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2014_1.
Мукій Т. В. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання інформатики учнів середньої школи на засадах гуманної педагогіки [Електронний ресурс] / Т. В. Мукій // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. — 2015. — №. 15. — С. 101-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_2_2015_15_20.
Олійник І. О. Гуманна педагогіка — засіб виховання благородної людини [Електронний ресурс] / І. О. Олійник // Імідж сучасного педагога. — 2016. — № 8. — С. 63-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2016_8_23.
Пилипчук В. Психологічна складова гуманного спрямування педагогіки [Електронний ресурс] / В. Пилипчук // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. — 2012. — Вип. 9. — С. 187-192. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2012_9_38.
Розгон В. В. Ідеї гуманної педагогіки В. О. Сухомлинського на сторінках науково-педагогічних часописів [Електронний ресурс] / В. В. Розгон // Інноваційна педагогіка. — 2020. — Вип. 22(3). — С. 20-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_22(3)__5.
Скриль О. І. Милосердя як основа формування особистості учня в гуманній педагогіці Ш. О. Амонашвілі [Електронний ресурс] / О. І. Скриль // Теорія та методика навчання та виховання. — 2012. — Вип. 32. — С. 157-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ttmniv_2012_32_20.
Суріна Г. Ю. Толерантність у концепції гуманної педагогіки Ш.О. Амонашвілі / Г. Ю. Суріна // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — Вип. 34. — С. 115-118.
Тарабасова Л. Г. Філософія гуманної педагогіки Марії Монтессорі [Електронний ресурс] / Л. Г. Тарабасова // Грані. — 2015. — № 9. — С. 124-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2015_9_24.
Шабанова Ю. О. Сутність і принципи гуманної педагогіки вищої школи [Електронний ресурс] / Ю. О. Шабанова, А. О. Осипов // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. — 2014. — № 2. — С. 123–130. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2014_2_22.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 20.12.2021 15.14.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ольга из города: Київ :: Вопрос: 46142  
Ольга спрашивает:
Перспективи становлення та розвиток смарт-освіти
Наш ответ:
Доброго дня, Ольго! Перегляньте наступні джерела:
Ожеван М. А. Україна на шляху до «розумного суспільства / М. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк // Інформаційні технології як фактор суспільних перетворень : зб. аналіт. доп. - Київ : НІСД, 2011. - С. 3-27.
Шубина И.В. Смарт и развитие современного образования // Экономика, статистика и информатика. - 2015. - № 3. - С. 17–19.
Гаврилюк В. М. Smart-освіта: сучасні тенденції та принципи [Електронний ресурс] / В. М. Гаврилюк // The world science of modernity. Problems and prospects of development : XV International Science Conference (March 25–26, 2021, Paris, France). - С. 38-40. - Режим доступу: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/03/XV-ConferenceMarch-25-262021-book.pdf#page=39.
Гуревич Р. Смарт-освіта – нова парадигма сучасної системи освіти [Електронний ресурс] / Р. Гуревич, М. Кадемія // Теорія і практика управління соціальними системами. - 2016. - № 4. - С. 71-78. - Режим доступу: http://tipus.khpi.edu.ua/article/view/90006/85382.
Семеніхіна О. В. Нові парадигми у сфері освіти в умовах переходу до smart-суспільства [Електронний ресурс] / О. В. Семеніхіна. - Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN23/13sovpds.pdf.
Сокурянська Л. Смарт-освіта: широка доступність знань чи шлях до незнання? [Електронний ресурс] / Л. Сокурянська // Новий колегіум. - 2019. - № 2 . - С. 48-51. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/NovKol_2019_2_14.pdf.
Тихомиров В. П. Cмарт-образование как основная парадигма развития информационного общества [Електронний ресурс] / В. П. Тихомиров, Н. В. Днепровская. - Режим доступу:
https://cyberleninka.ru/article/v/smartobrazovanie-kak-osnovnaya-paradigmarazvitiya-informatsionnogo-obschestva.
Фалінський Н. Перспективи smart-освіти [Електронний ресурс] / Н. Фалінський // Інноваційний потенціал сучасної науки. - 2020. - С. 590-593. - Режим доступу: http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/8137/1/ТК-2020-590-593.pdf.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 16.12.2021 14.16.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Світлана из города: Київ :: Вопрос: 46141  
Світлана спрашивает:
Доброго дня! Підкажіть чи є у вашій бібліотеці книжка С. Дмитренко. Click-навчання. Методика організації освітньої діяльності з дітьми нового покоління?
Наш ответ:
Доброго дня, Світлано! На жаль, цієї книжки немає у НБУ для дітей. Але книгу Дмитренко С. С. CLICK-навчання. Методика організації освітньої діяльності з дітьми нового покоління : [посібник] / [упоряд.] Дмитренко С. С., Долгова Д., [упоряд.] Харченко Н. В. ; [ред. рада: М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шк. світ, 2020. – 118 с. – (Б-ка "Шкільного світу") ви можете знайти у Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 16.12.2021 13.58.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Леся из города: Київ :: Вопрос: 46107  
Леся спрашивает:
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, літературу на тему: Психолого-педагогічні чинники соціальної адаптації молодших школярів
Наш ответ:
Доброго дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Адаптація дітей у 1, 5, 10 класах / упоряд. Т. Червонна. — Київ : Шкільний світ, 2008. — 128 с.
Захарова Н. М. Адаптація дітей дошкільного віку до сучасного соціального простору / Н. Захарова ; Бердян. держ. пед. ун-т. — Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2010. — 216 с.
Каменська Н. Л. Роль соціального інтелекту в адаптації молодших школярів до освітнього середовища середньої школи / Н. Л. Каменська // Наука і освіта. — 2013. — № 7. — С. 150-154.
Кияниця Н. В. Особливості соціально-психологічної адаптації школярів із порушенням зору / Н. В. Кияниця // Дефектологія. — 2012. — № 4. — С. 39-42.
Макаренко О. Психолого-педагогічні особливості прояву стресу у молодших школярів / О. Макаренко, В. Вінс // Соц. психологія. — 2008. — № 6. — С. 122-130.
Мельник І. С. Педагогічна психологія: дошкільний вік : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. С. Мельник ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Пед. ін-т. — Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. — 142 с.
Павелків Р. В. Дитяча психологія : навч. посіб. / Р. В. Павелків, О. Г. Цигипало. — Київ : Академвидав, 2010. — 432 с.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 6.12.2021 10.44.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Світлана из города: Київ :: Вопрос: 46083  
Світлана спрашивает:
Курсова робота на тему: Принципи народної педагогіки у діяльності видатних педагогів-просвітителів. Підберіть літературу, дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бєлан Г. В. До питання про етнопедагогічну складову української педагогічної думки другої половини ХІХ століття [Електронний ресурс] / Г. В. Бєлан // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2013. - Вип. 63. - С. 20-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2013_63_5.
Брєжнева С. Б. Гуманістичні погляди українських педагогів-просвітителів на музичне виховання школярів у ХХ ст.: історично-педагогічний та регіональний підходи [Електронний ресурс] / С. Б. Брєжнева // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. - 2016. - Вип. 233. - С. 32-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2016_233_6.
Гасюк Л. М. Національне виховання молоді у світлі народної педагогіки [Електронний ресурс] / Л. М. Гасюк // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. - 2011. - № 4(2). - С. 348-352. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2011_4(2)__79.
Доркену А. М. Інформаційний ресурс "Видатні педагоги України і світу" Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського в контексті розвитку суспільства знань [Електронний ресурс] / А. М. Доркену // Українська біографістика. - 2012. - Вип. 9. - С. 364-378. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2012_9_20.
Лавріненко Л. Костянтин Ушинський про принцип народності у вихованні: історичний аспект (до 190-річчя з дня народження К. Ушинського) [Електронний ресурс] / Л. Лавріненко // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 3. - С. 32-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_3_11.
Окольнича Т. Народна педагогіка в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського [Електронний ресурс] / Т. Окольнича // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2013. - Вип. 123(2). - С. 254-257. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_123(2)__67.
Черненко В. О. Педагогічні ідеї про національну школу і виховання у творчій спадщині Лесі Українки [Електронний ресурс] / В. О. Черненко // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. - 2009. - Вип. 6. - С. 136-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2009_6_32.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 30.11.2021 14.44.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.261886 seconds