Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43663
   


Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 44480  
Аліна запитує:
Основні тенденції сучасної системи видів та жанрів мистецтва
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Безклубенко С. Д. Музичне мистецтво (початок дивись: Вісник КНУКіМ, Серія «Мистецтвознавство» N3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) // Вісник. — Київ, 2004. — Вип.10. — С. 4–16.
Бєлікова В. В. Історія української музики : навч. посіб. для студ. ф-тів мистец. вищ. навч. закл. / В. В. Бєлікова ; Криворіз. пед. ін-т, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", Ф-т мистец., Муз.-пед. від-ня, Каф. музикознавства, інструмент. та хореогр. підготов. - Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. - 467 с.
Бойчук І. І. Психологія музичного мистецтва: від ідеалу до ідентичності : профес. та особист. аспекти : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. І. Бойчук; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2012. - 242 с.
Історія музичного мистецтва і культури // Музичне мистецтво і культура. — Одеса, 2002. — Вип.3. — С. 99–174.
Кущова Е. В. Інноваційні процеси в музичному мистецтві: навч. посіб. / Е. В. Кущова; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка. - Суми, 2007. - 124 с.
Марік В. Б. Явища концепту і концептосфери в музичному мистецтві: до проблеми вічного образу: автореф. дис... канд. мистецтвознав. / В. Б. Марік; Одес. держ. муз. акад. ім. А.В.Нежданової. - Одеса, 2008. - 16 с.- Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08mvbpvo.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Міхальова Є. Я. Лекторська практика. Історія світової музичної культури : навч. посіб. для студ. музикознав. ф-тів муз. ВНЗ II-IV рівнів акредитації напряму підготов. 6.020204 "Музичне мистецтво" спеціалізаціїї "Музикознавство" / Є. Я. Міхальова ; Луган. держ. ін-т культури і мистец. - Луганськ : ЛДІКМ, 2012. - 133 с.
Музична україністика: сучасний вимір : зб. наук. ст. на пошану д-ра мистецтвознав. Л.Пархоменко. Вип. 1 / ред.: Г. А. Скрипник; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. - Київ, 2005. - 190 с.
Музичне мистецтво // Мистецтвознавство України. — Київ, 2001. — Вип. 2. — С. 97–134.
Музичне мистецтво: традиції, досягнення, перспективи. : зб. ст. / Донец. держ. консерваторія ім. С.С.Прокоф’єва; [Редкол.: Т.В.Тукова (голов. ред.) та ін.] — Донецьк, 1998. — 119 с.
Музичне мистецтво ХХІ століття : матер. наук. конф., 2009 р., м. Київ / ред.: В. Д. Сидоренко ; Ін-т пробл. сучас. мистец. Акад. мистец. України. - Київ, 2009. - 224 с. - (Сучас. пробл. худож. освіти в Україні: зб. наук. пр.; Вип. 5).
Музичне мистецтво і культура = Music art and culture / ред.: О. В. Сокол. - Одеса : Друк. дім, 2006. - 431 с. - (Наук. вісн. Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової ; Вип. 6, кн. 2).
Музичне мистецтво і культура: наук. вісн. - Вип. 8, кн. 1 / ред.: О. В. Сокол; Одес. держ. муз. акад. ім. А.В.Нежданової. - Одеса : Друк. дім, 2007. - 290 с.
Олексюк О. М. Вступ до спеціальності. Музичне мистецтво : навч. посіб. / Олексюк О. М., Кондратенко Г. Г., Ляшенко О. Д. ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т мистец. - Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [2011]. Модуль 2. - 2011. - 131 с.
Опанасюк О. Про універсальні стилі в музичному мистецтві // Мистецтвознавчі записки. — Київ, 2006. — Вип.10. — С. 27–35.
Поляковська С. П. Феномен стиля епохи у музичному мистецтві ХХ століття // Музичне мистецтво. — Донецьк, 2004. — Вип.4. — С. 107–116.
Редя В. Я. Міжкультурний діалог у музичному мистецтві перехідних періодів як «художній прогноз» // Діалог культур: дослідження, практики, виклики : матер. наук.-теорет. конф. — Київ, 2011. — С. 101–103.
Сучасне музичне мистецтво : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Комун. закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; [упоряд.: Г. Ф. Пономарьова, В. М. Бескорса, О. О. Цуранова]. - Харків : Захарченко С. М. [вид.], 2012. - 247 с.
Українська музична енциклопедія. Т. 1.: [А - Д] / ред.: Г. Скрипник; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. - Київ, 2006. - 680 с.
Черкасов В. Ф. Теорія і методика музичної освіти [Електронний ресурс]: навч. посіб. / В. Ф. Черкасов - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2014. - 472 с. - Режим доступу: https://bohdan-books.com/userfiles/file/books/lib_file_197604469.pdf.

.: Розділ: Музика :: 2.07.2020 12.22.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.642315 seconds