Осмислення жанрово-стильових тенденцій розвитку літературної казки в дослідженні Віталіни Кизилової
6 листопада 2020, 23:29   Автор: Галина Сабат

Кизилова В.В. Динаміка української літературної прозової казки : монографія / В. В. Кизилова. – Київ : Талком, 2020. – 211 с.

 

Українська літературна казка упродовж тривалого часу перебувала на периферії наукових інтересів літературознавців. Розвиваючись в річищі загальносвітового наукового поступу, новітнє українське літературознавство засвідчує динамічні процеси в цьому напрямку, що пов’язані насамперед зі спробами сучасного прочитання авторської казки, уточненням певних аспектів історії її розвитку в ХІХ – ХХІ століттях, осмисленням специфіки. Відтак, з’ява ґрунтовних досліджень, в яких продемонстровано різнопланове поєднання традиційно-усталеного підходу до вивчення художнього казкового тексту як мистецького феномену із новими досягненнями та відкриттями у царині теоретичного осмислення природи художньої творчості, в контексті новітніх літературознавчих проектів є актуальною й важливою.

Такою видається монографія Кизилової Віталіни Володимирівни «Динаміка української літературної прозової казки», в якій авторка запропонувала спробу концептуального осмислення жанрово-стильових тенденцій розвитку художньої казки, культурно?художніх передумов її існування та розвитку, функціональних стратегій. Праця Кизилової В.В. є новаторською, у ній охоплено широку панораму розвитку літературної казки України, її еволюційних ресурсів, що дало змогу дослідниці прийти до серйозних узагальнень.

Авторську казку  репрезентовано комплексом жанрових, тематичних закономірностей її розвитку. Вони, на глибоке переконання, найбільш адекватно відображають загальні тенденції динаміки жанру. На прикладі аналізу творів найрепрезентативніших письменників, що є «обличчям» жанру, дослідниця не лише простежила жанрову еволюцію авторської казки, а й фахово дослідила стильову специфіку творів, зумовлену і авторською індивідуальністю, і її узгодженістю з певними літературними напрямками.

Позитивне враження справляє осмислення дослідницею авторського казкового тексту як естетичного художнього явища, що взалежнюється від законів, поширених на усну й писемну словесність взагалі, при цьому не викликає сумніву її діалогічна природа, як і факт особливої ролі письменника як посередника у процесі соціалізації дитини. Ці постулати враховані КизиловоюВ.В. й експліковані в рамках сучасного наукового дискурсу, що передбачає неупереджене ставлення до об’єкта дослідження, критичне осмислення його художніх проекцій.

Абсолютно доречним видається свідома дослідницька увага на значний хронотопний вимір літературного процесу, що дало можливість продемонструвати цілісність етапу художнього поступу, що, з одного боку, відмінний від попереднього, з іншого – перебуває з ним у тісній взаємодії. Особливо вдало, на мій погляд, це зроблено Кизиловою В.В. на прикладі аналізу новітньої авторської казки, яка пройшла складний період свого функціонування й розвитку в тоталітарну епоху, утім зберегла свою самобутність, продемонструвала  відкритість і пластичність жанру, здатність вступати в діалогічні зв’язки з іншими жанровими структурами, органічно вписуючись у контекст літературно?мистецьких інновацій.

Опрацювавши солідний текстовий матеріал і доречно дібрану джерельну базу, Кизилова В.В. дійшла висновків щодо відкритості і пластичності жанру, його здатності вступати в діалогічні зв’язки з іншими жанровими структурами (повістю, легендою, байкою, новелою, притчею), органічно вписуючись у контекст літературно?мистецьких інновацій, і проілюструвала це фаховим літературним аналізом текстів казок Вс. Нестайка, Ірини Жиленко, Емми Андієвської, Гр. Тютюнника, Ю.Ярмиша та ін. письменників.

У цілому монографія Кизилової В. В.  «Динаміка української літературної прозової казки» складає позитивне враження. Логічність висвітлення матеріалу дослідження забезпечена вдало обраною структурою, належним рівнем наукового та ілюстративного оформлення тексту. Книга стане в нагоді літературознавцям, учителям-філологам, студентам гуманітарних спеціальностей, усім, хто цікавиться питаннями розвитку української літератури для дітей та юнацтва, казки та її жанрових різновидів.

 

 

 

САБАТ Галина Петрівна,

доктор філологічних наук,

професор кафедри романської філології та компаративістики

Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка.

 

 

Книга у вільному доступі за посиланням:

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6165?fbclid=IwAR2e1zMEKPZ5Up8yHhjNZxlZfeA5_UXabQNURQfEVtkrqba6Xuy4tv4biN8

 


Коментарі до статті