Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 33 .:. Вопросов в базе: 45264
   


Автор вопроса: Алла из города: Рівне :: Вопрос: 46970  
Алла спрашивает:
Добрий день! Потрібна література за темою: "Самосвідомість дітей третього року життя як предмет наукового дослідження"
Наш ответ:
Добрий день, Алло. Радимо скористатись наступними джерелами інформації:

Бех І.Д. Виховання особистості: у 2 кн. Кн.1: Особистісноорієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / І. Д. Бех. – Київ: Либідь, 2003. – 278 с.

Біла І.М. Формування адаптивних здібностей дітей в умовах сім’ї / І. М. Біла // Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2017. – Т. XI: Психологія оcобистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 15. – С. 17-29.

Богуш А. М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку: навч. посіб. / А.М. Богуш. - Київ:Видавничий Дім «Слово», 2003. – 344 с.

Боришевський М. Й. Дорога до себе: Від основ суб’єктності до вершини духовності: монографія / М. Й. Боришевський. – Київ: Академвидав, 2010. – 416 с. (Серія «Монограф»).
Вовчик-Блакитна О. О. Особистісний розвиток дошкільника в контексті сучасних соціокультурних тенденцій виховання / О. О. Вовчик-Блакитна // Актуальні проблеми психології: Психологопедагогічні основи розвитку особистісного потенціалу дитини в сучасному суспільстві: Збірник наукових статей / За заг. ред. проф. С. Д. Максименка та канд. психол. наук С. О. Ладивір. – Київ, 2007. – Том ІV. – 197 с.
Дуткевич Т. В. Дитяча психологія: навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – Київ: Центр учбової літератури, 2012. – 424 с.
Заброцький М. Основи вікової психології: навч. посіб. / М. Заброцький. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2006. – 112с.

Камінська О. В. Взаємозв’язок оцінних компонентів самосвідомості та емоційно-ціннісного самоставлення / О. В. Камінська // Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – 2005. - Т. VІІ. - В. 6. – С. 144 – 155.

Кириленко Т. С. Особливості відмінностей емоційного компоненту самосвідомості в різних життєвих ситуаціях / Т. С. Кириленко, О. Є. Керик // Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія. – 2008. - Т. 7. - Вип.14. - С.112-118.

Кононко О. Л. Плекаємо в малечі почуття самовартості : навч.- метод. посіб. до Базової прогр. розв. дитини до шк. віку «Я у Світі» / О. Л. Кононко. – Київ: Наш час., Харків: Ранок, 2010. – 207 с.

Кузьменко В. У. Розвиток індивідуальності дитини 3-7 років: монографія / В. У. Кузьменко. – Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – 354 с.
Медведєва Н. В. Дослідження феномена самопізнання особистості / Н. В. Медведєва // Наукові записки ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 26 – Т. 3 - С. 110-114.
Павелків Р. В. Дитяча психологія: навч. посіб / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. – Київ: Академ-видав, 2008. – 432 с.
Петрів О. П. Словник-довідник з вікової та педагогічної психології / О. П. Петрів. – Львів: 2008. – 264 с.
Савченко Ю. Ю. Цінність батьківсько-дитячих взаємин у процесі особистісного розвитку дошкільника / Ю. Ю. Савченко // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України; за ред. С. Д. Максименка. – Київ ; 2014. – Том IV. Психологія розвитку дошкільника. – Випуск 10. – С. 208-219.
Тищенко С. П. Про розвиток самосвідомості в онтогенезі (дошкільний вік) / С. П. Тищенко // Актуальні проблеми психології. Том ІV. Актуальні проблеми ґенези особистості в контексті навчання і виховання: зб. наук. ст. – Київ: Нора прінт, 2001. – С. 154-159.
Виховання дітей раннього віку в закладах дошкільної освіти різних типів: монографія / С. А. Васильєва, Н. В. Гавриш, В. В. Рагозіна. за наук. ред. Н. В. Гавриш. — Кропивницький : ІМЕКС - ЛТД, 2021 — 226 с.; Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/729028/1/ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ.pdf

Сисоєва К. Розвиток самосвідомості дитини раннього віку, як передумова формування гармонійної особистості / Катерина Сисоєва // https://vseosvita.ua/library/embed/0100cdxe-8b3d.docx.html

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 17.02.2023 11.36.19 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Алла из города: Рівне :: Вопрос: 46969  
Алла спрашивает:
Добрий день! Потрібна література за темою: "Сутність поняття "самосвідомість"
Наш ответ:
Добрий день! Радимо вам таку літературу за вашим запитом:
Білецький О. М. Підходи до визначення поняття самосвідомості в психологічній науці [Електронний ресурс] / О. М. Білецький // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. — 2012. — Вип. 43(1). — С. 40-45. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2012_43(1)__8.
Білецький О. М. Підходи до визначення поняття самосвідомості в психологічній науці [Електронний ресурс] / О. М. Білецький // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. — 2012. — Вип. 43(1). — С. 40-45. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2012_43(1)__8.
Боришевський М. Й. Дорога до себе. Від основ суб’єктності до вершин духовності : монографія / М. Й. Боришевський. — Київ : Академвидав, 2010. — 416 с. — (Серія «Монограф»).
Боришевський М. Й. Особистість у вимірах самосвідомості : монографія / М. Й. Боришевський. — Київ ; Суми : Еллада, 2012. — 608 с.
Боришевський М. Концептуальні засади проблеми самотворення особистості [Електронний ресурс] / М. Боришевський // Психологія особистості. — 2013. — № 1. — С. 39-47. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Po_2013_1_5.
Дербак А. П. Духові засади становлення національної самосвідомості (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.03 / А. П. Дербак. — Київ, 2006. — 18 с.
Корнієнко О. М. Національні цінності особистості: сутність та особливості формування : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / О. М. Корнієнко. — Київ, 1998. — 18 с.
Корсун Ю. О. Поняття професійної самосвідомості та її значущість для реалізації особистості як фахівця [Електронний ресурс] / Ю. О. Корсун // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. — 2011. — № 44. — С. 3-5. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2011_44_3.
Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток : монографія / [Є. В. Анохін та ін. ; відп. ред. Г. Є. Улунова] ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми : Мрія, 2014. — 402 с. : табл.
Фурманюк М. Національно-державницька самосвідомість: сутність поняття та напрями модернізації [Електронний ресурс] / М. Фурманюк // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2011. — Вип. 6. — С. 290-299. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2011_6_29.
Юхименко Н.Ф. Гуманістичні параметри самореалізації особистості: потреби, інтереси, цінності : автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Н. Ф. Юхименко. — Київ, 2003. — 18 с.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 17.02.2023 11.35.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Таїсія из города: Сарни :: Вопрос: 46948  
Таїсія спрашивает:
Добрий день! Потрібні електронні ресурси, монографії, дисертації на тему: "Адаптація дітей раннього віку до умов закладів дошкільної освіти"
Наш ответ:
Добрий день, Таїсіє! Радимо Вам використати наступні джерела: – http://zolotiipivnik.in.ua/adaptatsiya-ditej-rannogo-viku-do-perebuvannya-v-dnz.html
http://semenivka-dnz.edu.poltava.ua/nasha_gordistj/adaptaciya_ditini_do_dityachogo_sadka/#:~:text=Процес пристосування (адаптації) до дитячого,до виходу із сім'ї.
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/1805/Kanosa-N.-Adaptatsiia-ditei-rannoho-viku-do-umov-zakladiv-doshkilnoi-osvity.pdf
http://zmiiv-dnz3.edu.kh.ua/dlya_mam_i_tat_scho_vihovuyutj_malyat/adaptaciya_ditej_do_doshkiljnogo_navchaljnogo_zakladu/
https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/244/339
https://vseosvita.ua/library/adaptacia-ditej-rannogo-viku-do-umov-doskilnogo-navcalnogo-zakladu-846.html
https://naurok.com.ua/adaptaciya-ditey-rannogo-viku-do-umov-doshkilnogo-zakladu-216969.html
https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/150594.pdf
https://sites.google.com/site/doskilnaosvitavukraini/vse-pro-adaptaciu-ditini-do-ditacogo-sadka
https://www.repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/11463/1/Havrylo.pdf
https://alexus.com.ua/osoblivosti-adaptaciї-ditej-do-doshkilnogo-zakladu-konsultaciya-molodsha-grupa-na-temu/
https://dnz23.sumy.ua/adaptaciya-do-dityachogo-sadochku/
http://studcon.org/osoblyvosti-adaptaciyi-ditey-rannogo-viku-do-umov-doshkilnogo-navchalnogo-zakladu
https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/10110/2/Магістерська робота Конєва Анна.pdf
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/3801/1/стаття_Волкова, Мерц (pdf.io).pdf
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/1467/1/Магістерська_Бордонос.pdf
https://ua-referat.com/Адаптація_дітей_раннього_віку_до_умов_дошкільного_навчального_закладу
http://visnyk-ped.uzhnu.edu.ua/article/view/257823
https://studentlib.com/chitat/kursovaya_rabota_teoriya-150520-osoblivosti_adaptacii_ditey_rannogo_viku_do_umov_doshkilnogo_navchalnogo_zakladu.html

– Мушинський В. Особливості адаптації дітей до умов дитячого закладу / В. Мушинський // Психолог. – 2004. – № 25-26. – С. 3-12.
– Андреєва Т. Проблема адаптації дітей дошкільного віку до умов ДНЗ: аналітичний підхід / Т.Андреєва. – Київ : Вид-во Національного пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 194 с. – (Філософія, педагогіка, психологія: зб. наук. пр.; вип. 3).
– Дмитришина Н. Адаптація дітей раннього віку до перебування в ДНЗ. Семінар-тренінг для вихователів та помічників вихователів / Н.Дмитришина // Психолог. – 2008. – № 3. – С. 7-10.
– Мушинський В. Особливості адаптації дітей до умов дитячого закладу / В.Мушинський // Психолог. – 2004. – № 25-26. – С. 3-12.
– Циганенко О.М. Адаптація дошкільників до умов дошкільного навчального закладу / О.М.Циганенко // Особливості організації роботи практичних психологів у дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів району. – Полтава, 2011. – № 7. – С. 6-10.
– Захарова Н. Адаптація дітей до дитсадка / Н.Захарова // Дошкільне виховання. – 2006. – № 4. – С. 8-10.
– Захарова Н. М. Соціальна адаптація старших дошкільників: особливості, показники, рівні: зб. наук. праць / Н.М.Захарова. – Київ ; Житомир : Вид-во ЖДУ, 2004.
– Гурковська Т. Вперше до дитсадка / Т.Гурковська // Дошкільне виховання. – 2001. – № 11–12. – С.3-4
– Все про адаптацію : Спецвипуск. – Київ : Благод. фонд “Перше вересня”, 2004. – 120 с.
– Гурковська Т. Л. Новачок у дитячому садку / Т.Л.Гурковська. – Київ : Шк. світ, 2008. – 112 с.
– Костюченко Ю. Дошкільник уперше йде до дитячого садка / Ю.Костюченко // Практичний психолог: дитячий садок. – 2015. – № 5. – С. 18-23.
– Маковецька Н. В. Увага адаптація / Н.В.Маковецька // Дошкільне виховання. – 2001. – № 12. – С. 13-14.
– Маценко Ж. Незабаром у дитячий садок: особливості психолого-педагогічного підходу до дітей, що вступають до дошкільного закладу / Ж.Маценко // Психолог. – 2003. – № 17. – С. 2-10.
– Нурєєва О.С. Таємниці адаптації. Психологічні особливості дітей дошкільного віку. Третій рік життя / О.С.Нурєєва. – Харків : Вид. група “Основа” : “Тріалда”, 2008. – 160 с.
– Пижьянова Л. Як допомогти дитині в період адаптації / Л.Пижьянова // Дошкільне виховання. – № 2. – 2003. – С. 12-18.
– Сахно О.В. Забезпечення гуманної адаптації малюка до дитячого садка: про що мають пам’ятати дорослі / О.В.Сахно, Т.Л.Гурковська // Практичний психолог: дитячий садок. – 2015. – № 5. – С. 4-9.
– Терещенко І.А. Адаптація дітей раннього віку до перебування в ДНЗ / І.А.Терещенко // Дитячий садок. – 2006. – № 11. – С. 4-6.
– Шаталова О. В. Адаптація дітей раннього віку до умов дитячого навчального закладу / О.В.Шаталова // Проблеми екстремальної та кризової психології. – 2013. – С. 325-331.
– Ясінська Х. Адаптація дітей раннього віку до перебування в ДНЗ / Х.Ясінська // Психолог дошкілля. – 2014. – №4. – С. 26-31.
– Пихтіна Н. П. Організаційно-педагогічні умови адаптації дошкільників до ДНЗ: навч. посіб. / Н.П.Пихтіна. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 338 с.
– Куркіна І.Б. Хочу - йду, а не хочу - також іду : адаптація до дитячого садка / І.Б.Куркіна // Дитячий садок. – 2000. – № 18, 20. – С. 4-5, С. 3.
– Грядовкіна Ж. Адаптація малюків і батьків до дитячого садка: досвід Монтессорі-педагогів / Ж. Грядовкіна // Палітра педагога : Ефективні технології освіти дошкільнят і молодших школярів. – 2015. – № 5. – С. 10-13.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 13.02.2023 15.13.08 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Наталія из города: Павлоград :: Вопрос: 46947  
Наталія спрашивает:
Добрий день! Шукаю джерела на запитання:Визначення мотивації навчальної діяльності в психології…… Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Безтелесна Л. Управління людським розвитком в Україні: порівняльне оцінювання та напрями вдосконалення / Л. Безтелесна // Україна: аспекти праці. — 2008. — № 8. — С. 34-39.
Безтелесна Л. Управління людським розвитком в Україні: порівняльне оцінювання та напрями вдосконалення / Л. Безтелесна // Україна: аспекти праці. — 2008. — №8. — С. 34-39.
Дзюбко Л. В. Мотивація навчальної діяльності як психолого-педагогічна проблема [Електронний ресурс] / Л. В. Дзюбко, Л. І. Гриценок // Психолінгвістика. — 2009. — Вип. 4. — С. 33-43. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2009_4_5.
Колєшня Л. Інтеграція людей з інвалідністю у сферу праці: перспективи і напрями / Л. Колєшня, В. Пасічник // Україна:аспекти праці. — 2009. — № 7. — С. 20-24.
Колупаєва А. А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особли / востями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади: монографія. — Київ : Педагогічна думка, 2007. — 458 с.
Таланчук П. М., Кольченко К. О., Нікуліна Г. Ф. Супровід навчання студентів з особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі: навч. метод. посіб. — Київ : Соцінформ, 2004. — 128 с.
Терюханова І. Зайнятість інвалідів: реалії та перспективи / І. Терюханова // Україна:аспекти праці. — 2007. — № 1. — С. 3-10.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 13.02.2023 14.41.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Наталія из города: Павлоград :: Вопрос: 46946  
Наталія спрашивает:
Добрий день, допоможіть знайти іінформацію з питання: Сутність понять «мотив», «мотивація» у психологічній літературі Дякую!
Наш ответ:
Добрий день, Наталіє! Радимо Вам познайомитися з наступними джералами:– https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/7/statti/2medencova.htm
https://visnyk-umsa.com.ua/index.php/journal/article/view/270
https://pidru4niki.com/16011013/psihologiya/ponyattya_pro_motivatsiyu_mistse_strukturi_psihiki
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/27475/17-Zakharko.pdf
https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/download/3252/2826
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/43225/3/Konspect_lekciy_Teoriya_motivatcii_Olga_Prokopenko.pdf;jsessionid=6953361F34F187EEF9794789D1952921
http://studentam.net.ua/content/view/7517/97/
https://ua-referat.com/uploaded/motivi-ta-motivaciya-osobistosti-yak-psihologichna-problema-se/index2.html
https://ua-referat.com/Психологічні_особливості_мотиваційної_сфери_учнів
https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2010/20_4/226_Kolodijczuk_20_4.pdf
https://stud.com.ua/38818/psihologiya/harakteristiki_motivu
https://stud.com.ua/38817/psihologiya/motivi_motivatsiya_ponyattya_motivu
http://psyj.udpu.edu.ua/article/view/223290/223516
https://studfile.net/preview/6489160/page:32/
https://sites.google.com/site/motivacianavcalnoiedialnostis/home/sutnist-ponatta-motiv-ta-motivacia-u-psihologiie
http://studentam.net.ua/content/view/3249/86/
https://alexus.com.ua/fenomen-motivaciї-osnovni-problemi-psixologiї-motivaciї-ponyattya-potreba-motiv-motivaciya-protirichchya-v-їx-rozuminni-riznimi-avtorami/

– Занюк С. Психологія мотивації : навч. посібник / С.Занюк. – Київ : Либідь, 2002. – 304 с.
– Климчук В. Експериментальне дослідження явища “мотиваційного зараження” / В.Климчук // Соціальна психологія. – 2005. – №3 (11). – C. 59-71.
– Рудюк Н. Г. Поняття мотиву і мотивації в сучасній психології / Н. Г. Рудюк // Психологія : збірник наук. праць / М-во освіти України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2001. – Вип. 14. – С. 44-51.
– Приходько Ю. О. Мотиваційна сфера як проблема психології особистості / Ю. О. Приходько, О. Є. Толмачова // Гуманітарний корпус. – 2019. – Вип. 23, Т. 2. – С. 97-102.
– Парфілова С. Л. Психологічні підходи до проблеми мотивації / С. Л. Парфілова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : сборник научных трудов / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2010. – Вип. 13 (23). – С. 24-29.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 13.02.2023 14.39.36 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.422155 seconds