З погляду викладача
Дитяча література як засіб формування християнських цінностей у молодших школярів
6 лютого 2023, 17:12   Автор: Христина Кульчак, Тетяна Качак

Вступ. Останніми роками в Україні відбувається повне реформування сфери освіти, яке передбачає докорінні зміни в освітньому процесі. Основною метою Нової української школи є формування творчої особистості, яка готова ухвалювати рішення, критично мислити та брати на себе відповідальність, проте ключовим завданням є виховання гуманності в усіх здобувачів освіти. Формування у молодших школярів християнських цінностей, які є основою моральності, може стати одним із основних чинників у вирішенні поставленої проблеми.

Для того, щоб виховати у дітей такі цінності, варто здійснювати процес їхнього формування не лише під час уроків християнської етики, але і під час вивчення дисципліни «Літературне читання». Завдяки аналізу вчинків героїв художніх творів, діти засвоюють ази християнської моралі, осмислюють важливість того, чому варто бути добрим християнином, вчаться любити ближнього та співпереживати. 

Мета статті – розглянути дитячу літературу як засіб формування християнських цінностей. На основі аналізу рекомендованих для  читання молодшим школярам програмових та додаткових творів, прагнемо визначити, які компоненти християнських цінностей пропагують письменники, на чому акцентують, а відтак – розробити  і запропонувати ефективні вправи і завдання для роботи з прочитаним твором. 

Матеріали і методи. Вітчизняні дослідники зробили значний внесок у розвиток цієї проблеми. Зокрема, над ним працювали В. Антоненко,

О. Л. Богініч, Х. М. Вегас, Є. П. Верещак, В. М. Вовк, Й. Даума, В. М. Жуковський, Т. І. Петрикова, Г. В. Пирог, Є. Яковлєв, В. Семенюк та інші. Т. Качак, під час аналізу казок й оповідань збірки «Казки  П’ятинки», зазначила, що вони «відкривають біблійні істини», подають авторську

«рецепцію Священної історії», а уся книжка «перейнята почуттям любові до Господа і Його творіння, що виявляється у буденному» [4, с. 60].

Цінності особистості розглядають як системну рису особистості, яка знаходить вияви у процесі діяльності, спрямованій на реалізацію власних та суспільних потреб й інтересів взаємодії з іншими. Формування індивідуальних і соціальних цінностей молодших школярів – цілісний, вибудуваний за принципами логічності, послідовності, систематичності освітній процес, у якому взаємодіють батьки, педагоги, здобувачі початкової освіти. У процесі цієї взаємодії «формується комплекс важливих особистісних морально орієнтованих внутрішніх психологічних утворень, як екстраполяція кількісних і якісних змін уже набутих моральних детермінант (морального досвіду, моральних почуттів, усвідомлених і сприйнятих моральних норм і правил, системи власних цінностей, ціннісних ставлень й орієнтацій, ціннісної взаємодії, цінності взаєморозуміння і співробітництва) у морально доцільних вчинках, поведінці і діяльності молодших школярів» [10, с. 102 -103].

Аналізуючи праці науковців, чіткого визначення поняття «християнські цінності» не знаходимо, та, опрацювавши різні дефініції цього терміна, найбільш повним вважаємо таке трактування: християнські цінності – це ті положення, норми, закони, котрі проповідують життя без гріха, життя у любові і єдності з Ісусом Христом. Засобами формування християнських цінностей на уроках читання є художні твори, адже характеризуючи героїв, їхні вчинки, діти, безперечно, зможуть віднайти і зрозуміти справжній сенс даного твору, виділити для себе найважливіше, зробити певні висновки стосовно вчинків головних героїв, розмежувати позитивні та негативні сторони тощо. За допомогою правильно підібраних творів можна вплинути на підсвідомість учнів, виховати у них  якості, чесноти, якими має володіти гуманна особистість. 

Корона належить пасербиці по праву
10 грудня 2021, 12:38   Автор: Півнюк Н.О., Гребницька Н.М.

Казка «Пані Метелиця» як  модель входження в життя

молодої людини. Досвід прочитання

З досвіду відомо, що рівень сприйняття художнього тексту дітьми різного віку знаходиться у прямій залежності від рівня методики роботи з ним. Розглянемо з цієї точки зору народну казку. ЇЇ вивчення у школі ( за програмою,         5й клас) часто зводиться до переказу змісту та пошуку “моралі” (“Чого навчає казка?”). Методи та прийоми роботи з твором можуть бути різними (класичними, сучасними, простими, витонченими), але всі вони призначені підвести до одного висновку - “Чого навчає ….?” Для прикладу пригадаємо “Пані Метелицю” братів Грімм. Самотня, бідна, нещасна, затуркана мачухою пасербиця у результаті різних перепетій стає переможницею. Чому? Та тому, що була працелюбною, це відзначається перш за все, а ще терпеливою, послужливою і т. п. Саме завдяки цим якостям на неї і вилився золотий дощ, а на мачушину ліниву дочку вилилася смола. Усе справедливо — кожній по заслузі.

 

Інтерактивне читання: взаємодія автора і читача
11 листопада 2020, 12:50   Автор: Лілія Овдійчук

Інтерактивне читання можна трактувати як один із методів, що допомагає встановити діалог між текстом і читачем, автором і читачем.  Таке читання спонукає до осмислення змісту, подій, персонажів, пробуджує думку та уяву дитини. У методиці літератури читання твору є одним із основних етапів його вивчення, що сприяє формуванню культури сприйняття тексту. За класифікацією М.Кудряшова [2], окрім репродуктивного, дослідницького та проблемного, метод творчого читання є найважливішим для адекватного сприйняття твору, і реалізується за допомогою різних прийомів: індивідуального читання: вголос і мовчки, «ланцюжком»,  хором, під музику; читання в особах, коментоване, вибіркове, повторне; а також читання напам'ять.

Важливо, що відновлення естетичної функції читання відбувається через взаємодію з текстом. Проблемою читання в методичному аспекті займалися українські науковці, зокрема, О.Ісаєва (досліджує теорію та технологію розвитку читацької діяльності), О.Гаврилюк (з’ясовує різні методи та прийоми діалогічної взаємодії з текстом), О. Глеб (розкриває методику інтерпретації художнього тексту).

Мета статті – з’ясувати теоретичні та практичні аспекти інтерактивного читання як одного із методів діалогічної взаємодії автора і читача.

Інтерактивне читання можна практикувати з дітьми різного віку – від наймолодших і до «майже дорослих» –  із застосуванням особливих прийомів і методів для кожної вікової категорії. Зі старшими можна читати разом і по черзі, ставити запитання і відповідати на них, міняючись ролями, а також створювати альтернативні історії. З молодшими добра читати вголос, розглядати і «читати» разом ілюстрації, усно малювати почуте,створювати передісторію прочитаного тощо.

Відповідно до віку й методика інтерактивного читання змінюватиметься. Засвоїти основні методи і прийоми можуть не тільки фахівці (вихователі, вчителі початкової школи, учителі-словесники), а й батьки, дідусі, бабусі, тобто всі, хто хоче навчити дітей (і навчитися самим) читати художній текст, максимально  проникаючи у його глибинну суть.

Методичний посібник  для вчителя Нової української школи 

«Що ми знаємо про себе? Оповідки про організм людини»,

автор-упорядник: Заржицька Е. І.,

методист КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»

Дніпропетровської обласної ради».

 

Методичний посібник «Що ми знаємо про себе? Оповідки про організм людини» сучасної авторки Заржицької Е.І. складається з тематично об’єднаних  оповідей про внутрішню будову людини. У ігровій, розважальній формі авторка розповідає учням на сторінках книги про найважливіші центри (головний, спинний мозок, нервова система і т.д.) та механізм роботи тіла людини (м’язи, кінцівки, кишківник і т.д.), називає складні терміни простими та зрозумілими для дітей словами. Доповнений яскравими ілюстраціями, посібник наочно демонструє школярам, про що саме йдеться, де розташовані ті, чи інші частини тіла, для чого вони потрібні. Тісно переплітаючись із програмовим матеріалом початкової школи, зокрема з тематичним тижнем здоров’я Нової української школи, дітлахам з легкістю вдається зрозуміти матеріал щодо роботи найважливіших органів людини: серця, легень, стравоходу тощо. А підсумкові запитання, націлені на закріплення знань та самоперевірку, покращують сприйняття програмового матеріалу.

Доступність та універсальність викладеного дозволяє використовувати посібник «Що ми знаємо про себе?  Оповідки про організм людини» не лише на уроках, що стосуються знань про себе: «Я у світі», «Основи здоров’я», а й проводити інтегровані уроки, наприклад: «Я у світі» + «Малювання»; «Фізкультура» + «Основи здоров’я» + «Малювання»; «Читання» + «Я у світі» + «Малювання». Кожний класовод зможе з легкістю скомбінувати власний урок і дати дітям базові знання про організм людини, а використовуючи фрагменти ілюстрацій, створювати з класом тематичні лепбуки. 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ

«Мандрівка організмом людини»

Інтегрований урок з дисциплін: «Я досліджую світ», «Образотворче мистецтво»

в 1 класі Нової української школи

 

Тема. «Я досліджую світ». Закріплення знань про будову тіла людина та механізм роботи людського організму.

Тема. «Образотворче мистецтво». Будова людини. Малюнок олівцями.

 

Мета уроку:

1)закріпити й уточнити знання учнів про будову тіла людини, механізм дії людського організму;

2)сприяти закріпленню теоретичної бази для інтелектуального розвитку школярів;

3)розпізнавати механізм роботи окремих частин тіла людини;

4)прищеплювати турботливе ставлення про власний організм;

5)спонукати до здорового способу життя, що є невід’ємною частиною безперебійної роботи організму людини;

6)збагачувати та закріплювати в дітей уміння сприймати та розрізняти, 7)аналізувати характерні особливості побудови фігур у малюнку;

8)навчити передавати аспекти побудови тіла людини в русі;

9)розвити дрібну моторику шляхом малювання олівцями;

10)стимулювати розвиток допитливості;

11)виховувати в учнів естетичне сприйняття навколишнього світу, естетичну культуру.

 

Завдання уроку: перевірити знання з теми, формувати вміння узагальнювати вивчений матеріал та застосовувати його у повсякденному житті,  формувати природознавчу компетентність компетентність учнів на основі засвоєння інтегрованих знань про людину, порівнювати, класифікувати об’єкти різних форм і розмірів на малюнку.

 

Опорний матеріал: методичний посібник  «Що ми знаємо про себе? Оповідки про організм людини», автор – Заржицька Е.І., 2019р.