Дитяча література як засіб формування християнських цінностей у молодших школярів
6 лютого 2023, 17:12   Автор: Христина Кульчак, Тетяна Качак

Вступ. Останніми роками в Україні відбувається повне реформування сфери освіти, яке передбачає докорінні зміни в освітньому процесі. Основною метою Нової української школи є формування творчої особистості, яка готова ухвалювати рішення, критично мислити та брати на себе відповідальність, проте ключовим завданням є виховання гуманності в усіх здобувачів освіти. Формування у молодших школярів християнських цінностей, які є основою моральності, може стати одним із основних чинників у вирішенні поставленої проблеми.

Для того, щоб виховати у дітей такі цінності, варто здійснювати процес їхнього формування не лише під час уроків християнської етики, але і під час вивчення дисципліни «Літературне читання». Завдяки аналізу вчинків героїв художніх творів, діти засвоюють ази християнської моралі, осмислюють важливість того, чому варто бути добрим християнином, вчаться любити ближнього та співпереживати. 

Мета статті – розглянути дитячу літературу як засіб формування християнських цінностей. На основі аналізу рекомендованих для  читання молодшим школярам програмових та додаткових творів, прагнемо визначити, які компоненти християнських цінностей пропагують письменники, на чому акцентують, а відтак – розробити  і запропонувати ефективні вправи і завдання для роботи з прочитаним твором. 

Матеріали і методи. Вітчизняні дослідники зробили значний внесок у розвиток цієї проблеми. Зокрема, над ним працювали В. Антоненко,

О. Л. Богініч, Х. М. Вегас, Є. П. Верещак, В. М. Вовк, Й. Даума, В. М. Жуковський, Т. І. Петрикова, Г. В. Пирог, Є. Яковлєв, В. Семенюк та інші. Т. Качак, під час аналізу казок й оповідань збірки «Казки  П’ятинки», зазначила, що вони «відкривають біблійні істини», подають авторську

«рецепцію Священної історії», а уся книжка «перейнята почуттям любові до Господа і Його творіння, що виявляється у буденному» [4, с. 60].

Цінності особистості розглядають як системну рису особистості, яка знаходить вияви у процесі діяльності, спрямованій на реалізацію власних та суспільних потреб й інтересів взаємодії з іншими. Формування індивідуальних і соціальних цінностей молодших школярів – цілісний, вибудуваний за принципами логічності, послідовності, систематичності освітній процес, у якому взаємодіють батьки, педагоги, здобувачі початкової освіти. У процесі цієї взаємодії «формується комплекс важливих особистісних морально орієнтованих внутрішніх психологічних утворень, як екстраполяція кількісних і якісних змін уже набутих моральних детермінант (морального досвіду, моральних почуттів, усвідомлених і сприйнятих моральних норм і правил, системи власних цінностей, ціннісних ставлень й орієнтацій, ціннісної взаємодії, цінності взаєморозуміння і співробітництва) у морально доцільних вчинках, поведінці і діяльності молодших школярів» [10, с. 102 -103].

Аналізуючи праці науковців, чіткого визначення поняття «християнські цінності» не знаходимо, та, опрацювавши різні дефініції цього терміна, найбільш повним вважаємо таке трактування: християнські цінності – це ті положення, норми, закони, котрі проповідують життя без гріха, життя у любові і єдності з Ісусом Христом. Засобами формування християнських цінностей на уроках читання є художні твори, адже характеризуючи героїв, їхні вчинки, діти, безперечно, зможуть віднайти і зрозуміти справжній сенс даного твору, виділити для себе найважливіше, зробити певні висновки стосовно вчинків головних героїв, розмежувати позитивні та негативні сторони тощо. За допомогою правильно підібраних творів можна вплинути на підсвідомість учнів, виховати у них  якості, чесноти, якими має володіти гуманна особистість. 

Дитяча література сприяє формуванню у дітей моральних цінностей та  почуттів, певних етичних норм, які є особливо значущими у сучасному світі. У Концепції НУШ зазначено, що однією із ключових змін, передбачених реформою, є саме виховання на цінностях: «Виховний процес … орієнтуватиметься на загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей)…» [5]. У відповідності до цього увесь освітній процес має бути скерованим на розвиток зазначених якостей у кожного здобувача освіти, починаючи із молодшого шкільного віку.  

Результати і обговорення. Відповідно до закону «Про освіту» та Державного стандарту початкової освіти під керівництвом Савченко О. Я. та Шияна Б. Р. було розроблено дві типові освітні програми, у яких окреслено вивчення мовно-літературної галузі. Так, у них виділені певні змістові лінії, які передбачають «цілісне сприймання учнями художніх, науково-художніх текстів, їх аналіз, інтерпретацію з використанням літературознавчих понять (практично); формування умінь висловлювати рефлексивні судження у зв’язку з прочитаним, критично оцінювати інформацію в текстах різних видів та використовувати її для збагачення особистого читацького досвіду» [14], «формування умінь опрацьовувати тексти різних видів» та «збагачення духовного світу учнів через естетичне сприймання творів художньої літератури» [15]. Тобто обидві програми спрямовані на вироблення в учнів таких навичок та вмінь, які в подальшому сприятимуть розвитку цінностей, в тому числі – християнських.

Реформи, здійснені задля оновлення змісту освіти, передбачають також створення нових навчальних підручників, розроблених відповідно до типових освітніх програм. У них містяться твори на релігійну тематику, що сприятиме розвитку в учнів християнських цінностей. Подамо таблицю, у якій зазначимо авторів підручників, творців таких текстів, цінності, які у них пропагуються, та методичні аспекти роботи із ними (табл. 1):

Таблиця 1

 

Програмові твори 

Підручник, автор, частина

Назва твору, автор, жанр, сторінка

Компоненти християнських цінностей, які пропагує автор

Методичний коментар до твору на предмет наявності християнських акцентів

Пропоновані методичні аспекти роботи з творами

Н. І. Богданець-Білоскаленко, Ю. М. Шумейко – підручник

«Українська мова та ЧИТАННЯ. Частина 2», розроблений на основі ТОП О. Я. Савченко [1]

Зірка Мензатюк  – повість «Ангел Золоте Волосся», с.34-42.

 Любов до ближнього, смиренність, непохитна віра в Бога та його помічників   – ангелів.

Розглянути зображення Успенського собору та назвати         його особливості.

Скласти власну історію про те, як Ви зустрілися зі своїм Ангелом та про розмову з Ним.

К. Гайнер  – казка «Капці для Святого Миколая», с.94-99.

Милосердя, доброта, щедрість, любов до Ближнього, терпимість, віра у Святих           та пошана          до молитви.

Дати відповіді на запитання та придумати продовження казки.

Зобразити Святого Миколая та маленьких помічників   – ангеликів.

Л. Пронь – «Колядки. Щедрівки», «На ґанку». Народні колядки, с. 108.

Прославляння народження Ісуса Христа

Дати відповіді на запитання та вивчити одну з колядок.

Робота в групах. Завдання –  розучити та заспівати будь-яку колядку на вибір.

О. Лущевська – казковий різдвяний детектив «Дивні химерники, або Таємниця старовинної скриньки», с.109-117

Шанобливе ставлення молитви, традицій звичаїв, пов’язаних Різдвом, щедрість.

Дати відповіді на запитання, заспівати колядку,

Метод  «Шість капелюшків».

К. Штанко

«Казка про Стрітення», с.118-123.

Доброта, любов до Ближнього, взаємодопомога і толерантність.

Пояснити значення свята «Стрітення».

Метод «Фішбоун».

М.І.Чумарна - підручник «Українська мова та читання. Частина 2», розроблений на основі ТОП О. Я. Савченко [16]

Українська стародавня колядка «Коли не було з нащада світа», с.8.

Біблійні мотиви 

Створити малюнки         до віршів, прослухати колядку у виконанні Ніни Матвієнко.

Зробити інсценізацію прочитаної колядки.

«Сотворення світу». З «Книги Буття» Старого Завіту, с.10-15.

Біблійні мотиви 

Проілюструвати усі дні творення світу, відповісти на запитання.

Робота          з     ІКТ: виконання завдань у LearningApps.org.

 

Галина Кирпа - вірш «Ну й гарно все придумав Бог!», с.18.

  Щира віра у Бога, цінність сім’ї та власного життя.

Вивчити вірш на пам’ять та відповісти на запитання.

Написати листподяку Богові за дар життя на землі.

Євангельська притча «Про самарянина», с.40.

Милосердя, доброта, любов до ближнього, щедрість, віра у Бога, послушність.

Дати відповіді на запитання.

Вправа «Павутинка».

Колядки, посівання     та віншування, с.81-82.

Прославляння народження Ісуса Христа.

Вивчити віншування, творча           робота над ним.

Складання сенкану до слова «Різдво».

Олександр Кониський – вірш «Молитва за Україну»,  с.155.

Значення молитви у житті кожної людини, непохитна віра у Бога.

Прослухати молитву у записі.

Стратегія «Складання кластера».

Г. С. Остапенко –   підручник «Українська мова та читання», розроблений на основі ТОП Р. Б. Шияна  [9]

Оксана Кротюк – вірш «Доброму Миколаю», с.122.

Віра шанобливе ставлення Святого Миколая.

Вивчити вірш.

Вправа «Ми – маленькі митці».

Валентина Вздульська – оповідання «Подорож листа»,           с.124-126.

 Щира віра Святого Миколая.

Відповісти на запитання автора.

Вправа «Мозковий штурм».

Доктор Сьюз – казка «Про Грінча, який украв Різво»,

с.132-134.

Щирість, доброта, щедрість, великодушніс та милосердя.

Переглянути екранізацію казки.

Вправа «Фантазію вмикаємо – продовження історії складаємо»

Марія           Косович «Щедрівка». Українська народна щедрівка, с. 4.

Прославляння народження Божого Дитятка.

Вивчити одну з щедрівок та заспівати її.

Вправа          «Юні дослідники».

Г. М. Сапун –  підручник «Українська мова та читання», розроблений на основі ТОП Р. Б. Шияна [13]

Наталя Гуркіна - переказ             «Про Софію Київську», с.2122.

Значення церков, соборів та монастирів у нашому житті.

Відповісти на запитання.

Вправа             «Крісло автора».

Ярема Гоян – оповідання «Великдень»,

с.99.

Прославляння Воскресіння Спасителя та Великодніх обрядів.

Передбачити зміст твору за назвою.

Вправа «Віднови послідовність».

О. Я. Савченко – підручник «Українська мова та читання», розроблений на основі ТОП О. Я. Савченко [11]

Валентина Вздульська – казка «Горобине Різдво», с. 71-76.

Прославляння народження Спасителя світу, цінність та        істинне значення Різдва; щедрість, милосердя та доброта.

Поміркувати над діями головних героїв, розглянути ілюстрацію та описати Ангелика.

Інтерактивна вправа             «Займи позицію».

Галина Кирпа – вірш «Мій Ангел такий маленький»,с.76

Непохитна віра дитини у свого ангела, доброта та щирість.

Прослухати вірш та розглянути ілюстрацію.

Метод «Прес».

Дмитро Білоус – вірш «Колядник», с.83-84.

Значення українських традиції під час святкування Різдва Христового.

Відповісти на запитання автора.

Вправа «Письмо в малюнках».

А. П. Савчук – підручник

«Українська мова та читання», розроблений на основі ТОП О. Я. Савченко [12]

Наталя Гуркіна- переказ «Про Софію Київську», с.37.

Значення церков, соборів та монастирів у нашому житті.

Дати відповіді на запитання.

Розв’язування кросворду.

Наталія Амбранцева – казка «Різдвяна ніч», с.82-84.

Віра у справжні чуда, які стаються Різдвяної ночі.

Поміркувати над тим, чому різдвяну         ніч можна назвати чарівною.

Вправа             «Коло ідей».

Юлія Смаль – оповідання «Різдвяна пригода»,  с.8587.

Прославляння народження маленького Ісусика            та вшанування традицій            у Святвечір.

Обговорення різдвяних традицій.

Робота з ментальними картами.

Марія Косович – щедрівка «Щедрий вечір, Україно     моя!», с.88.

Прославляння народження Ісуса Христа».

Доповнити власними побажаннями щедрівку.

Вправа «Драматизація».

Катерина Перелісна     –    вірш «Коляда», с.88.

 

Цінність колядок під час святкування Різдва.

Розповісти колядки чи щедрівки, які відомі учню.

Метод «Семантична карта».

 

Аналізуючи зміст підручників для учнів четвертих класів, з’ясовуємо, що творів на християнську тематику у них міститься дуже мало, а в деяких навіть зовсім немає. У зв’язку із цим пропонуємо ознайомитись із додатковими художніми творами, які було б доцільно вивчати на уроках літературного читання, оскільки вони спрямовані на формування у молодших школярів і загальнолюдських, і християнських цінностей (табл. 2):

Таблиця 2

Додаткові твори

Назва, автор, жанр 

Які саме компоненти християнських цінностей можна формувати (пропагує автор)

Завдання і запитання до тексту

Методи, підходи, форми роботи, інструменти тощо

Богдана Матіяш – казка «Єва і білосніжна квітка лілії» [6, с.51-61]

Доброта, людяність, милосердя, вдячність за прожитий день, щира віра у Богородицю та Ісусика, прославляння народження Господа, терпеливість смирення.

- Як звали головну героїню твору?

- Яка проблема        була           у дівчинки?

- Якою зростала маленька Єва?

- Куди любила приходити дівчинка?

- Які квіти пообіцяла подарувати Богородиці Єва?

- Яке диво сталося у день Різдва?

- Спробуйте продовжити історію про маленьку Єву з  моменту, коли        вона змогла говорити.

Робота з  інтерактивними плакатами;

Робота з  лепбуком;

Метод «Фішбоун»;

Складання  сенкану.

 

 

Зірка Мензатюк – казка «Писанка»

[8]

Шанобливе ставлення         до Великодніх традицій, працьовитість, доброта, щедрість.

- З  якої  події розпочинається казка?

- Що  бабуся           зробила  з яйцем?

- Які елементи зобразила бабуся на яйці?

- Як курка назвала писанку?

- Спробуйте прочитати в ролях розмову дітей під час котіння писанок.

Метод  «Взаємозапитання»;

Вправа «Віднови      втрачену послідовність»;

Метод «Крісло автора»;

Вправа  «Передбачення        за назвою».

Дзвінка Матіяш – оповідання
«Патер Ностер»
[7, с.44-45]

Любов до Бога та ближнього, віра, терпимість, добро, вдячність за життя.

- Які свята згадувались у творі?

- У чому особливість  зимових вечорів?

- Чому Домініка не хотіла прощатися із Богом?

- Що означає з латини «Патер ностер»?

- Розкажіть, про що розповідається у цій молитві.

- Зобразіть на папері, як Ви уявляєте Божу любов.

Робота з кубиком Блума;  

Вправа «Павутинка»;  Вправа «Мозкова атака»;

    Робота з ІКТ:         виконання завдань   у LearningApps.org;

Творча вправа           «Ми – маленькі митці».

 

Отже, робота із художніми творами на релігійну тематику допоможе виховати в учнів розуміння того, що жити за добрими законами християнської моралі вкрай важливо. 

 

Висновки. Як показали дослідження, формування християнських цінностей у молодших школярів – одне із найважливіших завдань сучасності. Виховуючи в учнів такі цінності за допомогою засобів дитячої літератури, ми відкриваємо перед ними світ добра, людяності, милосердя, щирої та вірної любові до Бога. 

Список використаних джерел

 1. Богданець-Білоскаленко, Н. І. (2021). Українська мова та читання: підруч. для 4 кл. закл. заг. серед. освіти (у 2-ох част.). Ч.2. К.: Грамота.
 2. Державний         Стандарт    початкової освіти.        (2019).        Вилучено   з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text
 3. Закон України «Про освіту». Відомості Верховної Ради (ВВР). (2017).  Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
 4. Качак, Т. Б. (2018). Тенденції розвитку української прози для дітей та юнацтва початку ХХІ ст. Київ: Академвидав. 
 5. Концепція Нової          української          школи.       (2016).        Вилучено   з https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainskashkola-compressed.pdf    
 6. Матіяш, Б. (2019). Казки Різдва. Львів: Видавництво Старого Лева. 
 7. Матіяш, Д. (2020). Патер ностер. Слово, (2), 44 – 45.
 8. Мензатюк,          З.       (2018).        Писанка      (великодня казка).        Вилучено         з https://mala.storinka.org.
 9. Остапенко, Г. С. (2021). Українська мова та читання: підруч. для 4 кл. закл. заг. серед. освіти (у 2-ох част.). Ч.2. Київ: Світич.
 10. Поліщук, О. П. (2020). Формування морально-ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної виховної роботи (дисертація на здобуття ступеня доктора філософії).  Рівне.
 11. Савченко, О. Я. (2021). Українська мова та читання: підруч. для 4 кл. ЗЗСО (у 2-ох част.). Ч.2.  Київ: УОВЦ «Оріон». 
 12. Савчук, А. (2021). Українська мова та читання: підруч. для 4 кл. ЗЗСО (у 2-ох част.). Ч.2. Тернопіль: Підручники і посібники.
 13. Сапун, Г. (2021). Українська мова та читання: підруч. для 4 кл. закл. заг. серед. освіти (у 2-ох част.). Ч.2. Тернопіль: Підручники і посібники.
 14. Типова освітня програма для 3-4 класу НУШ, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. (2020).                                             Вилучено з https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4klas/2020/11/20/Savchenko.pdf .
 15. Типова освітня програма для 3-4 класу НУШ, розроблена під керівництвом Шияна Р. Б. (2020).                                                                        Вилучено з https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4klas/2020/11/20/Shiyana.pdf
 16. Чумарна, М. І. (2021). Українська мова та читання: підруч. для 4 кл.

ЗЗСО: у 2-ох част. Ч.2. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан.

 

Джерело:

Кульчак Х. В., Качак Т. Б. Дитяча література як засіб формування християнських цінностей у молодших школярів. Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences: Collection of scientific papers «Λ?Г» with Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference (Vol. 2), Cambridge, October 29, 2021. Cambridge-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2021. С. 43 – 48.   DOI: 10.36074/logos-29.10.2021.v2


Коментарі до статті